Sepsis Survaving Compaining 2012

advertisement
Postępowanie w ciężkiej sepsie i we wstrząsie septycznym
Postępowanie w ciężkiej sepsie i we wstrząsie septycznym. Podsumowanie międzynarodowych
wytycznych Surviving Sesis Campaign 2013
13.05.2013
Na podstawie: Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe sepsis
and septic shock: 2012.
R.P. Dellinger, M.M. Levy, A. Rhodes, D. Annane, H. Gerlach, S.M. Opal, J.E. Sevransky, C.L. Sprung,
I.S. Douglas, R. Jaeschke, T.M. Osborn, M.E. Nunnally, S.R. Townsend, K. Reinhart, R.M. Kleinpell, D.C.
Angus, C.S. Deutschman, F.R. Machado, G.D. Rubenfeld, S.A. Webb, R.J. Beale, J.-L. Vincent, R.
Moreno and the Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup
Medycyna Praktyczna 2013/05
Opracowali: dr n. med. Miłosz Jankowski, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; prof. Roman Jaeschke MD MSc, Department of Medicine,
McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
Skróty: ARDS – zespół ostrej niewydolności oddechowej, ECMO – pozaustrojowe natlenianie krwi,
FiO2 – zawartość tlenu w mieszaninie wdechowej, GKS – glikokortykoteroidy, GRADE – Grades of
Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, MAP – średnie ciśnienie tętnicze, OCŻ –
ośrodkowe ciśnienie żylne, OIT – oddziały intensywnej terapii, PaCO2 – ciśnienie parcjalne CO2 we
krwi tętniczej, PaO2 – ciśnienie parcjalne O2 we krwi tętniczej, PEEP – dodatnie ciśnienie
końcowowydechowe, SCCM – Society of Critical Care Medicine, ScvO2 – wysycenie tlenem krwi w
żyle głównej górnej, SDD – wybiórcza dekontaminacja przewodu pokamowego, SOD – wybiórcza
dekontaminacja jamy ustynej, VAP – zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną, ŻChZZ –
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
Wprowadzenie
Definicje
Sepsa: zakażenie z towarzyszącymi objawami ogólnoustrojowymi (kryteria diagnostyczne – tab. 1).
Ciężka sepsa: sepsa z towarzyszącą (spowodowaną przez sepsę) niewydolnością narządów lub
hipoperfuzją tkanek (kryteria diagnostyczne – tab. 2).
Wstrząs septyczny: hipotensja spowodowaną przez sepsę, utrzymującą się pomimo odpowiedniego
uzupełniania płynów.
Hipoperfuzja tkanek wywołana przez sepsę: hipotensja spowodowana sepsą, zwiększenie stężenia
kwasu mlekowego w osoczu lub skąpomocz.
Tabela 1. Kryteria diagnostyczne sepsy
Zakażenie potwierdzone lub podejrzewane i niektóre z poniższych kryteriów
wskaźniki ogólne
•gorączka (temperatura >38,3°C)
•hipotermia (temperatura wnętrza ciała <36°C)
•częstotliwość rytmu serca >90/min lub >2 SD od wartości należnej dla wieku (u dzieci – przyp.red.)
•zwiększona częstotliwość oddechów
•zaburzenie świadomości
•znaczny obrzęk lub dodatni bilans płynów (>20 ml/kg przez 24 h)
•hiperglikemia (stężenie glukozy w osoczu [na czczo – przyp. red.] >140 mg/dl [7,7 mmol/l]) u
chorych bez cukrzycy
wskaźniki zapalenia
•leukocytoza (>12 000/µl)
•leukopenia (<4000/µl)
•prawidłowa liczba leukocytów z >10% postaci niedojrzałych
•stężenie białka C-reaktywnego w osoczu >2 SD od wartości średniej
•stężenie prokalcytoniny w osoczu >2 SD od wartości średniej
wskaźniki hemodynamiczne
•obniżone ciśnienie tętnicze (skurczowe <90 mm Hg, średnie <70 mm Hg) lub obniżenie skurczowego
o >40 mm Hg u dorosłych lub <2 SD od wartości należnej dla wieku
wskaźniki dysfunkcji narządów
•hipoksemia (PaO2/FiO2 <300)
•ostry skąpomocz (wydalanie moczu <0,5 ml/kg/h przez co najmniej 2 h pomimo odpowiedniego
nawodnienia)
•zwiększenie stężenia kreatyniny o >0,5 mg/dl (44,2 µmol/l)
•zaburzenia krzepnięcia (INR >1,5 lub APTT >60 s)
•niedrożność porażenna jelit (niesłyszalne szmery perystaltyki)
•małopłytkowość (liczba płytek krwi <100 000/µl)
•hiperbilirubinemia (stężenie bilirubiny całkowitej w osoczu >4 mg/dl lub 70 µmol/l)
wskaźniki perfuzji tkankowej
•zwiększone stężenie mleczanu w surowicy (powyżej górnej granicy normy wg danego laboratorium)
•opóźnienie powrotu włośniczkowego lub wybroczyny skórne
Kryteriami diagnostycznymi sepsy u dzieci są objawy podmiotowe i przedmiotowe zapalenia i
zakażenia z hipertermią lub hipotermią (temperatura w odbytnicy >38,5°C lub <35°C), z tachykardią
(może nie występować w stanie hipotermii) i co najmniej jednym z następujących wskaźników
upośledzenia czynności narządów: zaburzenia świadomości, hipoksemia, zwiększone stężenie
mleczanu w surowicy lub tętno hiperkinetyczne.
na podstawie: Levy M.M., Fink M.P., Marshall J.C. i wsp.: 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS
International Sepsis Definitions Conference. Crit. Care Med., 2003; 31: 1250–1256
Tabela 2. Kryteria diagnostyczne ciężkiej sepsy
Ciężka sepsa = sepsa + hipoperfuzja tkanek lub dysfunkcja narządu spowodowana sepsą (obecność
któregokolwiek z poniższych wskaźników, jeśli prawdopodobnie jest związana z zakażeniem)
•hipotensja spowodowana sepsą
•zwiększone stężenie mleczanu w surowicy
•diureza <0,5 ml/kg/h przez >2 godziny, pomimo odpowiedniego nawodnienia
•ostre uszkodzenie płuc z PaO2/FiO2 <250, jeśli źródłem zakażenia nie jest zapalenie płuc
•ostre uszkodzenie płuc z PaO2/FiO2 <200, jeśli źródłem zakażenia jest zapalenie płuc
•stężenie kreatyniny >2,0 mg/dl (176,8 µmol/l)
•stężenie bilirubiny >2 mg/dl (34,2 µmol/l)
•liczba płytek krwi <100 000/µl
•zaburzenia krzepnięcia krwi (INR >1,5)
na podstawie: Levy M.M., Fink M.P., Marshall J.C. i wsp.: 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS
International Sepsis Definitions Conference. Crit. Care Med., 2003; 31: 1250–1256
Metodyka
Niniejszą aktualizację wytycznych postępowania w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym (poprzednie
wydanie: Międzynarodowe wytyczne postępowania w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym Surviving Sepsis Campaign 2008– przyp. red.) oparto na systemie GRADE (Grades of
Recommendation, Assessment, Development and Evaluation), służącym do oceny jakości danych i
określania siły zaleceń w praktyce klinicznej. W tym systemie jakość danych klasyikuje się jako:
wysoką [stopień A], średnią [stopień B], niską [stopień C] lub bardzo niską [stopień D], a zalecenia
jako silne [stopień 1] albo słabe [stopień 2]. Na końcu każdego zalecenia podano w nawiasach
kwadratowych jego siłę i jakość danych (np. [1C] oznacza silne zalecenie oparte na danych niskiej
jakości). Niektóre stwierdzenia i opinie nie podlegały procesowi GRADE; oznaczono je „bez stopnia”
[BS].
Siłę zalecenia uważa się za klinicznie ważniejszą od jakości danych wyrażonej literą. Silne zalecenie
na korzyść danej interwencji odzwierciedla opinię, że korzystne efekty jej zastosowania (poprawa
stanu zdrowia, zmniejszenie uciążliwości dla pracowników medycznych i chorego oraz oszczędności
ekonomiczne) wyraźnie przeważają nad skutkami niepożądanymi (szkody zdrowotne, zwiększenie
uciążliwości, wzrost kosztów). Słabe zalecenie na korzyść interwencji odzwierciedla opinię, że
korzystne efekty postępowania zgodnie z zaleceniem prawdopodobnie przeważą nad efektami
niekorzystnymi, ale uczestnicy panelu nie byli tego pewni – albo z powodu niskiej jakości części
danych (pozostawiając wątpliwości dotyczące korzyści i ryzyka), albo dlatego że korzyści i negatywne
skutki danej interwencji prawie się równoważą. W zaleceniach silnych użyto określenia „zalecamy”, a
w słabych – „sugerujemy”.
Leczenie ciężkiej sepsy
Wstępne postępowanie przeciwwstrząsowe
1. Zalecamy leczenie przeciwwstrząsowe według protokołu u chorych z hipoperfuzją tkanek
spowodowaną przez sepsę (deiniowaną jw.). Należy je wdrożyć natychmiast po stwierdzeniu
hipoperfuzji i nie należy go opóźniać w oczekiwaniu na przeniesienie chorego na oddział intensywnej
terapii (OIT). W ciągu pierwszych 6 godzin leczenia wstrząsu u chorych z hipoperfuzją spowodowaną
przez sepsę należy dążyć do osiągnięcia wszystkich poniższych celów: 1) ośrodkowe ciśnienie żylne
(OCŻ) 8–12 mm Hg 2) średnie ciśnienie tętnicze ≥65 mm Hg 3) diureza ≥0,5 ml/kg/h 4) wysycenie
tlenem hemoglobiny krwi żylnej z żył centralnych (żyła główna górna; ScvO2) lub mieszanej krwi
żylnej odpowiednio ≥70% i ≥65%. [1C]
2. U chorych ze zwiększonym stężeniem mleczanów w surowicy świadczącym o hipoperfuzji tkanek
sugerujemy, aby celem postępowania przeciwstrząsowego była jak najszybsza normalizacja stężenia
mleczanów. [2C]
Badanie przesiewowe w kierunku sepsy i poprawa jakości opieki
1. Zalecamy rutynową ocenę ciężko chorych, u których może występować zakażenie, pod kątem
ciężkiej sepsy, aby zwiększyć częstość wczesnego rozpoznania i wdrożenia leczenia we wczesnym
etapie sepsy. [1C]
Zadania do zrealizowania w ciągu 3 i 6 godzin są ujęte w tzw. pakietach (tab. 3).
2. Poprawa rokowania pacjentów z sepsą wymaga systematycznego, skoordynowanego i
wielodyscyplinarnego wysiłku zespołów biorących udział w opiece nad tymi chorymi. [BS]
Tabela 3. Tzw. pakiety zadań według Surviving Sepsis Campaign 2012
W ciągu 3 godzin należy:
1) oznaczyć stężenie mleczanów we krwi
2) pobrać krew na posiewy (przed zastosowaniem antybiotyków)
3) zastosować antybiotyki o szerokim spektrum działania
4) przetoczyć 30 ml/kg roztworu krystaloidów, jeśli występuje hipotensja lub stężenie mleczanów we
krwi wynosi >4 mmol/l.
W ciągu 6 godzin należy:
5) zastosować leki obkurczające naczynia (w razie hipotensji niereagującej na wstępną intensywną
płynoterapię), aby utrzymać średnie ciśnienie tętnicze (MAP) ≥65 mm Hg
6) w razie utrzymywania się hipotensji pomimo resuscytacji płynowej (wstrząs septyczny) lub gdy
początkowe stężenia mleczanów wynosi ≥4 mmol/l (36 mg/dl):
a) zmierzyć OCŻ (wartość docelowa ≥8 mm Hg)
b) zmierzyć ScvO2 (wartość docelowa 70%)a
7) ponownie oznaczyć stężenie mleczanów, jeśli wyjściowo było zwiększoneb.
a Choć nie ujęto tego w zaleceniach, to w towarzyszącym tekście autorzy wytycznych przypominają,
że w ciągu pierwszych 6 godzin przy utrzymujących się objawach hipoperfuzji tkankowej oraz
zmniejszonym wysyceniu tlenem hemoglobiny krwi żylnej można zastosować dobutaminę w dawce
do 20 2g/kg/min lub przetoczyć koncentrat krwinek czerwonych w ilości zapewniającej hematokryt
≥30% (przyp. red.).
b celem jest normalizacja (przyp. red.)
Rozpoznanie
1. Zalecamy pobranie materiału do badań mikrobiologicznych przed wdrożeniem leczenia
przeciwdrobnoustrojowego, jeśli takie postępowanie nie spowoduje istotnego opóźnienia (>45 min)
antybiotykoterapii. [1C]
W celu zwiększenia szansy wykrycia drobnoustrojów odpowiedzialnych za chorobę, przed
zastosowaniem antybiotyków powinno się pobrać na posiew co najmniej 2 próbki krwi (każdą na
podłoże tlenowe i beztlenowe). Co najmniej jedną próbkę należy uzyskać poprzez nowe nakłucie
naczynia, po jednej próbce należy też pobrać z każdego dostępu naczyniowego, chyba że cewnik lub
kaniulę wprowadzono do naczynia niedawno (<48 h). Próbki krwi uzyskiwane z różnych miejsc należy
pobierać w tym samym czasie.
Przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego należy także pobrać na posiew (najlepiej
ilościowy) materiał z innych miejsc (np. mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, wymazy z ran, wydzielinę z
dróg oddechowych lub inne płyny ustrojowe, które mogą być źródłem zakażenia), jeśli takie
postępowanie nie powoduje istotnego opóźnienia zastosowania antybiotyków. [1C]
2. Sugerujemy oznaczenie 1,3 β-d-glukanu [2B] oraz mannanu i przeciwciał przeciwko mannanowi
[2C], jeżeli w diagnostyce różnicowej zakażenia uwzględnia się kandydozę inwazyjną.
3. Zalecamy, aby badania obrazowe wykonywać szybko w celu potwierdzenia potencjalnego źródła
zakażenia. Natychmiast po stwierdzeniu prawdopodobnych miejsc zakażenia należy, jeśli jest to
możliwe, pobrać z nich próbki do badań mikrobiologicznych, uwzględniając ryzyko związane z
transportem chorego i zabiegami inwazyjnymi (np. należy zapewnić staranną koordynację i ścisłe
monitorowanie, jeśli zdecydowano o transporcie chorego w celu wykonania aspiracyjnej biopsji
igłowej pod kontrolą tomograii komputerowej). Dzięki badaniom przyłóżkowym, takim jak
ultrasonograia, można uniknąć konieczności transportowania chorego. [BS]
Antybiotykoterapia
1. Celem leczenia powinno być dożylne podanie antybiotyków w ciągu pierwszej godziny od
rozpoznania wstrząsu septycznego [1B] lub ciężkiej sepsy bez wstrząsu septycznego [1C].
2. Zalecamy, aby wstępne, empiryczne leczenie przeciwdrobnoustrojowe obejmowało stosowanie co
najmniej jednego leku wykazującego aktywność wobec wszystkich prawdopodobnych czynników
etiologicznych (bakterii i/lub grzybów bądź wirusów) i przenikającego do przypuszczalnego ogniska
zakażenia. [1B]
Należy codziennie oceniać stosowane leczenie przeciwdrobnoustrojowe w celu zapewnienia jak
największej skuteczności, uniknięcia rozwinięcia się lekooporności, ograniczenia toksyczności oraz
zmniejszenia kosztów leczenia. [1B]
3. Sugerujemy, aby stwierdzenie małego stężenia prokalcytoniny lub podobnych biomarkerów we
krwi wspierało decyzję lekarza o zaprzestaniu empirycznej antybiotykoterapii, u chorych, u których
podejrzewano sepsę, ale później nie potwierdzono zakażenia. [2C]
4. W leczeniu empirycznym należy stosować leki przeciwdrobnoustrojowe aktywne wobec
czynników etiologicznych, które się uznaje za najbardziej prawdopodobne na podstawie oceny stanu
chorego i lokalnego wzorca zakażeń. Sugerujemy stosowanie skojarzonego leczenia empirycznego u
chorych z neutropenią i ciężką sepsą [2B] i u chorych z trudnymi do leczenia zakażeniami bakteriami
wielolekoopornymi, takimi jak Acinetobacter i Pseudomonas spp. [2B]. U wybranych chorych z
ciężkim zakażeniem przebiegającym z niewydolnością oddechową i wstrząsem septycznym
sugerujemy skojarzone leczenie bakteriemii P. aeruginosa antybiotykiem β-laktamowym o
rozszerzonym spektrum substratowym w połączeniu z aminoglikozydem albo luorochinolonem [2B].
Podobnie sugerujemy skojarzone leczenie antybiotykiem β-laktamowym i makrolidem u chorych we
wstrząsie septycznym z zakażeniem Streptococcus pneumoniae z bakteriemią [2B].
Sugerujemy, aby skojarzone leczenie empiryczne u chorych z ciężką sepsą trwało nie dłużej niż 3–5
dni. Natychmiast po uzyskaniu wyników lekowrażliwości czynnika etiologicznego należy zredukować
leczenie i zastosować najskuteczniejszy antybiotyk w monoterapii [2B]. Do wyjątków należy
monoterapia aminoglikozydami, której na ogół należy unikać, zwłaszcza w sepsie spowodowanej P.
aeruginosa, a także niektóre postaci zapalenia wsierdzia, kiedy usprawiedliwiona jest przedłużona
antybiotykoterapia skojarzona.
5. Zalecamy, aby leczenie trwało zazwyczaj 7–10 dni; dłuższe leczenie może być konieczne w
przypadku chorych, u których poprawa następuje powoli, w przypadkach niemożliwych do
zdrenowania ognisk zakażenia, bakteriemii S. aureus, niektórych zakażeń grzybiczych i wirusowych
oraz u chorych z upośledzeniem odporności, w tym także z neutropenią. [1C]
6. Sugerujemy, aby u chorych z ciężką sepsą lub ze wstrząsem septycznym o etiologii wirusowej
leczenie przeciwwirusowe rozpocząć jak najwcześniej. [2C]
Rola zakażeń cytomegalowirusem (CMV) i innymi herpeswirusami u chorych z sepsą, zwłaszcza tych
bez ciężkiego upośledzenia odporności, pozostaje niejasna. U chorych w stanie ciężkim częsta jest
wiremia CMV (15–35%); wykazano, że obecność CMV we krwi wskazuje na złe rokowanie. Nie
wiadomo jednak, czy CMV jest markerem ciężkości choroby, czy też wirus ten rzeczywiście przyczynia
się do uszkodzenia narządów i zgonów u chorych z sepsą. Nie sformułowano zaleceń odnośnie do
leczenia w przypadku wiremii CMV. (Leczenie przeciwwirusowe prowadzi się powszechnie u chorych
na grypę o ciężkim przebiegu – przyp. red.)
7. Zalecamy, aby nie stosować leków przeciwdrobnoustrojowych u chorych z ciężkim stanem
zapalnym, jeżeli ustalono, że przyczyną nie jest zakażenie. [BS]
Kontrola ogniska zakażenia
1. Zalecamy, aby poszukiwać i jak najszybciej rozpoznać albo wykluczyć zakażenie o określonym
umiejscowieniu wymagające rozważenia niezwłocznej kontroli ogniska zakażenia (np. martwicze
zapalenie powięzi, rozlane zapalenie otrzewnej, zapalenie dróg żółciowych, niedokrwienie jelit).W
razie potrzeby należy zastosować drenaż chirurgiczny ogniska zakażenia do 12 godzin od ustalenia
rozpoznania. [1C]
2. Jeśli się stwierdzi, że źródłem zakażenia jest martwica tkanek okołotrzustkowych, wówczas
sugerujemy, aby odroczyć ostateczne leczenie zabiegowe do czasu odpowiedniego oddzielenia się
tkanek martwych od żywych. [2B]
3. W razie konieczności kontroli źródła zakażenia należy zastosować metody leczenia najmniej
zaburzające czynności ustroju, na przykład przezskórny, a nie chirurgiczny drenaż ropnia. [BS]
4. Jeśli potencjalnym źródłem ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego są cewniki wewnątrznaczyniowe,
należy bezzwłocznie je usunąć po uprzednim uzyskaniu innego dostępu naczyniowego. [BS]
Zapobieganie zakażeniom
1. Sugerujemy wprowadzenie i ocenę wybiórczej dekontaminacji jamy ustnej (selective oral
decontamination – SOD) i przewodu pokarmowego (selective digestive decontamination – SDD) jako
metody zmniejszającej częstość występowania zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną
(ventillator-associated pneumonia – VAP); taką metodę kontroli zakażeń można stosować w
instytucjach opieki zdrowotnych i regionach, w których wykazano jej skuteczność. [2B]
2. Sugerujemy stosowanie glukonianu chlorheksydyny do odkażania jamy ustnej i gardła w celu
zmniejszenia ryzyka VAP u chorych z ciężką sepsą leczonych na OIT. [2B]
Płynoterapia
1. Zalecamy użycie roztworu krystaloidów jako wstępnej formy intensywnej płynoterapii u chorych z
ciężką sepsą. [1B]
2. Zalecamy, aby nie stosować roztworów hydroksyetylowanej skrobi w trakcie intensywnej
płynoterapii w ciężkiej sepsie i we wstrząsie septycznym. [1B] ( p. także: Czy u chorych z ciężką sepsą
HES 130/0,42 jest lepszy od octanowego roztworu Ringera? – przyp. red. )
3. Sugerujemy stosowanie roztworu albuminy w trakcie wstępnej intensywnej płynoterapii u chorych
z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym, którzy wymagają dużych ilości roztworu krystaloidów. [2B]
4. Zalecamy, aby wstępną intensywną płynoterapię u chorych z hipoperfuzją tkanek spowodowaną
przez sepsę i z podejrzeniem hipowolemii rozpoczynać od przetoczenia co najmniej 30 ml /kg
roztworu krystaloidów (część z tego może stanowić równoważna objętość roztworu albuminy).
Niektórzy chorzy mogą wymagać szybszego przetoczenia większej ilości płynów (p. zalecenia
dotyczące wstępnego leczenia przeciwstrząsowego). [1C]
5. Zalecamy stosowanie intensywnej płynoterapii tak długo, jak obserwuje się poprawę
hemodynamiczną ocenianą na podstawie wskaźników dynamicznych (np. zmiany ciśnienia tętna,
zmienność objętości wyrzutowej) lub statycznych (np. ciśnienie tętnicze, częstotliwość rytmu serca).
[BS]
Leki obkurczające naczynia
1. Zalecamy, aby wstępnym celem stosowania leków wazopresyjnych było uzyskanie średniego
ciśnienia tętniczego (MAP) ≥65 mm Hg. [1C]
2. Zalecamy stosowanie noradrenaliny jako leku wazopresyjnego pierwszego wyboru. [1B]
3. Zalecamy dołączenie albo alternatywne zastosowanie adrenaliny, jeżeli w celu utrzymaniu
właściwego ciśnienia tętniczego potrzebne jest podanie dodatkowego leku. [2B]
4. Do noradrenaliny można dodać wazopresynę (w dawce 0,03 U/min) w celu uzyskania wartości
docelowej MAP albo zmniejszenia dawki noradrenaliny. [BS]
5. Nie zaleca się stosowania wazopresyny w małych dawkach jako jedynego leku obkurczającego
naczynia w hipotensji spowodowanej przez sepsę, a stosowanie wazopresyny w dawkach większych
niż 0,03–0,04 U/min należy zarezerwować do leczenia ratunkowego (niepowodzenie w osiągnięciu
odpowiedniego MAP podczas stosowania innych leków obkurczających naczynia). [BS]
6. Sugerujemy, że dopamina stanowi alternatywny dla noradrenaliny lek obkurczający naczynia w
wąskiej grupie wybranych chorych (np. obciążonych bardzo małym ryzykiem arytmii i z względną albo
bezwzględną bradykardią). [2C]
7. Nie zaleca się stosowania fenylefryny do leczenia wstrząsu septycznego z wyjątkiem
następujących sytuacji: 1) stosowanie noradrenaliny wiąże się z poważnymi zaburzeniami rytmu
serca; 2) wiadomo, że rzut serca jest duży, a utrzymuje się niskie ciśnienie tętnicze; 3) ratunkowe
leczenie skojarzone lekami inotropowymi i obkurczającymi naczynia oraz wazopresyną w małej
dawce nie pozwoliło uzyskać docelowej wartości MAP. [1C]
8. Zalecamy, aby nie stosować dopaminy w małych dawkach w celu ochrony nerek. [1A]
9. Zalecamy, aby u wszystkich chorych wymagających stosowania leków wazopresyjnych możliwie
najwcześniej wprowadzić cewnik do tętnicy, jeśli istnieje taka możliwość. [BS]
Leczenie zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego
1. Zalecamy, aby zastosować dobutaminę we wlewie dożylnym w dawce do 20 µg/kg/min lub
dołączyć ją do leku wazopresyjnego (gdy jest stosowany), jeżeli występują: 1) dysfunkcja mięśnia
sercowego, na którą wskazują podwyższone ciśnienia napełniania serca i zmniejszony rzut serca, bądź
2) utrzymujące się objawy hipoperfuzji pomimo osiągnięcia właściwej objętości
wewnątrznaczyniowej i MAP. [1C]
2. Zalecamy, aby nie zwiększać wskaźnika sercowego do arbitralnie przyjętej zwiększonej wartości.
[1B]
Glikokortykosteroidy
1. Sugerujemy, aby nie podawać dożylnie glikokortykosteroidów (GKS) dorosłym chorym we
wstrząsie septycznym, jeśli właściwa wstępna intensywna płynoterapia i stosowanie leków
wazopresyjnych pozwoliły uzyskać stabilizację hemodynamiczną (p. cele wstępnego postępowania
przeciwwstrząsowego). Jeśli nie osiągnięto tego celu, sugerujemy podawanie hydrokortyzonu w
dawce 200 mg/d. [2C]
2. Sugerujemy, aby nie wykonywać testu stymulacji ACTH w celu identyikacji chorych we wstrząsie
septycznym, którzy powinni otrzymać hydrokortyzon. [2B]
3. Sugerujemy stopniowe zmniejszanie dawki GKS, kiedy pacjent nie potrzebuje już leczenia
wazopresyjnego. [2D]
4. Zalecamy, aby nie stosować GKS w leczeniu sepsy, jeżeli nie występuje wstrząs. [1D]
5. Jeżeli stosuje się hydrokortyzon w małych dawkach, sugerujemy podawanie go raczej w ciągłych
wlewach aniżeli w powtarzanych wstrzyknięciach dożylnych. [2D]
Leczenie wspomagające ciężkiej sepsy
Przetaczanie składników krwi i preparatów krwiopochodnych
1. Po ustąpieniu hipoperfuzji tkanek u chorych bez stanów uzasadniających inne postępowanie,
takich jak istotna choroba wieńcowa, czynne krwawienie lub kwasica mleczanowa (p. zalecenia
dotyczące wstępnego leczenia przeciwwstrząsowego), zalecamy, aby krwinki czerwone przetaczać
wówczas, kiedy stężenie hemoglobiny wynosi <7 g/dl (70 g/l) i dążyć do osiągnięcia stężenia 7,0–9,0
g/dl (70–90 g/l) u osób dorosłych. [1B]
2. Zalecamy, aby nie stosować erytropoetyny jako swoistego leczenia niedokrwistości związanej z
ciężką sepsą. [1B]
3. Sugerujemy, aby nie stosować świeżo mrożonego osocza w celu wyrównania zaburzeń krzepnięcia
stwierdzanych w badaniach laboratoryjnych u chorych, u których nie występuje krwawienie lub nie
planuje się wykonania zabiegu inwazyjnego. [2D]
4. Zalecamy, aby nie stosować antytrombiny w leczeniu ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego. [1B]
5. U chorych z ciężką sepsą sugerujemy, by przetaczać koncentrat krwinek płytkowych, gdy ich
liczba zmniejszy się ≤10 000/µl (10 × 109/l) niezależnie od tego czy występuje jawne krwawienie.
Przetoczenie krwinek płytkowych można rozważyć, kiedy ich liczba wynosi ≤20 000/µl (20 × 109/l)
przy współistniejącym istotnym ryzyku krwawienia. Do wykonania zabiegów chirurgicznych i innych
procedur inwazyjnych zazwyczaj wymagana jest większa liczba płytek (≥50 000/ µl [50 × 109/l]). [2D]
Immunoglobuliny i selen
1. Sugerujemy, aby nie stosować dożylnych immunoglobulin u dorosłych chorych z ciężką sepsą lub
ze wstrząsem septycznym. [2B]
2. Sugerujemy, aby nie podawać dożylnie selenu w celu leczenia ciężkiej sepsy lub wstrząsu
septycznego. [2C]
Wentylacja mechaniczna płuc w zespole ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) spowodowanym
sepsą
1. Zalecamy, aby u chorych z ARDS dążyć do objętości oddechowej wynoszącej 6 ml/kg należnej
masy ciała. [1A dla porównania z 12 ml/kg należnej masy ciała]
2. Zalecamy wykonywanie pomiarów plateau ciśnienia końcowowdechowego u chorych z ARDS oraz
utrzymywanie u biernie wentylowanych chorych, jeśli to możliwe, ciśnienia plateau ≤30 cm H2O. [1B]
3. Zalecamy stosowanie dodatniego ciśnienia końcowowydechowego (PEEP) w celu zapobiegania
zapadaniu się pęcherzyków płucnych płuc pod koniec wydechu. [1B]
4. Sugerujemy, aby stosować raczej wyższe niż niższe wartości PEEP u chorych z umiarkowanym i
ciężkim ARDS (PaO2/FiO2 ≤200 przy PEEP ≥5 cm H2O – przyp. red.) spowodowanym sepsą. [2C]
5. Sugerujemy, aby stosować manerwy rekrutacji pęcherzyków płucnych u chorych z sepsą i ciężką,
oporną hipoksemią spowodowaną ARDS. [2C]
6. W ośrodkach posiadających odpowiednie doświadczenie sugerujemy układanie w pozycji na
brzuchu chorych z ARDS spowodowanym sepsą i PaO2/FiO2 ≤100 (ciężki ARDS – przyp. red.). [2B]
7. U mechanicznie wentylowanych chorych z sepsą zalecamy, aby wezgłowie łóżka było uniesione o
30–45° w celu zmniejszenia ryzyka aspiracji i zapobiegania VAP. [1B]
8. Sugerujemy, aby nieinwazyjną mechaniczną wentylację płuc przez maskę (NIV) stosować tylko u
niektórych chorych z ARDS spowodowanym sepsą, jeśli starannie rozważono korzyści z NIV i uznano,
że przeważają one nad ryzykiem. [2B] Dotyczy to chorych przytomnych i wymagających stosowania
stosunkowo niewielkiego ciśnienia wspomagania i dodatniego ciśnienia końcowowydechowego, bez
zaburzeń hemodynamicznych, pod warunkiem możliwości wygodnego ułożenia, łatwo
współpracujących, zdolnych do ochrony dróg oddechowych przed zachłyśnięciem, samodzielnie
odkrztuszających wydzielinę z dróg oddechowych i rokujących szybką poprawę.
9. Zalecamy stosowanie protokołu odstawiania wentylacji mechanicznej i regularne wykonywanie u
chorych z ciężką sepsą próby samodzielnego oddychania w celu oceny możliwości zaprzestania
wentylacji mechanicznej, kiedy spełnią następujące kryteria: 1) przytomność; 2) stabilność
hemodynamiczna (bez leków wazopresyjnych); 3) nie ma nowych potencjalnie niebezpiecznych
stanów; 4) niskie ciśnienie wentylacji i niskie PEEP oraz 5) wymagana niska wartość FiO2, którą
można bezpiecznie zapewnić przez maskę twarzową lub cewnik donosowy. Jeśli próba
samodzielnego oddychania się powiedzie, należy rozważyć usunięcie rurki dotchawiczej. [1A]
Próby samodzielnego oddychania obejmują wspomaganie niskim ciśnieniem z ciągłym dodatnim
ciśnieniem końcowowydechowym (wynoszącym około 5 cm H2O) lub w układzie z rurką T.
10. Zalecamy, aby u chorych z ARDS spowodowanym sepsą nie stosować rutynowo cewnikowania
tętnicy płucnej. [1A]
11. Zalecamy stosowanie strategii ograniczenia podaży płynów u chorych z potwierdzonym ARDS
spowodowanym sepsą, bez objawów hipoperfuzji. [1C]
12. Zalecamy, aby nie stosować β2-mimetyków w leczeniu chorych z ARDS spowodowanym sepsą,
jeśli nie występują swoiste wskazania takie, jak skurcz oskrzeli. [1B]
Sedacja, leczenie przeciwbólowe i blokada złącza nerwowo-mięśniowego w sepsie
1. Zalecamy podawanie leków sedatywnych w ciągłych wlewach dożylnych lub powtarzanych
wstrzyknięciach w jak najmniejszych dawkach, pozwalających osiągnąć założony stopień sedacji. [1B]
2. Zalecamy, aby – jeśli to możliwe – unikać stosowania leków blokujących złącze nerwowomięśniowe (NMBA) u chorych z sepsą bez ARDS, ze względu na ryzyko przedłużonej blokady złącza po
zakończeniu leczenia. Jeśli stosowanie NMBA jest konieczne, to zaleca się ich podawanie w
powtarzanych wstrzyknięciach lub w ciągłym wlewie, z częstym monitorowaniem głębokości blokady
za pomocą stymulacji bodźcem poczwórnym. [1C]
3. Sugerujemy, aby stosować krótkotrwale NMBA (nie dłużej niż przez 48 h) u chorych z wczesnym
ARDS spowodowanym sepsą i PaO2/FiO2 <150. [2C]
Kontrola glikemii
1. U chorych z ciężką sepsą leczonych w OIT zalecamy kontrolę glikemii według protokołu i
rozpoczynanie insulinoterapii, gdy w 2 kolejnych oznaczeniach glikemia wynosi >10 mmol/l (180
mg/dl). Celem postępowania jest raczej glikemia ≤10 mmol/l (180 mg/dl) aniżeli ≤6,1 mmol/l (110
mg/dl). [1A]
2. Zalecamy, aby oznaczać glikemię co 1–2 godzin do czasu ustabilizowania stężenia glukozy i
prędkości wlewu insuliny, a następnie co 4 godziny. [1C]
3. Zalecamy, aby z rezerwą podchodzić do interpretacji stężenia glukozy we krwi włośniczkowej
oznaczanego przy łóżku chorego, ponieważ takie oznaczenia mogą nie odzwierciedlać dokładnie
rzeczywistego stężenia glukozy we krwi tętniczej lub w osoczu. [BS]
Leczenie nerkozastępcze
1. Sugerujemy, że ciągłe techniki nerkozastępcze i przerywane hemodializy są równorzędne u
chorych z ciężką sepsą i z ostrą niewydolnością nerek, ponieważ pozwalają osiągnąć podobną
przeżywalność w krótkiej obserwacji. [2B]
2. Sugerujemy, aby stosować ciągłe techniki nerkozastępcze w celu ułatwienia kontroli równowagi
płynowej u niestabilnych hemodynamicznie chorych z sepsą. [2D]
Stosowanie wodorowęglanu
Sugerujemy, aby nie stosować wodorowęglanu w celu poprawienia parametrów hemodynamicznych
lub zmniejszenia zapotrzebowania na leki wazopresyjne w przypadku kwasicy mleczanowej z pH
≥7,15 spowodowanej hipoperfuzją. [2B]
Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej
1. Zalecamy, aby u chorych z ciężką sepsą stosować codziennie proilatykę farmakologiczną żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) [1B]. Zalecamy, aby w tym celu podawać podskórnie
heparynę drobnocząsteczkową (HDCz) [1B dla porównania z heparyną niefrakcjonowaną [HNF]
podawaną 2 × dz. i 2C dla porównania z HNF podawaną 3 × dz.]. Jeśli klirens kreatyniny wynosi <30
ml/min, zalecamy stosowanie dalteparyny (1A) lub innej HDCz w małym stopniu usuwanej przez nerki
[2C], bądź HNF [1A].
2. Sugerujemy, aby u chorych z ciężką sepsą łączyć proilaktykę farmakologiczną ze stosowaniem
urządzeń do przerywanego ucisku pneumatycznego, jeśli tylko jest to możliwe. [2C]
3. Zalecamy, aby u chorych z sepsą i przeciwwskazaniami do stosowania heparyny (np.
małopłytkowość, ciężka koagulopatia, czynne krwawienie, niedawne krwawienie śródczaszkowe) nie
stosować proilaktyki farmakologicznej [1B]. Sugerujemy raczej stosowanie wówczas mechanicznych
metod proilaktyki, takich jak pończochy ze stopniowanym uciskiem lub urządzenia wytwarzające
przerywany ucisk kończyn dolnych, jeśli nie ma przeciwwskazań [1C]. Gdy ryzyko krwawienia się
zmniejszy, sugerujemy rozpoczęcie profilaktyki farmakologicznej [2C].
Zapobieganie owrzodzeniom stresowym
1. Zalecamy, aby u chorych z ciężką sepsą lub wstrząsem septycznym obciążonych czynnikami ryzyka
krwawienia stosować proilaktykę owrzodzeń stresowych przy użyciu antagonistów receptora
histaminowego H2 lub inhibitorów pompy protonowej (PPI). [1B]
2. Jeżeli stosuje się proilaktykę owrzodzeń stresowych, sugerujemy stosowanie raczej PPI niż
antagonistów receptora H2. [2C]
3. Sugerujemy, aby nie stosować proilaktyki owrzodzeń stresowych u chorych bez czynników ryzyka.
[2B]
Żywienie
1. Sugerujemy raczej żywienie doustne lub (jeśli to konieczne) dojelitowe w stopniu, w którym jest
ono tolerowane, aniżeli całkowite wstrzymanie żywienia lub podawanie wyłącznie dożylnie glukozy w
ciągu pierwszych 48 godzin od rozpoznania ciężkiej sepsy lub wstrząsu septycznego. [2C]
2. Sugerujemy, aby w ciągu 1. tygodnia unikać obowiązkowego pokrywania pełnego
zapotrzebowania kalorycznego, lecz stosować żywienie ubogokaloryczne (np. do 500 kcal/d) i
zwiększać kaloryczność diety tylko wtedy, gdy chory dobrze to znosi. [2B]
3. Sugerujemy raczej dożylne podawanie glukozy i żywienie dojelitowe, aniżeli całkowite żywienie
pozajelitowe lub żywienie pozajelitowe w połączeniu z żywieniem dojelitowym w ciągu pierwszych 7
dni od rozpoznania ciężkiej sepsy lub wstrząsu septycznego. [2B]
4. Sugerujemy żywienie bez dodatków immunomodulujących u chorych z ciężką sepsą. [2C]
Ustalenie celów leczenia
1. Zalecamy, aby z chorymi i ich bliskimi przedyskutować cele leczenia i rokowanie. [1B]
2. Zalecamy, aby cele leczenia włączyć do planu postępowania i planowania opieki u kresu życia
chorego, z uwzględnieniem zasad opieki paliatywnej, gdy jest to właściwe. [1B]
3. Sugerujemy, aby cele postępowania określać najwcześniej, jak to możliwe, lecz nie później niż w
ciągu 72 godzin. [2C]
Postępowanie u dzieci
Śmiertelność z powodu sepsy u dzieci jest znacznie mniejsza niż u dorosłych i szacuje się ją na 2–10%.
Deinicje ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego u dzieci są podobne jak u dorosłych, z tym że wartości
graniczne częstotliwości rytmu serca, częstotliwości oddechów i liczby leukocytów zależą od wieku.
Poniższe zalecenia dotyczą tylko noworodków urodzonych o czasie i dzieci w rejonach z pełnym
dostępem do OIT dysponujących mechaniczną wentylacją.
Wstępne postępowanie przeciwwstrząsowe
1. Sugerujemy, aby postępowanie w zaburzeniach oddechowych i hipoksemii rozpoczynać od
zastosowania tlenoterapii z użyciem maski twarzowej albo, jeśli jest to konieczne i dostępne, cewnika
nosowego z dużym przepływem tlenu, bądź zastosowania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach
oddechowych (CPAP) z użyciem maski nosowej. Do wstępnej intensywnej płynoterapii i wlewów
leków zwiększających kurczliwość mięśnia sercowego może posłużyć cewnik żylny obwodowy lub
dostęp doszpikowy, jeśli nie można wprowadzić cewnika do żył centralnych. Jeśli konieczna jest
wentylacja mechaniczna płuc, ryzyko niestabilności hemodynamicznej podczas intubacji zmniejsza
właściwe wstępne przygotowanie przeciwwstrząsowe. [2C]
2. Sugerujemy, aby docelowymi wykładnikami adekwatności w postępowaniu przeciwwstrząsowym
u dzieci ze wstrząsem septycznym były: czas powrotu włośniczkowego ≤2 s, ciśnienie tętnicze
prawidłowe dla wieku, prawidłowe tętno bez różnicy między tętnicami obwodowymi i głównymi,
ciepłe kończyny, diureza >1 ml/kg/h i prawidłowy stan świadomości. W późniejszym okresie
wykładnikami powinny być ScvO2 ≥70% i wskaźnik sercowy wynoszący 3,3–6,0 l/min/m2. [2C]
3. Zalecamy postępowanie zgodne z wytycznymi American College of Critical Care Medicine-Pediatric
Advanced Life Support dotyczącymi postępowania we wstrząsie. [1C]
4. Zalecamy, aby chorych we wstrząsie opornym na leczenie oceniać pod kątem występowania odmy
opłucnowej, tamponady serca i ostrych zaburzeń układu wydzielania wewnętrznego, a w razie ich
stwierdzenia wdrożyć odpowiednie leczenie. [1C]
Antybiotykoterapia i kontrola ogniska zakażenia
1. Zalecamy, aby empiryczne leczenie przeciwdrobnoustrojowe rozpocząć w ciągu pierwszej godziny
od rozpoznania ciężkiej sepsy. Próbki krwi na posiewy należy pobrać przed podaniem antybiotyków,
jeśli jest to możliwe, lecz nie powinno to opóźniać rozpoczęcia antybiotykoterapii. Wybór leków do
stosowania empirycznego powinno się dostosować do lokalnej sytuacji w zakresie najczęstszych
czynników etiologicznych i ich lekowrażliwości oraz charakterystyki klinicznej chorego (np.
prawdopodobieństwo grypy A H1N1, metycylinoopornego S. aureus, zarodźca malarii opornego na
chlorochinę, pneumokoka opornego na penicylinę; niedawny pobyt w OIT, neutropenia). [1D]
2. Sugerujemy, aby w zespołach wstrząsu toksycznego (paciorkowcowego lub gronkowcowego –
przyp. red.) z uporczywą hipotensją stosować klindamycynę i postępowanie neutralizujące toksyny
(dożylne wlewy immunoglobulin – przyp. red.). [2D]
3. Zalecamy wczesną i energiczną kontrolę ognisk zakażenia. [1D]
4. Zapalenie jelit wywołane przez C. diicile należy leczyć antybiotykami doustnymi, jeśli są one dobrze
tolerowane. W ciężkiej postaci choroby preferuje się doustną wankomycynę. [1A]
Intensywna płynoterapia
Sugerujemy, aby wstępne leczenie przeciwwstrząsowe rozpoczynać od wlewu izotonicznych
roztworów krystaloidów lub albuminy w powtarzanych szybkich infuzjach po 20 ml/kg roztworu
krystaloidów (lub równoważnej objętości roztworu albuminy) w ciągu 5–10 minut. Celem jest
wyrównanie hipotensji, zwiększenie diurezy oraz osiągnięcie prawidłowego powrotu
włośniczkowego, tętna obwodowego i stanu świadomości bez spowodowania powiększenia wątroby
i wystąpienia rzężeń w płucach. Jeżeli dojdzie do powiększenia wątroby lub pojawienia się rzężeń nad
polami płucnymi, należy zastosować leczenie zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego, a nie
płynoterapię. U dzieci z ciężką niedokrwistością hemolityczną (ciężka malaria lub przełom
sierpowatokrwinkowy), u których nie występuje hipotensja, przetaczanie składników krwi uważa się
za postępowanie lepsze niż wlewy krystaloidów lub albuminy. [2C]
Leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego, obkurczające naczynia i rozszerzające naczynia
krwionośne
1. Sugerujemy, aby u dzieci, u których nie ma odpowiedzi na wstępną intensywną płynoterapię,
rozpoczynać podawanie leków zwiększających kurczliwość mięśnia sercowego przez żyłę obwodową,
zanim się uzyska dostęp do żył centralnych. [2C]
2. Sugerujemy, aby u chorych z małym rzutem serca i zwiększonym obwodowym oporem
naczyniowym przy prawidłowym ciśnieniu tętniczym do leków zwiększających kurczliwość mięśnia
sercowego dołączyć leki rozszerzające naczynia krwionośne. [2C]
Natlenianie pozaustrojowe (ECMO)
Sugerujemy, aby stosować ECMO u dzieci z opornym na leczenie wstrząsem septycznym albo oporną
na leczenie niewydolnością oddechową związaną z sepsą (2C).
Glikokortykosteroidy
Zalecamy, aby zastosować w porę leczenie hydrokortyzonem u dzieci ze wstrząsem opornym na
płynoterapię i katecholaminy, u których podejrzewa się lub stwierdzono bezwzględną (klasyczną)
niewydolność nadnerczy. [1A]
Przetaczanie składników krwi i produktów krwiopochodnych
1. Sugerujemy podobne docelowe stężenia hemoglobiny u dzieci i dorosłych. Podczas wstępnego
postępowania przeciwwstrząsowego prowadzonego gdy SvcO2 wynosi <70%, docelowe stężenie
hemoglobiny wynosi 10 g/dl. Po stabilizacji stanu klinicznego i w fazie ustępowania wstrząsu i
hipoksemii, za rozsądne można uznać mniejsze stężenie docelowe, czyli >7,0 g/dl. [2B]
2. Sugerujemy podobne wartości docelowe przy przetaczaniu koncentratu krwinek płytkowych u
dzieci i dorosłych. [2C]
3. Sugerujemy, aby przetaczać osocze u dzieci w celu wyrównania wywołanych sepsą zaburzeń o
charakterze plamicy zakrzepowej, w tym postępującego rozsianego krzepnięcia
wewnątrznaczyniowego, wtórnej mikroangiopatii zakrzepowej i zakrzepowej plamicy małopłytkowej.
[2C]
Mechaniczna wentylacja płuc
Sugerujemy, aby prowadząc wentylację mechaniczną płuc, przyjąć strategię ochraniającą płuca. [2C
Sedacja, analgezja i niepożądane działania leków
1. U wentylowanych mechanicznie chorych z sepsą w stanie ciężkim zalecamy stosowanie leków
sedatywnych prowadzące do osiągnięcia założonego stopnia sedacji. [1D]
2. Zalecamy monitorowanie stężenia leków, które mogą wywołać zatrucie, ponieważ metabolizm
leków jest upośledzony w ciężkiej sepsie, co naraża dzieci na zwiększone ryzyko niepożądanych
działań leków. [1C]
Kontrola glikemii
Sugerujemy, aby przyjąć podobny cel kontroli glikemii, jak u dorosłych (≤10 mmol/l [180 mg/dl]). U
noworodków i dzieci jednocześnie z insulinoterapią należy podawać glukozę we wlewie dożylnym.
[2C]
Leki moczopędne i leczenie nerkozastępcze
Sugerujemy, aby podawać leki moczopędne w razie przewodnienia po ustąpieniu wstrząsu, a jeśli nie
jest to skuteczne – stosować ciągłą żylno-żylną hemoiltrację lub przerywane dializy, żeby zapobiec
zwiększeniu masy ciała o >10% wskutek przewodnienia. [2C]
Zapobieganie zakrzepicy żył głębokich i owrzodzeniom stresowym
Nie sformułowano zaleceń.
Żywienie
Należy stosować żywienie enteralne u dzieci, które dobrze je znoszą; w przeciwnym razie – żywienie
pozajelitowe. [2C]
KOMENTARZ
prof. Roman Jaeschke MD MSc1,
dr n. med. Miłosz Jankowski2
1 Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
2 II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Prace nad wytycznymi przedstawionymi w skrócie powyżej trwały ponad 3 lata. Rozpoczęto od
ustalenia najważniejszych pytań klinicznych wymagających odpowiedzi oraz doboru osób bez
konfliktu interesów do formułowania poszczególnych zaleceń. Następnie przeszukano piśmiennictwo
i podsumowano dostępne dane. W przypadku części zaleceń (m.in. dotyczących zapobiegania ŻChZZ i
owrzodzeniem stresowym, podawania selenu oraz stosowania NMBA w ARDS) przeprowadzono
metaanalizy.
Autorzy wytycznych SSC dążyli do ścisłego i jasnego powiązania dostępnych danych z zaleceniami.
Wiele jednak pozostało jeszcze do zrobienia – każde silne zalecenie oparte na danych niskiej jakości
(czyli 1C) to zaproszenie do dalszej pracy.
W porównaniu z wytycznymi z 2008 roku wprowadzono wiele zmian. Poniżej przedstawiono zmiany
dotyczące leczenia dorosłych chorych z ciężką sepsą lub ze wstrząsem septycznym (leczonych
przeważnie na OIT):
1) zalecono przetaczanie roztworu krystaloidów w początkowym etapie intensywnej płynoterapii
oraz zasugerowano w dalszej kolejności stosowanie roztworu albuminy (ale nie roztworów
hydroksyetylowanej skrobi; autorzy nie wypowiedzieli się na temat roztworów żelatyny)
2) zmieniono preferencje stosowania leków wazopresyjnych – lekiem z wyboru jest noradrenalina,
ograniczono rolę dopaminy
3) podkreślono znaczenie (diagnostyczne i w prowadzeniu leczenia) oznaczania mleczanu w
surowicy we wstępnym postępowaniu przeciwwstrząsowym
4) zasugerowano stosowanie nowych badań diagnostycznych przy podejrzeniu inwazyjnych zakażeń
grzybiczych
5) zasugerowano, że oznaczenie prokalcytoniny w surowicy może wspomagać decyzję o zaprzestaniu
empirycznej antybiotykoterapii
6) zasugerowano stosowanie chlorheksydyny do odkażania jamy ustnej i gardła w celu zmniejszenia
ryzyka VAP
7) zmniejszono nieco nacisk na stosowanie hydrokortyzonu – zasugerowano podawanie 200 mg/d
i.v., jeśli właściwa wstępna intensywna płynoterapia i stosowanie leków wazopresyjnych nie
pozwoliły na uzyskanie stabilizacji hemodynamicznej, ze stopniowym szybkim zaprzestaniem
kortykoterapii, jeśli leki wazopresyjne nie są już konieczne. Na podstawie bardzo niskiej jakości
danych zasugerowano podawa nie hydrokortyzonu raczej w ciągłym wlewie i.v. niż w powtarzanych
wstrzyknięciach
8) usunięto zalecenia dotyczące rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C, ponieważ
zaprze stano produkcji tego leku, gdy wyniki badań nie potwierdziły korzyści z jego stosowania
9) utrzymano koncepcję tzw. pakietów zadań w sepsie (sepsis bundles), ale ograniczono ją do
postępowania w ciągu pierwszych 3 i 6 godzin (usunięto pakiet do realizacji w ciągu 24 h)
10) zmieniono wartości graniczne liczby płytek krwi, przy których sugeruje się przetaczanie
koncentratu krwi nek płytkowych (≤10 000/µl u chorych bez krwawienia i ≤20 000/µl u chorych
obciążonych ryzykiem krwawienia)
11) sugerując ich stosowanie u pacjentów z ARDS spowodowanym sepsą, zwrócono uwagę na
potencjalne korzyści wynikające z raczej wyższych niż niższych wartości PEEP w umiarkowanym i
ciężkim ARDS (PaO2/FiO2 ≤200 przy PEEP ≥5 cm H2O), krótkotrwałego (≤48 h) podawania NMBA przy
PaO2/FiO2 <150, manewrów rekrutacji pęcherzyków płucnych w razie ciężkiej, opornej hipoksemii i
układania w pozycji na brzuchu przy PaO2/FiO2 ≤100
12) zalecono podawanie leków sedatywnych w jak najmniejszych dawkach, pozwalających osiągnąć
założony stopień sedacji
13) zmniejszono intensywność kontroli glikemii – zalecono, aby rozpoczynać insulinoterapię, gdy w 2
kolejnych oznaczeniach glikemia wynosi >10 mmol/l (180 mg/dl) i zasugerowano, że celem
postępowania jest raczej glikemia ≤10 mmol/l (180 mg/dl) aniżeli ≤6,1 mmol/l (110 mg/dl)
14) w zapobieganiu ŻChZZ zalecono stosowanie raczej heparyny drobnocząsteczkowej niż heparyny
niefrakcjonowanej oraz zasugerowano łączenie profilaktyki farmakologicznej ze stosowaniem
urządzeń do przerywanego ucisku pneumatycznego, jeśli tylko jest to możliwe
15) w zapobieganiu owrzodzeniem stresowym zasugerowano stosowanie raczej inhibitorów pompy
protonowej niż antagonistów receptora H2 oraz odstąpienie od profilaktyki u osób bez czynników
ryzyka krwawienia
16) zasugerowano raczej żywienie doustne lub dojelitowe w stopniu, w jakim jest ono tolerowane,
niż odżywianie pozajelitowe, przynajmniej w 1. tygodniu, a także unikanie w tym czasie
obowiązkowego pokrywania pełnego zapotrzebowania kalorycznego
17) zasugerowano żywienie bez dodatków immunomodulujących
18) zalecono, aby z chorymi i ich bliskimi przedyskutować cele leczenia i rokowanie oraz aby cele
leczenia włączyć do planu postępowania i planowania opieki u kresu życia chorego, z
uwzględnieniem zasad opieki paliatywnej, gdy jest to właściwe; ponadto zasugerowano, aby cele
postępowania określać najwcześniej, jak to możliwe, lecz nie później niż w ciągu 72 godzin
19) podkreślono, że poprawa rokowania pacjentów z sepsą wymaga systematycznego,
skoordynowanego i wielodyscyplinarnego wysiłku zespołów biorących udział w opiece nad tymi
chorymi. Funkcjonawanie tych zespołów wymaga współpracy lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów,
dietetyków, fizjoterapeutów, techników medycznych i administracji. Wymaga też skoordynowanego
współdziałania personelu OIT z internistami, chirurgami czy też z zespołami oddziałów ratunkowych.
Sukces opieki nad pacjentami z sepsą wymaga ciągłej edukacji, wprowadzania algorytmów
postępowania, oceny wskaźników pozwalających na monitorowanie jakości opieki oraz zwrotne
przekazywanie tych danych w celu ciągłej poprawy jakości opieki nad chorymi.
Wiedza na temat rokowania, diagnostyki i leczenia pacjentów z ciężką sepsą lub ze wstrząsem
septycznym rozwija się w miarę szybko. Przykładem może być duża liczba opublikowanych w ciągu
ostatnich kilku miesięcy badań na temat doboru płynów używanych w czasie wstępnej intensywnej
płynoterapii – biorąc pod uwagę kolejne informacje, autorzy wytycznych SSC dyskutowali i zmieniali
zalecenia do momentu oddania manuskryptu do druku. Proces tworzenia tych wytycznych pozwolił
na określenie obszarów postępowania, w których nie dysponujemy danymi naukowymi. Do czasu
następnego wydania wytycznych SSC, planowanego za 4–5 lat, powinniśmy już dysponować nowymi
istotnymi informacjami.
Download