POZIOM B-1

advertisement
POZIOM B-1
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 CZAS PRESENT SIMPLE
 CZAS PRESENT CONTINUOUS
 CZAS PAST SIMPLE
 CZAS PRESENT PERFECT
 CZAS PRESENT PERFECT CONTINOUS
 CZAS FUTURE SIMPLE
 WYRAŻENIE „BE GOING TO”
 PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI (ALWAYS, EVERY DAY ETC.)
 RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE
(COUNTABLE/UNCOUNTABLE)
 STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW (COMPARISON OF ADJECTIVES)
 CZASOWNIKI MODALNE (SHOULD/SHOULDN’T , MAY, MIGHT, HAVE TO,
DON’T HAVE TO)
 PRZYSŁÓWKI MIEJSCA (OVER, ABOVE, IN FRONT OF ETC.)
 TRYBY WARUNKOWE I AND II (CONDITIONALS)
 STRONA BIERNA (PASSIVE VOICE)
 WYRAŻENIE ,,USED TO” + INFINITIVE
 TWORZENIE PYTAŃ W POZNANYCH CZASACH
TEMATYKA I SŁOWNICTWO


















OPIS CHARAKTERU CZŁOWIEKA (DESCRIBING PEOPLE’S CHARACTER)
SPORT I INNE FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO ( SPORTS AND
LEISURE)
DYSKUTOWANIE O SWOICH PLANACH (PLANS AND ARRANGEMENTS)
JĘZYK OPISUJĄCY PODRÓŻOWANIE (TRAVELLING)
ZDROWYY STYL ŻYCIA ( HEALTHY LIFESTYLE)
RÓŻNE RODZAJE ŻYWNOŚCI I SPOSOBY JEJ PRZYRZĄDZANIA (FOOD)
MIASTO: OPIS I SPSOBY PRZEMIESZCZANIA SIĘ (DSCRIBING CITIES,
GETTING AROUND IN CITIES)
ZNACZENIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO (ENGLISH AS INTERNATIONAL
LANGUAGE)
STUDIA: OPIS WYDZIAŁU I CHARAKTERU STUDIÓW ( FACULTY AND
GRADUATE PROFILE )
PRACA: OPIS FIRMY I SWOJEGO STANOWISKA (COMPANY AND JOB
PROFILE)
PRZEDSTAWIANIE WYKRESÓW (DESCRIBING GRAPHS)
OMAWIANIE TRENDÓW (DESCRIBING TRENDS)
PRZEDSTAWIANIE HISTORII FIRMY, INSTYTUCJI, PRODUKTU (HISTORY
OF COMPANIES, INSTITUTIONS, PRODUCTS)
HISTORIA NIEKTÓRYCH WYNALAZKÓW ( HISTORY OF SOME
INVENTIONS)
KREOWANIE WIZEUNKU KRAJU (NATIONAL BRANDING)
NIEKTÓRE CZYNNIKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO (WORLD’S FASTEST
GROWING ECONOMY)
MORALNOŚĆ W HANDLU (ETHICAL TRADE, ETHICAL CONSUMERISM)
UWRAŻLIWIENIE NA RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE (UNDERSTANDING
CULTURAL DIFFERENCES)
 NIEKTÓRE WYZWANIA STOJĄCE PRZED WSPÓŁCZESNYM
CZŁOWIEKIEM: PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ PLANETY, STARZENIE SIĘ
SPOŁECZEŃSTWA ( FUTURE OF OUR PLANET, AGEING POPULATION))
FUNKCJE JĘZYKOWE
 PRZEDSTAWIANIE SIĘ, ZWROTY UŻYWANE PRZY POWITANIU I
POŻEGNANIU (INTRODUCTIONS, GREETING, SAYING GOODBYE)
 PRZYJMOWANIE GOŚCIA W FIRMIE (WELCOMING A VISITOR)
 PROWADZENIE PROSTEJ ROZMOWY NA SPOTKANIU, PRZYJĘCIU
(SOCIAL RESPONSES)
 UMAWIANIE SIĘ (MAKING ARRANGEMENTS)
 ROZMOWY TELFONICZNE ( TELEPHONING)
 POBYT W HOTELU (STAYING AT A HOTEL)
 W RESTAURACJI (AT A RESTAURANT)
 WYRAŻANIE OPINII I SUGESTII (EXPRESSING OPINIONS AND
SUGGESTIONS)
 UDZIELANIE RAD (ADVICE)
 ZAPRASZANIE I PRZYJMOWANIE ZAPROSZEŃ (INVITATIONS)
 WYRAŻANIE OFERT POMOCY I PRÓŚB (OFFERS AND REQUESTS}
 ZASIĘGANIE INFORMACJI (ASKING FOR INFORMATION)
INNE SPRAWNOŚCI
 PISANIE MAILI, FAKSÓW (WRITING EMAILS, FAXES)
 PODSTAWY PISANIA LISTU Z PRZEPROSINAMI ORAZ PROŚBY O
INFORMACJĘ (WRITING A SIMPLE LETTER OF APOLOGY AND REQUEST
FOR INFORMATION)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards