Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące

advertisement
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru ofert
oraz procedury ich rozpatrywania
1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie zadania?
Zgodnie z art. 4d. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t. wraz ze zm.) o dofinansowanie
zadania mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe,
którymi są:
1)
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami
badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub
samorządowymi osobami prawnymi,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia
z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców,
samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne.
Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321 i 1932), które
nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
1
2. Jak długo musi istnieć organizacja żeby ubiegać się o dofinansowanie?
Procedura zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za
granicą nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie.
3. Czy jedna oferta może zostać złożona przez więcej niż jedną krajową organizację
pozarządową?
Regulacje przyjęte w zakresie sprawowania przez Senat opieki nad Polonią i Polakami
za granicą nie dopuszczają formuły wniosku wspólnego.
4. Ile ofert maksymalnie może złożyć jedna organizacja?
Procedura zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za
granicą nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie. Oferty powinny odpowiadać
realnym potrzebom Polonii i Polaków za granicą.
5. Jakie są minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania jednego zadania?
Ustalona procedura zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią
i Polakami za granicą nie zakłada ani minimalnej ani maksymalnej kwoty
dofinansowania jednego zadania.
6. Jaka jest maksymalna wysokość kosztów pośrednich?
Maksymalna wysokość kosztów pośrednich wynosi 11% dotacji celowej.
7. Ile krajów maksymalnie może być objętych zadaniem?
Nie ma ograniczeń co do liczby krajów, jakie może obejmować jedno zadanie.
8. W jakim terminie zadanie powinno być zrealizowane?
Zadanie musi być zrealizowane w trakcie roku budżetowego, tj. pomiędzy 1 stycznia
2017 roku a 31 grudnia 2017 roku. Procedura nie przewiduje zadań wieloletnich.
9. Czy w przypadku zadań realizowanych przed ogłoszeniem wyników naboru ofert
możliwe jest ponoszenie przez oferenta kosztów realizacji zadania?
W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przez Prezydium Senatu co do
dofinansowania zadania, które już trwa, bądź zostało już zrealizowane w 2017 roku,
rozliczeniu podlegać będą jedynie koszty poniesione w terminie realizacji zadania.
2
10. Skąd można pobrać wzór oferty?
Regulacje przyjęte w zakresie sprawowania przez Senat opieki nad Polonią i Polakami
za granicą dopuszczają złożenie oferty na druku określonym w załączniku do
zarządzenia nr 11 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 29 września 2016 r. Wzór oferty
można pobrać ze strony internetowej Senatu RP. Zamieszczony on został na stronie
głównej oraz w zakładce „Opieka nad Polonią”:
http://www.senat.gov.pl/senat-i-polonia/wydarzenia/art,9112,ogloszenie.html
11. Czy muszę wypełnić wszystkie załączniki do oferty?
Składający ofertę zobowiązany jest do wypełniania wszystkich załączników do oferty.
Wyjątek stanowi załącznik nr 6, który winien być wypełniany tylko w przypadku
zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego
z wyjątkiem remontu bieżącego.
12. Czy koniecznym jest wypełnienie załącznika nr 3, jeżeli jest to pierwsze zadanie
organizacji?
Tak. W takim przypadku należy w załącznika nr 3 podać informację, że organizacja
nie ma doświadczenia w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Jeżeli
założyciele organizacji mają takie doświadczenie, należy to opisać w tym załączniku.
13. Czy konieczne jest dołączanie do oferty listów intencyjnych?
Rekomendujemy załączenie listów intencyjnych. Brak tych listów nie jest brakiem
formalnym oferty.
14. Kto powinien podpisać ofertę?
Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji (zgodnie z dokumentem rejestrowym).
15. Od kiedy i do kiedy można składać oferty?
Oferty można składać od momentu ogłoszenia informacji o naborze ofert, tj. od 30
września 2016 r. do 30 listopada 2016 r., przy czym o złożeniu oferty w terminie
decyduje data wpływu formy papierowej oferty do Kancelarii Senatu.
3
16. W jakiej formie złożyć ofertę? Czy tylko elektronicznie, czy również w formie
papierowej?
Ofertę należy złożyć w formie papierowej oraz w edytowalnej formie elektronicznej.
17. Gdzie mogę złożyć ofertę?
Papierową formę oferty należy przesłać na adres:
Kancelaria Senatu
Biuro Polonijne
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „OFERTA”
lub doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu, ul. Wiejska 6,
wejście BII, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Edytowalna wersja złożonej oferty wraz z załącznikami powinna zostać przesłana na
adres mailowy: [email protected] W temacie wiadomości należy wpisać ”Oferta
– nazwa oferenta”.
18. Czy istnieje możliwość poprawienia oferty?
W przypadku wystąpienia uchybień formalnych lub rachunkowych w ofercie,
organizacja zostanie wezwana do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania. O ile uchybienia nie zostaną usunięte w terminie, ofertę pozostawia się bez
rozpatrzenia.
19. Jak wygląda procedura rozpatrywania ofert?
Procedurę rozpatrywania ofert określają:
1) uchwała nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad
zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za
granicą,
2) zarządzenie nr 11 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 29 września 2016 r. w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad
Polonią i Polakami za granicą oraz trybu postępowania Kancelarii Senatu w
sprawach dotyczących zlecania tych zadań.
Wypełniona i podpisana oferta na realizację zadania publicznego składana jest za
pośrednictwem poczty lub osobiście przez przedstawiciela organizacji ubiegającej
4
się o dofinansowanie w Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu. Oferta analizowana
jest przez Biuro Polonijne pod względem formalnym oraz rachunkowym.
W przypadku oferty zawierającej uchybienia formalne lub rachunkowe Biuro
Polonijne wzywa oferenta do ich usunięcia. Następnie ofertę opiniuje Zespół
Finansów Polonijnych – organ doradczy Szefa Kancelarii Senatu. Opinia Kancelarii
Senatu przedkładana jest Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą.
Ostateczną
decyzję
odnośnie
przyznania
bądź
nieprzyznania
dofinansowania podejmuje Prezydium Senatu, po zapoznaniu się z opiniami
Kancelarii Senatu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
20. Kiedy będzie ustalony harmonogram rozpatrywania ofert?
Harmonogram rozpatrywania ofert zostanie określony przez Prezydium Senatu po
zakończeniu wstępnej analizy przedłożonych ofert.
21. Gdzie i kiedy będzie ogłoszona decyzja Prezydium Senatu o przyznaniu dotacji na
2017 r.?
Niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Prezydium Senatu na stronie internetowej
Senatu zostanie umieszczona uchwała Prezydium Senatu o zleceniu zadań do
realizacji i przyznaniu dotacji na ich wykonanie.
22. Czy otrzymamy informację o przyznaniu/nie przyznaniu dotacji?
Tak, informacja w formie pisemnej o przyznaniu/nieprzyznaniu dotacji będzie
przesłana do organizacji.
23. Kto może być beneficjentem?
Beneficjentem dotacji może być organizacja polonijna bądź środowisko polonijne
w danym obszarze geograficznym. Beneficjentami mogą być też indywidualne osoby
pochodzenia polskiego.
24. Kto może być partnerem?
Partnerem oferenta może być organizacja polonijna, bądź organizacja/instytucja
polska, które nie mogą same składać ofert na realizację zadań, a będą brały udział w
realizacji zadania.
5
25. Czy Prezydium Senatu może zmniejszyć wnioskowaną kwotę dotacji?
Prezydium rozpatrując oferty może przyznać całą kwotę wnioskowanej dotacji,
przyznać dotację tylko w części bądź w ogóle nie przyznać dotacji.
26. Czy można odwołać się od decyzji Prezydium Senatu?
Nie, decyzja Prezydium Senatu jest ostateczna. Prezydium Senatu nie uzasadnia
swoich decyzji.
27. Czy koniecznym jest zapewnienie minimum 5% finansowania zadania z innych źródeł
niż dotacja z Kancelarii Senatu?
Tak, obowiązujące regulacje prawne zakładają dofinansowanie z dotacji na poziomie
nie wyższym niż 95 % całkowitego kosztu zadania. Pozostałe 5% organizacja jest
zobowiązana zapewnić z innych źródeł. W ramach pozostałych źródeł organizacja
może m.in. zapewnić wkład rzeczowy lub osobowy.
28. Czym są koszty pośrednie?
Koszty pośrednie, to koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zleconego zadania,
których nie można przypisać wprost do poszczególnych jego działań. Są to
w przeważającej większości wypadków koszty administracyjne, organizacyjne
i osobowe polskiej organizacji pozarządowej otrzymującej dotację z Kancelarii
Senatu. Można je podzielić na kilka grup:
- koszty administracyjne organizacji realizującej zadanie, np.: czynsz
za pomieszczenia biurowe i magazynowe, zużycie energii elektrycznej i cieplnej,
opłaty za wodę i ścieki, zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe, ubezpieczenia,
- koszty organizacyjne – komunikacja z partnerami i kontrahentami, np.: koszty
połączeń telefonicznych, utrzymanie dostępu do Internetu, opłaty pocztowe, podróże
służbowe w celach organizacyjnych, w tym koszty paliwa (jeżeli pracownik
organizacji podróżuje w celu realizacji zadania jako np. wykładowca, wychowawca,
jest to koszt programowy),
- koszty osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników organizacji,
koordynatora, księgowej, obsługi administracyjnej zadania.
6
29. Jak wyliczyć procentowy udział kosztów pośrednich w dotacji ogółem?
Procentowy udział kosztów pośrednich w dotacji ogółem wyliczany jest zgodnie
z następującym wzorem:
kwota dotacji na pokrycie kosztów pośrednich
kwota dotacji ogółem
100%
W formularzu oferty procentowy udział kosztów pośrednich w dotacji ogółem
obliczany jest automatycznie według formuły zawartej w tabeli. Prosimy
o niezmienianie formuł w plikach.
30. Jak wyliczyć procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych?
Procentowy udział dotacji ogółem w kosztach całkowitych wyliczany jest zgodnie
z następującym wzorem:
kwota dotacji ogółem
kwota kosztów całkowitych
100%
W formularzu oferty procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych obliczany jest
automatycznie według formuły zawartej w tabeli. Prosimy o niezmienianie formuł
w plikach.
31. Czy będzie można ubiegać się o dofinansowanie kolonii polonijnych?
Zgodnie z uchwałą Prezydium Senatu nr 9 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie
określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2017–
2019 będzie można składać oferty na dofinansowania kolonii polonijnych.
Kierunek 1.2 Organizacja wydarzeń uzupełniających kształcenie:
1.2.1. kolonie, półkolonie i wycieczki organizowane w krajach zamieszkania
(powiązane z realizowanym programem edukacyjnym)
1.2.2. kolonie, obozy, pobyty integracyjno-edukacyjne w Polsce, wymiana
międzyszkolna.
7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards