Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

advertisement
Załącznik nr 2
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa medycznego systemu informatycznego do obsługi
przychodni wraz ze sprzętem komputerowym , wdrożeniem, uruchomieniem i opieką
serwisową systemu.
Wykonawca dostarczy kompletne rozwiązanie serwerowe dla oferowanego systemu
informatycznego uwzględniając poniższe założenia:
1. Wysoką wydajność przetwarzania danych oferowanego systemu. Rozwiązanie ma
przynajmniej zagwarantować jednoczesną pracę 7 z 10 stanowisk komputerowych i mieć
możliwość rozbudowy w liczbie łącznie zakupywanych licencji powiększoną o 20%.
2. Bezpieczeństwo użytkowania i składowania danych:
1. Zapewnienie ciągłej pracy systemu poprzez takie zduplikowanie zasobów aby
zagwarantować płynną pracę systemu (przerwa nie dłuższa niż 30 minut) w razie
wystąpienia awarii lub konieczności wykonania prac serwisowych.
2. Zapewnienie możliwości automatycznego sporządzania kopii zapasowych wszystkich
danych w sposób umożliwiający ich odtwarzanie w trybie Disaster Recovery, czyli
odtwarzania instalacji serwerów i baz danych bez konieczności ponownego
instalowania wszystkich komponentów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania oparte na
zewnętrznej macierzy dyskowej.
3. System
powinien zapewnić codzienne zabezpieczanie wszystkich danych
(umożliwiających pełne odtworzenie danych z eksploatowanych serwerów i baz
danych) dostarczanego systemu informatycznego zgromadzonych na serwerach.
3. Skalowalność proponowanego rozwiązania poprzez możliwość jego dalszej rozbudowy
i rekonfiguracji w kolejnych latach eksploatacji bez konieczności wymiany
eksploatowanych serwerów, pamięci masowych, reinstalacji serwerów i baz danych.
4. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta przez autoryzowany
serwis; Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego; Gwarancja
obowiązuje od daty podpisania protokołu zakończenia odbioru całego zakresu dostaw
objętych umową.
5. Gwarancji na okres min. 3 lata na oprogramowanie aplikacyjne i na upgrade do
oprogramowania terminali od daty podpisania protokołu zakończenia odbioru całego
zakresu dostaw objętych umową.
6. Wykonawca udzieli wsparcia na okres min. 3 lat dla serwisowania oprogramowania
aplikacyjnego wraz z innymi usługami o charakterze eksploatacyjnym.
7. Każdy z Wykonawców wliczy w koszty oferty i dostarczy z przedmiotem zamówienia
niezbędne oprogramowanie systemowe, sieciowe i bazodanowe w celu zapewnienia pracy
w przedstawionym w SIWZ rozwiązaniu sprzętowo – systemowym.
8. Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie przedstawić dokładny model oferowanego
sprzętu wraz z jego specyfikacją techniczną.
9. System musi być polskojęzyczny oraz posiadać dokumentację w języku polskim (w wersji
klasycznej – wydruku oraz w wersji elektronicznej) pozwalającą na samodzielną naukę
obsługi każdego modułu.
10. Wykonawca dostarczy instrukcje stanowiskowe użytkownikom systemu.
11. System musi obsługiwać drukarki atramentowe i laserowe.
12. System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, w
oparciu o login i hasło
13. System musi zapewnić obsługę wydruków w formacie A4 z możliwością zapisu wydruku
do pliku, w formatach rtf, pdf.
14. Moduły muszą posiadać możliwość eksportu danych do plików typu tekstowego w
formacie csv i arkusza kalkulacyjnego w formacie xls,
15. System musi odpowiadać warunkom technicznym oraz pozwalać na adaptację warunków
organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać systemy informatyczne
przetwarzające dane osobowe – warunki te wynikają z ustawy z dnia 29 czerwca 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
16. System musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z:
1) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
3) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
4) ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
5) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i
zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
6) zarządzeniami wewnętrznymi Kierownika regulującymi strukturę organizacyjną
SPZOZ oraz zakres i sposób ewidencji oraz prowadzenia dokumentacji medycznej
i dokumentacji dodatkowej związanej z leczeniem lub badaniami medycznymi i
farmakologicznymi wykonywanymi w czasie leczenia,
7) oraz innymi aktami prawnymi wynikającymi z przepisów ogólnych dotyczących
systemów informatycznych dedykowanych dla zakładów opieki zdrowotnej.
17. System musi monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją,
przechowując informacje o użytkowniku obsługującym zdarzenie.
A. SYSTEM INFORMATYCZNY
Funkcjonalności przy których Zamawiający umieścił znak „T” w kolumnie „Parametr oferowany”
muszą być realizowane przez oferowany system w dniu składania oferty,
ich brak skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Wymagane funkcjonalności
lp.
Nazwa elementu
Parametr
wymagany
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1
1.2
1.3
Polski interfejs użytkownika w aplikacjach
Wszystkie moduły systemu informatycznego muszą
pracować na jednym silniku bazy danych typu Open Source,
relacyjnej transakcyjnej. Proszę podać nazwę bazy danych.
Wszystkie komponenty używane podczas eksploatacji
systemu informatycznego (baza danych,
compilatory/interpreter są dostępne w wersji otwartego
oprogramowania - open source , – freeware.
W ofercie wykonawca wymieni wszystkie komponenty z
podaniem sposobu i miejsca (strona WWW) ich dostępności
TAK
TAK
TAK
Parametr
Oferowany
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
Możliwość instalacji systemu na serwerze pod kontrolą
systemu operacyjnego Windows i Linux
Możliwość uruchomienia na stacjach roboczych pod
kontrolą systemu operacyjnego, Windows XP, Windows
VISTA, Windows 7 64 bit, Windows 8 64 bit, Linux
Zgoda na prezentacje oprogramowania z wszystkimi
funkcjami wymienionymi w SIWZ dokonana u
Zamawiającego
Zgoda na przeprowadzenie wizytacji w miejscach
referencyjnych dla pracy oferowanych modułów
System musi dostosowywać się na stacjach roboczych do
ustawionej dowolnej rozdzielczości ekranu
System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników
moduł rejestracji pacjentów
System obsługuje kwalifikowany podpis elektroniczny
System umożliwia włączanie się zdalne za pomocą
szyfrowanego łącza SSL (przez internet ) uprawnionych
użytkowników bez konieczności instalacji dodatkowego
oprogramowania
Zaimplementowany Moduł Rozliczeń wykonywanych
kontraktów na podstawie kontraktów z NFZ zgodny z
obowiązującymi zasadami
Całość interface użytkownika musi być obsługiwana przez
przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Firefox
itp.) System będzie pracował jako aplikacja trójwarstwowa,
system webowy z wykorzystaniem ogólnie dostępnych
przeglądarek internetowych.
Ze względu na konieczność uruchamiania aplikacji na
urządzeniach mobilnych podczas uruchamiania aplikacji w
przeglądarce internetowej ilość pobieranych składników do
cache przeglądarki nie może być większa niż 200Kb RAM.
Czas uruchomienia aplikacji podczas pierwszego i
kolejnego uruchomienia w przeglądarce nie może wynosić
więcej niż 5 sekund
Wgrywanie nowych wersji systemu musi odbywać się w
czasie pracy systemu bez przerw w jego pracy
System otwarty na integrację z innymi urządzeniami
medycznymi generującymi wyniki w postaci elektronicznej
Możliwość definiowania słowników: poradni, personelu,
personelu obcego, jednostek zlecających, cennika, usług,
grupy usług, grupy wiekowe, pracowni, dowolnej liczby
wykorzystywanych w zakładzie aparatów diagnostycznych
itp.
Zabezpieczenie programu przed niepowołanym dostępem
osób trzecich (logowanie, karty chip itp.)
System zintegrowany z czytnikami dowodów osobistych
Uruchomienie systemu na końcówce nie wymaga instalacji
na komputerze lub urządzeniu mobilnym innego
dodatkowego oprogramowania oprócz samej przeglądarki
internetowej i systemu operacyjnego
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
1
lp.
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Nazwa elementu
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA I ARCHIWIZACJI DANYCH
System jest zabezpieczony przed niepowołanym dostępem
do danych
Wszystkie dane transmitowane po łączach zewnętrznych są
szyfrowane
Możliwość dokonywania kopii bezpieczeństwa danych
medycznych
System powinien być zaopatrzony w firewall zewnętrzny
(użytkownicy Internetu) i wewnętrzny (zabezpieczony w
sieci lokalnej)
Transmisja danych pomiędzy poszczególnymi placówkami
powinna być szyfrowana
W każdej z placówek powinien znajdować się pełen zestaw
danych medycznych i danych pacjentów ze wszystkich baz
poradni i dostępnych dla danej placówki
Rozwiązanie musi spełniać przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych i wymagania określone przez
Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) – na
poziomie wysokim
2. CZĘŚĆ REJESTRACYJNA PACJENTÓW
Możliwość wejścia w rekord danych pacjenta poprzez
zaczytanie indywidualnej karty pacjenta
Możliwość definiowania dowolnej liczby poradni
Definiowanie harmonogramu pracy poszczególnych poradni
/ lekarzy (tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego) z
uwzględnieniem urlopów, dni świątecznych
Definiowanie listy lekarzy i ich specjalności
Planowanie wizyt domowych
Możliwość definiowania średniego czasu trwania wizyty
Możliwość wprowadzenia w harmonogramie nieobecności
lekarza i jego zastępstw
Wprowadzenie nowego pacjenta (dane personalne i
ubezpieczeniowe, zgodnie z wymogami obowiązujących
przepisów)
Gromadzenie danych demograficznych,
ubezpieczeniowych oraz historii wizyt pacjenta
Prowadzenie rejestru pacjentów do poszczególnych poradni
na dany dzień oraz planowanych w innych terminach
Parametr
wymagany
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Parametr
oferowany


2.11

2.12





2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
Obsługa zmian w harmonogramie.
- lista pacjentów, których terminy badań uległy zmianie np. w
wyniku choroby lekarza,
- w przypadkach losowych np. brak pełnej obsady gabinetów
lekarskich rozdział pacjentów na inne gabinety
Umawianie terminu wizyty pacjenta w poszczególnych
poradniach do danego lekarza z możliwością
zaawansowanego poszukiwania wolnych terminów
uwzględniających harmonogramy pracy poszczególnych
poradni i lekarzy oraz preferencji godzinowych określonych
przez pacjenta:
- umawianie automatyczne na pierwszy wolny termin (z
możliwymi preferencjami dot. daty i godziny),
- umawianie na określony dzień (i godzinę),
- umawianie pacjentów bez kolejki, przypadki pilne,
- przygotowanie listy pacjentów do danego gabinetu
- możliwość przypisania do konkretnego zabiegu uwag i
informacji przygotowujących pac jęta do danego zabiegu
Wydruk potwierdzenia umówienia wizyty.
Możliwość zmiany umówionego terminu lub anulowania
wizyty
Wprowadzanie danych dotyczących wizyty (wyników
badań, zaleceń, leków, skierowań do innych pracowni lub
szpitala, zleceń konsultacyjnych, zleceń badań
laboratoryjnych i diagnostycznych wykonanych procedur
medycznych, procedur kontraktowych).
