koszty-w-mikroekonomii

advertisement
Z treści notatki możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: koszty rachunkowe, koszty
ekonomiczne, zysk rachunkowy, koszt stały, koszt zmienny, koszt stały przeciętny, koszt
utraconych korzyści.
Koszty rachunkowe są zapisywane w rachunkowości przedsiębiorstwa. Są to czynniki
wykorzystywane do produkcji (praca, kapitał, ziemia). Ich wielkość wynika z pomnożenia ilości
kupowanych zasobów przez ich cenę wyrażoną w pieniądzu. Tak więc, jeżeli jakiś zasób produkcji
nie jest bezpośrednio wyceniony w postaci ceny zakupu, nie jest on traktowany jako koszt.
Koszty rachunkowe nazywane są często kosztami explicite, natomiast koszty alternatywnego
zastosowania zasobów (które nie są traktowane jako wydatki firmy) określa się mianem kosztów
implicite.
Koszty ekonomiczne to wartość wszystkich zasobów użytych do produkcji. Wartość tę wyznacza
koszt najlepszego, alternatywnego zastosowania zasobów (nakładów na czynniki).
Koszty ekonomiczne to wszystkie koszty explicite i implicite, łącznie z zyskiem normalnym
niezbędnym do zatrzymania zasobów w danej działalności gospodarczej.
Rachunkowe i ekonomiczne ujęcie kosztów znajduje swoje odzwierciedlenie rozumieniu zysku z
działalności gospodarczej.
Zysk rachunkowy jest różnicą między całkowitymi przychodami ze sprzedaży produktów lub usług
i kosztami explicite (kosztami rachunkowymi).
Zysk ekonomiczny jest różnicą między całkowitymi przychodami a wszystkimi kosztami (explicite i
implicite) lub różnicą między przychodami i kosztami alternatywnymi wszystkich nakładów.
Zysk rachunkowy = Przychody całkowite - koszty explicite
Zysk ekonomiczny = Przychody całkowite - (koszty explicite + koszty implicite)
Koszty rachunkowe w przedsiębiorstwie dzielimy ze względu na:
Istnienie przedsiębiorstwa: Co zmienia produkt?
Koszty proporcjonalne/ Koszty struktury
Współistnienie kosztów: Co można ująć księgowo bezpośrednio lub pojedynczo ?
Koszty bezpośrednie/ Koszty ogólne lub
Koszty pojedyncze/ Koszty wspólne
Uleganie wpływom: Co można zmienić w kosztach z punktu widzenia czasu i hierarchii?
Koszty ulegające wpływom/ Koszty nie ulegające wpływom lub
Koszty zmienne/ Koszty stałe
W krótkim okresie czasu koszty produkcji dzielą się na koszty zmienne (koszty zmieniające się wraz
ze zmianami wielkości produkcji) oraz koszty stałe (koszty niezależne od rozmiarów produkcji). W
długim okresie czasu wszystkie koszty produkcji są zmienne.
Koszty produkcji w krótkim okresie czasu
Koszty zmienne Koszty stałe - płace pracowników produkcyjnych - płace pracowników
administracji i
obsługi
- koszty surowców, materiałów, - koszty zużywania się budynków, maszyn,
(…)
… możliwości produkcyjnych. Przez społeczną granicę możliwości produkcyjnych rozumie się
zbiór różnych kombinacji dwóch dóbr, które społeczeństwo jest zdolne wytworzyć w danym czasie,
wykorzystując do tego w całości i w jak najlepszy sposób posiadane zasoby (np. dobra
konsumpcyjne — dobra inwestycyjne).
Znajdowanie się gospodarki na społecznej granicy możliwości produkcyjnych oznacza optymalne
wykorzystanie…
Cobba-Douglasa
Koszty w mikroekonomii - Koszty rachunkowe
Mikroekonomia - koszty
Koszty produkcji: klasyfikacja, koszty w czasie - wykłady
Koszty księgowe
Pojecia kosztów
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download