Porozumienie

advertisement
Załącznik do uchwały Nr 39/508/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 12 lipca 2011 r.
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w dniu ……………….. 2011 r. w Białymstoku pomiędzy Województwem
Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowany
przez:
1. Jarosława Zygmunta Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego,
2. Mieczysława Kazimierza Baszko – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego,
zwanym w dalszej treści porozumienia „Województwem”,
a
Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej,
działającym na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania
Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 239, poz. 1591), zwanym w dalszej części
porozumienia „Centralnym Ośrodkiem”
reprezentowanym przez:
prof. dr hab. Edwarda Gacka - Dyrektora Centralnego Ośrodka,
mgr inż. Bronisława F. Puczela - Dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian
w Krzyżewie będącej oddziałem terenowym Centralnego Ośrodka powołanym na podstawie
Statutu Centralnego Ośrodka (Dz. U. z 2010 r., nr 254, poz. 1708). Zgodnie, z art. 11 ust. 2
ustawy o Centralnym Ośrodku, dyrektor oddziału terenowego koordynuje realizację
porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i tworzy listę odmian zalecanych do
uprawy na obszarze województwa.
§1
Niniejsze porozumienie jest kontynuacją dotychczasowego porozumienia, dotyczącego
porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, zawartego w dniu 22 lutego 2002 r.
Potrzeba dokonania zmiany poprzedniego porozumienia wynika z dokonanych
w międzyczasie zmian ustawowych oraz innych modyfikacji w zakresie realizacji
porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, w tym dotyczących zakresu prowadzonej
współpracy pomiędzy partnerami.
§2
1. Strony, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (t.j. Dz.U.
z 2007 r., Nr 41, poz. 271, z późn. zm.), uznają za konieczne prowadzenie współpracy
w zakresie realizacji i upowszechniania porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
Doświadczalnictwo to jest częścią wdrażanego w kraju programu porejestrowego
doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR) realizowanego również we
współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.
2. Efektem realizacji ww. programu jest uzyskanie obiektywnej informacji o wartości
gospodarczej odmian roślin uprawnych kierowanych do użytkowników w celu
poprawy efektywności gospodarowania rolników, wzrostu plonów poprzez właściwy
dobór odmian do warunków glebowo-klimatycznych Województwa.
3. Strony porozumienia działają w przeświadczeniu, że zastosowanie informacji
wynikających z realizacji na obszarze województwa porejestrowego doświadczalnictwa
odmianowego, w tym list zalecanych do uprawy odmian, zwiększy dochody gospodarstw
rolniczych, a tym samym stworzy możliwości nie tylko w zakresie konsumpcji, lecz
również w zakresie inwestycji i przekształceń w rolnictwie.
4. Końcowym efektem jest zwiększenie dochodów gospodarstw rolniczych, a tym samym
podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej na obszarze województwa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§3
Porozumienie o współpracy zawiera się na podstawie art. 25 ustawy z dnia 26 czerwca
2003 roku o nasiennictwie.
Porozumienie niniejsze dotyczy współpracy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem i jego
Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie zwaną dalej Stacją, a Województwem
Podlaskim
Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe to stałe lub okresowe badania i ocena
wartości gospodarczej odmian wpisanych do krajowego rejestru lub wspólnotowych
katalogów UE.
Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe prowadzi się dla ważnych gospodarczo
gatunków roślin uprawnych dla terenu działania województwa podlaskiego w optymalnej
dla gatunku liczbie, we właściwej lokalizacji, zgodnie z metodyką opracowaną przez
Centralny Ośrodek,
Na podstawie wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego Centralny
Ośrodek, w porozumieniu z Województwem Podlaskim i Podlaską Izbą Rolniczą ustala
„listę zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa”.
Strony porozumienia wyrażają zgodę na ustalanie „listy zalecanych do uprawy odmian na
obszarze województwa” przez dyrektora Stacji po wcześniejszym zasięgnięciu opinii
członków Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
i Rolniczego, zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Krajowy Zespół Koordynacyjny
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego, określonymi
w stosownym zarządzeniu dyrektora Centralnego Ośrodka.
§4
Województwo w ramach zadań, o których mowa w art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w
zakresie rozwoju obszarów wiejskich i edukacji oraz zadań wynikających z art. 25 ustawy z
dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie będzie współpracowało w zakresie dotyczącym
prowadzenia porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego na terenie województwa
podlaskiego.
§5
1. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe, którego dotyczy porozumienie obejmuje
następujące działania:
a) ustalenie ważnych gospodarczo gatunków roślin uprawnych dla terenu działania
Województwa oraz odmian, które mają być badane i oceniane pod kątem wartości
gospodarczej,
b) prowadzenie badań i doświadczeń z wytypowanymi odmianami, w stacjach
doświadczalnych oceny odmian oraz w innych podmiotach doświadczalnych na
terenie Województwa, wg metodyk, procedur i wzorców opracowanych przez
Centralny Ośrodek,
c) opracowywanie wyników badań, o których mowa w pkt. b) według zasad, metod
i wzorów udokumentowania (tzn. analiza wariancji cechy głównej i średnie wartości
liczbowe pozostałych cech wartości gospodarczej z pojedynczych doświadczeń)
stosowanych przez Centralny Ośrodek,
d) upowszechnianie wyników doświadczeń w formie prelekcji i szkoleń dla rolników,
e) ustalanie listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa.
§6
1. Opracowane wyniki badań i doświadczeń będą przekazywane Województwu w formie
i terminach określanych na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy dyrektorem Stacji,
a Województwem.
2. „Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa” w danym gatunku mogą
być tworzone w województwie jedynie w przypadku przeprowadzenia optymalnych
zakresów badań odmianowych w ramach programu porejestrowego doświadczalnictwa
odmianowego i rolniczego w Województwie.
§7
1. Województwo uczestniczy w powołaniu Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w skład którego powinni wchodzić
przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Izby Rolniczej, Centralnego Ośrodka, Urzędu
Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz innych jednostek
zainteresowanych wdrażaniem postępu odmianowego i agrotechnicznego w województwie
w tym: jednostek naukowych (uczelnie rolnicze, instytuty badawcze i inne), firm
hodowlanych i nasiennych, regionalnych organizacji i związków producentów rolnych,
a także przedstawiciele przetwórców i przemysłu rolnego oraz rolników.
2. Za organizację posiedzeń oraz obsługę administracyjną Zespołu Wojewódzkiego
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego odpowiada dyrektor Stacji
lub inna wyznaczona przez niego osoba.
3. Udział w pracach Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego jest nieodpłatny.
4. Zespół Wojewódzki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego
decyduje o rodzaju badanych gatunków, lokalizacji doświadczeń oraz doborze odmian
roślin do doświadczeń odmianowych w ramach PDOiR oraz opiniuje propozycje dyrektora
Stacji dotyczące list zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa.
§8
Do bezpośrednich kontaktów w sprawach realizacji porejestrowego doświadczalnictwa
odmianowego ustala się następujące osoby:
1. Ze strony Województwa:
a) Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich
2. Ze strony Centralnego Ośrodka:
a) Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie
§9
Województwo wspiera Zespół Wojewódzki Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w zakresie realizacji programu porejestrowego
doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego w Województwie, kształtowania doborów
odmian, wnioskowania do Centralnego Ośrodka zmian w metodykach badań, opiniowania
planów badań i sprawozdań dyrektora Stacji oraz współuczestniczy w tworzeniu „Listy
zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa”.
§ 10
1. Administrację i wykonawstwo programu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego
i rolniczego sprawuje Stacja.
2. Dyrektor Stacji współpracuje z Województwem w zakresie:
a) szkoleń i pokazów dla użytkowników odmian,
b) publikowania wyników doświadczeń oraz form ich rozpowszechniania.
§ 11
1. Do 30 września każdego roku Dyrektor Stacji przedstawia Województwu zakres badań
prowadzonych
w
ramach
porejestrowego
doświadczalnictwa
odmianowego
w Województwie, ze wskazaniem możliwości sfinansowania programu ze środków:
a) dotacji z budżetu państwa,
b) z budżetu Podlaskiej Izby Rolniczej,
c) od użytkowników odmian.
2. Do dnia 31 marca roku następnego Dyrektor Stacji składa Województwu roczne
sprawozdanie
z
realizacji
porejestrowego
doświadczalnictwa
odmianowego
w województwie.
§ 12
Dyrektor Stacji zlecając wykonanie doświadczeń z zakresu porejestrowego
doświadczalnictwa odmianowego innym podmiotom doświadczalnym zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, z późn. zm.),
§ 13
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej.
3. Wypowiedzenie warunków porozumienia jest możliwe przez każdą ze stron z
sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.
§ 14
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.
Województwo Podlaskie
Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
Marszałek Województwa
- Jarosław Zygmunt Dworzański
Dyrektor
- Prof. dr hab. Edward Gacek
Wicemarszałek Województwa
- Mieczysław Kazimierz Baszko
Dyrektor SDOO w Krzyżewie
- Mgr inż. Bronisław F. Puczel
Download