Szybkie wyszukiwanie pacjentów przy zadanych kryteriach:
PESEL, nazwisko i imię, data urodzenia, nr karty
Możliwość obsługi stanowiska kasowego:
- możliwość wystawienia i wydruku rachunku lub korekty na
zarejestrowaną wizytę lub badanie;
- możliwość ręcznego wprowadzania rachunku/korekty;
- generowanie raportu kasowego;
- możliwość definiowania odpłatności: gotówka, płatność
kartą, przelew;
- generowanie raportów zbiorczych wg odpłatności, typów
poradni itp.;
- integracja z funkcjonującym systemem TETA-FK
(przesyłanie raportów kasowych)
Automatyczne tworzenie historii wizyt pacjenta
Automatyczne tworzenie list pacjentów umówionych do
poszczególnych lekarzy lub poradni
Możliwość definiowania deklaracji wyboru lekarza,
pielęgniarki i położnej dla pacjenta
Możliwość wydruku deklaracji zgodnie z obowiązującymi
przepisami
Informację o aktualnych i nieaktualnych deklaracjach
wybranego pacjenta
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
Wymuszanie uzupełnienia nieaktywnej lub brakującej
deklaracji w przypadku rejestracji pacjenta do poradni
podstawowej opieki zdrowotnej
Możliwość umawiania pacjenta na wizyty wraz z
możliwością kolejkowania pacjentów i kontrolowania kolizji
kolejek
Zestawienie pacjentów przyjętych w danym okresie.
Zestawienie pacjentów z daną jednostką chorobową
Zestawienie wydanych ilości zleceń przez poszczególne
poradnie z podziałem na lekarzy zlecających oraz wg ich
rodzajów
Zestawienia ilościowe i kwotowe wykonanych usług
(zbiorcze lub z podziałem na zleceniodawców)
Zestawienia kwotowe wystawionych rachunków
Automatyczne tworzenie różnych zestawień statystycznych
Monitorowanie poprawności wpisu numeru PESEL
Możliwość rejestracji wymaganych przez NFZ danych
osobowych pacjentów
Szybki dostęp do pełnej historii wizyt pacjenta
Możliwość rejestracji pacjentów w uproszczonej formie
przez lekarzy i techników na dyżurze
Możliwość wyszukiwania pacjentów w bazie po dowolnym
parametrze: PESEL, nazwisko, imię, karta pacjenta
Definiowanie harmonogramu pracy poszczególnych
pracowni / gabinetów diagnostycznych z uwzględnieniem
dni świątecznych, przerw serwisowych.
Możliwość definiowania średniego czasu trwania danego
rodzaju badania.
Możliwość umawiania badań na wyznaczone godziny
według danego harmonogramu
Automatyczne wyszukiwanie przez system wolnych
terminów badań na konkretne aparaty
Monitorowanie poprawności wpisu pól: nr prawa
wykonywania lekarza, regon
Automatyczna preselekcja aparatów do danego rodzaju
badań w trakcie ich umawiania
Możliwość zapisywania w słownikach danych
zleceniodawców
Możliwość zapisywania w słownikach lekarzy kierujących
wraz z ich numerami prawa wykonywania zawodu
Możliwość rejestracji pacjentów pierwszorazowych
Możliwość podglądu i wydruku listy pacjentów
umówionych do danego gabinetu
Dokumentowanie wszystkich zapisów
i zmian dokonywanych w danych systemu, w tym
szczegółowa dokumentacja wszystkich wpisów i poprawek
dotyczących danych pacjentów, zarejestrowanych wizyt,
zawierająca co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał
zmiany bądź wpisu
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
3. OBSŁUGA GABINETU LEKARSKIEGO
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
Dostosowanie do wymogów poradni o różnych
specjalnościach i połączony z modułem Rejestracja Główna
Komputerowe prowadzenie karty ambulatoryjnej i karty
pacjenta (uwzględniające specyfikę danej poradni
specjalistycznej),
Komunikowanie się z innymi stanowiskami i modułami
przychodni
Wystawiania zleceń (skierowań) na wykonanie badań
laboratoryjnych, zabiegów, konsultacji, badań
specjalistycznych oraz nadzór nad przepisywaniem leków
Wprowadzenia rozpoznań lekarskich i zaleceń medycznych
Drukowanie dokumentów (karty ambulatoryjne,
skierowania, recepty, wyniki badań, informacje itd.)
Drukowanie podstawowej dokumentacji (wyniki badań,
skierowania, recepty, karty pacjenta itp.)
Automatyczne przyjmowanie zleceń od wnioskodawców
(poradnie i inne gabinety), w ramach placówek medycznych
Automatyczne odesłanie danych medycznych do
wnioskodawców
Założenie i prowadzenie karty pacjenta
Przechowywanie danych dla potrzeb NFZ i rozliczeń
medycznych
Natychmiastowy dostęp do bieżącej karty ambulatoryjnej
pacjenta oraz historii wizyt, archiwum oraz do każdej innej
informacji dotyczącej poprzedniej wizyty w gabinecie
lekarskim oraz przebiegu procesu leczenia
Możliwość rejestrowania dodatkowych danych medycznych
dostarczonych przez pacjenta (dodatkowy wywiad, badania
diagnostyczne wykonane w innych placówkach, wypisy ze
szpitala itp.)
Możliwość rejestrowania pobrania materiału biologicznego
do badań diagnostycznych
Możliwość automatycznego generowania pakietów danych o
pacjentach i świadczeniach dla celów rozliczeniowych z
NFZ
Możliwość importowania aktualnych słowników NFZ oraz
danych o zawartych kontraktach
Prowadzenie karty ciąży pacjentek
Blokada modyfikacji uzupełnionych opisów wizyty po ich
zatwierdzeniu przez lekarza
Dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian
dokonywanych w danych systemu, w tym szczegółowa
dokumentacja wszystkich wpisów i poprawek dotyczących
wykonanych wizyt, zawierająca co najmniej zapis kto, kiedy
i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu.
Z poziomu systemu /bez konieczności uruchomiania
dodatkowego programu/lekarz automatycznie będzie mógł
zeskanować dostarczoną przez Pacjenta dokumentacje
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
3.21
medyczną
Lekarz posiada podczas rejestracji wizyty klawisze skrótów
ze standardowymi opisami które zostaną przez niego podane
Tak
4. ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI NFZ I PRZEPISAMI PRAWNYMI
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Wymuszanie przez program konieczności wprowadzenia ze
słowników kodów ICD10
Wymuszanie przez program konieczności wprowadzania ze
słowników kodów ICD-9
Możliwość wprowadzania ze słowników kodów gmin
Rejestrowanie obcokrajowców (wymuszenie wymaganych
danych)
Wymuszanie przez program konieczności wprowadzenia
danych lekarza kierującego w przypadku skierowań
(nazwisko, imię, numer prawa wyk. zawodu)
Wymuszanie przez program konieczności wprowadzania
danych instytucji zlecającej w przypadku skierowań (nazwa,
regon, adres)
Kontrola przez system podwójnych zapisów pacjenta do
lekarzy specjalistów o tej samej specjalności w różnych
lokalizacjach na ten sam termin
Kontrola poprawności (spójności) wpisu pól: PESEL
(pacjenta, opiekuna, personelu itp.), nr prawa wyk, zawodu,
REGON
Możliwość importu plików umów i aneksów podpisanych z
NFZ
Możliwość pełnego rozliczania się z NFZ tzn., możliwość
automatycznej wymiany wszystkich wymaganych danych
przez NFZ z Systemem Zarządzania Obiegiem Informacji
(SZOI): raporty statystyczne, raporty rozliczeniowe, raporty
zwrotne, raporty zbiorcze z POZ i badań, kolejki
oczekujących, rachunki, korekty
Kontrola limitów ilości deklaracji dla lekarza, pielęgniarki,
położnej
Możliwość obsługi ankiet NFZ np. ankieta
świadczeniobiorcy w profilaktyce gruźlicy
5. OBSŁUGA GABINETÓW ZABIEGOWYCH
Możliwość umawiania na zabiegi wraz z możliwością
kolejkowania pacjentów i kontrolowania kolizji kolejek
Wprowadzenie nowego pacjenta (dane personalne i
ubezpieczeniowe, zgodnie z wymogami obowiązujących
przepisów)
Automatyczne przyjmowanie zleceń i skierowań z modułów
oprogramowania przychodni
Tworzenie na podstawie danych w systemie dokumentacji
oraz jej wydruk
Prowadzenie Księgi Zabiegów
Komunikowanie się z pozostałymi modułami systemu (w
tym dostęp do danych osobowych, dokumentacji medycznej,
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
5.7
5.8
5.9
wyników badań diagnostycznych, laboratoryjnych i innych)
Raporty dla kontrahentów za wykonane zabiegi przez nich
zlecone
Przechowywanie i generowanie danych dla potrzeb NFZ i
innych podmiotów ubezpieczających pacjenta
Zestawienie kosztów wykonanych zabiegów i zużycia
materiałów eksploatacyjnych
TAK
TAK
TAK
7. ZLECENIA I WYMIANA DANYCH
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
System integruje wszystkie poszczególne poradnie i
pracownie będące w poszczególnych placówkach
przychodni
Możliwość integracji systemu z systemem przesyłania
zleceń i odbierania wyników badań laboratoryjnych
wskazanym przez Zamawiającego
Możliwość przeglądu zleceń według ustalonych przez
użytkownika kryteriów (np. dla danego pacjenta, danego
typu, z danego okresu, dla podwykonawcy)
Możliwość przekazywania dokumentacji medycznej
pomiędzy placówkami
Możliwość przekazywania danych demograficznych
pacjenta pomiędzy aplikacjami wykorzystywanymi w
poszczególnych placówkach
System musi być oparty o wykorzystanie łącz Internetowych
Możliwość integracji z planowanym w pakiecie nr 3
„systemem do zarządzania danymi i informacjami” –
możliwość eksportu danych do pliku, które zostaną
określone na etapie wdrożenia
Możliwość integracji z funkcjonującym systemem
finansowo - księgowym tzn. eksport danych w ustalonym na
etapie wdrożenia formacie (np. faktury, korekty, wybrane
zestawienia itp.)
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
8. BEZPIECZEŃSTWO I ARCHIWIZACJA DANYCH
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
System jest zabezpieczony przed niepowołanym dostępem
do danych
Wszystkie dane transmitowane po łączach zewnętrznych są
szyfrowane
Możliwość dokonywania kopii bezpieczeństwa danych
medycznych
System powinien być zaopatrzony w firewall zewnętrzny
(użytkownicy Internetu) i wewnętrzny (zabezpieczony w
sieci lokalnej)
Dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian
dokonywanych w danych systemu, w tym szczegółowa
dokumentacja wszystkich wpisów i poprawek dotyczących
danych pacjentów, zarejestrowanych wizyt, zawierająca co
najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu
Transmisja danych pomiędzy poszczególnymi placówkami
powinna być szyfrowana
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
9. FUNKCJA UMAWIANIA PACJENTA Z WYKORZYSTANIEM SIECI INTERNET E-USŁUGI
Rejestracja pacjenta przez Internet
9.1
TAK
System umawiania pacjenta zapewnia dostęp pacjenta do
9.2
TAK
informacji o placówkach medycznych
Powinien posiadać łatwy system wprowadzania danych
ogólnych w postaci plików tekstowych, XML lub HTML lub
9.3
TAK
wykorzystywać darmowe narzędzie do prowadzenia portalu
internetowego
System powinien posiadać możliwość rezerwowania
terminów wizyt do poszczególnych poradni znajdujących się
9.4
TAK
w placówkach przychodni
System powinien spełniać rolę portalu informacyjnego o
9.5
TAK
poradniach ich profilu medycznym, o jednostce
Powinien posiadać możliwość publikowania informacji o
dostępności poszczególnych usług medycznych, o lekarzach
9.6
TAK
przyjmujących w danych poradniach
Powinien automatycznie przekazywać informację o
9.7
TAK
rezerwacji wizyty do odpowiedniej rejestracji
Powinien umożliwiać pacjentom podgląd do ich częściowej
historii choroby, wykonanych badań, recept (zapisanych
9.8
TAK
leków) itp.
Powinien umożliwiać pacjentom wgląd do wyników badań,
9.9
TAK
do wystawionych recept
Powinien umożliwiać pacjentowi rejestrację za pomocą
indywidualnego identyfikatora, ustalenie hasła, dostępu do
9.10
TAK
portalu, podanie dodatkowych danych (telefon, e-mail)
Powinien być połączony z oprogramowaniem medycznym
wykorzystywanym w poszczególnych placówkach poradni
9.11
TAK
w zakresie wymiany danych demograficznych pacjenta i
terminów rezerwacji wizyt
Powinien automatycznie dokonywać aktualizacji
9.12
TAK
harmonogramów i godzin przyjęć na stronach serwisu
Powinien pokazywać wolne terminy wizyt na poszczególne
usługi medyczne i dokonywać automatycznej aktualizacji
9.13
TAK
natychmiast
Powinien automatycznie wysyłać przypomnienia o
zbliżającym się terminie wizyty bądź odwołaniu czy
9.14
TAK
przesunięciu terminu wizyty ze względu na nieplanowaną
absencję personelu medycznego (poprzez SMS lub e-mail)
Pole tel. komórkowy w danych pacjenta, pole zgody na
9.15
TAK
komunikację elektroniczną (rozdzielnie e-mail, SMS)
Powiadamianie systemowe SMS lekarza terapeuty o miejscu
9.16
TAK
i godz. rozpoczęcia przyjęć
Wykrywanie konfliktów podwójnych zapisów, tzn. fakt
9.17
zapisania się pacjenta na dwie identyczne wizyty lub zabiegi
TAK
u dwóch lekarzy tej samej specjalności
10. OBSŁUGA PACJENTA PRZY UŻYCIU KARTY IDENTYFIKACYJNEJ
W zakresie rejestracji – powiązanie numeru karty z
10.1
TAK
pacjentem
10.2
10.3
10.4
10.5
11.1
11.2
11.3
11.4
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
Zarejestrowanie nowego pacjenta w bazie danych
wszystkich pacjentów (dane osobowe, adres, numer PESEL,
tel, przypisanie pacjenta, pakietu usług, numer karty).
Wykluczenie sytuacji w której 2 osoby mają ten sam numer
PESEL (stworzenie uniwersalnego numeru dla osób u
których brak tego numeru). Możliwość nadania pacjentowi
statusu VIP.
Rejestracja większej liczby nowych pacjentów poprzez
import np. z pliku Excela (umieszczone wszystkie dane) –
uniemożliwienie przy tym dublowania kart osób uprzednio
zarejestrowanych
Wyszukiwanie pacjenta w bazie danych po parametrach:
nazwisko/imię, numer karty, numer PESEL
Wprowadzanie ostrzeżeń do karty pacjenta wpisywanych
przez użytkownika, które pojawiają się w momencie jej
wybrania
11. RAPORTOWANIE
Automatyczne tworzenie różnych zestawień statystycznych
(w zależności od parametrów selekcji ) oraz zestawień
wykonanych procedur medycznych za dowolny okres czasu
w wybranej poradni lub zbiorczo
Możliwość wydruku wszystkich raportów (zarówno całego
jak i wybranych stron) z systemu oraz ich exportu do Excela
Raporty wg lekarzy, poradni, kontraktów jednostek
chorobowych, typów usług, grup wiekowych,
podwykonawców (różny stopień szczegółowości)
Podział dostępności do poszczególnych funkcji – określane
na zasadzie uprawnień.
12. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA
Dodawanie, edytowanie użytkowników
Dodawanie, edytowanie grup użytkowników
Wyszukiwanie użytkowników wg nazwiska, kodu, loginu,
aktywności
Sortowanie użytkowników wg typu personelu, typu
użytkownika, grupy użytkownika
Usuwanie / zmiana statusu na nieaktywny użytkowników
Dostęp do listy uprawnień
Dodawanie, odbieranie uprawnień użytkownikom
Dodawanie zbiorczo grupy uprawnień użytkownikom
Wyszukiwanie grupy użytkowników wg kodu, nazwy,
aktywny
Sortowanie grupy użytkowników wg kodu, nazwy, aktywny
Dodawanie, odbieranie uprawnień grupom użytkowników
Możliwość przypisania dla danej grupy użytkowników
jednostki, lub jednostek kierujących (chodzi o powiązanie
grypy użytkowników np. z gabinetami, poradniami do
których mają uprawnienia)
Możliwość zdefiniowania poziomów uprawnień do odczytu
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
12.14
12.15
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
typów dokumentacji medycznej (dokumentacja wrażliwa)
W zakresie identyfikacja użytkownika system musi
zapewnić:
- logowanie użytkownika do systemu przy pomocy
indywidualnego loginu,
- logowanie użytkownika do systemu przy pomocy
indywidualnego hasła,
- umożliwia indywidualne ustalania hasła
użytkownika,
- mechanizm wymuszania na użytkowniku okresowej zmiany
hasła z określonym stopniem złożoności hasła,
- umożliwia zastąpienie użytkownika bez
konieczności ujawniania hasła dostępu,
- hasła użytkowników muszą być szyfrowane.
Rozwiązanie musi spełniać przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych I wymagania określone przez
Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) – na
poziomie wysokim
13. OBSŁUGA ARCHIWUM
Możliwość tworzenia i przechowywania indywidualnej
dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z
obowiązującymi wymogami ustawy o ochronie danych
medycznych i ochronie danych osobowych oraz ustawy o
przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji medycznej
Możliwość tworzenia i przechowywania zbiorczej
dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi
wymogami ustawy o ochronie danych medycznych i
ochronie danych osobowych oraz ustawy o przechowywaniu
i udostępnianiu dokumentacji medycznej
Możliwość współistnienia dowolnej liczby archiwów
Rozróżnianie głównego bieżącego miejsca przechowywania
dokumentacji
Ewidencja dokumentacji z możliwością przypisania grupy i
podgrupy
Możliwość automatycznej numeracji kartotek dokumentacji
medycznej wg zdefiniowanego schematu
System powinien posiadać możliwość wprowadzania
dokumentacji papierowej i zmiany jej na dokumentację
elektroniczną (skanowanie)
System powinien posiadać możliwość wprowadzania danych
z wykorzystaniem skanerów komputerowych.
System powinien posiadać możliwość gromadzenia
dokumentacji w formie elektronicznej (definiowanie i
uzupełnianie formularzy, import wyników zleconych badań)
Możliwość dowolnego zdefiniowania zestawu atrybutów
opisującego konkretne rodzaje dokumentów
Obsługa zamówień wewnętrznych i zewnętrznych na
dokumentację medyczną.
Możliwość przechowywania informacji o udostępnianiu
dokumentów (komu, kiedy, powód, zwrot itp.)
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
13.13
13.14
13.15
Możliwość tworzenie protokołów zgubienia, odnalezienia,
niszczenia, przekazania dokumentacji medycznej
Rejestr dokumentacji medycznej zarejestrowanej w
archiwum, wypożyczonej, zaginionej, zniszczonej,
przeniesionej do innego archiwum lub innej jednostki.
Rozwiązanie musi być zgodne z obowiązującą ustawą o
zakładach opieki zdrowotnej, z obowiązującym
rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie gromadzenia
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach
opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, z ustawą
o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, z
obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
TAK
TAK
TAK
Brak odpowiedzi lub odpowiedź nieczytelną uznaje się za niespełnienie danego wymagani
B. SPRZĘT KOMPUTEROWY
Wykonawca jest zobligowany wypełnić tabelę zamieszczoną poniżej wpisując w kolumnie T/N
znak „T” w przypadku spełnienia określonego w wierszu wymogu funkcjonalnego lub znak „N” w
przypadku niespełnienia kryterium. Brak odpowiedzi lub odpowiedź nieczytelną uznaje się za
niespełnienie danego wymagania. Parametry przy których Zamawiający umieścił znak „T” w
kolumnie „Wartość wymagana” muszą być realizowane przez oferowany sprzęt w dniu składania
oferty, ich brak skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
a. Drukarki laserowe monochromatyczna A4 – 3 szt.
LP Wymagane minimalne parametry
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Drukarka sieciowa - laserowa monochromatyczna
Producent- model
Funkcja drukowania
Format maks. nośnika A4
Prędkość druku w czerni min. 10 stron/min
Języki drukowania PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 3
Druk dwustronny automatyczny
Technologia druku laser
Pojemność podajnika 250 arkuszy oraz podajnik ręczny
Interfejsy USB 2.0
Pamięć standardowa min. 32 MB
Obsługiwane systemy operacyjne XP, Vista, 7,8, Server 2003, Server
2003, Linux
12. Gwarancja min. 2 lata
13. Certyfikaty CE
14. Inne: Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić
z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy,
z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami
producenta tych urządzeń lub być przez niego certyfikowane oraz
muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez
oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć
Wartość
wymagana
T, podać
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
wartość
oferowana
T/N
wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego
sprzętu . Niezbędne przewody do podłączenia.
b. Serwer dla systemów HIS – 1 szt.
LP Wymagane minimalne parametry
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Serwer dla systemu HIS - wymagania techniczne (1 szt.)
Producent- model
Maksymalna wysokość 8U , obudowa RACK, możliwość instalacji
bez szafy Rack
Możliwość zainstalowania 2 procesorów dających sumarycznie 8
rdzeni w obrębie jednej obudowy
Zainstalowane 1 procesor czterordzeniowy taktowane zegarem min.
2,5 GHz
Możliwość obsadzenia 128GB pamięci RAM
Zainstalowane 32GB pamięci RAM
Możliwość zainstalowania minimum 4 dysków 2,5" SAS, lub 4
dysków SSD
Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 146GB SAS 10K
2.5", w ramce hot-swap
zainstalowany sprzętowy kontroler PCI-E RAID-5 do obsługi
dysków wewnętrznych, z 256MB pamięci cache i podtrzymaniem
bateryjnym na min. 72h
zainstalowany napęd optyczny DVD-RW
zainstalowane dwa redundantne zasilacze hot-swappable, o mocy
maksymalnie 760W
zintegrowane z płytą główną serwera minimum 2 interfejsy sieciowe
10/100/1000 Base-T Ethernet
dedykowany port do zdalnego zarządzania serwerem
minimum 1 sloty PCI-Express x8 oraz 1 slot PCI-Express x16 o
niskim profilu
minimum 3 portów USB 2.0 (z tego dwa na przednim panelu, dwa
na tylnim i jeden wewnątrz obudowy serwera)
minimum 1 port VGA HD15 do podłączenia monitora
zintegrowany z płytą główna serwera dedykowany procesor
serwisowy do zdalnego zarządzania (poprzez dedykowany port Net
MGT), posiadający programowanie umożliwiające m.in. zdalny
monitoring systemu i jego komponentów, zdalną konfigurację oraz
funkcje przekierowania pełnej sesji graficznej serwera od momentu
jego startu
dodatkowe informacje o gwarancji: Gwarancja min. 3 lata w miejscu
użytkowania sprzętu; Zamawiający oczekuje możliwości
przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat.
Certyfikaty CE
inne: Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić
z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami
Wartość
wartość
wymagana oferowana
T/N
T, podać
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz
muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez
oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć
wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego
sprzętu. Niezbędne przewody do podłączenia.
c. Zasilacz awaryjny stanowiskowy 9 szt.
Wymagane minimalne parametry
LP
Wartość
wartość
wymagana oferowana
T/N
650 VA
T
Moc wyjściowa
400 W
T
Nominalne
napięcie wejściowe
230 V
T
Częstotliwość na
wejściu
50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja )
T
Zgodność z
EN 55022, IEC 801-2 i 801-4 (poziom IV) oraz IEC
normami
801-3 (poziom III)
zakłóceń
elektromagnetycz
nych
T
Typowy czas
podtrzymania
przy obciążeniu
50% (200 W)
Co najmniej 14 minut
T
Typowy czas
podtrzymania przy
pełnym obciążeniu
(400 W)
Co najmniej 4 minuty
T
Moc wyjściowa
d. Czytnik kodów kreskowych – 1 szt.
LP Wymagane minimalne parametry
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Czytnik kodów kreskowych
producent- model
Technologia odczytu -czytnik dwukierunkowy
Odczytywane kody -1D
Zasięg -do 58 cm
Szybkość min. 100 skanów/s
Komunikacja min. USB lub RS-232, interfejs klawiaturowy, Wand,
IBM 468X/9X, Synapsa
Zasilanie z komputera lub zasilacza
Odczytywane kody UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami,
UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic,
Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2/5, Discrete
2/5, Code 93, MSI, Code 11, IATA
Wartość
wartość
wymagana oferowana
T/N
T, podać p
T
T
T
T
T
T
T
Gwarancja 24 miesiące
9.
T
e. Skaner dokumentów 1 sztuk
LP Wymagane minimalne parametry
I.
1.
2.
3.
Skaner dokumentów
producent- model
Klasa skanera: A4, FAU/TPU (przystawka do skanowania filmów);
Element światłoczuły: CCD; Optyczna rozdzielczość skanowania:
6400 x 9600 dpi; Maksymalna rozdzielczość skanowania:
interpolowana - 9600 dpi; Głębia koloru: 48 bit
Przyciski szybkiego dostępu: Tak
Maksymalna prędkość skanowania (mono): 3,5 str./min.;
Maksymalna prędkość skanowania (kolor): 3,5 str./min
Poziomy wymiar obszaru skanowania: 210 mm
USB 2.0: 1 szt
Wbudowany podajnik do dokumentów
Gwarancja 24 miesiące
4.
5.
6.
7.
8.
9.
f.
LP
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
wartość
oferowana
T/N
T, podać
T
T
T
T
T
T
T
T
Skaner dowodów osobistych wraz z oprogramowaniem OCR 1szt
Wartość
Wymagane minimalne parametry
wymagana
Wartość
oferowana
T/N
Skaner dowodów osobistych wraz z oprogramowaniem OCR
producent- model
Obszar skanowania : (125mm x 88mm)
Element światłoczuły: CCD; rozdzielczość 500 dpi
Zawiera oprogramowanie OCR do rozpoznawania tekstu
odczyt wszelkiego rodzaju danych zawartych w paszportach,
wizach, dowodach osobistych, prawach jazdy oraz kartach
plastikowych (karty biznesowe, karty lojalnościowe, karty z
paskiem magnetycznym)
odczytuje kody: 1D, 2D, treści OCR
USB 2.0: 1 szt
Gwarancja 24 miesiące
h. Zasilacz UPS do serwerowni 1 sztuka
LP Wymagane minimalne parametry
I.
1.
2.
Wartość
wymagana
Zasilacz UPS do serwerowni
producent- model
Moc pozorna: 1000 VA; Moc rzeczywista: 860 Wat
T, podać
T
T
T
T
T
T
T
Wartość
wymagana
T, podać
T
wartość
oferowana
T/N
3.
4.
5.
6..
7.
8.
9.
Architektura UPSa: line-interactive;
Maks. czas przełączenia na baterię: 6 ms;
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 5 min; Czas podtrzymania
przy obciążeniu 50%: 10 min
Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 2 x PL (10A);
Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową: 2 x PL (10A);
Typ gniazda wejściowego: kabel z wtykiem PL (10A);
; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 220-240 V;
Zmienny zakres napięcia wejściowego: 160-290 V
Porty komunikacji: USB; Port zabezpieczający linie danych: RJ11 linia modemowa/faxowa, DSL; Diody sygnalizacyjne: LCD display;
Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, awaria sieci zasilającej, znaczne
wyczerpanie baterii; Typ obudowy: Rack;
Gwarancja 24 miesiące
i. Szafa serwerowa 24 u wraz z wyposażeniem
LP Wymagane minimalne parametry
Szafa serwerowa 24 u wraz z wyposażeniem
producent- model
Obudowa w standardzie 19”
Rodzaj drzwi przednich i tylnych- Drzwi blaszane perforowane
wyposażone w zamek trzypunktowy z uchwytem wychylnymprześwit 69%
4. Osłony boczne pełne blaszane - zdejmowane
5. Dach standardowy z wyłamywaną zaślepką (możliwość montażu
przepustu szczotkowego )
6. Podstawa szafy -Stopki regulacyjne
7. Wymiary 600mm x 1000 mm (szerokość x głębokość)
8. Dwie listwy zasilające zawierające minimum 9 gniazd z bolcem
uziemiającym
9. Elementy mocujące do mocowania urządzeń do belek nośnych lub
kątowników nośnych
10. Gwarancja 24 miesiące
I.
