Programowanie 2007-2013 dla kultury

advertisement
Programowanie 2007-2013 dla kultury
Program Kultura (2007-2013)
Program Kultura stanowi kontynuację dotychczasowych działań Wspólnoty w sferze kultury, czyli Programu Kultura 2000. W
nowej perspektywie finansowej UE będzie on głównym programem skierowanym bezpośrednio do instytucji kulturalnych w
Europie.
Europa dla obywateli
Program mający na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 roku, stanowiący
kontynuację i innowację obecnych działań Wspólnoty na rzecz wspierania zaangażowania obywateli w życie publiczne i
integrację europejską.
Media 2007 na lata 2007- 2013
Nowy program upraszczający pod wzglądem strukturalnym aktualne interwencje Wspólnoty w europejskim sektorze
audiowizualnym (Media Plus i Media-kształcenie).Celem Decyzji Europejskiego Parlamentu i Rady dotyczącej wprowadzenia
programu wspierania europejskiego sektora audiowizualnego (Media 2007) jest ustanowienie wspólnotowego programu dla
sektora audiowizualnego, przyczyniającego się do rozwoju europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz wzmacniającego
europejską różnorodność kulturową i wspierającego przepływ dzieł audiowizualnych w Europie. Nowy program ma zapewnić
większą przejrzystość oceny składanych projektów oraz sprawniejszą komunikację z wnioskodawcami, a także uproszczone
formularze i procedury aplikacji Rząd Polski popiera projekt decyzji ustanawiającej program Media 2007 (2007 –2013). Będzie
on miał pozytywny wpływ na rozwój polskiego sektora audiowizualnego i kinematograficznego.
Młodzież w Działaniu
Program „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej skierowany do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do
pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Umożliwia
nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz
społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy. Program „Młodzież w
działaniu” rozpoczął się w 2007 i potrwa do 2013 roku. Bazuje na doświadczeniach Programów: MŁODZIEŻ (YOUTH), Młodzież
dla Europy (Youth for Europe) i Wolontariat europejski (European Voluntary Service), a także na konsultacjach z beneficjentami
i dokumentach wspólnotowych dotyczących kierunków rozwoju polityki młodzieżowej.
Program "Uczenie się przez całe życie"
Opiera się na obecnie realizowanych programach Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning, inicjatywie Europass oraz na innych
inicjatywach finansowanych w ramach wspólnotowego programu na rzecz promowania instytucji działających w zakresie
edukacji i kształcenia
j
7 Program Ramowy
7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i
kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Ponadto jest podstawowym instrumentem realizacji celu
strategicznego jaki wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska: przekształcenie UE w najbardziej
konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego,
stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który
tworzą edukacja, badania i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu. Program będzie wspierał badania znajdujące się
na granicy wiedzy (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki.
Program Kultura (2007-2013)
Program Kultura (2007-2013) stanowi kontynuację dotychczasowych działań Wspólnoty w sferze kultury, czyli Programu Kultura
2000. W nowej perspektywie finansowej UE będzie on więc głównym programem skierowanym bezpośrednio do instytucji
kulturalnych w Europie. Został ustanowiony na mocy decyzji nr 1903/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 12 grudnia
2006. Budżet programu w latach 2007-2013 wyniesie 400 mln EUR.
Opis programu
I. Cele
Ogólnym celem Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym
dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami
kulturalnymi krajów uczestniczących w programie. Program nastawiony jest na trzy szczegółowe priorytety:
- wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury;
- wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych;
- wspieranie dialogu między kulturami.
II. Beneficjenci
Uczestnictwo w programie, oprócz państw członkowskich UE, otwarte jest dla następujących państw (pod warunkiem
wpłacenia dodatkowych środków): państw EFTA będących członkami EOG, zgodnie z przepisami porozumienia o EOG; krajów
kandydujących korzystających ze strategii przedakcesyjnej Unii, zgodnie z ogólnymi zasadami oraz z ogólnymi warunkami
i procedurami uczestnictwa tych krajów w programach wspólnotowych ustanowionych odpowiednio na mocy umowy ramowej
oraz decyzji Rad Stowarzyszenia; państw Bałkanów Zachodnich, zgodnie z procedurami określanymi wspólnie z tymi krajami po
opracowaniu umów ramowych dotyczących ich uczestnictwa w programach wspólnotowych.
III. Dzialania i budżet
Siedmioletni budżet programu wynosi 400 mln euro. Struktura działań przedstawia się nastepująco:

Działanie 1: Wspieranie działań kulturalnych (około 77% budżetu)

Projekty długoterminowe (czas trwania 3-5 lat), angażujące min. 6 organizatorów z 6 różnych państw członkowskich;
dofinansowanie max. 500 000 euro rocznie

Projekty krótkoterminowe (czas trwania max. 24 miesiące), angażujące min. 3 organizatorów z 3 różnych państw
członkowskich; dofinansowanie od 50 000 do 200 000 euro


Akcje specjalne (m.in. Europejskie Stolice Kultury)
Działanie 2: Wspieranie podmiotów działajacych w dziedzinie kultury na poziomie europejskim (około
10% budżetu)

Działanie 3: Wspieranie badań oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji (około 5% budżetu)

Zarządzanie programem (około 5% budżetu)
Strona internetowa Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
Strona internetowa Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/culture/call092006/index.htm
Strona Punktu Kontaktowego ds. Kultury: http://www.mkidn.gov.pl/pkk/2007.php
Europa dla obywateli
Program mający na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 roku, stanowiący
kontynuację i innowację obecnych działań Wspólnoty na rzecz wspierania zaangażowania obywateli w życie publiczne i
integrację europejską. Został ustanowiony na mocy decyzji nr 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 12 grudnia
2006. Budżet programu w latach 2007-2013 wyniesie 215 mln EUR.
Tekst decyzji
Opis programu
I. Cele
Ogólnym celem jest aktywne zaangażowanie obywateli w życie publiczne oraz proces integracji europejskiej i rozwijania ich
poczucia przynależności do Europy. Inicjatywa ma przyczyniać się do poprawy wzajemnego zrozumienia między Europejczykami
oraz rozwoju dialogu międzykulturowego. Wyzwanie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście przystąpienia nowych
państw członkowskich. Program opiera się o zasady poszanowania wspólnych wartości, historii oraz różnorodności kulturowej.
Za cele szczegółowe, które powinny być realizowane w ramach programu uznano spotęgowanie wymian międzynarodowych
społeczności lokalnych oraz wspieranie debat i refleksji związanych z obywatelstwem europejskim.
II. Beneficjenci
Krajami uczestniczącymi są Państwa Członkowskie UE, kraje EFTA, które są stronami Porozumienia EOG, kraje kandydujące,
które korzystają ze strategii przedakcesyjnej oraz kraje Bałkanów Zachodnich.
Program stawiając w centrum obywatela, skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron promujących ideę
społeczeństwa europejskiego, przede wszystkim do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków zawodowych,
społeczności lokalnych oraz instytutów badających europejską politykę publiczną (think tanks).
Organizacje te, działające w całej Europie i reprezentujące różne grupy, mogą udzielić głosu obywatelom i realizować
ponadnarodowe i międzysektorowe działania, wpierając wspólną refleksję nad obywatelstwem Unii Europejskiej.
III. Działania
W ramach nowego programu znajdą się zarówno już funkcjonujące rozwiązania (np. partnerstwo miast, wspieranie organizacji
pozarządowych) jak i nowe pomysły (np. organizacja dużych imprez medialnych). Podkreśla się potrzebę komplementarności
niniejszych inicjatyw z innymi programami Wspólnoty uwzględniających kwestie obywatelstwa (np. Program Młodzież) oraz
ponadnarodowy charakter przedsięwzięć. Skala i zakres projektów będą zależały od sytuacji społecznej, będą to między innymi:
konferencje, seminaria, szkolenia, debaty ekspertów, publikacje, imprezy kulturalne, sondaże, i inne. Działania te zostały
podzielone na trzy grupy są:

Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy (47% budżetu)

- Miasta partnerskie

- Projekty obywatelskie i środki wsparcia

Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie (29% budżetu)

- Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną (think tanks)

- Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim

- Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Działanie 3: Razem dla Europy (10% budżetu)

-Wydarzenia medialne

- Badania

- Narzędzia informacji i rozpowszechniania

Działanie 4 (około 4% budżetu)

-Działania związane z upamiętnianiem miejsc, archiwów i ofiar deportacji reżimu nazistowskiego i stalinowskiego
IV. Składanie wniosków o granty
Zarządzanie programem powierzone zostało Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, która
odpowiada za informowanie o programie, przeprowadza nabór wniosków i komunikuje się bezposrednio z beneficjentami.
Wszystkie dokumenty i formularze aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej programu.
V. Przydatne dokumenty
Warunkowa publikacja Wytycznych dla beneficjentów (Programme Guide)
Wytyczne dla beneficjentów (Programme Guide) - dokument zawierający wszystkie informacje na temat składania wniosków
(wersja angielska)
Media 2007 na lata 2007- 2013
Sektor audiowizualny odgrywa podstawową rolę w budowaniu europejskiej tożsamości kulturowej, w szczególności w
odniesieniu do ludzi młodych. Zwiększony obieg europejskich utworów audiowizualnych okazał się istotnym sposobem na
wzmocnienie dialogu międzykulturowego oraz wzajemnego zrozumienia i wiedzy pomiędzy kulturami europejskimi, zapewniając
podstawę obywatelstwa europejskiego.
Pomoc Wspólnoty na rzecz sektora audiowizualnego stanowi część strategii mającej na celu zapewnienie Europejczykom
możliwości wyboru. Jeżeli Europejczycy nie będą mieli dostępu do utworów fabularnych, obyczajowych, dokumentalnych i
innych odzwierciedlających rzeczywistość i historie ich własnego życia, jak również ich sąsiadów, zaprzestaną je rozpoznawać i
w pełni rozumieć.
Obrót europejskimi utworami audiowizualnymi można osiągnąć jedynie dzięki wzmocnieniu sektora i umożliwieniu pełnej
realizacji potencjału twórczego kultur europejskich. Europejski sektor audiowizualny reprezentuje nie tylko wysoką wartość
polityczną i kulturową, lecz również znaczny potencjał społeczno-ekonomiczny. We wnioskach Rady Europejskiej z Lizbony
stwierdzono, że "sektory dostarczające treści tworzą wartość dodaną poprzez eksploatację i łączenie w sieci europejskiej
różnorodności kulturowej". Działanie Wspólnoty na rzecz wspierania konkurencyjności przemysłu audiowizualnego przyczyni się
do realizacji celów ustalonych w Strategii Lizbońskiej.
Wniosek dotyczący decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego
europejski sektor audiowizualny (Media 2007).
Program Media 2007 na lata 2007 - 2013 - główne założenia
Celem Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor
audiowizualny (Media 2007) jest ustanowienie wspólnotowego programu dla sektora audiowizualnego (na lata 2007 – 2013),
przyczyniającego się do rozwoju europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz wzmacniającego europejską różnorodność
kulturową i wspierającego przepływ dzieł audiowizualnych w Europie. Nowy program ma zapewnić większą przejrzystość oceny
składanych projektów oraz sprawniejszą komunikację z wnioskodawcami, a także uproszczone formularze i procedury aplikacji.
Główne cele programu to:

ochrona i akcentowanie narodowej i kulturowej różnorodności (m.in. ochrona i promocja europejskiej różnorodności
kulturowej oraz dziedzictwa kinematograficznego i audiowizualnego, a także zapewnienie dostępu do tego dziedzictwa i
wspieranie dialogu pomiędzy kulturami);


zwiększenie cyrkulacji europejskich utworów audiowizualnych na terenie UE i poza nią;
podniesienie konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego (w kontekście otwartego i konkurencyjnego
rynku).
Priorytety programu to:



połączenie procesu kreacji z wartościami europejskiego dziedzictwa kulturowego;
wzmocnienie sektora produkcji kinematograficznej;zmniejszanie dystansu między krajami o wysokim i niskim poziomie
produkcji filmowej;
digitalizacja sektora audiowizualnego.
Program Media 2007 jest kontynuacją programów Media Plus i Media Training, które obowiązywały w latach 2001-2005, z
przedłużeniem na rok 2006. Program Media 2007 został zaakceptowany przez Radę UE ds. kultury dnia 18 maja br., po czym
został skierowany do drugiego czytania w Parlamencie Europejskim.
Polska z zadowoleniem przyjęła program MEDIA 2007. Projekt zawiera propozycję tzw. "pozytywnej dyskryminacji", tzn.
priorytetowego traktowania operatorów z krajów o mniejszej audiowizualnej zdolności produkcyjnej lub ograniczonym zasięgu
językowym konkurencji. Ponadto, dla wnioskodawców z nowych krajów członkowskich przewidziano możliwość dofinansowania
do 75 % kosztów związanych z doskonaleniem zawodowym. Należy podkreślić, że budżet tego programu w stosunku do jego
poprzedniej wersji ma być dwukrotnie wyższy i wynosić 671 mln Euro.
Program został uznany za korzystnie wpływający na rozwój europejskiej tożsamości kulturowej, szczególnie z punktu widzenia
wspierania różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego.
Podkreślono jego znaczenie w zmniejszaniu różnic pomiędzy państwami o dużym i małym potencjale produkcyjnym. Program
ten jest bardzo korzystny dla Polski.
Więcej informacji uzyskać można na stronie: http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/index_en.html
Młodzież w Działaniu
Cele programu:

promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej wśród młodzieży, a w szczególności jej europejskich postaw
obywatelskich,

rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia
spójności społecznej w Unii Europejskiej,



pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów,
przyczynianie się do podnoszenia jakości systemów wspierających działalność młodzieżową i do rozwijania potencjału
organizacji społeczeństwa obywatelskiego
w zakresie problematyki i działań młodzieżowych,
promowanie współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.
Priorytety Programu:

obywatelstwo europejskie - uświadomienie młodym ludziom, że są obywatelami Europy, zachęcenie młodzieży do
refleksji nad problematyką europejską, włączenie jej do dyskusji na temat budowania i przyszłości Unii Europejskiej,

uczestnictwo młodzieży - zwiększenie udziału młodzieży w życiu obywatelskim jej społeczności, w systemie
demokracji przedstawicielskiej oraz wsparcie dla różnych form rozwijania umiejętności uczestnictwa,

różnorodność kulturowa - ułatwienie młodzieży z różnych środowisk kulturowych, etnicznych i religijnych realizacji
wspólnych działań oraz poszanowanie różnorodności kulturowej w połączeniu ze zwalczaniem rasizmu i ksenofobii,

włączanie młodzieży z mniejszymi szansami - zapobieganie wykluczeniu
ze względów społeczno-ekonomicznych, kulturowych, geograficznych oraz ze względu na wykształcenie i niepełnosprawność.
Kraje Programu:

Państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Czechy, Słowacja, Rumunia,
Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Państwa będące członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), które należą do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

Państwa, które kandydują do Unii Europejskiej: Turcja.
Sąsiedzkie Kraje Partnerskie:

Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia.

Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina.

Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Autonomia Palestyńska, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko,
Syria, Tunezja.
Budżet programu:
Łączny budżet programu na okres 2007–2013 wynosi 915 mln EUR (880,6 mln EUR na działania programowe oraz 34,4 mln
EUR na pomoc techniczną). Narodowa Agencja realizująca Program w Polsce dysponuje na lata 2007-2013 kwotą 35 mln EUR.
Dofinansowanie – bardzo zróżnicowane w zależności od działania – może sięgać 50 tyś. EUR (Akcja 5.1). Dofinansowane mogą
zostać m.in.: koszty podróży, koszty wizyt przygotowawczych, przygotowanie działań i uczestników, pobyt uczestników,
narzędzia, promocja, koszty specjalne.
Beneficjenci:

młodzi ludzie w wieku 13-30 lat;

organizacje typu non profit;

organizacje, instytucje, grupy nieformalne pracujące z młodzieżą;

władze lokalne, regionalne i krajowe związane z działaniem na rzecz młodzieży;

wszyscy zainteresowani edukacją pozaformalną i pracujący z młodzieżą.
Akcja 1: Młodzież dla Europy
1.1 Wymiany młodzieży - możliwość spotkania się oraz wzajemnego poznania swych kultur; dotyczy przede wszystkim
wielostronnej mobilności grupowej, ale nie wyklucza możliwości organizowania wymian dwustronnych;
1.2 Inicjatywy młodzieżowe - projekty grupowe przygotowywane na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
1.3 Młodzież w demokracji - wsparcie uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym ich społeczności na poziomie lokalnym,
regionalnym lub krajowym oraz na poziomie międzynarodowym.
Możliwości dla sektora kultury:

poznanie realiów społecznych i kultury innych państw i narodów poprzez wymianę młodzieży,

organizowanie wspólnych warsztatów i wydarzeń artystycznych: muzycznych, teatralnych, tanecznych, plastycznych,

przedsięwzięcia mające na celu ochronę miejsc o znaczeniu historyczno-kulturowym (np. starych cmentarzy).
Akcja 2: Wolontariat europejski
Wspieranie uczestnictwa młodzieży w różnych formach wolontariatu zarówno w obrębie, jak i poza granicami Unii Europejskiej.
Uczestnictwo w indywidualnych lub grupowych w działaniach non profit i niezarobkowych wykonywanych przez okres do
dwunastu miesięcy.
Możliwości dla sektora kultury:

Projekty realizowane w instytucjach kultury,

organizacja wystaw, festiwali, warsztatów artystycznych, zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,

pomoc osobom starszym działającym na rzecz kultury.
Akcja 3: Młodzież w świecie
3.1 Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi Unii Europejskiej - wymiany młodzieży oraz projekty szkoleń i tworzenia sieci
dotyczące problematyki i działań młodzieżowych.
3.2 Współpraca z Innymi Krajami Partnerskimi - współpraca w zakresie problematyki i działań młodzieżowych mająca zachęcić
do wymiany i szkolenia młodzieży i osób pracujących z młodzieżą oraz tworzenia przedsięwzięć partnerskich i sieci z udziałem
organizacji młodzieżowych.
Możliwości dla sektora kultury:
Działania podobne jak w przypadku Akcji 1, ale realizowane we współdziałaniu z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi Unii
Europejskiej oraz z innymi Krajami Partnerskimi.
Akcja 4: Systemy wsparcia młodzieży
4.1 Wsparcie dla organizacji zajmujących się problematyką i działaniami młodzieżowymi na poziomie europejskim;
4.2 Wsparcie dla Europejskiego Forum Młodzieży;
4.3 Szkolenia i tworzenie sieci osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych;
4.4 Projekty wspierające innowacyjność i jakość;
4.5 Działania informacyjne dla młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą
i w organizacjach młodzieżowych;
4.6 Przedsięwzięcia partnerskie;
4.7 Wsparcie dla struktur programu;
4.8 Działania podnoszące wartość Programu - seminaria, sesje dyskusyjne i spotkania.
Możliwości dla sektora kultury:


Seminaria, szkolenia, kursy dotyczące kultury,
wizyty studyjne organizowane przez instytucje kultury i organizacje zajmujące się działalnością kulturalną.
Akcja 5: Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych
5.1 Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową - współpraca, seminaria i dialog strukturalny
pomiędzy młodzieżą, osobami pracującymi z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych oraz osobami odpowiedzialnymi za
politykę młodzieżową;
5.2 Wsparcie działań prowadzących do lepszego poznania problematyki i działań młodzieżowych – określenie wiedzy na temat
priorytetów w zakresie problematyki i działań młodzieżowych;
5.3 Współpraca z organizacjami międzynarodowymi - współpraca Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi
zajmującymi się problematyką i działaniami młodzieżowymi, w szczególności Radą Europy i Organizacją Narodów Zjednoczonych
lub jej wyspecjalizowanymi instytucjami.
Możliwości dla sektora kultury:
Kultura jako jeden z elementów szerszej europejskiej polityki młodzieżowej.
System realizacji:
Ostateczną odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Programu ponosi Komisja Europejska. W każdym Kraju Programu
wyznaczono Narodową Agencję zajmującą się promowaniem i realizacją Programu na poziomie krajowym. W Polsce funkcję
tę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Za realizację scentralizowanych Akcji Programu odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego, zajmująca się całym cyklem trwania projektów w ramach poszczególnych Akcji.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
ul.Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.: 0-22 622-37-12
fax: 0-22 622-37-10
http://www.frse.org.pl/
http://www.mlodziez.org.pl/
Program "Uczenie się przez całe życie"
Cele Programu:

rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji (obejmuje dzieci, młodzież i dorosłych - od
przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku),

program wspiera i uzupełnia działania podejmowane przez państwa członkowskie, przy pełnym poszanowaniu ich
odpowiedzialności za systemy edukacji i szkoleń oraz ich różnorodności kulturowej i językowej.
Budżet programu:

zaplanowany budżet wynosi 6 970 mln EUR.
Uczestnicy programu:

Państwa Członkowskie UE,

państwa EFTA, będące członkami EOG,

kraje kandydujące,

kraje Bałkanów Zachodnich,

Szwajcaria (pod warunkiem zawarcia umów dwustronnych),

w ramach akcji „Młodzież dla Świata”, w programie uczestniczyć mogą kraje, które zawarły układy o stowarzyszeniu
ze Wspólnotą Europejską.
Beneficjenci:

uczniowie,

studenci,

dorośli uczący się,

kadra uczestnicząca w kształceniu ustawicznym,

uczestnicy rynku pracy,

instytucje kształcenia,

partnerzy społeczni (organizacje przedsiębiorców i pracowników),

podmioty świadczące usługi doradczo-informacyjne,

stowarzyszenia, ośrodki badawcze i organizacje pozarządowe działające w zakresie kształcenia.
Programy szczegółowe:

Comenius (13% budżetu, granty w wysokości 8-16 tys. € przy projektach dwustronnych, 16 – 20 tys. € przy
projektach wielostronnych)- program dla wszystkich osób korzystających lub biorących udział w edukacji na poziomie
przedszkolnym i szkolnym (do końca szkoły średniej), a także dla instytucji i organizacji zapewniających kształcenie w tym
zakresie; przyczynia się do rozwijania wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich,

Erasmus (40% budżetu, średnia wysokość grantu wynosi 270-300 € miesięcznie) - dla osób korzystających z
edukacji na poziomie studiów wyższych, dotyczy również szkolenia i kształcenia zawodowego na poziomie studiów wyższych, w
tym studiów doktoranckich, dopowiada na potrzeby instytucji i organizacji zapewniających lub ułatwiających edukację i
szkolenia w tym zakresie,

Leonardo da Vinci (25% budżetu, granty w wysokości od 10-25 tys. €, w zależności od liczby wyjazdów) - dla osób
korzystających ze szkolenia i kształcenia zawodowego, poza szkoleniem i kształceniem zawodowym na poziomie studiów
wyższych, wspiera także instytucje i organizacje zapewniających bądź ułatwiających kształcenie zawodowe dorosłych,

Grundtvig (4% budżetu, granty w wysokości: dla projektu jednorocznego 5 tys. € - 2 wyjazdy zagraniczne, 9 tys. € 6 wyjazdów zagranicznych, dla projektu dwuletniego 10 tys. € - 4 wyjazdy, 18 tys. € - 12 wyjazdów) - program dotyczący
kształcenia dorosłych, odpowiada na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie, zapewnia pomoc w
zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji oraz umożliwia mobilność osób dorosłych,

Jean Monnet (program zarządzany przez Komisję Europejską) - wspiera rozwój badań i nowych metod nauczania w
dziedzinie integracji europejskiej, spieranie instytucji działających w obszarze edukacji na terenie Europy,

Program międzysektorowy (program zarządzany przez Komisję Europejską) - współpraca w dziedzinie uczenia się
przez całe życie, promocja nauki języków obcych, rozwój nauczania poprzez ICT, upowszechnianie rezultatów programu i
wymiana dobrych praktyk. Program międzysektorowy zajmuje się działaniami związanymi z dwoma lub więcej podprogramami.
Typy działań:







mobilność osób biorących udział w procesie uczenia się przez całe życie,
partnerstwa dwustronne i wielostronne,
projekty wielostronne opracowane specjalnie w celu promowania jakości w systemach edukacji i szkoleń poprzez
międzynarodowy transfer innowacji,
projekty jednostronne i krajowe,
wielostronne projekty oraz sieci,
obserwacje i analizy polityk oraz systemów w dziedzinie uczenia się przez całe życie, tworzenie i regularne
udoskonalanie materiałów naukowych i informacyjnych, w tym ekspertyz, danych statystycznych, analiz i wskaźników, działań
na rzecz wspierania przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz wcześniejszych okresów nauki, a także działań na rzecz wsparcia
współpracy w zakresie zapewniania jakości,
dotacje operacyjne w celu wsparcia niektórych wydatków operacyjnych i administracyjnych ponoszonych przez
instytucje i stowarzyszenia działające w dziedzinie objętej programem „Uczenie się przez całe życie”,

inne inicjatywy ukierunkowane na promocję celów programu „Uczenie się przez całe życie” („środki towarzyszące”).
Więcej informacji:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Telefon: (0-22) 622 37 12 (dziewięć linii)
fax: (0-22) 622 37 10
Strona www: http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=10&node=47&doc=1000165
7 Program Ramowy
Cele programu:





wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,
zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach
nauki,
wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń,
łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy
do mobilności i rozwijania kariery naukowej,
zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania
do nauki,
spieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej,
finansowanej ze środków publicznych (wykorzystanie zdobyczy nauki także w kulturze w kontekście przemysłów kultury).
Budżet programu:

budżet programu wynosi prawie 53 miliardy euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w
porównaniu z 6PR.
Beneficjenci:






uczelnie wyższe (w tym szkoły artystyczne),
organizacje badawcze (w tym instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe),
osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego (w tym Wspólnotowe Centrum Badawcze - JRC),
organizacje międzynarodowe,
instytucje publiczne, organy samorządowe i szkoły średnie,
przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie (MŚP).
Możliwości dla kultury
Spośród wszystkich szczegółowych programowych w ramach 7PR dla kultury najistotniejsze są:
Program „Współpraca” (budżet 32 413 mln EUR):

obszar „technologie informacyjne i telekomunikacyjne” (poprawa integracji społecznej m.in. poprzez ułatwienia dla
osób niepełnosprawnych do korzystania
z dóbr kultury, poprawa jakości usług w dziedzinie kultury, np. digitalizacja zbiorów bibliotecznych i muzealnych, wykorzystanie
nowoczesnych technologii medialnych),

obszar „środowisko” (ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez opracowanie strategii konserwacji zabytków i
promowanie integracji obiektów kultury z nowoczesnym otoczeniem miejskim),

obszar „nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” (rozwój dialogu międzykulturowego, zwalczanie
dyskryminacji).
Program „Pomysły” (budżet 7 510 mln EUR):

wspieranie nadań we wszystkich dziedzinach nauki (np. badania archeologiczne, badania w dziedzinie nowoczesnych
technik konserwacji zabytków).
Program „Ludzie” – stymulacja europejskich karier naukowych (budżet 4 750 mln EUR):



szkolenia początkujących naukowców (np. archeologów, chemików – w zakresie technik konserwatorskich),
stypendia europejskie na rzecz kształcenia ustawicznego,
partnerstwa pomiędzy środowiskiem akademickim i przemysłem (m.in. przemysłami kultury).
Program „Możliwości” – budowanie gospodarki opartej na wiedzy (budżet 4 097 mln EUR)


wykorzystanie zasobów wiedzy w celu rozwoju nowoczesnej gospodarki
(np. wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze audiowizualnym, wydawniczym),
rozwój konkurencyjności (wzrost atrakcyjności produktów z sektora kultury).
Więcej informacji:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
tel.: (22) 628 67 76
fax: (22) 628 35 34
e-mail: [email protected]
srtona www: http://www.nauka.gov.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards