Nazwisko i imię - Olimpiada Teologii Katolickiej 2017

advertisement
XXVII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
LUBLIN 2017
ORĘDZIE FATIMSKIE JAKO ZNAK NADZIEI
DANY PRZEZ MIŁOSIERNEGO OJCA
ETAP SZKOLNY – 7 grudnia 2016 roku
odpowiedzi
Czas na rozwiązanie testu: 45 minut. Maksymalna ilośd punktów do zdobycia: 63 .
I.
Uczeo wpisuje zwięzłą odpowiedź:
1. Wymieo pięd etapów Objawienia Bożego według Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 54-65).
1. Objawienie dane pierwszym rodzicom 2. Przymierze z Noem 3. Przymierze z Abrahamem 5
4. Przymierze z Izraelem na Synaju 5. Nowe i ostateczne przymierze w Chrystusie
2. Wymieo trzy wydarzenia z życia Maryi, w których wyraziła się Jej wielka wiara stanowiąca wzór dla
Kościoła.
3
1. Zwiastowanie 2. Wesele w Kanie Galilejskiej 3. Pod krzyżem Chrystusa
3. W której encyklice papież Jan Paweł II szczegółowo ukazał istotę i przejawy miłosierdzia Bożego?
1
Dives in Misericordia
4. Jan Paweł II porównał wiarę Maryi do wiary jednej z najważniejszych postaci Starego Testamentu.
Kto jest tą postacią?
1
Abraham
5. Komu i w jakim czasie ukazywała się Maryja w Fatimie?
2
1. Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji
2. Od 13 maja do 13 października 1917 roku
6. O co usilnie prosiła Matka Boża podczas objawieo w Fatimie?
1. O modlitwę i pokutę za grzeszników 2. O nawrócenie ludzkości 3. O praktykowanie nabożeostwa 4
do Niepokalanego Serca Maryi 4. O poświęcenie przez papieża całego świata Niepokalanemu
Sercu Maryi
7. O czym mówi tzw. trzecia tajemnica fatimska?
2
1. O prześladowaniu Kościoła
2. O śmierci papieża
1
Suma punktów na stronie............
8. Uzupełnij: „Papież Pius XII w 1942 roku poświęcił świat…
1
Niepokalanemu Sercu Maryi
9. W jakim celu Jan Paweł II przybył do sanktuarium w Fatimie 13 maja 1982 roku?
1. Podziękowad Bogu za ocalenie życia podczas zamachu 2. Ponownie odczytad wezwanie Maryi do
pokuty i nawrócenia 3. Ponowid akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi
10. Dlaczego - zdaniem papieża Franciszka – w Roku Miłosierdzia powinniśmy wyobrażad sobie Kościół
jako „szpital polowy”?
3
1
Ponieważ miłosierdzie oznacza przede wszystkim leczenie różnych ran ludzkich.
11. Na czym polega cierpliwośd Boga Ojca wobec złych ludzi?
1. Na tym, że potrafi On na nich czekad z „sercem na dłoni”
którzy do Niego przychodzą
2. Na tym, że zawsze przebacza tym,
2
II. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź
12. Opis zwiastowania zawarty w Ewangelii św. Łukasza ukazuje Maryję jako:
a. Królową aniołów
b. Matkę Kościoła
c. Służebnicę Paoską
d. córkę świętej Anny
1
13. Według Konstytucji Lumen gentium Maryja jest dla pielgrzymującego Ludu Bożego:
a. znakiem niezawodnej nadziei i przestrogi
b. znakiem niezawodnej nadziei i pociechy
c. znakiem niezawodnej nadziei i pomyślności
d. znakiem niezawodnej nadziei i chwały
1
14. Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 65) naucza, że Chrystus Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest:
a. jedynym, doskonałym i pierwszym Słowem Ojca
b. jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca
c. jedynym, doskonałym i ostatecznym stworzeniem Ojca
d. jednym z wielu proroków posłanych przez Ojca
1
15. W bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia papież Franciszek stwierdził, że:
a. Miłosierdzie Boże nie jest znakiem słabości, lecz cechą wszechmocy Boga
b. Miłosierdzie Boże jest znakiem słabości i cechą wszechmocy Boga
c. Miłosierdzie Boże jest znakiem słabości lub cechą wszechmocy Boga
d. Miłosierdzie Boże nie jest ani znakiem słabości ani cechą wszechmocy Boga
1
16. Którego z niżej podanych stwierdzeo papież Jan Paweł II nie zawarł w encyklice poświęconej Bożemu 1
miłosierdziu?
2
Suma punktów na stronie............
a. miłosierdzie jest jakby głębszym źródłem sprawiedliwości
b. miłosierdzie jest doskonalszym wcieleniem sprawiedliwości
c. miłosierdzie sprzeciwia się wymogom sprawiedliwości
d. miłosierdzie nie oznacza pobłażliwości wobec zła, zgorszenia, krzywdy czy zniewagi
17. Jan Paweł II przypomniał w homilii, że Kościół zaakceptował orędzie z Fatimy, ponieważ wyraźnie
nawiązuje ono do pierwszych słów Chrystusa wypowiedzianych podczas Jego publicznej działalności.
Jakie to słowa?
1
a. „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”.
b. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
c. „Z domu mego Ojca nie róbcie targowiska”.
d. „Napełnijcie stągwie wodą”.
18. W stosunku do treści dotyczących wiary i moralności zawartych w objawieniach prywatnych
Episkopat Polski w liście do wiernych zaleca:
a. bezwarunkowe ich przyjmowanie
b. wielką ostrożnośd w ich przyjmowaniu
c. intensywne ich propagowanie
d. subiektywne ich interpretowanie
1
19. Jakiego zadania nie mogą pełnid objawienia prywatne?
a. uzupełniad treści objawienia Bożego w konkretnej epoce historycznej
b. pomagad w rozumieniu objawienia Bożego w konkretnej epoce historycznej
c. pomagad w odkryciu nowego powołania w konkretnej epoce historycznej
d. przypominad treśd objawienia Bożego w konkretnej epoce historycznej
1
20. Podczas ostatniego objawienia w Fatimie Maryja oświadczyła, że jest:
a. Królową pokoju
b. Królową apostołów
c. Królową Portugalii
d. Królową różaoca
1
21. Jakie dwa znane na świecie sanktuaria wymienił Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Fatimie w 1982
roku?
a. sanktuarium w Lourdes (Francja) i sanktuarium w Licheniu
b. sanktuarium w Guadalupe (Meksyk) i sanktuarium na Jasnej Górze
c. sanktuarium w Lourdes (Francja) i sanktuarium na Jasnej Górze
d. sanktuarium w La Salette (Francja) i sanktuarium w Mariazell (Austria)
1
III. Zaznacz dwie właściwe odpowiedzi
22. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego chrześcijaoska nadzieja jest:
2
a. cnotą intelektualną
b. cnotą teologalną
c. wrodzoną cechą charakteru
3
Suma punktów na stronie............
d. pragnieniem życia wiecznego
23. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że chrześcijaoska nadzieja:
a. chroni przed zwątpieniem i wymaga całkowitego wyrzeczenia się doczesnych wartości
b. opiera się na obietnicach Chrystusa i na czysto ludzkich siłach
c. oczyszcza ludzkie oczekiwania, by ukierunkowad je na Królestwo niebieskie
d. opiera się na obietnicach Chrystusa i na pomocy łaski Ducha Świętego
2
24. Przed objawieniem się Matki Bożej w Fatimie trzykrotnie ukazał się dzieciom anioł, który:
a. powiedział o sobie, że jest Aniołem Stróżem Portugalii
b. powiedział o sobie, że jest Aniołem Stróżem portugalskich dzieci
c. wzywał do modlitwy, pokuty i wynagradzania za grzechy innych
d. wzywał do modlitwy, pokuty i karania innych za grzechy
2
25. W przededniu objawieo Matki Bożej w Fatimie sytuacja Kościoła w Portugalii wyglądała
następująco:
a. stosunki dyplomatyczne między Portugalią a Stolicą Apostolską były zerwane
b. mimo zakazu nauczania religii w szkołach kwitła w kraju katolicka działalnośd wydawnicza
c. całkowicie zanikła pobożnośd ludowa
d. nastąpiło przejęcie dóbr kościelnych przez paostwo i ograniczenie kształcenia duchowieostwa
2
IV. Uzupełnij zdania wpisując brakujące słowa
26. Uzupełnij tekst z Ewangelii św. Łukasza.
„Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch 3
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie
nazwane Synem Bożym”.
27. Przy pomocy odpowiednio wybranych spośród niżej podanych wyrazów uzupełnij następujące
zdania wypowiedziane przez Jana Pawła II w homilii wygłoszonej w Fatimie 13 maja 1982 roku.
dobrobyt, grzech, bezwartościowośd, sukcesów, niebezpieczeostw, wyzwao, łaską, nadzieją, odwagą,
świadomością, światłością, świętością, tolerancję, miłośd, solidarnośd
„Moje serce cierpi widząc grzech świata i szereg niebezpieczeostw zbierających się nad ludzkością jak
ciemne chmury; równocześnie jednak raduje się nadzieją, gdy podejmuję to, co uczynili już moi
poprzednicy, kiedy poświęcili świat Sercu Matki, kiedy poświęcili temu sercu, szczególnie te ludy, które
najbardziej potrzebują tego poświęcenia. Akt ten oznacza poświęcenie świata Temu, który jest
nieskooczoną świętością. Świętośd ta oznacza odkupienie, oznacza miłośd potężniejszą od zła”.
5
28. Wybierz odpowiednie spośród niżej podanych wyrazów i uzupełnij zdania:
moc, pełnię, zrozumiałośd, przerwane, zakooczone, zmienione, napisane, odkryte, sensowne,
angażowad się, wnikad, ingerowad, zgodę, odpowiedź, aprobatę
5
„Objawienie osiągnęło w Chrystusie swoją pełnię. Zostało zakooczone, ale nie jest jeszcze w pełni
odkryte. Zadaniem Kościoła, zadaniem ludzi wierzących, jest wnikad w znaczenie Objawienia, odkrywad
je coraz bardziej i dawad na nie odpowiedź” (S. Budzik, Wierzę w Boga Ojca, Lublin 2014, s. 48).
4
Suma punktów na stronie............
V. Wpisz w odpowiednie miejsce
29. Przyporządkuj osobę papieża do odpowiedniego wydarzenia.
(Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek)
3
ogłoszenie Roku Wiary – Benedykt XVI
ogłoszenie Roku Różaoca – Jan Paweł II
ogłoszenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia – Franciszek
30. Jeśli zdanie jest prawdziwe wpisz w nawiasach TAK, jeśli fałszywe wpisz NIE.
1) Siostra Łucja była karmelitanką w klasztorze w Coimbrze. (TAK)
4
2) Zamach na papieża Jana Pawła II miał miejsce na placu św. Piotra 13 maja 1987 roku. (NIE)
3) Jan Paweł II przebywał w Fatimie 13 maja 1981 roku. (NIE)
4) Objawienia prywatne niczego nowego nie dodają do Ewangelii, lecz przypominają prawdę już obecną
w Piśmie świętym i Tradycji. (TAK)
Suma punktów (przepisz na stronę 1) …………………………………………………………
Podpis osoby sprawdzającej ……………………………………………………………….………
5
Suma punktów na stronie............
Download