Nowo pojawiające się choroby zakaźne w aspekcie

advertisement
Nowo pojawiające się choroby zakaźne w aspekcie bezpieczeństwa krwi
Emerging infectious diseases in the context of blood safety
Ryszard Pogłód, Aleksandra Rosiek, Magdalena Łętowska
STRESZCZENIE
Ryzyko przeniesienia na drodze transfuzji krwi chorób zakaźnych, których markery są rutynowo
badane u krwiodawców, jest niezwykle małe. Obecnie wyzwaniem dla krwiodawstwa stają się
tzw. nowo pojawiające się choroby zakaźne (emerging infectious diseases; EID). Najczęściej są
to zoonozy, czynnikami chorobotwórczymi są różne drobnoustroje, w większości wirusy, a do
przeniesienia patogenu na ludzi konieczny jest wektor. W przypadku części tych chorób
przeniesienie z krwią jest udowodnione lub prawdopodobne. W pracy omówiono poglądy na
przyczyny pojawiania się i mechanizmy rozprzestrzeniania się EID, wyjaśniono podstawowe
pojęcia epidemiologiczne z tym związane oraz przedstawiono metody oceny ryzyka i
hierarchizacji EID w kontekście stwarzanego zagrożenia dla krwiolecznictwa. Zaprezentowano
zasady współpracy międzynarodowej i szybkiego reagowania na nowo pojawiające się
zagrożenia. Szerzej omówiono choroby, które w ostatnich latach stanowią zagrożenie
epidemiologiczne
i bezpieczeństwa krwi, tj. gorączkę Zachodniego Nilu, malarię, gorączkę denga i chikungunyę.
Przedstawiono środki prewencyjne podejmowane w celu zmniejszenia zagrożenia transmisją EID
oraz ich wpływ zarówno na bezpieczeństwo krwi jak i wielkość zasobów krwi.
Słowa kluczowe: nowo pojawiające się choroby zakaźne, choroby zakaźne przenoszone przez
krew, bezpieczeństwo krwi, ryzyko zakażenia, dyskwalifikacja dawców, badania NAT
ABSTRACT
The risk of transfusion-related infectious diseases, the markers for which are routinely tested is
extremely low. Recently, however, blood transfusion service faces the challenge from emerging
infectious diseases (EIDs), mainly zoonotic origin. Pathogens are microorganisms, mostly
viruses, that usually require vectors for their transmission to humans. The relation of some EIDs
to transfusion has been proved, in other cases it is considered likely. The paper presents views on
EIDs etiology and spread and explains the epidemiologic basic terminology. It describes the
principles and methods of EIDs risk assessment as well as prioritization of EIDs with regard to
transfusion risk. It outlines the principles of international cooperation and rapid response to
newly emerging threats. More attention is devoted to such diseases as West Nile fever, malaria,
dengue and chikungunya which are recently a real epidemiological threat. Preventive measures to
reduce the threat of EIDs transmission have also been discussed as well as their impact on the
safety and resources of blood and blood components.
Key words: Emerging infectious diseases (EIDs), Blood transmitted infectious disease, Blood
safety, Infection risk, Donor deferral, Nucleic acid tests (NAT)
Download