Jak wspierać rozwój gospodarki cyfrowej? (ppt 151.00 KB)

advertisement
Kongres Wolności w Internecie
Jak wspierać rozwój gospodarki
cyfrowej?
Maciej Groń
Departament Społeczeństwa Informacyjnego MAC
Plan prezentacji
1. Informacje o działaniach realizowanych przez MAC – wyniki
prac grupy warsztatowej oraz późniejsze działania MAC.
2. Najważniejsze prace prowadzone na poziomie UE.
3. Zaproszenie do dyskusji z panelistami – jak wspierać rozwój
gospodarki elektronicznej ?
Warsztaty
• Polska nie może być tylko obserwatorem zachodzących na
świecie zmian – hasło, które przyświecało MAC podczas
powoływania warsztatu.
• w pracach grupy warsztatowej (kwiecień – czerwiec 2012 r.)
wzięli udział wybitni przedstawiciele biznesu i NGO
reprezentujący wszystkie ogniwa łańcucha wartości w świecie
elektronicznym
• w efekcie powstał raport, który identyfikuje szereg obszarów
wymagających interwencji prawnej wraz z konkretnymi
propozycjami zmian.
Działania realizowane przez MAC
I.
Usługi elektroniczne – prace nad nowelizacją ustawy:
•
udoskonalenie i rozszerzenie zasięgu instytucji tzw.
bezpiecznej przystani – wyłączenia odpowiedzialności za
cudze dane.
•
nowoczesna procedura zgłaszania i uniemożliwiania
dostępu do bezprawnych danych lub do informacji
pozwalających na zlokalizowanie bezprawnych danych
notice and takedown.
•
deregulacja w handlu elektronicznym – usuwanie barier
administracyjnych w handlu on-line.
Działania realizowane przez MAC
II. Audiowizualne usługi medialne na żądanie – VOD
• uporządkowanie stanu prawnego w zakresie usług VOD –
takie same zasady świadczenia usługi bez względu na
wykorzystywane technologie,
• brak obowiązku dokonania rejestracji lub zgłoszenia usługi,
• mechanizmy samoregulacji w zakresie ochrony małoletnich
przed dostępem do nieodpowiednich treści.
Działania realizowane przez MAC
III. Prawo telekomunikacyjne + rozporządzenie reklamacyjne.
• modernizacja przepisów regulujących zawieranie umów –
możliwość zawarcia umowy w postaci elektronicznej.
• szereg zmian podnoszących poziom ochrony odbiorców usług
telekomunikacyjnych.
MAC podjął prace nad zmianami rozporządzenia w sprawie
reklamacji usług telekomunikacyjnych, tak, aby umożliwić
udzielanie odpowiedzi na reklamację w postaci elektronicznej.
Najważniejsze prace prowadzone na
poziomie UE
I.
Wniosek KE ws. zmian w dyrektywie w sprawie
ponownego wykorzystywania informacji sektora
publicznego (re-use):
•
rozszerzenie zakresu dyrektywy na biblioteki, muzea i
archiwa;
wszystkie dokumenty sektora publicznego będą mogły być
ponownie wykorzystane do dowolnych celów:
komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są
zabezpieczone prawami autorskimi osób trzecich;
obowiązek udostępniania danych w powszechnie
stosowanych, nadających się do odczytu maszynowego
formatach.
•
•
Najważniejsze prace prowadzone
na poziomie UE
II. Notice and action w ramach dyrektywy o handlu
elektronicznym:
• na przełomie lutego i marca KE zakończy prace nad impact
assessment i poinformuje, czy wystąpi z wnioskiem nowej
dyrektywy w tej sprawie, czy poprzestanie na wytycznych;
• ewentualna procedura ma dotyczyć tylko uniemożliwiania
dostępu do danych przez dostawcę usług hostingowych.
Panel dyskusyjny
Zapraszam do dyskusji w ramach panelu dyskusyjnego z
wybitnymi przedstawicielami i znawcami problematyki
gospodarki elektronicznej. Pragniemy poruszyć następujące
tematy:
• ocena najważniejszych wydarzeń na poziomie UE;
• przebieg i efekty prac grupy warsztatowej;
• jakie powinny być dalsze kroki.
Dziękuję za uwagę
Maciej Groń
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
[email protected]
Download