1.
2.
3.
T
T
T
T
T
T
T
Wartość
wymagana
wartość
oferowana
T/N
T, podać
T
T
T
T
T
T
T
T
T
C. Szkolenia użytkowników
W ramach szkolenia użytkowników przekazana musi zostać wiedza niezbędna do
poprawnego użytkowania elementów systemu, ich zakres funkcjonalny, tworzenie i
gromadzenie informacji związanych z wykonywaniem czynności służbowych, tworzeniem i
gromadzeniem dokumentów, wykonywaniem analiz i sprawozdań, współpracy pomiędzy
poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi zamawiającego.
Termin szkoleń w zakresie obsługi użytkowników i administratorów zostanie wskazany przez
Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia harmonogramu ww.
Szkoleń w rozbiciu na poszczególne systemy. Harmonogram szkoleń zostanie dostarczony w
terminie do 1 tygodnia po podpisaniu umowy w celu jego akceptacji Minimalny czas
szkolenia na użytkownika systemu to 4 h.
D. Serwis oprogramowania aplikacyjnego wraz z innymi usługami o charakterze
eksploatacyjnym:
W zakres powyższego zadania wchodzą następujące usługi:
1. Co najmniej 36 miesięczny serwis gwarancyjny oprogramowania aplikacyjnego z
następującymi obwarowaniami odnośnie czasów i zakresu usług:
1.1. Helpdesk telefoniczny dostępny, co najmniej w godzinach 7:00-16:00,
1.2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 6h,
1.3. Czas usunięcia awarii krytycznej – do 12h,
1.4. Czas usunięcia błędu niekrytycznego lub niedopracowania programistycznego – 14
dni,
1.5. Zdalny monitoring systemu.
2. Co najmniej 36 miesięczny serwis i nadzór eksploatacyjny oprogramowania obejmujący 1
wizytę (lub poprzez połączenie zdalne) miesięcznie po 6 godzin, (po przekroczeniu
których następuje płatność według stawek dostawcy – ceny za roboczogodzinę), w
ramach których wykonywane będą następujące czynności:
2.1. Pomoc w administracji bazą danych w tym: usunięcie błędów rekordów, sprawdzenie
poprawności wykonywania backupu, sprawdzenie poprawności uruchamiania
serwisów motoru bazy danych, sprawdzenie przyrostu bazy danych i wolnego
miejsca w przestrzeni tabel, sprawdzenie logów instalacji bazy, sprawdzenie logów
generowanych przez motor bazy danych w systemie operacyjnym, sprawdzenie
wydajności bazy danych z ewentualnym strojeniem.
2.2. Comiesięczna asysta w przygotowaniu rozliczeń z NFZ z oferowanego systemu.
2.3. Pomoc w instalacji i konfiguracji oprogramowania aplikacyjnego na wskazanych
przez Zamawiającego stacjach roboczych.
2.4. Pomoc w usunięciu awarii oprogramowania powstałej z winy Zamawiającego lub w
skutek wypadków losowych, w czasie gwarantującym użytkownikowi wykonanie
terminowych prac.
2.5. Instalacja nowych odpłatnych wersji oprogramowania aplikacyjnego.
2.6. Dostosowywanie oprogramowania aplikacyjnego do potrzeb Zamawiającego, pomoc
w definiowaniu szablonów, sprawozdań, słowników.
2.7. Konsultacje uzupełniające/pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania
aplikacyjnego.
2.8. Przeprowadzanie dodatkowych szkoleń administratorów systemu w zakresie
wprowadzonych zmian w modułach systemu.
2.9. Doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie
ponownych instalacji oprogramowania w przypadkach rozbudowy infrastruktury
informatycznej Zamawiającego.
2.10. Pomoc w przekazywaniu danych do jednostek nadrzędnych i współpracujących w
formie elektronicznej (np. poprzez dyskietki, łącza telekomunikacyjne).
3. Co najmniej 36 miesięczny nadzór autorski dostarczanego oprogramowania
aplikacyjnego
3.1. Dostarczenie nowych bezpłatnych wersji oprogramowania uwzględniających zmiany
ustawowe oraz rozwojowe, co najmniej raz na kwartał,
3.2. Gotowość do świadczenia usług developerskich polegających na odpłatnej realizacji
zmian w oprogramowaniu zaproponowanych przez Zamawiającego,
3.3. Utrzymywanie oprogramowania w zgodzie z obowiązującymi uwarunkowaniami
prawnymi i technologicznymi poprzez:
3.3.1. Stałe monitorowanie funkcjonowania oprogramowania w miejscach jego
instalacji a w jego wyniku prowadzenie rejestru zgłaszanych przez klientów
błędów aplikacji oraz poprawy i ewentualnego dodania elementów
funkcjonalnych
3.3.2. Analizę zmian ustawowych związanych bezpośrednio z systemem ochrony
zdrowia obowiązującego w kraju,
3.3.3. Analizę zmian ustawowych związanych z aspektami pośrednio (system
ubezpieczeń, finansów, czy administracji publicznej) dotyczącymi systemu
ochrony zdrowia obowiązującego w kraju.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards