Wyprawa trzecia − A3

advertisement
37
A3
Ośla łączka
Wyprawa trzecia − A3
Regulator temperatury, Tester refleksu,
Bateria słoneczna, Krzesło elektryczne,
Laserowe zdalne sterowanie, Elektroniczna
klepsydra, Generator wysokiego napięcia,
Laserowa bariera optyczna dalekiego zasięgu
kondensatory
rezystory
tranzystory NPN
diody krzemowe
„zwykłe“ i Schottky`ego
tranzystory PNP
brzęczyk
piezo
fotodiody
przyciski
termistor
tyrystor
miniaturowy
potencjometr
z gałką
przekażnik
cewka 100 mH
diody LED
Gdy pierwszy raz w życiu stajesz na nartach, nie odbywa
się to na szczycie Kasprowego. Szukasz jakiegoś łagodne−
go, mało stromego stoku, jednym słowem − oślej łączki.
Dopiero gdy na takiej oślej łączce nauczysz się podstaw,
będziesz w stanie bezpiecznie zjechać z Kasprowego.
Prąd elektryczny przepływający przez ciało czło−
wieka nie jest obojętny dla zdrowia. Czym więk−
sze napięcie, tym większy prąd i większy wpływ
na organizm.
Napięcia nie przekraczające 24V uznaje się za
bezwzględnie bezpieczne.
Napięcia rzędu 60V i więcej uznawane są za nie−
bezpieczne. Napięcie w domowym gniazdku sie−
ci energetycznej wynosi 220...230V – jest to
więc napięcie groźne dla życia!
Przeprowadzanie prób z układa−
mi dołączonymi wprost do sieci
grozi śmiercią!
Aby zapobiec nieszczęściu, należy zasilać budo−
wane układy z baterii albo z użyciem fabryczne−
go, atestowanego zasilacza, który co prawda
jest dołączany do sieci, ale zastosowane rozwią−
zania zapewniają galwaniczną izolację od sieci
i pełne bezpieczeństwo.
Elektronika dla Wszystkich
dwukolorowa
dioda LED
Niniejszy cykl jest odpowiednikiem wypraw na taką
oślą łączkę. Poszczególne wyprawy pozwalają poznać ko−
lejne najważniejsze zagadnienia elektroniki. Kurs został
pomyślany, by przede wszystkim bawić, a przy okazji
uczyć. Zabawa polega na wykonywaniu różnych poży−
tecznych i ciekawych układów.
W niniejszym cyklu wszelkie interpretacje fizyczne są
mocno uproszczone (o ile w ogóle są), a główna uwaga
jest skierowane na zagadnienia praktyczne. Uwydatnia to
charakterystyczna struktura kursu − każdy odcinek zawie−
ra cztery bloki, wyróżnione kolorami.
Najważniejszy blok to umieszczone na białym tle ćwi−
czenia praktyczne. Podane tu informacje całkowicie wy−
starczą do zbudowania i uruchomienia opisanych ukła−
dów. Nie lekceważ tych ćwiczeń! Samo przeczytanie te−
kstu nie dostarczy Ci wszystkich najważniejszych infor−
macji. Dopiero praktyczne wykonanie i zbadanie zapropo−
nowanych układów pozwoli wyciągnąć wnioski i w pełni
zrozumieć opisane zagadnienia.
Wyróżniony niebieskim kolorem ELEMENTarz
przybliża użyte w ćwiczeniach elementy oraz zawiera in−
ne niezbędne wiadomości.
Warto poświęcić trochę czasu i starannie przeanalizo−
wać zamieszczone na żółtym tle TECHNIKALIA − czyli
najważniejsze wyjaśnienia techniczne. Biblioteczka
praktyka − czwarty blok, wyróżniony jest kolorem różo−
wym, jest przeznaczony dla osób, które chcą projektować
własne układy. W tej części prezentowane są podstawowe
wiadomości niezbędne młodemu konstruktorowi.
Niniejszy materiał jest trzecią wyprawą na oślą łącz−
kę. Aby bezboleśnie rozpocząć swą przygodę z elektroni−
ką, warto zacząć od lekcji pierwszej, oznaczonej A1. Po−
dane są tam podstawowe informacje, w tym dotyczące
montażu oraz kodu kolorowego, stosowanego do oznacza−
nia rezystorów. Kolejne odcinki publikowane są w Elek−
tronice dla Wszystkich, począwszy od numeru 10/2000.
Archiwalne numery Elektroniki dla Wszystkich oraz
zestawy wszystkich elementów oraz materiałów niezbęd−
nych do przeprowadzenia ćwiczeń dostarczane są przez
firmę AVT − szczegóły podano w ramce na końcu artyku−
łu oraz na stronie 120 tego numeru.
W czasie trzeciej wyprawy wykonasz kolejne wspa−
niałe i pożyteczne układy. Znasz już podstawowe prawa
elektroniki, a lutowanie nie jest Ci obce. Przyszła pora na
zapoznanie się z cyfrowym miernikiem uniwersalnym −
multimetrem. Zamiast niego możesz wykorzystywać uni−
wersalny miernik wskazówkowy. Jeśli nie masz żadnego
miernika, nie rozpaczaj − opisywane układy uruchomisz
bez pomocy jakiegokolwiek miernika. Do wszystkich ćwi−
czeń potrzebny będzie zasilacz stabilizowany 12V i prą−
dzie co najmniej 150mA. Nie polecam baterii 9−woltowej,
choć może zasilać niektóre układy. Zaczynajmy więc!
Piotr Górecki
37
A3
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
Potencjometr,
rezystor zmienny
T E C H N I K A L I A
Ośla łączka
Tajemnice dzielników
napięcia
Mówiąc najprościej, po−
tencjometr to zmienny re−
zystor. Wystarczy naryso−
wać miękkim ołówkiem na
kartce grubą kreskę. Cien−
ka warstwa grafitu (odmia−
na węgla) przewodzi prąd.
Przesuwając sondy mierni−
ka wzdłuż węglowej ścieżki można zmieniać
rezystancję. Dokładnie tak działają potencjo−
metry węglowe (w których ścieżka przewo−
dząca jest zbudowana z grafitu).
Dawniej kilka potencjometrów (węglo−
wych) można było znaleźć w każdym radio−
odbiorniku i telewizorze, gdzie służyły mie−
dzy innymi do regulacji siły głosu. Dziś jest
ich tam coraz mniej, bo są wypierane przez
elektroniczne systemy regulacji. Nadal czę−
sto stosowane są jedynie niewielkie poten−
cjometry montażowe, wykorzystywane
w procesie regulacji wstępnej, niedostępne
dla użytkownika. Obok popularnych i tanich
potencjometrów węglowych, stosowane są
także zdecydowanie lepsze potencjometry
cermetowe (cermet – ceramika + metal).
Czasem spotyka się też potencjometry druto−
we, a bardzo rzadko takie, gdzie warstwa
czynna wykonana jest ze specjalnego, prze−
wodzącego tworzywa sztucznego.
Potencjometry montażowe nazywane są
często peerkami. Ta zwyczajowa nazwa po−
chodzi stąd, że na schematach oznacza się je
często literami PR. Precyzyjne, wieloobroto−
we cermetowe potencjometry montażowe na−
zywane są helitrimami. Na fotografiach mo−
żesz zobaczyć różne potencjometry. Każdy
z nich zawiera przewodzącą ścieżkę oraz ru−
chomy suwak.
Fot. 1
Połączenie równoległe
i szeregowe − rozkład napięć
Ćwiczenie 1
Do tej pory zajmowaliśmy się głównie
prądami. Pora zbadać, jak zmieniają się
napięcia. Zestaw układ według rysun−
ku 1. Rezystora Rx nie montuj na stałe,
w jego miejsce włączaj kolejno rezysto−
ry o wartościach 100Ω, 1kΩ, 10kΩ. Ja−
sność diody DI wskazuje na wartość
prądu, ale to tym razem jest mniej istot−
ne. Chcemy badać jak zmienia się na−
pięcie w punkcie A. Układ z tranzysto−
rami TX, TY i diodą DU jest monito−
rem napięcia – jasność diody DU wska−
zuje wartość napięcia UA, czyli napię−
cia na rezystorze Rx.
Rys. 1
Rezystory R1, Rx tworzą dzielnik na−
pięcia – za pomocą dwóch rezystorów
możesz uzyskać dowolne napięcie UA,
mniejsze od napięcia zasilającego Uzas.
Dzielniki napięcia wykorzystujemy bar−
dzo często.
Przez oba rezystory płynie ten sam
prąd. Czym większa rezystancja Rx, tym
większe napięcie na niej występuje – jest
to zgodne z prawem Ohma (U = I*R).
Jak już wiesz, napięcie nie może zginąć −
jeśli na rezystorze Rx wystąpi jakieś na−
pięcie Ux, to na rezystorze R1 napięcie
wyniesie UB−Ux. Suma napięć Ux, U1
zawsze będzie równa napięciu baterii.
W układzie z rysunku 1 zmień war−
tość R1 na 10kΩ, a zamiast Rx włącz
termistor, (w skład zestawu A03 wcho−
dzi termistor o rezystancji nominalnej
22kΩ). Tym razem napięcie w punkcie
A zauważalnie zmienia się pod wpły−
wem temperatury – podgrzej termistor
dotykając go palcami albo lepiej zbliża−
jąc doń gorący grot lutownicy (nie prze−
sadź z podgrzewaniem, bo zniszczysz
termistor).
Jeśli posiadasz zestaw elementów do
poprzedniego ćwiczenia (A02), w miej−
sce Rx wstaw fotorezystor. Sprawdź jak
zmienia się napięcie w punkcie A przy
zmianach oświetlenia (od silnego świa−
tła latarki do całkowitej ciemności). Za−
miast fotorezystora możesz też wstawić
fototranzystor. Uważaj na biegunowość
(patrz poprzednie odcinki). Co się dzieje
z napięciem tak powstałych dzielników?
A teraz zwróć uwagę na rysunek 2,
który pokazuje kilka szczególnych przy−
padków. Jeśli rezystory są jednakowe,
napięcia na nich też są jednakowe, więc
w punkcie A wystąpi 1/2 napięcia zasila−
jącego (względem minusa zasilania).
Jeśli wartość jednego z rezystorów
będzie dwukrotnie większa od wartości
drugiego, napięcie na nim będzie dwu−
Rys. 2
potencjometry
Aby z większego napięcia uzyskać mniejsze, sto−
sujemy dzielnik. Podstawowy, książkowy wzór na
napięcie wyjściowe dzielnika podany jest na ry−
sunku A. W ćwiczeniu 2 stwierdziliśmy, że taki
sam podział można osiągnąć przy różnych warto−
ściach rezystorów.
W praktyce trzeba wziąć pod uwagę fakt, że
dzielnik zawsze jest czymś obciążony (część prądu
jest „podkradana”), i w rezultacie napięcie nie zga−
dza się z podanymi powyżej obliczeniami. Precy−
zyjne obliczenie napięcia na rzeczywistym dzielni−
ku nie jest łatwe, bo zazwyczaj wartość prądu
38
38
„podkradanego”, na przykład prądu bazy tranzy−
stora, znamy tylko w przybliżeniu. Z kilku wzglę−
dów zaleca się, by prąd dzielnika był kilkadzie−
Rys. A
siąt, a co najmniej dziesięć razy większy od prą−
du „podkradanego”.
Przykładowo, jeśli prąd płynący przez rezysto−
ry dzielnika będzie 100 razy większy od prądu
„podkradanego, wtedy błąd w stosunku do poda−
nych właśnie wyliczeń będzie maleńki, mniejszy
niż 1% − porównaj rysunek B, gdzie teoretyczna
wartość wyliczona ze wzoru wynosi dokładnie 1V.
Jeśli jednak prąd „podkradany” z dzielnika będzie
większy, błąd też będzie odpowiednio większy.
W praktyce trzeba wziąć pod uwagę, że stosowane
rezystory mają swą tolerancję, zwykle 5% .
Obliczając dzielnik znamy wartość napięcia za−
silającego i wiemy, jakie napięcie dzielnika chce−
my uzyskać. Obliczenia powinniśmy zacząć
Elektronika dla Wszystkich
39
A3
Czy wiesz, że...
woltomierz zawsze włącza
się do badanego obwodu
równolegle.
Weź jeszcze potencjometr i zbuduj układ
według rysunku 3. Przestawiając suwak
potencjometru, dowolnie zmienisz napię−
cie na nim (Us) w zakresie od zera do peł−
nego napięcia zasilania. W „dolnym” po−
łożeniu suwaka
napięcie Us jest
najmniejsze
−
równe
zeru,
w „górnym” poło−
żeniu – najwięk−
sze, równe napię−
ciu zasilającemu.
A w połowie?
Rys. 3
W zastawie A3 do
tej lekcji znaj−
dziesz potencjo−
mer 10kΩ ozna−
czony literą A, tak
zwany liniowy.
Jeśli w swoich
zbiorach znaj−
dziesz potencjo−
Rys. 4
metry z literami
B, C lub M+N lub jeszcze innymi,
sprawdź, jakie napięcie występuje w po−
łowie drogi suwaka – będzie inne niż po−
łowa napięcia zasilania.
Chyba to jest oczywiste, że pracują−
cy potencjometr również jest regulowa−
nym dzielnikiem napięcia – zobacz
rysunek 4.
Rozkład napięć
Oporność wewnętrzna dzielnika
Ćwiczenie 2
A teraz bardzo ważna sprawa praktycz−
na. Na rysunku 5 znajdziesz cztery ko−
lejne dzielniki napięcia. Nie buduj ukła−
du, odpowiedz tylko, jakie będą napięcia
w punktach A, B, C, D?
Rys. 5
Elektronika dla Wszystkich
Rys. B
„peerki“
Fot. 3
helitrimy
Diody krzemowe
Dioda to dwu−
końcówkowy
element elek−
troniczny. Na−
zwa pochodzi jeszcze z epoki lamp elektro−
nowych (dioda – lampa dwuelektrodowa).
Obecnie zdecydowanie najczęściej wykorzy−
stywane są nie diody świecące, znane Ci od
początku cyklu, tylko „zwykłe” diody krze−
mowe o symbolu pokazanym na rysunku
obok. Nie ma problemu z identyfikacją koń−
cówek – katoda oznaczona jest kolorowym
paskiem – zwróć uwagę na fotografię, przed−
stawiającą różne diody.
Czasem na schematach daje się tylko
oznaczenie Si (Si – symbol chemiczny krze−
mu), co wskazuje, że można wykorzystać do−
wolną „zwykłą” diodę krzemową (w prakty−
ce stosujemy wtedy najpopularniejszego obe−
cnie „szklaczka” – diodę 1N4148).
Działanie „zwykłej” diody jest bezna−
dziejnie proste − klasyczna dioda przewodzi
prąd tylko w jednym kierunku. Jeśli dioda
Rys. C
39
TECHNIKALIA
od spodziewanej wartości prądu
„podkradanego” – trzeba oszaco−
wać jaki to będzie prąd. Potem
wyznaczymy z grubsza prąd pły−
nący przez rezystory dzielnika,
który ma być kilkadziesiąt razy
większy. Wiedząc, jakie napięcie
chcemy osiągnąć i znając prąd
dzielnika, obliczymy wartość jed−
nego z rezystorów dzielnika. Zna−
jąc napięcie na drugim rezystorze
i prąd dzielnika, obliczymy rezy−
stancję drugiego rezystora.
Oto przykład. Mamy zaprojek−
tować dzielnik napięcia jak na
Tak jest, napięcia będą jednakowe
i wyniosą 10/11 napięcia zasilającego!
To czym tak naprawdę różnią się te
cztery dzielniki?
Jeśli chodzi o podział napięcia – nie
różnią się niczym i można je stosować
wymiennie. Różny jest natomiast pły−
nący przez nie prąd. Na przykład w ja−
kimś urządzeniu zasilanym z baterii,
gdzie trzeba minimalizować pobór prą−
du, być może będzie trzeba zastosować
rezystory o możliwie dużej wartości
(1MΩ, 10MΩ).
Tak, ale...
Niestety, w praktyce dzielnik zawsze
pełni rolę sługi – wytwarza obniżone
Fot. 2
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
krotnie większe niż na tym drugim: na
jednym wystąpi 1/3 napięcia zasilania,
na drugim 2/3 napięcia zasilania.
Jeśli wartość jednego rezystora bę−
dzie trzykrotnie większa od drugiego,
napięcie punktu B względem minusa za−
silania wyniesie 3/4 napięcia zasilania –
patrz napięcie w punkcie C. Podobnie
dla dziewięciokrotnej różnicy – sprawdź
napięcie w punkcie D. Zwróć uwagę na
wartości rezystorów i na to, jaki ułamek
napięcia na nich występuje. Czy już in−
tuicyjnie czujesz sprawę podziału napię−
cia? Tak czy inaczej, zajrzyj do części
TECHNIKALIA.
Ośla łączka
A3
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
przewodzi, występuje na niej spadek napię−
cia, nazywany napięciem przewodzenia,
oznaczany UF (dla najpopularniejszych diod
wynosi on 0,6...0,8V). Jest to niekorzystna
cecha diody – lepiej byłoby mieć diody, na
których nie występuje spadek, czyli strata
napięcia, ale takich diod nie ma. Dioda włą−
czona „odwrotnie”, ściślej – w kierunku za−
porowym praktycznie nie przewodzi prądu.
Występuje na niej wtedy pełne napięcie za−
silające (jest ono napięciem wstecznym,
oznaczanym UR) i płynie przez nią jakiś zni−
komo mały prąd wsteczny IR. Ilustruje to
rysunek poniżej.
T E C H N I K A L I A
Ośla łączka
rysunku C, by przy zasilaniu 12V napięcie na ba−
zie tranzystora wynosiło 3V.
Oznacza to, że napięcie na emiterze wyniesie
około 2,4V. Przez rezystor R3 popłynie prąd IE
równy 2,4mA. Wzmocnienie prądowe współcze−
snego tranzystora małej mocy może wynosić
100...1000. Na wszelki wypadek przyjmujemy
najmniejszą wartość: 100. Tym samym prąd bazy,
„podkradany” z dzielnika (Ip) nie będzie większy
niż 24µA (2,4mA/100). Niech prąd dzielnika, ści−
ślej prąd I2 będzie około 30 razy większy od prą−
du „podkradanego” 24µA*30=0,72mA – przyj−
mijmy „okrągłą” wartość 0,7mA (oczywiście mo−
gliśmy wybrać zupełnie inny prąd dzielnika, na
przykład 0,24mA czy 2mA). Teraz obliczamy
napięcia dla jakiegoś innego obwodu
czy układu. Ten obwód czy układ jest
dla naszego dzielnika obciążeniem
i „podkrada” zeń prąd. Koniecznie wy−
konaj układ z rysunku 6 i przekonaj się,
w czym problem. Układ modelowy
zmontowany na płytce stykowej pokaza−
ny jest na fotografii 1. Teoretycznie oba
dzielniki powinny zachowywać się tak
samo – w punktach A, B napięcie po−
winno być równe połowie napięcia zasi−
lającego. I tak jest, gdy dzielnik nie jest
obciążony. Za pomocą przełącznika
S dołączamy tranzystor, czyli „podkra−
damy” prąd z jednego lub drugiego
dzielnika. Jasność diody jest proporcjo−
nalna do aktualnego napięcia na bazie
tranzystora. Co powiesz o jasności diody
LED w obu pozycjach przełącznika? Je−
śli masz woltomierz, dołącz go, jak po−
kazuje rysunek i sprawdź napięcia.
Rys. 6
Historycznie wcześniejsze diody wykona−
ne z germanu (Ge) mają napięcie przewodze−
nia niższe od diod krzemowych, ale za to
wielokrotnie większy prąd wsteczny. Diody
germanowe są stosowane rzadko i tylko
w układach radiowych.
Najważniejszymi parametrami „zwy−
kłych” diod są maksymalny prąd przewo−
dzenia (IF) i maksymalne napięcie wstecz−
ne (UR).
W zależności od przeznaczenia „zwykłe”
diody krzemowe dzieli się na prostownicze,
uniwersalne, impulsowe. Różnią się one
głównie wartością maksymalnego prądu
przewodzenia, szybkością i dopuszczalnym
napięciem wstecznym. Fotografia z następ−
nej strony pokazuje różne diody krzemowe.
Najważniejszymi parametrami diod są:
maksymalny prąd przewodzenia (od tego za−
leży rozmiar diody), który dla najpopular−
niejszych diod wynosi 50mA...6A, oraz ma−
ksymalne napięcie wsteczne, dla najpopular−
niejszych diod wynoszące 50....1000V. Obe−
cnie zdecydowanie najczęściej używane są
40
40
Okazuje się, że napięcie na dzielniku
z rezystorami 1MΩ katastrofalnie spada
po dołączeniu tranzystora, natomiast
przy rezystorach 1kΩ napięcie praktycz−
nie się nie zmienia.
W TECHNIKALIACH podany jest
wzór na napięcie na dzielniku – pamię−
taj, że dotyczy on dzielnika nieobciążo−
nego. Tak samo rozważania z poprze−
dniego ćwiczenia.
W praktyce stosuje się regułę: przez re−
zystory dzielnika musi płynąć prąd co naj−
mniej dziesięciokrotnie większy niż prąd
„podkradany” z dzielnika przez obciążenie.
Dla ścisłości należałoby dodać, że
dzielnik może być obciążony prądem
wypływającym, jak w omawianych
przypadkach, albo prądem dopływają−
cym – przykłady pokazuje rysunek 7.
Na dzielnik (a także wiele bardziej
skomplikowanych obwodów) warto
Rys. 7
Fot. 1
wartość R2 jako 3V/0,7mA=4,2857142kΩ, co za−
okrąglamy do najbliższej wartości z szeregu 5−
procentowego, czyli do 4,3Ω. Prąd I1, ściśle bio−
rąc, będzie większy od prądu I2 o prąd bazy,
czyli wyniesie około 0,724mA (0,7mA+0,024mA).
Ponieważ na rezystorze R1 ma występować napię−
cie 9V (12V−3V), wartość R1 wyniesie
9V/0,724mA=12.43094kΩ, co zaokrąglimy do naj−
bliższej wartości z szeregu, czyli do 12kΩ.
I to wszystko. Nie bój się zaokrąglać, ponie−
waż w prostych układach precyzja nie jest po−
trzebna. Napięcie dzielnika nie musi być idealnie
równe 3V. Nie ma zresztą na to szans. Przecież
użyte rezystory będą mieć 5−procentową toleran−
cję, tranzystor zapewne będzie miał wzmocnienie
większe niż 100, a napięcie zasilania nie będzie
idealnie równe 12V.
Cała masa masy...
W ćwiczeniu 5 zajmowaliśmy się sprawą masy.
Skąd ta nazwa?
Pochodzi z epoki urządzeń lampowych. Mon−
towane były one na podstawie wykonanej z dość
grubej blachy. Ta blacha z otworami, na której
mocowane były lampy, transformatory i inne
większe elementy nosiła nazwę chassis (czytaj:
szasi). Ujemny biegun głównego napięcia zasila−
jącego podłączony był do tej blachy. Często masę
uziemiano, na przykład łączono z rurą wodociągo−
wą. Aby zmierzyć napięcie w jakimś punkcie
Elektronika dla Wszystkich
41
A3
Ośla łączka
Rys. 8
Ćwiczenie 3
małe „szklaczki” typu 1N4148 oraz jedno−
amperowe diody 1N4001...4007.
Przy okazji przypominam, że diody LED
zbudowane nie są z krzemu, tylko ze związ−
ków arsenu, galu, fosforu, glinu i indu.
Dioda Schottky’ego
Rysunek obok poka−
zuje symbol tzw. dio−
dy
Schottky’ego
(czytaj: szotkiego).
Dioda Schottky’ego
to w zasadzie „zwykła” dioda krzemowa.
Różni się od najpopularniejszych diod krze−
mowych wartością napięcia przewodzenia.
O ile w typowych diodach wykonanych
z krzemu napięcie przewodzenia wynosi
0,6...0,8V, o tyle w diodach Schottky’ego
wynosi 0,3...0,5V. Oznacza to mniejsze stra−
ty napięcia na diodzie. Oprócz tego diody
Schottky’ego są bardzo szybkie i dlatego są
stosowane w układach impulsowych.
Jak widać na fotografii, diody Schott−
ky’ego nie różnią się wyglądem od diod
„zwykłych”; można je rozróżnić jedynie po
oznaczeniu (numerkach).
Dioda krzemowa
Od początku kursu wykorzystujemy diody
świecące. Oprócz nich, a raczej przede wszy−
stkim, istnieją inne, „zwykłe” diody, które
wprawdzie nie świecą, ale są bardzo poży−
tecznymi i popularnymi elementami. Zba−
dajmy różne diody. Pamiętaj, że katoda dio−
dy oznaczona jest paskiem. Włączając bada−
Elektronika dla Wszystkich
Rys. D
patrz na rysunek D. Można powiedzieć, że poten−
cjał w punkcie A wynosi +10V, a w punkcie
B –2,2V. Można też powiedzieć, że napięcia
w tych punktach wynoszą odpowiednio
+10V i –2,2V. W obu przypadkach na pewno cho−
dzi o napięcie (potencjał) względem masy, bo na−
pięcie mierzymy zawsze między dwoma punktami,
a potencjał zawsze względem punktu odniesienia.
Jeśli powiemy, że napięcie na rezystorze R3
wynosi 6,8V, mamy na uwadze napięcie między
jego końcówkami. Nie powiemy jednak, że na−
pięcie na rezystorze wynosi −6,8V. Nie powiemy
też, że potencjał na rezystorze R3 wynosi 6,8V –
to byłby ewidentny błąd. Możemy natomiast
stwierdzić, że napięcie (potencjał) w punkcie
B względem ujemnej szyny zasilania wynosi
6,8V.
85
T E C H N I K A L I A
układu, należało dołączyć jeden przewód wolto−
mierza do tego punktu, a drugi do... masy, czyli
wspomnianej blachy.
Choć konstrukcja dzisiejszych układów elek−
tronicznych jest zupełnie inna, nadal jeden z obwo−
dów traktuje się jak obwód masy, inaczej mówiąc
jako obwód wspólny, punkt odniesienia.
Bardzo często, ale nie zawsze, jest to obwód po−
łączony z ujemnym biegunem baterii (zasilacza).
Obwód masy rzeczywiście jest obwodem wspól−
nym i nie jest przesadą stwierdzenie, że z kilku
względów jest to najważniejszy obwód w układzie.
Nie będziemy się w to wgłębiać. Na razie przyjmij do
wiadomości, że w każdym układzie traktujemy jeden
z obwodów jako obwód odniesienia, czyli masę.
Tu warto wspomnieć o potencjale i napięciu.
W sumie jest to to samo – chodzi o napięcie. Po−
ną diodę krzemową diodę Dx według rysun−
ków 9a i 9b przekonasz się, że rzeczywiście
przepuszcza ona prąd tylko w jedną stronę.
W rzeczywistości przy włączeniu
„odwrotnym”, czyli w kierunku zaporo−
wym według rysunku 9b przez diodę
płynie jednak jakiś maleńki prąd wstecz−
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
spojrzeć także z innej strony. Zamknij− to rysunek 8b. Kolejne rysunki 8c, d,
my baterię 6V i dzielnik (2kΩ, 2kΩ) e pokazują, że takie same właściwości
w tzw. czarnej skrzynce, wyprowadzając będą mieć także inne obwody – jeśli
na zewnątrz tylko punkty A, B – rysu− masz trochę cierpliwości i odpowiednie
nek 8a. Dajmy to komuś do testów,
elementy, sprawdź to doświadczalnie.
by sprawdził, co jest
Zapoznaliśmy się właśnie
w środku, nie otwiera−
z kolejnym bardzo istot−
Czy wiesz, że...
jąc skrzynki.
zagadnieniem.
amperomierz zawsze włącza się nym
Ktoś taki może je−
Użyłem
określenia wi−
do badanego obwodu
dynie zmierzyć napię−
dziane
od
strony zaci−
szeregowo.
cie między wyprowa−
sków A, B. Przyzwyczaj się
dzonymi na zewnątrz punkta−
do takiego podejścia. Często nie
mi A, B. Może też dołączać do nich re− musimy, a nawet nie chcemy znać szcze−
zystory, mierząc prąd i napięcie. Jeśli gółów. Chcemy wiedzieć, co przedstawia
jest odważny, zewrze punkty A, sobą dany obwód, „widziany” od strony
B i zmierzy płynący wtedy prąd zwarcia. wybranych dwóch punktów. Okazuje się,
Czy na podstawie tych pomiarów odga− że skomplikowany obwód zachowuje się
dnie co jest w środku?
jak połączenie źródła napięcia i jednego
Zastanów się samodzielnie...
rezystora – rysunek 8b. To widzimy od
Szczegółów nie odgadnie. Dla niego strony tych wybranych zacisków.
to „coś” w czarnej skrzynce, widziane od W podręcznikach możesz przeczytać
strony zacisków A, B zachowuje się o zasadzie Thevenina. Znów nazwa stra−
jak... 3−woltowa bateria o dużej rezystan− szy, a cała sprawa jest prosta – właśnie
cji wewnętrznej (równej równoległemu w pewnym uproszczeniu przedstawiłem
połączeniu R1 i R2, czyli 1kΩ). Ilustruje Ci to zagadnienie.
A3
Ośla łączka
T E C H N I K A L I A
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
Laser
(dioda laserowa)
Wkaźnika laserowego używali−
śmy już na poprzedniej wypra−
wie. Popularne i niedrogie
wskaźniki laserowe, mające
często kształt długopisu, za−
wierają diodę laserową, będącą
odmianą diody święcącej
(LED).
Oprócz laserów półprzewo−
dnikowych, czyli diod lasero−
wych, znane są także inne la−
sery (rubinowe, neodymowe,
helowo−neonowe, argonowe,
itd.). Są one jednak znacznie
większe, droższe i trudniejsze
do sterowania. Niektóre z nich
mogą mieć moc dużo większą
niż diody laserowe. Lasery du−
żej mocy są wykorzystywane
na przykład do cięcia twardych materiałów.
Lasery (LASER – Light Amplification by
Simulated Emission of Radiation) to urzą−
dzenia do wytwarzania wiązki światła o spe−
cyficznych właściwościach. Hobbystę inte−
resuje przede wszystkim fakt, że światło la−
sera da się skupić w wąską wiązkę o dużej
jasności. Specjaliści cenią światło lasera za
spójność i czystość widmową – amator nie
musi się zagłębiać w te zagadnienia.
Hobbysta ma do czynienia przede wszy−
stkim z półprzewodnikowymi diodami lase−
rowymi. Mają one niewielką moc promie−
niowania i na pewno nie nadają się do cięcia
materiałów. Niemniej skupione światło
wskaźnika laserowego niesie na tyle dużą
energię, że może uszkodzić delikatne ko−
mórki wzrokowe.
Dioda laserowa jest jednym z najbardziej
delikatnych elementów elektronicznych
i bardzo łatwo ulega uszkodzeniu podczas
montażu. Dioda wlutowana w układ jest już
bezpieczna. Z tego względu początkującym
nie zaleca się jakichkolwiek operacji z „goły−
mi” diodami laserowymi, a jedynie wykorzy−
stanie modułów (dioda plus sterownik) lub
gotowych wskaźników.
Obłaskawianie
kolejnego,
przerażającego upiora
− zasada Thevenina
Na poprzedniej wyprawie przekonałeś się, że
groźnie wyglądające prawa Ohma i Kirchhoffa
to naprawdę oczywista sprawa. Na tej wyprawie
możemy rozprawić się z kolejnym upiorem, mę−
czącym uczniów i studentów. W podręcznikach
opisywane są różne metody analizy obwodów
elektronicznych, w tym metoda Thevenina i me−
toda Nortona. Opierają się one na zasadzie The−
venina i zasadzie Nortona. Nie będę Cię katował
86
42
ny. Koniecznie przekonaj się, jaką war− nią rolę wskaźnika napięcia z tym, że
tość ma ten prąd wsteczny. Sprawdzisz zmniejszyłem wartość RD, by dioda DU
to w układzie z rysunku 10a, gdzie czu− świeciła jasno już przy małych napię−
łym wskaźnikiem prądu będzie wzmac− ciach. Przełącznik pozwoli porównać
niacz prądowy w układzie Darlingtona napięcia w różnych warunkach – to
(przypomnij sobie ćwiczenia z wyprawy ukłon w stronę tych, którzy nie posiada−
pierwszej − A1). Sprawdź prąd
ją multimetru cyfrowego. Niech
wsteczny wszystkich
na początek R1, R2 mają
posiadanych diod;
jednakową wartość
Czy wiesz, że...
w zestawie A03 do dołączenie do obwodu woltomierza lub 10kΩ. Prąd płynący
tej wyprawy znaj− amperomierza w mniejszym lub więk− przez badane diody
dziesz pięć typów
D1, D2 będzie wy−
szym stopniu zmienia warunki
diod. Włącz dla po−
nosił około 1mA. Na
pracy układu.
równania zamiast Dx re−
początku niech obie diody
zystor 10MΩ (co da prąd ok. 1µA)
D1, D2 będą typu 1N4148. W obu
i przekonaj się, że prąd wsteczny diod pozycjach przełącznika S dioda DU po−
krzemowych jest znikomy, dużo mniej− winna świecić jednakowo jasno.
szy od jednego mikroampera. Jeśli jed−
Zmień teraz R2, niech ma 1kΩ. Przez
nak podgrzejesz końcówkę diody gorącą diodę D2 popłynie prąd o wartości oko−
lutownicą, prąd wsteczny zauważalnie ło 10mA. Czy napięcie na diodzie wzro−
wzrośnie.
śnie dziesięciokrotnie?
Koniecznie zestaw też układ według
Zmień R2, niech ma 100kΩ, prąd
rysunku 10b − pomocą będzie fotogra− diody wynosi teraz około 0,1mA. Czy
fia 2. Będziemy mierzyć napięcie prze− napięcie na D2 radykalnie spadło?
wodzenia różnych diod. Elementy TX,
Następnie powróć do jednakowych
TY, DU, podobnie jak na rysunku 1, peł− wartości R1, R2 (10kΩ). Wymień diodę
D2 na jednoam−
Rys. 9
perową 1N4007.
Czy teraz widać
jakąś różnicę na−
pięć przewodze−
nia diod 1N4148
i 1N4007? A gdy
dioda D2 będzie
jeszcze większa
(trzyamperowa),
typu 1N540X?
Teraz w roli
D2 włącz małą
diodę
Schott−
Rys. 10
ky’ego
typu
BAT43 (BAT84).
Co powiesz o na−
pięciu przewo−
dzenia, w po−
równaniu z diodą
1N4148?
Włącz jeszcze
zamiast D2 dio−
dy świecące –
teoretycznymi rozważaniami, znajdziesz je
w podręcznikach, jednak warto poczuć intuicyj−
nie pewną bardzo ważną sprawę praktyczną, ści−
śle związaną z zasadą Thevenina. Znów zdzi−
wisz się, jakie to proste. Zajmowaliśmy się tym
w ćwiczeniu 2. Okazuje się, że nawet skompli−
kowane sieci zawierające wiele elementów (li−
niowych) można zastąpić połączeniem jednego
rezystora i jednego źródła napięcia – o tym
mówi zasada Thevenina. Często potrzebna jest
jeszcze prostsza informacja: co przedstawia sobą
dany obwód od strony wybranych dwóch punk−
tów. Zapewne już wiesz, co znaczy spotykane
w literaturze określenie „rezystancja widziana
od strony”.
Potencjometry
w praktyce
Generalnie każdy potencjometr, zgodnie ze swą
nazwą, może pracować jako dzielnik napięcia. Mo−
że też pracować jako zmienny rezystor. Jeśli (jaki−
Rys. E
Elektronika dla Wszystkich
43
A3
Ćwiczenie 4
LED−ach 20VDC) i zmierz dokładnie
napięcia na diodach, także przy jeszcze
innych wartościach rezystorów R1, R2.
Znakomitym pomysłem byłoby zapisa−
nie wyników – na pewno Ci się to przy−
da w przyszłości.
Dioda jako czujnik
temperatury
S przekonasz
się, że zmiany
są zauważalne.
Zbuduj teraz
układ według
rysunku 11.
Pomocą będzie
fotografia 3.
Dioda LED po−
winna się świe−
cić ze średnią
Rys. 12
jasnością – w mode−
lu rezystancja R1
wynosiła 4,7kΩ (w razie potrzeby zmień
wartość ją).
kolwiek) potencjometr pracuje jako zmienny rezy−
stor, bywa oznaczany jak na rysunku E. Dwa
ostatnie symbole to oznaczenia potencjometru
montażowego (PR−ka, helitrima).
Zwłaszcza przy pracy w roli dzielnika napięcia
ważna jest charakterystyka regulacji. Jeśli w poło−
wie drogi suwaka rezystancje obu „połówek” poten−
cjometru są równe, potencjometr ma charakterysty−
kę liniową. Jeśli w środkowym położeniu suwaka
rezystancje nie są równe, potencjometr ma nielinio−
wą charakterystykę regulacji: wykładniczą, logaryt−
miczną lub jeszcze inną. Wszystkie potencjometry
montażowe mają charakterystykę liniową. Nato−
miast do regulacji głośności lepiej jest wykorzysty−
wać potencjometry o charakterystyce wykładniczej,
bo dają one wrażenie równomiernej regulacji w ca−
łym zakresie ruchu suwaka. Krajowe potencjometry
wykładnicze mają w oznaczeniu literę B, stąd zapis
np. 22kB oznacza potencjometr „wykładniczy” o re−
zystancji 22kΩ. Litera A oznacza charakterystykę li−
niową, wykorzystywaną na przykład do regulacji
barwy tonu – zapis np. 10kA oznacza potencjometr
„liniowy” o rezystancji 10kΩ. Oczywiście gdy brak
potencjometru o określonej charakterystyce, można
prowizorycznie zastosować jakikolwiek inny o ta−
kiej samej rezystancji.
Obecnie najpopularniejsze są miniaturowe po−
tencjometry montażowe węglowe i cermetowe,
a w zastosowaniach wymagających dużej precyzji
i stałości w czasie stosuje się (cermetowe) helitri−
my. Wszystkie mają charakterystykę liniową.
Elektronika dla Wszystkich
Zadziwiające własności
zwykłej diody...
Diody wykorzystuje się przede wszystkim do pro−
stowania prądu zmiennego. Będziemy się tym zaj−
Tyrystor
jest
trzykońcówkowym
A
elementem przełą−
czającym.
Kiedyś bywał na−
G
zywany sterowaną
diodą.
Wygląd bramka
K
współczesnych tyry−
storów pokazuje fo−
tografia poniżej. Na
schematach tyrystory
zazwyczaj oznacza
się literkami Ty, ale nie jest to regułą.
Również tyrystor nieco przypomina
działaniem tranzystor NPN. Jednak
w odróżnieniu od tranzystora, tyrystor może
mieć tylko dwa stany: całkowitego przewo−
dzenia i całkowitego zatkania. Jeśli choć
przez chwilę popłynie prąd bramki (G), ty−
rystor otworzy się na trwałe. Tyrystor moż−
na wyłączyć tylko w jeden sposób – przery−
wając na chwilę prąd obciążenia. Takie
działanie może się wydać dziwne i mało
przydatne w praktyce. W przemyśle, zwła−
szcza w energetyce, nadal wykorzystuje się
potężne tyrystory pracujące przy napięciach
sieci energetycznej rzędu setek i tysięcy
woltów oraz prądach setek i tysięcy ampe−
rów. Natomiast przez hobbystów tyrystory
są wykorzystywane coraz rzadziej.
mować na następnej wyprawie. Teraz chciałbym
Ci zwrócić uwagę na pewne specyficzne właści−
wości diod.
Jak wiesz, na typowej krzemowej diodzie wy−
stępuje przy przepływie prądu spadek napięcia
około 0,6...0,8V. Dokładna wartość napięcia prze−
wodzenia zależy od płynącego prądu i od rozmia−
rów złącza, czyli od gęstości pradu.
W ćwiczeniu 4 sprawdziliśmy, że napięcie
przewodzenia w zauważalny sposób zmienia się
z temperaturą. Przy jednakowym prądzie diody
zmniejsza się o około 2,2mV przy wzroście tem−
peratury o 1oC.
RysunekF pokazuje charakterystykę w kie−
runku przewodzenia typowej diody krzemowej
w jakiejś temperaturze. Jak widzisz, napięcie
niewiele zmienia się przy dużych zmianach
prądu.
87
T E C H N I K A L I A
Wiesz już, że
termistor jest
czujnikiem
temperatury.
Niech w ukła−
dzie z rysunku
10b rezystory
R1=R2=10kΩ,
a D1, D2 niech
będą
typu
1N4148. Pod−
Rys. 11
grzewaj końców−
kę jednej z diod gorącą lutownicą
i sprawdzaj, jak zmienia się jej napięcie
przewodzenia. Przełączając przełącznik
Tyrystor
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
ich napięcie przewodzenia jest znacznie
wyższe niż „zwykłych” diod. Diody czer−
wone z reguły mają napięcie przewodze−
nia nieco niższe (ok. 1,6...2V) od diod
żółtych i zielonych (ok. 2...2,2V).
Przy jednakowych rezystorach R1, R2
włącz jako
D1, D2 róż− Fot. 2
nokolorowe
pary
diod
LED (czer−
woną, żółtą
i
zieloną).
Sprawdź ich
napięcie prze−
wodzenia.
Nie lekce−
waż takich
prób.
Jeśli
masz multi−
metr cyfro−
wy, ustaw go
na zakres na−
pięcia stałego
(2VDC, przy
Ośla łączka
A3
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
Ośla łączka
Termistor
Termistor
jest
czujnikiem tem−
peratury.
Już symbol
wskazuje, że ter−
mistor
jest
odmianą rezystora, a więc jest elementem nie−
biegunowym. Literka T lub t wskazuje na za−
leżność od temperatury. Na schematach ozna−
czany jest Tm lub R jako odmiana rezystora.
O ile w zwykłych rezystorach zmiana rezy−
stancji pod wpływem temperatury jest niepo−
żądana, o tyle w termistorach specjalnie do−
biera się materiały składowe, by rezystancja
zmieniała się pod wpływem temperatury jak
najwięcej.
Najpopularniejsze są termistory NTC (Ne−
gative Temperature Coefficient), w których
rezystancja maleje ze wzrostem temperatury.
Do specjalnych celów stosuje się termistory
PTC (Positive Temperature Coefficient),
w których rezystancja przy wzroście tempera−
tury rośnie, czasem zadziwiająco gwałtownie.
Termistory stosowane do różnych celów
mają odmienny wygląd. Fotografia poniżej
pokazuje termistory z oferty firmy Siemens.
Mogą one pracować w zakresie temperatur
do około +150oC.
44
Co się stanie, gdy podgrzejesz diodę,
Podgrzewaj raz jeden, a po kilkudzie−
dotykając lekko gorącą lutownicą jed− sięciu sekundach drugi tranzystor. Jak
nej z jej nóżek? Dlaczego dioda LED zmienia się jasność LED−a?
gaśnie?
Gdy podgrzewasz T2, dioda świeci ja−
Jak wiesz, napięcie na dio−
śniej, bo zmniejsza się napięcie
dzie wynosi około
„progowe” tranzystora T2
0,6V i tyleż wyno−
i otwiera się on bardziej
si napięcie baza−
przy tym samym na−
emiter,
po−
pięciu otrzymywa−
tani woltomierz ma rezystancję
trzebne
do
nym z tranzystora
otwarcia tran−
T1.
wewnętrzną równą 1MΩ. Pomiar
zystora. Ze
Przy okazji
napięcia jest więc równoznaczny z
wzrostem
wspomnę,
że
dołączeniem do obwodu rezystora
temperatury
układ z rysunku 12
wartości 1MΩ.
napięcie na dio−
to tak zwane lustro
dzie zmniejsza się
prądowe, dość często
i nie wystarcza już do
wykorzystywane w prakty−
otwarcia tranzystora, więc dioda
ce. Rezystor R1 wyznacza wartość
LED gaśnie.
prądu I1. Co ciekawe, prąd I2 jest prawie
Okazało się, że zwyczajna dioda jest taki sam jak I1, niezależnie od R2, który
czujnikiem temperatury, i co ciekawe, można zastąpić zworą. Prądy I1, I2 są
bywa wykorzystywana w tej roli.
praktycznie równe, gdy tranzystory mają
Zbuduj jeszcze układ według rysun− jednakowe parametry i jednakową tem−
ku 12. Tranzystor, w którym zwarty peraturę.
jest kolektor z bazą zachowuje się jak
Piotr Górecki
dioda.
Czy wiesz, że...
Ciąg dalszy
w następnym
numerze EdW
Fot. 3
Informacje
dotyczące zestawu
EdW−03
do „Oślej łączki“
znajdują się
na stronie 120.
Inne czujniki temperatury
Praktycznie wszystkie elementy zmieniają
swoje parametry pod wpływem temperatu−
ry. Dlatego oprócz termistorów, do pomiaru
i regulacji temperatury często, a nawet czę−
ściej od termistorów, wykorzystuje się zu−
pełnie inne czujniki: diody i tranzystory,
czujniki półprzewodnikowe (np. serii
KTY...), tzw. termopary (wyposażenie mul−
timetrów, w piecach gazowych), rezystan−
cyjne czujniki platynowe (tzw. PT100), itd.
Niektóre mogą mierzyć temperatury powy−
żej 1000oC. Fotografia poniżej pokazuje
kilka czujników.
88
T E C H N I K A L I A
T E C H N I K A L I A
Diody, wydające się prymitywnymi elementa−
mi, mają inną interesującą właściwość. Jeśli na
pionowej osi zaznaczymy wartość prądu w tak
zwanej skali logarytmicznej, charakterystyka dio−
dy dziwnie się wyprostuje − zobacz rysunek G).
Dokładnie przeanalizuj oba rysunki – to naprawdę
ta sama charakterystyka, tylko narysowana przy
innych skalach prądu. Widać z tego, że dioda ma
charakterystykę w pewnym sensie logarytmiczną.
I rzeczywiście diody można wykorzystać do prze−
prowadzania operacji logarytmowania na drodze
elektronicznej. Te same właściwości (temperatu−
rowe i logarytmiczne) ma też złącze baza−emiter
każdego „zwykłego” tranzystora.
Fot. G
Fot. F
Elektronika dla Wszystkich
45
A3
Ośla łączka
Ćwiczenie 5
Elektroniczna klepsydra
Na rysunku 13 znajdziesz schemat elek−
tronicznej klepsydry. Po naciśnięciu
przycisku S zaświeca się dioda zielona.
Z upływem czasu zielona świeci coraz
słabiej, a czerwona coraz silniej. Gdy
dioda zielona zgaśnie, na chwilę ode−
zwie się brzęczyk, sygnalizując upływ
odmierzanego odcinka czasu. O długości
odmierzanego czasu decyduje pojem−
ność C1 i rezystancja R1.
Wbrew pozorom, ćwiczenie wcale
nie jest skomplikowane. W układzie
znajdziesz kilka interesujących bloków,
dowiesz się, jak dostosowywać układ do
potrzeb, a co najważniejsze, zapoznasz
się z pojęciem masy.
Wykonaj klepsydrę, ale według ry−
sunku 14. Przykładowy model zoba−
czysz na fotografii 4. Wcześniej staran−
nie porównaj rysunki 13 i 14. Jest to
Rys. 13
Rys. 14
Warystor
Warystor to rodzaj rezy−
stora, którego rezystancja
zależy od wartości napię−
cia, występującego na je−
go końcówkach. Także
jest elementem niebiegu−
nowym. Przy małych na−
pięciach rezystancja wary−
stora jest bardzo duża, rzę−
du megaomów. Po przekroczeniu napięcia
nominalnego rezystancja gwałtownie maleje,
dziesiątki i setki razy. Na schematach i opi−
sach spotyka się oznaczenie VDR (Voltage
Dependent Resistor).
Głównym parametrem warystora jest...
napięcie nominalne, a nie jakakolwiek rezy−
stancja. Przy małych napięciach rezystancja
powinna być jak największa, a przy napię−
ciach większych od „nominalnego” – powin−
na jak najszybciej maleć.
Dawniej warystory wykorzystywane
były do stabilizacji napięcia, a obecnie
stosowane są tylko w obwodach zabezpie−
czeń przed przepięciami. Typowy przykład
zastosowania to ochrona linii telefonicz−
nych. Gdy napięcie między żyłami linii
wzrośnie, na przykład wskutek uderzenia
pioruna, rezystancja warystora maleje,
płynie przezeń duży prąd i napięcie zosta−
je ograniczone do „napięcia nominalnego”
tego warystora.
Podczas wypraw na oślą łączkę nie bę−
dziemy wykorzystywać warystorów, zresztą
są one wypierane przez inne elementy, nie
zaszkodzi jednak wiedzieć, co to za podze−
społy.
Warystory firmy Siemens
O ile kluczowymi parametrami kondensatora są
pojemność i napięcie maksymalne, o tyle dla cew−
ki są to indukcyjność i prąd maksymalny. Wartość
indukcyjności cewki (i nie tylko) ogromnie zależy
od zastosowanego rdzenia. W sumie to właśnie
rdzeń decyduje o właściwościach cewki.
Zbyt duże napięcie dołączone do kondensatora
może nieodwracalnie uszkodzić jego dielektryk.
Inaczej jest z cewkami. Prąd większy od podanego
w katalogu od razu jej nie uszkodzi, jednak dopro−
Elektronika dla Wszystkich
wadzi do tak zwanego nasycenia rdzenia. Gdy
rdzeń zostaje nasycony, cewka gwałtownie traci
indukcyjność i przestaje pełnić pożądaną rolę –
praktycznie staje się rezystorem o małej wartości
(po zmniejszeniu prądu natychmiast odzyskuje
pierwotne właściwości). Choć więc nasycenie
rdzenia nie spowoduje trwałego uszkodzenia, nie
należy przekraczać dopuszczalnego, podanego
w katalogu prądu, który zresztą dla poszczegól−
nych cewek jest różny. Natomiast do fizycznego
uszkodzenia cewki (izolacji drutu) wskutek prze−
grzania dojdzie przy prądzie dużo większym niż jej
katalogowy prąd maksymalny.
Dodatkowe parametry
przekaźników
Podstawowe parametry przekaźnika to napięcie
nominalne cewki oraz obciążalność styków (dopu−
szczalny prąd i napięcie).
Napięcie podawane na cewkę przekaźnika nie
powinno być większe niż 120% napięcia nominal−
nego ze względu na możliwość przegrzania. War−
37
TECHNIKALIA
Jak zepsuć cewkę...
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
Informacje dotyczące zestawu EdW−03 do „Oślej łączki“ znajdują się na stronie 120.
A3
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
Na pewno się zdziwisz, gdy się dowiesz,
że każdy „zwykły” rezystor też minimalnie
zmienia swą rezystancję zależnie od przyło−
żonego napięcia, jednak zmiany te są nie−
wielkie, rzędu ułamka procenta.
TECHNIKALIA
Ośla łączka
to wiedzieć, że każdy przekaźnik zadziała także
przy napięciu równym 90% napięcia nominalne−
go. Istotna jest też informacja, że po zadziałaniu
przekaźnika, gdy elektromagnes przyciągnie ko−
twicę i zamknie obwód magnetyczny, można
śmiało obniżyć napięcie na cewce przekaźnika na−
wet do 30% nominalnego. Dlatego w katalogach
podaje się nie tylko napięcie nominalne przeka−
źnika, ale też gwarantowane napięcia zadziałania
i podtrzymywania.
Cewka indukcyjna, dławik
Najprościej
mówiąc,
cewka to element elek−
troniczny, zawierający
pewną liczbę zwojów
drutu. Zazwyczaj cewka
zawiera także rdzeń, wy−
konany albo z tak zwane−
go ferrytu, albo z zesta−
wu cienkich blaszek.
Na schematach cewki oznacza się literą L.
Co ciekawe, w cewce można gromadzić
energię. W pewnym sensie cewka jest przeci−
wieństwem kondensatora.
Hobbyści nie lubią cewek. Niektórzy
wręcz się ich panicznie boją, nie mogąc zro−
zumieć zasady ich działania. Ty się nie bój
cewek! Obecnie cewki są wykorzystywane
stosunkowo rzadko. Nie musimy ani obli−
czać, ani nawijać cewek. W razie potrzeby
stosujemy gotowe, o znanych parametrach.
Działanie cewki niektórym wydaje się
dziwne i niezwykłe. W rzeczywistości opiera
się na bardzo prostej zasadzie: cewka „nie lu−
bi” gwałtownych zmian prądu. Na próbę
zmiany wartości prądu reaguje powstaniem
„własnego” napięcia. Napięcie to niejako
próbuje przeciwstawić się zmianom prądu.
Powstające „własne” napięcie nazywane jest
napięciem samoindukcji. Tę właściwość ce−
wek badaliśmy w ćwiczeniach 8 oraz 9.
W cewce, która zostanie dołączona do źródła
napięcia przez chwilę powstaje tzw. napięcie
samoindukcji, które odejmuje się od napię−
cia zasilania. W rezultacie prąd w cewce na−
rasta stopniowo. Z kolei przy przerwaniu ob−
Różne cewki (dławiki)
38
46
w zasadzie ten sam układ, w pewnym źródło prądowe to układ lub element,
sensie odwrócony. Ponieważ chciałem który wytwarza (przez który płynie)
zastosować diodę dwukolorową, nie prąd o niezmiennej wartości.
mogłem wykorzystać rysunku 13, bo
Na wyprawie drugiej dowiedziałeś
nie mam diody dwukolorowej ze się, że napięcie na kondensatorze ła−
wspólną anodą. Dostosowałem więc dowanym przez rezystor zmienia się
układ do typowej diody dwukolorowej nieliniowo według pewnej krzywej
ze wspólną katodą. Zwróć uwagę na wykładniczej. Teraz jest inaczej – na−
numerację elementów na obu rysun− pięcie na kondensatorze (C1) ładowa−
kach. Układ połączeń na rysunkach 13 nym niezmiennym prądem ze źródła
i 14 jest w sumie taki sam.
prądowego (T1, R1) zmienia się jed−
Schemat na rysunku 14 narysowałem nostajnie, czyli liniowo. Tak samo li−
jednak w nieco inny sposób, bo najwyż− niowo zwiększa się jasność diody
sza pora wprowadzić pojęcie masy.
czerwonej, która pracuje w obwo−
Najprościej biorąc, obwód
dzie monitora napięcia
masy to taki obwód,
z elementami T3, R4,
Czy wiesz, że...
względem którego
T4, R5.
mierzymy napięcia
Obie diody świe−
tani amperomierz ma rezystancję we−
(tu dołączamy czar− wnętrzną z zakresie 100Ω...0,1Ω, zależ− cące D2 zasilane są
ny przewód wolto−
ze wspólnego źródła
nie od zakresu pomiarowego.
mierza). Obwód masy
prądowego z elementa−
nie jest jednak wybrany
mi T2, R2. Jasność diody
przypadkowo. Zwykle jest to obwód czerwonej rośnie jednostajnie od zera.
ujemnej szyny zasilania. Przeczytaj też Na samym początku, gdy dioda czerwo−
o masie w części TECHNIKALIA.
na jeszcze nie świeci, cały prąd źródła
Oczywiście wszystkie punkty ozna− prądowego płynie przez diodę zieloną.
czone symbolem masy
są ze sobą Świecąca coraz jaśniej dioda czerwona
połączone. Tak samo strzałeczka ozna− zabiera coraz więcej prądu dostarczane−
czona VCC wskazuje, że rezystor R3 go przez T2. Tym samym dioda zielona
jest dołączony do dodatniej szyny zasi− świeci coraz słabiej. Tranzystor T5
lania (znajdź oba napisy VCC). Dzięki i dzielnik R6, R7 są potrzebne do takiej
zastosowaniu symbolu masy, a także właśnie pracy diody zielonej.
symbolu napięcia zasilającego (tu ozna−
W każdym razie malejący prąd dio−
czonego VCC), schematy są dużo czy− dy zielonej płynie przez T5, R8 i złą−
telniejsze, bo unika się plątaniny linii. cze B−E tranzystora T6. Gdy zmaleje
Od tej pory obwód masy będziemy on do bardzo małej wartości, zatka się
oznaczać na schematach w taki właśnie otwarty dotąd tranzystor T6. Napięcie
sposób.
na końcówkach rezystora R9 zmniej−
Zwróć też uwagę na ciekawe obwody szy się. Dodatkowy rezystor R10 za−
na schematach klepsydry. Jak wiesz, na− pewnia niewielką histerezę i przy−
pięcie na czerwonej diodzie LED (D1) spiesza proces przełączania T6. W re−
wynosi około 1,8V (1,6...2V), a spadek zultacie napięcie na kolektorze T6
napięcia baza−emiter tranzystorów to zmieni się gwałtownie i przez kon−
około 0,6V. Oznacza to, że na rezysto− densator C2 „pociągnie za sobą” bazę
rach R1, R2 wystąpi niezmienne napię− T7. Brzęczyk piezo odezwie się na
cie około 1,2V. Przez te rezystory po− czas wyznaczony głównie przez C2,
płyną prądy o niezmiennej wartości, R11.
wyznaczonej przez R1 i R2 (I=U/R).
Taki układ możesz wykorzystać
Praktycznie takie same prądy popłyną w praktyce (np. 3−minutowa klepsydra
w obwodach kolektorów T1 i T2. Uwa− do gotowania jajek). Czas możesz regu−
żaj − elementy R3, D1, T1, R1, T2, T2 lować w szerokich granicach:
tworzą dwa tak zwane źródła prądowe. − zgrubnie zmieniając pojemność C1
Na razie wystarczy Ci informacja, że (1µF...1000µF)
Wykorzystanie multimetru
Jeśli popełnisz błąd i włączysz amperomierz rów−
nolegle do baterii lub zasilacza, prawdopodobnie
spalisz wewnętrzny bezpiecznik. Trzeba go będzie
wymienić. Gorzej, gdy omomierz dołączysz do
punktów o znacznym napięciu (100V lub więcej) –
zapewne uszkodzisz miernik.
Ponieważ najwięcej uszkodzeń multimetrów
wynika z niewłaściwego ich ustawienia, dlatego
nie warto się śpieszyć, tylko od początku prze−
strzegać prostej zasady:
sprawdzić ustawienia multimetru przed każdym
pomiarem.
Spróbuj od początku stosować tę prostą zasadę.
A teraz kolejna ważna sprawa: jak myślisz, czy
dołączając do pracującego układu miernik (wolto−
mierz albo amperomierz) coś w tym układzie zabu−
rzasz?
Pomyśl...
Elektronika dla Wszystkich
47
A3
Ośla łączka
Ćwiczenie 6
Od dawna wiesz,
jak działa tranzy−
stor. Pojawienie się
prądu bazy powo−
duje przepływ prą−
du w kolektorze.
Gdy prąd bazy za−
nika, prąd kolekto−
ra również przesta−
je płynąć.
Dodajmy teraz
do tranzystora dru−
gi tranzystor we−
dług rysunku 15a.
W stanie spoczyn−
Słusznie! Wszystko zależy od tego, czym
z „elektronicznego” punktu widzenia jest wolto−
mierz i amperomierz.
Śpieszę z wyjaśnieniem: z elektronicznego
punktu widzenia zarówno woltomierz, jak i ampe−
romierz przedstawiają sobą jakąś rezystancję – zo−
bacz rysunek H. Ich włączenie w pracujący układ
jest równoznaczne z dodaniem równoległego (wol−
tomierz) bądź szeregowego (amperomierz) rezy−
stora, czyli coś w układzie zmienia.
Zapamiętaj następujące informacje:
Elektronika dla Wszystkich
A
G
K
Rys. 15
H
Podstawowym parametrem cewki jest
indukcyjność. Indukcyjność (cewki), będąca
w pewnym sensie przeciwieństwem pojem−
ności (kondensatora), wskazuje na zdolność
przeciwstawiania się zmianom prądu. Induk−
cyjność cewki wyraża się w henrach. 1 henr
to duża indukcyjność, najczęściej używane
cewki mają indukcyjność znacznie mniejszą,
wyrażaną w milihenrach (mH) i mikrohen−
rach (µH).
Idealna cewka powinna mieć rezystancję
równą zeru. Rzeczywiste cewki z uzwojenia−
mi z drutu miedzianego mają pewną rezy−
stancję, która jest parametrem szkodliwym.
Biorąc sprawę w uproszczeniu − czym mniej−
sza rezystancja drutu i większa indukcyjność,
tym cewka ma większą dobroć.
Cewka może mieć odczepy. Czasem symbol
zawiera oznaczenie rdzenia – zobacz rysunek
na następnej stronie.
Najtańsze cyfrowego multimetry pracujące
w roli woltomierza mają na wszystkich zakresach
rezystancję wewnętrzną równą 1MΩ. Lepsze ma−
ją rezystancję 10MΩ.
Znacznie gorzej wygląda sytuacja w przypadku
mierników wskazówkowych. Rezystancja wolto−
mierza na każdym zakresie jest inna, a wielkością
charakterystyczną jest rezystancja przypadającą na
wolt (w praktyce 1kΩ/V...100kΩ/V – czym więcej,
tym lepiej). Na przykład miernik o stałej
20kΩ/V na zakresie 100V ma rezystancję wewnę−
TECHNIKALIA
Fot. 4
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
− precyzyjnie za pomocą
stosuj kondensator
R1 (10kΩ...1MΩ).
tantalowy (taki
Czy wiesz, że...
Pamiętaj tylko,
kondensator za−
skupione światło lasera, w tym
że stabilność „zwy−
warty jest w ze−
także popularnego laserowego wska−
kłych elektrolitów”
stawie elemen−
źnika, niesie znaczną energię i mo−
jest kiepska, więc
tów do tej lekcji −
że uszkodzić wzrok?
w miarę możliwości za−
A03).
wodu cewka, nie lubiąca zmian prądu, próbu−
je podtrzymać przepływ prądu. W tym celu
wytwarza napięcie samoindukcji, które za
wszelką cenę chce podtrzymać przepływ prą−
du. Jeśli wartość prądu gwałtownie zmieni
się w krótkim czasie, powstający przy tym
impuls napięcia może mieć setki woltów.
Ogólnie biorąc, zmiany prądu powodują
powstanie w cewce napięcia samoindukcji,
które próbuje powstrzymać te zmiany prądu.
Mam nadzieję, że zrozumiesz sens przebie−
gów na rysunku poniżej. Zwróć uwagę, że
napięcie samoindukcji (o różnej wartości
i biegunowości) powstaje tylko wtedy, gdy
prąd zmienia swą wartość.
39
A3
TECHNIKALIATECHNIKALIA
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
Ośla łączka
Może też mieć kilka uzwojeń; wtedy jest
jednak zwykle nazywana transformatorem.
Cewki z jednym uzwojeniem (ale nie tylko
takie) są często nazywane dławikami.
Tyle wiedzy o cewkach na razie Ci wy−
starczy. Nieco więcej informacji zdobędziesz
w dalszej części kursu.
ku oba tranzystory są zatkane, czyli nie
przewodzą. Gdy po przyciśnięciu S po−
jawi się prąd bazy IB, najpierw otworzy
się tranzystor T1. Prąd jego kolektora
popłynie przez obwód baza−emiter tran−
zystora T2, czyli T2 na pewno zostanie
otwarty. Prąd kolektora T2 popłynie
przez obwód baza−emiter tranzystora T1,
co na pewno utrzyma w stanie otwarcia
T1. Nawet gdy w zaniknie prąd IB, oba
tranzystory będą nadal przewodzić. Wy−
stępuje tu bardzo silne dodatnie sprzęże−
nie zwrotne. Wystarczy więc choć na
krótką chwilę podać na „bramkę” impuls
dodatni, by oba tranzystory otworzyły
się na stałe. Zaznaczony kolorowo dwu−
48
tranzystorowy układ niejako się zatrza−
śnie i będzie przewodził aż do wyłącze−
nia zasilania.
Dziwny i nieprzydatny wynalazek?
Wcale nie – omówiliśmy właśnie
działanie tyrystora – jego symbol poka−
zany jest na rysunku 15b. Jeśli jednak
chcielibyśmy zbudować zastępczy tyry−
stor z dwóch tranzystorów, w celu unik−
nięcia niespodzianek trzeba będzie dodać
elementy R1, R2 i C1 według rysunku
15c. Tranzystory mają wielkie wzmoc−
nienie i bez tych elementów układ byłby
po prostu zbyt czuły.
Więcej o tyrystorach dowiesz się
z części ELEMENTarz.
Elektromagnes
Okazuje się, że cewka, przez którą płynie
prąd, zachowuje się jak magnes. Siłę przycią−
gania takiego elektromagnesu zwiększa obe−
cność rdzenia z materiałów magnetycznych
(żelazo, stal, stopy niklu, kobaltu). Hobbyści
rzadko wykorzystują klasyczne elektroma−
gnesy, a bardzo często – przekaźniki, które
też są odmianą elektromagnesów.
Przekaźnik
Przekaźnik to element
elektromechaniczny, za−
wierający elektroma−
gnes i styki. Można
uznać, że jest to stero−
wany elektrycznie prze−
łącznik. Przepływ prą−
du przez cewkę prze−
kaźnika powoduje jego
Przekaźniki
trzną równą 2MΩ (2000kΩ), ale na zakresie
0,3V tylko 6kΩ.
Czym mniejsza rezystancja woltomierza, tym
bardziej zmienia on warunki pracy sprawdzanego
układu, a odczytany wynik jest mniejszy niż napię−
cie występujące tam w normalnych warunkach.
W skrajnych przypadkach dołączenie kiepskiego
analogowego woltomierza o małej oporności może
spowodować błędne działanie mierzonego urzą−
dzenia. W przypadku woltomierza cyfrowego sy−
tuacja jest znacznie lepsza, bo oporność jest więk−
sza. Miej jednak świadomość, że jeśli w układzie
występują rezystancje rzędu 1MΩ lub większe, do−
łączenie tam woltomierza znacznie zmieni warun−
ki pracy.
40
Ćwiczenie 7
Tester refleksu
Teoretycznie najprostszy tester refleksu
można byłoby zrealizować za pomocą
dwóch małych tyrystorów na zasadzie
pokazanej na rysunku 16. Na sygnał da−
ny przez sędziego, każdy z dwóch zawo−
dników stara się jak najszybciej wcisnąć
„swój” przycisk. Dioda LED pokaże, kto
był szybszy.
W spoczynku, po włączeniu zasilania
oba tyrystory nie przewodzą. Naciśnięcie
dowolnego przycisku powoduje trwałe
przewodzenie współpracującego tyrysto−
ra. Napięcie na tym tyrystorze (w punk−
cie A albo B) błyskawicznie spadnie. Tak
małe napięcie powinno uniemożliwić
Rys. 16
Fot. 5
Z amperomierzem jest podobnie – w układ
włączamy dodatkową rezystancję szeregową.
W przypadku każdego amperomierza rezystancja
nie jest stała i zależy od zakresu pomiarowego. Tu
mała dygresja – amperomierz jest w rzeczywisto−
ści woltomierzem, który mierzy napięcie na nie−
wielkim wzorcowym rezystorze – ilustruje to ry−
sunek I. Ta rezystancja wzorcowa amperomierza
dla tanich mierników cyfrowych na najmniejszym
zakresie 2mA wynosi aż 100Ω, a na zakresach
10A czy 20A tylko 0,02Ω...0,2Ω.
Choć w większości przypadków nie musisz się
tym przejmować, pamiętaj, że w niektórych sytua−
cjach dołączenie miernika może zmienić warunki
pracy układu, a odczytane wyniki nie będą odpo−
wiadać prądom i napięciom podczas normalnej
pracy. Ta informacja pozwoli wstępnie wyjaśnić
I
Elektronika dla Wszystkich
49
A3
Ośla łączka
ciśnięciu przycisku S odezwie się brzę−
czyk. To oczywiste! Gdy przez cewkę
przekaźnika popłynie prąd, zadziała ona
jak elektromagnes, przyciągnie kotwicę
i przełączy styki. Nie zaświeci się
różne dziwne, na pozór niewytłumaczalne przy−
padki. Z pomiarami wiąże się też wiele innych za−
gadnień i problemów. Obejmuje je szeroka i waż−
na dziedzina elektroniki – miernictwo. Na razie nie
musisz się w nią wgłębiać.
Są nieliczne wyjątki, na przykład baterie, (alu−
miniowe) kondensatory elektrolityczne i fotorezy−
story, które po kilku latach zauważalnie zmieniają
parametry. W bateriach (i akumulatorach) zachodzi
proces samorozładowania i w efekcie już po roku
przechowywania występuje zauważalne (w lep−
szych, droższych bateriach) i duże (w najtańszych
bateriach) zmniejszenie ilości zawartej w nich
energii.
Podczas drugiej wyprawy omówiliśmy sprawę
rozformowania aluminiowych, czyli „zwykłych
elektrolitów”.
Trwałość przekaźników i przełączników zależy
od warunków pracy – czym większy prąd i
napięcie podczas przełączania, tym szybciej ni−
szczą się (wypalają się) styki. Upływ czasu nieko−
rzystnie wpływa na połączenia stykowe. Zaprezen−
towane na pierwszej wyprawie połączenia wyko−
nane przez skręcenie ze sobą końcówek, owinięcie
ich cienkim drutem albo wetknięcie końcówek
w specjalną płytkę stykową, po dłuższym czasie
użytkowania (kilka miesięcy) okazałyby się bardzo
zawodne ze względu na utlenianie (korozję) po−
wierzchni. Podobnie jest z układami na płytkach
stykowych. Takie sposoby montażu są znakomite,
jeśli chodzi o układy eksperymentalne, montowane
tylko na krótki czas do celów testowych. Układy,
które mają pełnić swoją funkcje przez długi czas
powinny być starannie zmontowane przy użyciu
lutownicy i świeżej cyny z topnikiem. Jeśli ko−
Ćwiczenie 8
Przekaźnik i cewka
Zjawisko samoindukcji
Trwałość, starzenie
Jak wiadomo, artykuły spożywcze mają ogra−
niczoną trwałość, a na opakowaniach podaje się
datę przydatności do spożycia. Z elementami elek−
tronicznymi (rezystory, kondensatory stałe, tranzy−
story, diody...) jest zupełnie inaczej – można uznać,
że się nie starzeją. W prawidłowo zaprojektowa−
nym i wykonanym układzie będą pracować przez
dziesiątki lat.
Elektronika dla Wszystkich
85
TECHNIKALIATECHNIKALIA
Zbuduj układ według rysunku 18 i foto−
grafii 6. Zauważ, że dioda LED jest włą−
czona inaczej, niż zazwyczaj. W zesta−
wie do tej wyprawy znajdziesz przeka−
źnik RM81/12V lub RM83/12V. Po na−
reakcję, czyli przyciągnięcie kotwicy i zmia−
nę stanu styków. Ogromna większość prze−
kaźników ma działanie chwilowe, to znaczy
zmiana stanu styków następuje na czas prze−
pływu prądu przez cewkę.
Na schematach przekaźniki oznaczane są
różnie, np.: Rel (od relais), Prz (od przeka−
źnik), Pu.
Najważniejszymi parametrami przekaźni−
ka są: napięcie robocze cewki, czyli napięcie,
którym powinna być zasilana cewka podczas
pracy, oraz maksymalny prąd styków.
Zdecydowana większość elementów elek−
tronicznych (rezystory, kondensatory, tranzy−
story, ...) ma niemal nieograniczoną trwałość,
to znaczy w normalnych warunkach powinny
one pracować bezawaryjnie przez długie lata.
Natomiast przekaźniki (ściślej biorąc wszyst−
kie elementy stykowe, także przełączniki
i przyciski) mają ograniczoną trwałość. Żywot−
ność styków zależy w wielkim stopniu od wa−
runków pracy, głównie prądu i napięcia. Czym
wyższe napięcia i prądy, tym szybciej niszczą
(wypalają) się styki. Każde rozłączenie obwo−
du powoduje powstanie na chwilę łuku elek−
trycznego (iskry), a to niszczy powierzchnie
styków. Jeśli delikatny przekaźnik będzie pra−
cował przy napięciach i prądach większych niż
przewidział producent, żywotność radykalnie
się zmniejszy; może nawet dojść do samoczyn−
nego sklejenia (zgrzania) styków.
O ile typowa żywotność mechaniczna
przekaźnika, czyli żywotność przy zniko−
mym obciążeniu, jest rzędu 10 milionów za−
działań, o tyle żywotność przy obciążeniu
nominalnym zazwyczaj wynosi 100 tysięcy
zadziałań. Czy to dużo?
100 000 zadziałań okazuje się liczbą nie−
wielką. Oblicz, ile czasu pracowałby przeka−
źnik, jeśli przełączałby styki raz w ciągu
sekundy...
100000 sekund to mniej niż 28 godzin!
Tu widzisz, dlaczego w miarę możliwości
dążymy do tego, by przekaźnik przełączał jak
najrzadziej.
Przekaźniki, pomimo ograniczonej trwało−
ści są nadal chętnie wykorzystywane, między
innymi dlatego, że zapewniają oddzielenie
galwaniczne, czyli pełną izolację styków od
cewki i sterującego ją układu elektronicznego.
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
otwarcie drugiego ty−
rystora, gdy za chwilę
zostanie naciśnięty
drugi przycisk.
I to jest zasada
działania
układu,
który wraca do stanu
spoczynku po wyłą−
czeniu zasilania.
Zamiast układu
najprostszego, zbuduj
tester refleksu we−
dług rysunku 17 i fo−
tografii 5.
W obwodach bra−
mek tyrystorów ko−
niecznie trzeba dodać
dzielniki
napięcia
(10kΩ+10kΩ), ponie−
waż napięcie na ano−
Rys. 17
dzie otwartego tyry−
stora nie spada do zera, tylko wynosi czenia, są mało popularne. Zestaw ele−
około 0,7V, co bez dzielnika wystarczy− mentów do wyprawy (A03) zawiera
łoby do otwarcia drugiego tyrystora. Ge− dwa takie tyrystory. W ostateczności
nerator z tranzystorami T1, T2 wyznacza można zastosować układ zastępczy ty−
rytm pracy − za pośrednic−
rystora z poprzedniego ćwi−
twem T3 zaświeca czer−
czenia. Natomiast z du−
Czy pamiętasz, że...
woną diodę LED D1
żymi, częściej spoty−
elementy układu zawsze muszą być
i wtedy zawodnicy
kanymi tyrystorami
powinni jak naj− połączone ze sobą dokładnie tak, jak po− w obudowach TO−
kazuje schemat ideowy (elektryczny).
wcześniej nacisnąć
220 układ prawdo−
Przestrzenne rozmieszczenie elemen−
przyciski. Zwycięzcę
podobnie
nie będzie
tów nie musi wcale przypominać
wskaże zielona dioda
działał
ze
względu
na
schematu ideowego.
LED D2 lub D3. Po kil−
dużą wartość tzw. prądu
kudziesięciu sekundach diody
podtrzymania, który dla ta−
zgasną i po kolejnych kilkudziesięciu se− kich tyrystorów typowo wynosi kilka−
kundach oczekiwania cykl się powtórzy. dziesiąt miliamperów, być może wię−
Uwaga! Małe tyrystory w obudo− cej, niż prąd płynący przez diody LED
wach TO−92, potrzebne do tego ćwi− D2, D3.
A3
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
Większość przekaźników to elementy nie−
biegunowe, jednak niektóre, zwłaszcza małe
przekaźniki teletechniczne, są tak zwanymi
przekaźnikami polaryzowanymi i bieguno−
wość napięcia sterującego podawanego na
cewkę powinna być zgodna ze wskazówkami
producenta.
Oprócz typowych przekaźników o działa−
niu chwilowym produkuje się też tak zwane
przekaźniki bistabilne (dwustabilne) jedno−
i dwucewkowe. Podanie na chwilę napięcia
na jedną z cewek przełącza na stałe styki. Po−
danie na chwile napięcia na drugą cewkę po−
woduje powrót do stanu wyjściowego. Prze−
kaźnik bistabilny jest więc elementem pa−
miętającym.
TECHNIKALIA
Ośla łączka
nieczne jest zastosowanie jakichś połączeń styko−
wych w takich układach, złącza stykowe powinny
być złocone. Urządzenia przeznaczone do pracy
w trudnych warunkach, np. w samochodzie, po−
winny być zmontowane szczególnie solidnie i do−
datkowo zabezpieczone lakierem izolacyjnym albo
zalewą silikonową.
Źródło prądowe
(current source)
W pewnych obwodach prąd powinien mieć
niezmienną, ściśle określoną wartość. Produ−
kowane są specjalne elementy, zwane źródłami
prądowymi, które to zapewniają. Nie są one
jednak zbyt popularne. Częściej do wytworze−
nia prądu o stałej wartości wykorzystuje się
proste układy pokazane na rysunku poniżej.
natomiast dioda LED, bo jest włączona
odwrotnie.
Zwróć uwagę, że styki przekaźnika
nie są połączone elektrycznie z cewką.
Obwody cewki i styków są więc odizo−
lowane galwanicznie. To pożyteczna ce−
cha, pozwalająca skutecznie oddzielić
obwody sterujące od obwodów wyko−
nawczych.
Działanie przekaźnika jest samo
przez się zrozumiałe. Mam jednak nie−
spodziankę: czy potrafisz wyjaśnić, dla−
czego po zwolnieniu przycisku S na
chwilę zapala się dioda LED?
Zwróć uwagę, że dioda LED włą−
czona jest w „odwrotnym kierunku”,
więc po naciśnięciu przycisku nie
świeci. Błyska w chwili, gdy obwód
zostaje przerwany. Skąd bierze się prąd
i „odwrotne” napięcie zaświecające tę
diodę w chwili, gdy obwód jest prze−
rwany?
Podczas drugiej wyprawy przekonali−
śmy się, że kondensator gromadzi ener−
gię. Teraz dokonaliśmy kolejnego waż−
nego odkrycia! Okazuje się, że w cewce
przekaźnika też zgromadziła się jakaś
ilość energii i że w chwili zaniku prądu
cewka wytwarza „odwrotne” napięcie.
Dotyczy to wszelkich cewek, nie jedynie
przekaźników.
50
Za chwilę wykorzystasz to w zadzi−
wiający sposób, a na razie do jednego
LED−a z rysunku 18 dołącz w szereg
kilka lub nawet kilkanaście LED−ów.
Do ich zaświecenia potrzeba nie 2V,
tylko kilkanaście lub kilkadziesiąt
woltów.
Dziwna rzecz, diody nadal błyskają
– powstające „odwrotne” napięcie jak−
by się dopasowuje do potrzeb. Gdy
trzeba jest małe i zaświeca tylko jedną
diodę, a gdy trzeba może mieć kilkana−
ście, kilkadziesiąt i więcej woltów.
Dlaczego?
Rys. 18
Fot. 6
Lustro prądowe
(current mirror)
W pewnych sytuacjach trzeba niejako zmie−
nić kierunek przepływu prądu, zachowując
jego wartość. Służą do tego tzw. lustra prądo−
we. Przykłady dwóch najprostszych luster
prądowych pokazane są na rysunku na
następnej stronie. Aby prądy były takie sa−
me (z dokładnością do prądu bazy), użyte
tranzystory powinny mieć identyczne cha−
rakterystyki i identyczną temperaturę.
W ćwiczeniu 4 sprawdziliśmy, że różnica
temperatur tranzystorów powoduje, iż prądy
nie są jednakowe.
Przerażające katalogi
Od początku kursu wspominam o różnych parame−
trach elementów elektronicznych. Niektóre para−
86
metry są ważne, inne mniej istotne – wyraźnie
wskazuję w ELEMENTarzu, które są najważniej−
sze. Początkujący hobbysta interesuje się tylko ty−
mi najważniejszymi, natomiast profesjonalny kon−
struktor musi uwzględnić także inne, by opracowa−
ne urządzenie mogło pracować przez długie lata
w różnych warunkach (temperatura, wilgotność,
wstrząsy).
Producenci elementów opisują swoje wyroby
w katalogach. Na fotografiach na tej i następnej
stronie znajdziesz fragmenty katalogów. Oprócz
takich obszernych katalogów często wykorzystuje
się katalogi skrócone, zawierające tylko najważ−
niejsze parametry. W Biblioteczce praktyka w
następnym numerze EdW znajdziesz skrócony ka−
talog najważniejszych diod.
Katalogi to bezcenne źródło informacji. Jednak
próba lektury pełnych katalogów firmowych może
Cię doprowadzić do rozpaczy. Przecież Ty nawet
połowy z tego nie rozumiesz!
Jeśli w katalogu spotkasz parametry czy
oznaczenia, o których znaczeniu nie masz blade−
Elektronika dla Wszystkich
51
A3
czych, wbrew
zaleceniom ka−
talogu, praco−
wała przy napię−
ciu wstecznym
12V.
Generator
wysokiego napięcia
Krzesło elektryczne
Ćwiczenie 9
Oczywiście nie podam Ci projektu
prawdziwego krzesła elektrycznego.
Gdy jednak usuniesz diodę świecącą
z poprzedniego układu, na cewce prze−
kaźnika przy wyłączaniu pojawią się im−
pulsy wysokiego napięcia. Schemat naj−
prostszego generatora wysokiego napię−
cia pokazany jest na rysunku 19. Do−
tknij jedną ręką do punktów A, B, a dru−
gą wciskaj i zwalniaj przycisk S. Czy
czujesz impulsy elektryczne w chwili
rozwierania przycisku?
Nie bój się − dodałem rezystor ograni−
czający R1. Ponieważ poszczególne oso−
by mają różną wrażliwość, niech na po−
czątek ma on 1kΩ, jak pokazuje rysunek
Fot. 7
19. Zapewne nic nie poczujesz, zmniejsz
więc wartość R1 do 100Ω. Jeśli uważasz,
że impulsy nadal są zbyt słabe, zmniejsz
R1 do zera, czyli zewrzyj ten rezystor. Fo−
tografia 7 pokazuje model bez rezystora,
który przetestowałem wraz ze swym sy−
nem bez żadnych
nieprzyjemnych
odczuć. Impulsy
są wyraźnie od−
czuwalne, ale
nie przykre. Je−
śli się nie boisz,
od razu pomiń
rezystor ograni−
czający.
Wzmacniacz różnicowy
Budując regulator temperatury w ćwiczeniu
11 wykorzystamy dwa tranzystory PNP
w specyficznym połączeniu. To tak zwana
para różnicowa, można też powiedzieć –
wzmacniacz różnicowy. Okazuje się, że jest
to bardzo, bardzo pożyteczny układ, zwła−
szcza gdy tranzystory mają identyczne para−
metry. W przyszłości spotkasz się z obwoda−
mi jak na rysunku niżej.
Na razie nie musisz wiedzieć wszystkiego
o wzmacniaczu różnicowym, zapamiętaj tyl−
ko, że reaguje on na różnicę napięć między
bazami tranzystorów.
Multimetr – miernik
uniwersalny
Najpopularniejsze
mierniki (wolto−
mierz, ampero−
mierz, omomierz)
oznaczamy
na
schematach tak,
jak pokazuje rysunek powyżej.
Multimetr czyli miernik uniwersalny to
przyrząd, który może pełnić rolę woltomie−
rza, amperomierza albo omomierza. Foto−
grafia na stronie 86 pokazuje jeden z naj−
prostszych i najtańszych multimetrów. Na za−
kup takiego przyrządu może sobie pozwolić
każdy hobbysta.
TECHNIKALIA
go pojęcia, nie musisz się tym zbytnio przejmo−
wać. Jeśli zamierzasz jedynie montować układy
według schematów z literatury, możesz być zu−
pełnie spokojny. W ramach tego kursu pokazuję
Ci, co jest najważniejsze i to na pewno wystar−
czy na początek.
Wiedz jednak, że po kilku wyprawach na oślą
łączkę nie zostaniesz „rasowym” konstruktorem.
Właśnie podczas lektury katalogów możesz się
przekonać, że elektronika to bardzo szeroka dzie−
dzina i aby zostać dobrym konstruktorem, trzeba
Elektronika dla Wszystkich
ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz ELEMENTarz
Zajrzyj do części ELEMENTarz
i TECHNIKALIA.
Zawsze też pamiętaj o włączaniu dio−
dy równolegle do cewki przekaźnika.
Będzie to jednak zwykła dioda, a nie
dioda LED, która tu do celów poznaw−
Ośla łączka
87
A3
Następna fotografia pokazuje multime−
try lepszej klasy, wyposażone w szereg do−
datkowych funkcji. Przed laty powszechnie
wykorzystywano multimetry wskazówkowe
(analogowe), które jak się okazuje miały
i nadal mają pewne zalety. Dziś mierniki
wskazówkowe są rzadkością, dlatego na na−
szych wyprawach będziemy się posługiwać
multimetrem cyfrowym.
TECHNIKALIA TECHNIKALIA
Uwaga! Multimetr nie może pełnić kilku
funkcji jednocześnie – jedną potrzebną funk−
cję wybiera się, ustawiając odpowiednio po−
krętło zmiany zakresów oraz dołączając son−
dy do właściwych gniazd.
A oto żelazne zasady:
Woltomierz zawsze włączamy do ukła−
du równolegle.
Amperomierz zawsze włączamy do ob−
wodu szeregowo.
Omomierzem mierzymy rezystancję
pojedynczych elementów, a nie elementów
wlutowanych w układ.
52
Impuls wysokiego napięcia teoretycz−
nie może mieć nawet kilkaset woltów, jed−
nak ze względu na niewielką energię nie
jest groźny dla życia.
Rys. 19
Czy wiesz, że...
Multimetr cyfrowy to dzisiaj podstawowy
przyrząd w pracowni elektronika. Nawet naj−
tańszy multimetr pozwala mierzyć napięcie,
prąd i rezystancję. Lepsze i droższe multime−
try mogą dodatkowo mierzyć pojemność,
częstotliwość, temperaturę i współczynnik
wzmocnienia tranzystorów.
E L E M E N Ta r z
E L E M E N Ta r z
E L E M E N Ta r z
E L E M E N Ta r z
E L E M E N Ta r z
Ośla łączka
zgromadzić naprawdę dużo wiedzy i doświadcze−
nia. Oto kilka pytań kontrolnych:
88
Przykłady pokazane są na rysunku
powyżej. Przy pomiarach napięcia, prądu
i rezystancji zawsze wykorzystane jest gnia−
zdo oznaczone COM (ang. common –
wspólny). Do tego gniazda dołączamy czar−
ny kabel. Kabel czerwony ma być wetknię−
ty w jedno z pozostałych gniazd. Przy po−
miarach napięcia i rezystancji (w roli wolto−
mierza i omomierza) ma być wetknięty
w gniazdo oznaczone „V”, przy po−
miarach mniejszych prądów –
w gniazdo oznaczone „A” lub
„mA”, a przy pomiarach dużych
prądów – w gniazdo oznaczone
„20A” (lub „10A”). Dalszych infor−
macji warto szukać w instrukcji ob−
sługi. Fotografie pokazują różnie
ustawione multimetry.
Dalsze ważne wskazówki doty−
czące pomiarów za pomocą multi−
metru podane są w części pt. TECH−
NIKALIA.
Czy wiesz, na ile rezystancja rezystorów wę−
glowych i kompozytowych zależy nie tylko od
wbrew potocznej opinii, nie zabijają
ani wolty, ani ampery. Człowieka może
zabić prąd płynący przez ciało, o ile jego
wartość wyniesie kilkadziesiąt miliampe−
rów lub więcej i jeśli prąd ten będzie
płynął przez dłuższy czas.
Uwaga! Opisanych eksperymen−
tów w żadnym wypadku nie mogą
przeprowadzać osoby z wbudowa−
nym rozrusznikiem serca. Osoby nie−
pełnoletnie mogą wykonać ćwicze−
nie wyłącznie pod ścisłą opieką wy−
kwalifikowanych osób dorosłych, za−
czynając od wersji z rezystorem R1.
Piotr Górecki
Ciąg dalszy w następnym numerze EdW
Informacje dotyczące zestawu
EdW−03 do „Oślej łączki“ znajdują
się na stronie 120.
temperatury, ale także od napięcia? Czy wiesz, co
oznacza, że kondensatory MKT mają zdolność sa−
moregeneracji? Czy wiesz, jak zapobiegać efekto−
wi drugiego przebicia w tranzystorach bipolar−
nych? Czy wiesz, jak minimalizować efekt Mille−
ra w tranzystorach MOSFET pracujących jako
przełączniki? Czy wiesz, jaka jest stabilność dłu−
goczasowa „elektrolitów” aluminiowych? Czy
wiesz, co to jest kompatybilność elektromagne−
tyczna? Które elementy elektroniczne mogą praco−
wać w temperaturze −20oC, a które nie? Te pytania
stawiam nie po to, by Cię zniechęcić. Jeśli nie ze−
chcesz wgłębiać się w elektronikę, cykl „Ośla
łączka” całkowicie wystarczy do zrozumienia pod−
staw i do zbudowania wielu atrakcyjnych ukła−
dów, które przysporzą Ci wiele radości. Jeśli jed−
nak chcesz wgłębiać się w tajniki, ta odrobina zim−
nej wody wylana na głowę ma Cię zachęcić do
dalszych poszukiwań oraz stopniowego groma−
dzenia wiedzy i praktycznego doświadczenia.
Elektronika dla Wszystkich
53
A3
Ośla łączka
Informacje dotyczące zestawu EdW−03 do „Oślej łączki“ znajdują się na stronach 88 i 120.
Ćwiczenie 10
Przetwornica impulsowa
Zestaw teraz układ według rysunku
20. Zwróć uwagę, że kondensator Co
musi mieć napięcie pracy minimum
50V. Kluczowym elementem jest tu
cewka L (o indukcyjności 100mH lub
więcej). W zestawie do tej wyprawy
znajdziesz odpowiednią cewkę, ale
śmiało możesz też wykorzystać cewkę
przekaźnika RM81 (RM83). Prowizo−
ryczny model bez przełącznika poka−
zany jest na fotografii 8.
Sprawdź za pomocą kontrolki
z diodą LED Dk i rezystorem Rk
(10kΩ), które napięcie jest wyższe:
napięcie zasilania (Uzas) czy napięcie
wyjściowe (na Co i Ro). Jeśli masz
miernik, zmierz napięcie na kondensa−
torze Co i rezystorze obciążenia Ro –
na pewno jest znacznie większe od na−
pięcia zasilającego.
Rys. 20
Fot. 8
Czy wiesz, że...
omomierzem nie powinno się mierzyć rezy−
storów włączonych w układ. Ponieważ prąd
może popłynąć różnymi drogami, omijają−
cymi mierzony rezystor, odczytana war−
tość będzie zazwyczaj mniejsza
od rezystancji sprawdzanego
rezystora.
W układzie modelowym, pokazanym na
fotografii, przy zasilaniu napięciem
12,0V z cewką 100mH napięcie
wyjściowe na rezystorze obciążenia
Ro (10kΩ) wynosiło 26,4V, natomiast
z przekaźnikiem w roli cewki – 20,2V.
Z cewką o indukcyjności 10mH napięcie
na Ro wynosiło aż 40,1V. Kontrolka Dk
i rezystor Rk nie były podłączone.
Ćwiczenie 11
Nie zastanawiaj się, dlaczego napię−
cie wyjściowe zależy od cewki – to wy−
ższa szkoła jazdy.
Ciesz się jednak, bo oto wykonali−
śmy najprawdziwszą przetwornicę im−
pulsową.
Wśród elektroników panuje przekona−
nie, że przetwornice impulsowe to taje−
mnicze urządzenia, których działanie
jest bardzo trudne do zrozumienia. O ile
zaprojektowanie dobrej przetwornicy
rzeczywiście wymaga dużej wiedzy,
o tyle podstawowe zasady działania
i układy przetwornic są bardzo proste.
Uwaga!
Wartości elementów z rysunku 20 odpo−
wiadają elementom dostępnym w zesta−
wie do tej wyprawy A03. Z cewką
o znacznie mniejszej indukcyjności
(poniżej 1mH) układ nie będzie działał
prawidłowo.
Regulator temperatury
Mając termistor i parę innych popular−
nych elementów moglibyśmy zbudować
kontroler temperatury. Podczas ćwicze−
nia 1 przekonaliśmy się, że przy wzro−
ście temperatury rezystancja termistora
maleje. Teraz dodajemy drugą gałąź
z dwoma rezystorami według rysunku
21. Elementy R1, Tm, R2, R3 tworzą tak
zwany układ mostkowy. Tranzystory T1,
T2 sprawdzają różnicę napięć między
punktami A, B, czyli na przekątnej mo−
stka. Gdy przy wzroście temperatury
Elektronika dla Wszystkich
napięcie w punkcie A maleje i staje się
mniejsze od napięcia w punkcie B,
otwiera się tranzystor T1, a przez re−
zystor R5 i złącze baza−emiter tranzy−
stora T3 zaczyna płynąć prąd. Włącza
się dioda LED i brzęczyk.
Taki prymitywny kontroler tempe−
ratury nie jest konstrukcją godną
polecenia, bo ma liczne wady. Przede
wszystkim brak tu regulacji tempera−
tury zadziałania oraz histerezy. Zbu−
duj znacznie lepszy układ według Rys. 21
37
A3
Ośla łączka
rysunku 22. Fotografia 9 pokazuje
model wykonany przez mego 14−let−
niego syna.
Kondensator C1 filtruje „śmieci”, ja−
kie mogłoby się zaindukować w przewo−
dach prowadzących do czujnika tempe−
ratury. Rezystor R6 (10MΩ) wprowadza
niewielką histerezę, niezbędną do wyeli−
minowania zakłóceń i drgań podczas
przełączania. Obwód R7C2 (1MΩ 1µF)
gwarantuje, że nawet w skrajnym przy−
padku przekaźnik nie będzie zmieniał
stanu częściej niż co sekundę.
Przy niskich temperaturach przeka−
źnik działa i świeci kontrolka D1. Gdy
temperatura wzrasta powyżej wartości
ustawionej za pomocą potencjometru P,
przekaźnik puszcza i kontrolka gaśnie.
Po zbudowaniu i starannym sprawdze−
niu poprawności montażu skontroluj
działanie regulatora. Przy pokręcaniu
gałką potencjometru przekaźnik i dioda
powinny zmieniać stan. Ustaw potencjo−
metr niemal na progu przełączania, by
kontrolka świeciła. Gdy lekko ogrzejesz
termistor (wystarczy chuchnąć), przeka−
źnik puści i lampka zgaśnie. Gdy termi−
stor ostygnie, lampka i przekaźnik się
włączą.
Jeśli nie wiesz, dlaczego potrzebna
jest histereza, usuń elementy R6, R7,
C2, dołącz termistor za pomocą dwóch
półtorametrowych przewodów i sprawdź
co będzie wyprawiał przekaźnik w oko−
licach progu przełączania.
Układ z rysunku 22 można byłoby wy−
korzystywać w praktyce (w układzie war−
to wtedy zmniejszyć wartość R6, czyli
Ćwiczenie 12
Fot. 9
Rys. 22
zwiększyć histerezę, by przekaźnik rza−
dziej przełączał, oraz dobrać R2, R3 by
ograniczyć zakres regulowanych tempe−
ratur do potrzebnego zakresu). Na trzech
tranzystorach zbudowaliśmy najpraw−
dziwszy regulator temperatury, którego
przekaźnik może sterować pracą grzałki,
pieca elektrycznego czy termowentylato−
ra. Ty w żadnym wypadku nie podłączaj
do swego regulatora takich urządzeń, bo
byłoby to co najmniej ryzykowne ze
względu na groźne napięcie sieci.
Laserowa bariera optyczna
dalekiego zasięgu
Jeśli masz wskaźnik laserowy, możesz
zbudować kolejne dwa interesujące
układy. Rysunek 23 pokazuje schemat
odbiornika do bariery optycznej dale−
kiego zasięgu, a fotografia 10 – model
(w którym zamiast rezystorów
47kΩ zastosowałem 100kΩ i starą kra−
jową diodę CQYP30). Jeśli oświetlisz
fotodiodę FD światłem lasera, świecić
się będzie kontrolka LED D1. Przerwa−
nie wiązki światła choć na chwilę spo−
woduje nie tylko zgaśniecie kontrolki,
ale też włączenie brzęczyka alarmowe−
go na czas zaniku światła dodatkowo
przedłużony, dzięki obecności konden−
satora C1. Potencjometr P umożliwi re−
gulację czułości (w praktyce można go
38
54
śmiało ustawić na maksimum rezystan−
cji). Oczywiście można go zastąpić do−
branym rezystorem. Po oświetleniu fo−
todiody światłem lasera napięcie
w punkcie A musi być większe niż
0,7V by otworzyć tranzystory T1, T2,
Fot. 10
Elektronika dla Wszystkich
55
A3
Ośla łączka
natomiast w spoczynku musi być
mniejsze od 0,6V, by tranzystory te by−
ły zatkane i by dioda LED nie świeciła.
Histereza wprowadzona przez R5, R6
zwiększa odporność na zakłócenia
i przyspiesza zmiany napięć.
Czy wiesz, że...
dioda laserowa jest jednym z najbardziej
delikatnych elementów elektronicznych i
bardzo łatwo ulega uszkodzeniu podczas mon−
tażu. Nie dotyczy to gotowych wskaźników
laserowych, gdzie dioda współpracuje
z układem sterującym, który
ją chroni.
Ćwiczenie 13
Rys. 23
Zasięg takiej bariery zależy od oświetle−
nia zewnętrznego (w praktycznym ukła−
dzie należałoby umieścić fotodiodę
w dziesięciocentymetrowej rurce, po−
malowanej wewnątrz na czarno) i wy−
nosi co najmniej kilkadziesiąt metrów.
Przy testach modelu trudne było wcelo−
wanie światłem lasera w fotodiodę już
z odległości 10m.
Zamiast fotodiody możesz użyć fototran−
zystora lub fotorezystora. Są to elementy
bardziej czułe na światło więc musisz zdecy−
dowanie zmniejszyć wartość potencjome−
tru lub zastąpić go dobranym rezystorem.
Laserowe zdalne sterowanie
Jeśli do przerzutnika bistabilnego, znane−
go z poprzedniej wyprawy, dodasz dwa
fotoelementy i obwód wykonawczy we−
dług rysunku 24, uzyskasz prosty system
zdalnego sterowania. Oświetlenie przez
chwilę światłem lasera jednego fotoele−
mentu włączy przekaźnik, oświetlenie
drugiego – wyłączy. Aby układ działał
prawidłowo, oddal fotoelementy na odle−
głość co najmniej 15cm. Jeśli oddalisz je
jeszcze bardziej, możliwe będzie użycie
do sterowania latarki dającej wąski snop
światła zamiast wskaźnika laserowego.
Według schematu fotoelementami są
fotodiody. Zamiast nich śmiało można
wykorzystać fototranzystory lub fotore−
zystory. Na schemacie nie podaję warto−
ści R1, R2. W zależności od rodzaju
i czułości fotoelementu oraz warunków
pracy układu (oświetlenia zewnętrzne−
go), trzeba będzie zastosować R1, R2
o odpowiedniej wartości. Wartość tę do−
bierzesz samodzielnie w zakresie
100Ω...100kΩ (umieszczenie na sche−
macie gwiazdki zamiast wartości ele−
mentu wskazuje, że wartość tę należy
dobrać samodzielnie w trakcie urucho−
miania modelu). Prowizoryczny model
z jedną diodą LED pokazany na foto−
grafii 11 pracował poprawnie ze starymi
krajowymi fotodiodami BPYP30 i z re−
zystorami R1, R2 o wartości 10kΩ. Z fo−
torezystorami i fototranzystorami war−
tość R1, R2 powinna być mniejsza.
Zasada doboru jest R1, R2 jest nie−
zmiernie prosta: w spoczynku, gdy na
fotoelementy pada tylko światło tła, na−
Elektronika dla Wszystkich
pięcie na R1, R2 nie może być większe
niż 0,9V (zalecany zakres: 0,5...0,9V).
Wtedy po oświetleniu danego fotoele−
mentu napięcie na rezystorze wzrośnie,
przez diodę popłynie prąd i zostanie
otwarty współpracujący tranzystor. Kto
nie ma woltomierza, może dobrać R1,
R2, usuwając na chwilę rezystory R5,
R6. W spoczynku żadna z dodanych
diod D2, D3 nie powinna świecić. Dio−
dy te powinny się zaświecać po oświe−
tleniu danego fotoelementu.
Rys. 24
Fot. 11
39
A3
Ośla łączka
Ćwiczenie 14
56
Bateria słoneczna
Jak Ci nadmieniłem na poprzedniej wy−
prawie, fotodioda może pracować przy
włączeniu „odwrotnym”, gdzie światło
zwiększa jej prąd wsteczny. Tak pracują
fotodiody w ćwiczeniach 12 i 13. Foto−
dioda może też pracować w tak zwanym
trybie fotowoltaicznym i wtedy staje się
ogniwem słonecznym. Wykonaj niewiel−
ką baterię słoneczną − zestaw układ we−
dług rysunku 25a i fotografii 12 (w ze−
stawie A3 do tej wyprawy znajdziesz
trzy fotodiody BP34).
Zbliżaj swą baterię słoneczną do jakiejś
lampy. Przy jakim oświetleniu odezwie
się brzęczyk? Wymagane oświetlenie
nie jest duże, jednak nie ma się z czego
cieszyć − przecież brzęczyk do zadziała−
nia potrzebuje wyjątkowo mało prądu.
Zamiast brzęczyka włącz czerwoną
diodę LED według rysunku 25b (dla
diody zielonej lub żółtej potrzebne były−
by cztery fotodiody). Czy dostrzegasz
świecenie diody LED?
Zbliż swą baterię słoneczną jak naj−
bardziej do żarówki. Czy teraz dostrze−
gasz świecenie LED−a?
Ja uzyskałem wyraźne świecenie
zwykłego, czerwonego LED−a gdy foto−
ogniwa były oddalone o centymetr od
100−watowej żarówki halogenowej.
Przy sporo słabszym natężeniu oświetle−
nia dało się zauważyć świecenie superja−
snej diody LED z przezroczystą soczew−
Fot. 12
ką, a także czerwonej struktury z diody
dwukolorowej.
Jeśli chcesz, możesz zmierzyć napię−
cia i prądy swojego ogniwa słonecznego
przy różnym obciążeniu.
Teraz już wiesz, dlaczego przydatne
w praktyce baterie słoneczne muszą
mieć dużą powierzchnię. Wielkie baterie
są oczywiście drogie i właśnie koszty są
główną barierą, ograniczającą popular−
ność tego ekologicznego źródła energii.
Piotr Górecki
Informacje dotyczące zestawu
EdW−03 do „Oślej łączki“ znajdują się
na stronach 88 i 120.
Rys. 25
B I B L I O T E C Z K A
Biblioteczka Praktyka
Diody
Fotografia pokazuje najpopularniejsze
P R A K T Y K A
diody, zwykłe oraz Schottky’ego, uży−
wane przez współczesnego hobbystę
(1N4148, 1N4007, 1N5404, BAT84,
1N5818, 1N5822). Większość diod ma
na obudowie pasek, który wskazuje
katodę.
W razie wątpliwości biegunowość
diody można bardzo łatwo określić za
pomocą omomierza, porównując ją
z jakąkolwiek znaną diodą (np.
1N4001) albo za pomocą rezystora
40
i diody świecącej według rysunku 9
z ćwiczenia 3 z EdW 3/2001 str. 86.
Tabela zawiera podstawowe para−
metry częściej spotykanych diod. Po−
szczególni producenci podają parame−
try dla nieco innych warunków pracy,
jednak hobbysta może nie zawracać
sobie tym głowy. Dla niego najważ−
niejsze są:
UR – dopuszczalne napięcie wsteczne
IF – maksymalny prąd przewodzenia.
Pozostałe parametry są mniej przydatne
amatorowi, choć warto wiedzieć, czego
dotyczą.
Tj – maksymalna temperatura złącza,
UF – napięcie przewodzenia
trr – czas odzyskiwania zdolności zawo−
rowej – parametr ten wskazuje, czy dio−
da może być stosowana w układach,
gdzie występują szybkie zmiany napięć.
IR – maksymalny prąd wsteczny (przy
napięciu wstecznym UR i w temperatu−
rze T).
Warto zwrócić uwagę, że niektóre
z podanych wartości są niespodziewa−
nie duże. Na przykład napięcie przewo−
dzenia UF wielu diod jest znacznie
większe niż 1V. Trzeba jednak pamię−
tać, że jest to gwarantowane przez pro−
ducenta maksymalne napięcie przewo−
dzenia przy maksymalnym prądzie
przewodzenia IF. W rzeczywistości na−
pięcie przewodzenia będzie mniejsze,
zwłaszcza przy prądach mniejszych od
dopuszczalnego. Dla diod zwykłych
wyniesie około 0,7...0,8V, dla diod
Schottky’ego około 0,35...0,5V.
Elektronika dla Wszystkich
57
A3
Ośla łączka
Typ
Typ
UR
IF
Tj
UF
trr
IR
UR
T
V
A
°C
V
ns
µA
V
°C
1N5817
20
1
125
<0,45
1m
max
25
1N5818
30
1
125
<0,55
1m
max
25
1N5819
40
1
125
<0,6
1m
max
25
1N5820
20
3
125
<0,475
2m
max
25
1N5821
30
3
125
<0,5
2m
max
25
3
125
<0,525
2m
max
25
0,2
50
25
Tj
UF
trr
IR
UR
T
1N5822
40
V
A
°C
V
ns
µA
V
°C
1N6263
60
0,015 200
<1
1N4001
50
1
175
<1,1
10
max
25
1N914
75
0,075 175
<1
<4
25nA
20
25
1N4002
100
1
175
<1,1
10
max
25
BA157
400
0,4
150
<1,5
<300
5
max
25
1N4003
200
1
175
<1,1
10
max
25
BA158
600
0,4
150
<1,5
<300
5
max
25
1N4004
400
1
175
<1,1
10
max
25
BA159
1000
0,4
150
<1,5
<300
5
max
25
1N4005
600
1
175
<1,1
10
max
25
BA482
35
0,1
150
<1,2
0,1
20
25
1N4006
800
1
175
<1,1
10
max
25
BAS11
300
0,35 150
<1,1
0,1
300
25
1N4007
1000
1
175
<1,1
10
max
25
BAT42
30
0,2
125
<0,4
<5
0,5
25
25
1N4148
75
0,075 200
<1
<8
25nA
20
25
BAT43
30
0,2
125
<0,33
<5
0,5
25
25
1N4446...9
75
0,15 200
<1
<4
25nA
20
25
BAT81
40
0,03 200
<0,41
<1
0,2
30
25
1N4933
50
1
150
<1,1
<200
2
max
25
BAT81
40
0,03 200
<0,41
<1
0,2
30
25
1N4934
100
1
150
<1,1
<200
2
max
25
BAT82
50
0,03 200
<0,41
<1
0,2
30
25
1N4935
200
1
150
<1,1
<200
2
max
25
BAT83
60
0,03 200
<0,41
<1
0,2
30
25
1N4936
400
1
150
<1,1
<200
2
max
25
BAT85
30
0,2
125
<0,4
<5
2
25
25
1N4937
600
1
150
<1,1
<200
2
max
25
BAT86
50
0,2
125
<0,45
<4
5
40
25
1N5059
200
2
175
<1,15
1
max
25
BAV10
60
0,3
200
<0,75
<6
0,1
60
25
1N5060
400
2
175
<1,15
1
max
25
BAV17
25
0,25 175
<1
<50
0,1
max
25
1N5062
800
2
175
<1,15
1
max
25
BAV19
100
0,25 175
<1
<50
0,1
max
25
1N5400
50
3
170
<1,2
5000
5
max
25
BAV20
150
0,25 175
<1
<50
0,1
max
25
1N5401
100
3
170
<1,2
5000
5
max
25
BAV21
200
0,25 175
<1
<50
0,1
max
25
1N5402
200
3
170
<1,2
5000
5
max
25
BAX12
90
0,4
200
<0,75
<60
0,1
90
25
1N5403
300
3
170
<1,2
5000
5
max
25
BAX14
20
0,5
200 0,54−0,6 <50
0,1
20
25
1N5404
400
3
170
<1,2
5000
5
max
25
BY 126
450
1
150
<1,5
10
450
25
1N5405
500
3
170
<1,2
5000
5
max
25
BY127
800
1
150
<1,5
10
1250
25
1N5406
600
3
170
<1,2
5000
5
max
25
BY206
300
0,4
150
<1,5
<1m
2
max
25
1N5407
800
3
170
<1,2
5000
5
max
25
BY229−600
600
7
150
<1,85
<450 400
max
125
1N5408
1000
3
170
<1,2
5000
5
max
25
BY249/600
600
6,5
150
<1,6
400
max
125
1N5624
200
3
175
<1
3m
1
max
25
BY329− 1000
800
7
150
<1,85
<150 1m
max
125
1N5625
400
3
175
<1
3m
1
max
25
1N5626
600
3
175
<1
3m
1
max
25
1N5627
800
3
175
<1
3m
1
max
25
Elektronika dla Wszystkich
85
BIBLIOTECZKA PRAKTYKA
IF
BIBLIOTECZKA PRAKTYKA
UR
BIBLIOTECZKA PRAKTYKA
Podobnie zaskakująco duża jest wartość prądu wsteczne−
go IR sięgająca 100µA i więcej. To również jest wartość gwa−
rantowana – w temperaturze pokojowej i napięciu wstecz−
nym niższym od maksymalnego prąd wsteczny będzie wie−
lokrotnie mniejszy. Prąd wsteczny rośnie jednak z tempera−
turą. Warto to sprawdzić na przykład według rysunku 10
z ćwiczenia 3 dla najpopularniejszych diod (1N4148,
1N4007, 1N5404, BAT84, 1N5818, 1N5822), włączając
w szereg mikroamperomierz i zapisać wyniki.
A3
Ośla łączka
BIBLIOTECZKA PRAKTYKA
Tyrystory
BIBLIOTECZKA PRAKTYKA
Najważniejszymi parametra−
mi tyrystora są: UDRM – ma−
ksymalne napięcie blokowa−
nia – w praktyce jest to ma−
ksymalne napięcie, przy
którym tyrystor może praco−
wać, IF – maksymalny prąd
przewodzenia. Istotnym pa−
rametrem jest także IGT −
prąd bramki, przy którym na
pewno nastąpi otwarcie tyry−
stora. Im ten prąd mniejszy,
tym lepiej (tyrystor jest czul−
szy). Oprócz tych parame−
trów, w katalogach podaje
się szereg innych. Ze wzglę−
du na malejącą popularność
tyrystorów, hobbysta nie mu−
si się wgłębiać w ich sens.
W poszczególnych kata−
logach prądy IF niektó−
Typ
rych typów są
2N4441
o 30...40%
2N4444
mniejsze od
2N5060
podanych
w tabeli. Wy−
2N5061
nika to z róż−
2N5062
nych warun−
2N5064
ków pomiaro−
2N6397
wych, głów−
nie tempera−
BRX44…49
tury złącza.
BT148−600
Ponieważ na
BT149D
otwartym ty−
BT151−500
rystorze wy−
stępuje napię−
cie przewo−
dzenia, podobnie jak na dio−
dzie, więc przy większych
prądach tyrystor będzie się
grzał i należy zastosować od−
powiedni radiator chłodzący.
UDRM
IF
IGT
V
A
mA
50
5
30
Typ
58
UDRM
IF
IGT
V
A
mA
BT152−400
400
20
32
600
13
32
600
5
30
BT152−600
30
0,5
0,2
BTW69−800
800
32
80
60
0,5
0,2
BTY79−XX
400−800
6,4
30
100
0,5
0,2
TIC106M
600
5
0,2
600
8
20
200
0,5
0,2
TIC116M
400
7,7
30
TIC126M
600
12
20
30−400
0,51
0,2
TSL106−6
600
2,5
0,2
600
4
0,26
TYN1012
1000
8
15
400
0,8
0,2
TYN812
800
8
15
500
12
15
Uwaga! Podobne
oznaczenia mają tak
zwane triaki – popular−
ne elementy o działa−
niu podobnym do tyry−
storów.
Przekaźniki
Na fotografiach można zoba−
czyć najpopularniejsze prze−
kaźniki, a w tabeli ich pod−
stawowe parametry.
W ostatniej kolumnie tabe−
li podano maksymalne obcią−
żenie, którego nie powinno się
przekraczać. Jeśli nie podano
Typ
przekaźnika
BIBLIOTECZKA PRAKTYKA
P
R15
86
inaczej, dotyczy ono prądu
zmiennego (AC). Oczywiście
styki każdego przekaźnika
mogą pracować zarówno przy
Napięcie
Napięcie
Napięcie
znamionowe zadziałania odpadania
V
V
V
prądzie zmiennym (AC) jak
i stałym (DC). Trwałość sty−
ków silnie zależy od ich ob−
ciążenia, na przykład przy
Rezystancja
cewki
Ω
Max
obciążenie ciągłe
M4−3H Meisei
3
2,1
0,15
60
0,5A/120VAC
1A/24VDC
M4−5H Meisei
5
3,5
0,25
167
0,5A/120VAC
1A/24VDC
M4−12H Meisei
12
8,4
0,6
960
0,5A/120VAC
1A/24VDC
M4−48H Meisei
48
33,6
2,4
7680
0,5A/120VAC
1A/24VDC
P−3
Meisei
3
2,25
0,3
64,3
0,5A/125VAC
1A/30VDC
P−5
Meisei
5
3,75
0,5
178
0,5A/125VAC
1A/30VDC
P−12
Meisei
12
9
1,2
1028
0,5A/125VAC
1A/30VDC
P−24
Meisei
24
18
2,4
2880
0,5A/125VAC
1A/30VDC
DS2E−S
Matsushita
1,5
1,05
0,15
11,3
0,3A/125VAC
1A/30VDC
DS2E−S
Matsushita
5
3,5
0,5
125
0,3A/125VAC
1A/30VDC
DS2E−M
Matsushita
12
8,4
1,2
360
0,3A/125VAC
1A/30VDC
Elektronika dla Wszystkich
A3
Ośla łączka
DS2E−S
Matsushita
12
8,4
1,2
720
0,3A/125VAC
1A/30VDC
DS2Y−S
Matsushita
12
8,4
1,2
720
0,3A/125VAC
1A/30VDC
DS2E−SL2
(bistabilny)
12
8,4
−
2x800
(dwucewkowy)
0,3A/125VAC
1A/30VDC
DS2Y −
Matsushita
48
33,6
4,8
7680
0,3A/125VAC
1A/30VDC
RM−81 (−83)
RM−82
5
3,75
0,5
49
16A/380V
2x8A/380V
RM−81 (−83)
RM−82
12
9
1,2
260
16A/380V
2x8A/380V
RM−81 (−83)
RM−82
24
18
2,4
1100
16A/380V
2x8A/380V
RM96
5
3,5
0,5
110
8A/380V
RM96
12
8,4
1,2
660
8A/380V
RM96
24
16,8
2,4
2200
8A/380V
RM96
48
33,6
4,8
8000
8A/380V
RA2
5
4,0
0,5
23
20A/60VDC
RA2
12
9,6
1,2
132
20A/60VDC
RA2
24
19,2
2,4
520
20A/60VDC
RM−2
12
9,6
1,8
210
4A/380V
RM−2
24
19,2
3,6
850
4A/380V
BIBLIOTECZKA PRAKTYKA
59
DS2
M4
produkowane przez Relpol,
typu RM−81...83, RM−96 (lub
odpowiedniki zagraniczne).
Do przełączania małych
sygnałów zwykle stosuje się
najpopularniejsze przekaźniki
miniaturowe o wymiarach ok.
20x10x10mm, produkowane
przez wiele firm. W tabeli po−
dano parametry niemal iden−
Elektronika dla Wszystkich
RM96
tycznych przekaźników ro−
dziny M−4 firmy Meisei oraz
DS2Y firmy Matsushita.
Można też wykorzystać je−
szcze mniejsze, na przykład
subminiaturowe (14x9x5mm)
przekaźniczki Meisei serii P.
Warto wiedzieć, że nie−
które małe przekaźniki wy−
magają określonej bieguno−
wości napięcia podawanego
na cewkę, na przykład prze−
kaźniki DS2 (co czasem, ale
nie zawsze, zaznacza się na
obudowie), natomiast inne,
niemal identyczne, tego nie
wymagają, np. M4 – patrz
fotografia w prawym dol−
nym rogu.
Piotr Górecki
87
BIBLIOTECZKA PRAKTYKA
prądzie stałym trwałość sty−
ków jest mniejsza. Szcze−
gółów należy szukać w kata−
logach. W miarę możliwości
warto stosować obciążenie
znacznie poniżej podanych
wartości maksymalnych.
Do sterowania urządzeń
zasilanych z sieci 220V stosu−
je się krajowe przekaźniki,
RM81
BIBLIOTECZKA PRAKTYKA
RM2
RA2
Download