OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G

advertisement
OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G - 10.2 / za 2001 rok
Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie,
czyli wydzielone technicznie i terytorialnie obiekty będące samodzielnymi przedsiębiorstwami lub
wchodzące w skład zespołów elektrowni bądź elektrociepłowni, zaklasyfikowane według PKD do grupy
40.1
Dział 2. Podstawowe dane eksploatacyjne
Przez kotły energetyczne rozumie się kotły
Olej napędowy do silników
wysokoprężnych
szybkoobrotowych
64
t
10
t
Benzyna silnikowa bezołowiowa
88
t
Gaz ziemny wysokometanowy
13
tys. m 3
średnią poprzez ustalenie ilości i średniej wartości
Gaz ziemny zaazotowany
14
tys. m 3
opałowej.
Gaz koksowniczy
16
tys. m 3
Gaz wielkopiecowy
19
Paliwa odpadowe gazowe
79
tys. m 3
GJ
Paliwa odpadowe
33
GJ
Ciepło w parze i gorącej wodzie
23
GJ
parowe o wysokich parametrach pary, z których para
przegrzana jest wykorzystywana w turbinach parowych
do napędu generatorów elektrycznych.
Wiersze 01 - 14 - zużycie paliw w kotłach
energetycznych należy określić metodą bezpo-
Zużycie paliw określane metodą bezpośredniego
pomiaru objętości (ilości) paliwa doprowadzonego do
kotłów oraz własne pomiary jakości, powinno być
Olej napędowy
wysokoprężnych
do
silników
zgodne z ewidencją materiałową paliwa zakupionego
i
innych
składowych
jakościowego,
tj.
bilansu
zapasów
ilościowego
paliw,
Energia chemiczna paliwa wynika z ilości
i
ubytków
naturalnych, przerzutów i zużycia na inne cele.
zużytego paliwa i średniej wartości opałowej.
Wzór obliczeniowy :
Wszelkie niezgodności pomiędzy wartością
Q[GJ] 
opałową paliw dostarczonych i przyjętych do
rozliczenia zużycia, powinny obciążać produkcję
gdzie :
energii elektrycznej i cieplnej.
B[t]
Paliwa ciekłe i gazowe należy wykazywać zgodnie
z wykazem paliw przyjętym w sprawozdaniu G - 03.
Oprócz nazwy paliwa należy podać kod paliwa.
B  Qr
1000
- ilość zużytego paliwa,
 kJ 
 kJ 
Qr   lub 
 - wartość opałowa.
 kg 
m3 
Wzór
powinien
być
stosowany
dla
Poniżej podajemy wykaz paliw, kody oraz jedno-
poszczególnych asortymentów i klas zużytego
stki miary wg sprawozdania G - 03.
węgla, które mają różną wartość opałową, a
Nazwa paliwa
następnie - sumowana energia chemiczna.
Kod Jedn.miary
Węgiel kamienny energetyczny
60
t
Łączne zużycie energii chemicznej paliw
Węgiel kamienny koksowy
61
t
Węgiel brunatny
03
t
obejmuje również energię chemiczną paliw zużytą
Olej opałowy lekki
96
t
Olej opałowy ciężki
wysokosiarkowy (>1% zaw.
siarki)
99
t
Olej opałowy ciężki
niskosiarkowy (<1% zaw. siarki)
98
t
na uruchomienie urządzeń po przestojach oraz
utrzymywanie urządzeń w rezerwie.
Podziału
energii
chemicznej
paliw
na
produkcję energii elektrycznej i cieplnej należy
dokonywać wg metody fizycznej opisanej w
Polskiej Normie PN-93/M-35500.
Przez kotły ciepłownicze rozumie się urządzenia
wykorzystywane wyłącznie do produkcji ciepła.
Ciepło przejęte przez parę na produkcję ciepła
obejmuje ciepło oddane na cele technologiczne
i grzewcze, powiększone o ciepło zużyte na
Są to kotły wodne zainstalowane do produkcji
ciepła, którego nośnikiem jest woda oraz kotły
parowe
wykorzystywane
wyłącznie
do
celów
potrzeby własne, związane z produkcją ciepła.
Przez produkcję ciepła netto rozumie się ilość
ciepła
przeznaczoną
dla
grzewcze i przemysłowe,
ciepłownictwa.
odbiorców na
cele
łącznie z ciepłem
Wiersze 15 - 23 - zasady wyliczania ilości paliw
zużywanym na te cele w przedsiębiorstwie, czyli do
oraz energii chemicznej zawartej w paliwie są
produkcji ciepła należy zaliczać również ciepło
analogiczne, jak omówione w punkcie poprzednim.
zużyte
Wiersze 24 - 32 - dotyczą wytworzonej energii
Produkcja brutto jest to energia elektryczna
wytworzona
przez
generatory
elektrowni
i
(własne)
na
produkcję
energii
elektrycznej (w. 26), zużycie na produkcję ciepła
(w. 27) oraz zużycie na inne cele (w. 28) obejmuje
Wiersz 33 – w wierszu tym należy podać
elektrycznej
wytwarzane na parze wychodzącej z upustów
i wylotów turbin parowych.
Produkcja ciepła bez skojarzenia z kotłów
Eu,
bezpośrednio z kotłów lub przez stacje redukcyjnoschładzające.
pary z turbin przez
Produkcja ciepła z kotłów ciepłowniczych jest
i instalacje służące do wytwarzania
to ciepło przejęte przez parę i wodę, pomniejszone
spowodowane
urządzenia
energii
szkoły, przedszkola itp.
energetycznych jest to ciepło oddane na zewnątrz
energię elektryczną zużytą z własnej produkcji.
produkcji
pomieszczeń nieprodukcyjnych, tj. biura, stołówki,
Produkcja ciepła w skojarzeniu jest to ciepło
pomierzona na zaciskach tych generatorów.
obniżenie
przemysłowe nie związane z produkcją energii
elektrycznej i ciepła oraz na cele grzewcze
elektrycznej.
Zużycie
w przedsiębiorstwie na cele
poborem
MWh],
o zużycie własne, jak np. napędy parowe urządzeń
zgodnie z zapisem § 13 ust. 2 rozporządzenia
pomocniczych, rozmrażanie lub podgrzewanie paliwa
taryfowego dla ciepła.
itp. oraz pomniejszone o straty ciepła w rurociągach
ciepła
sprzedawanego
odbiorcom
[w
Wielkość ubytku produkcji energii elektrycznej
należy
określić
na
podstawie
charakterystyki
energetycznej typu ciepło-moc, odpowiadającej
zależności
wykonanego
funkcyjnej
Q=f(P)
harmonogramu
turbiny
pracy
oraz
jednostki
wytwórczej w danym roku kalendarzowym.
Wiersze 34 - 41 – należy podać ilość ciepła
i wymiennikach na obszarze ciepłowni, aż do punktu
rozliczania się z odbiorcą.
Wiersz
42
-
należy
podawać
średnio-
miesięczne zatrudnienie w elektrowni.
Wiersze 43 - 48 – sprawność przemiany
energii
chemicznej
paliwa
brutto
w
energię
elektryczną i ciepło łącznie oblicza się według
ogólnego wzoru:
przejętego przez parę i wodę w kotłach.
Ciepło przejęte w kotłach energetycznych
b = [3,6 x Ab + Qcn ] / Qb x 100 [%]
należy podzielić na dwa strumienie :
- ciepło na produkcję energii elektrycznej,
- ciepło na produkcję ciepła.
gdzie :
Ciepło na produkcję energii elektrycznej
Ab
-
obejmuje: ciepło zużyte do napędu turbozespołów
elektrycznych
oraz
zużyte
przez
urządzenia
pomocnicze związane z wytwarzaniem energii
elektrycznej.
produkcja brutto energii elektrycznej
[MWh],
Qcn -
produkcja ciepła [GJ],
Qb -
energia chemiczna paliw zużytych na
Produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz
produkcję energii elektrycznej i ciepła
energia chemiczna paliwa dla poszczególnych,
[GJ],
uwzględnianych
Wyliczenia
sprawności
przemiany
energii
wytwórczych,
w
są
obliczeniach
wykazywane
jednostek
w
Dziale
3
chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną
sprawozdania. Dla grup jednostek wytwórczych
i
obliczeń należy zatem dokonać wg ogólnego
ciepło
łącznie
dla
poszczególnych
pozycji
wymienionych na formularzu należy dokonać w
wzoru:
następujący sposób.
W wierszach 11 i 23 wykazywane jest zużycie
b = [3,6xDz3w06+Dz3w09] / Dz3w15 [%]
energii chemicznej paliw w kotłach (odpowiednio:
gdzie:
energetycznych
 -
i
ciepłowniczych).
Podobnie,
oznacza sumę odpowiednich wielkości
w wierszach 24 i 41 wykazywana jest produkcja
wykazywanych
energii elektrycznej i ciepła dla całej elektro-
odpowiadających
wni / elektrociepłowni.
wytwórczym wykorzystującym to samo
Dla wiersza 48 - sprawność przemiany energii
chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną
i
ciepło
łącznie
dla
całej
elektrowni
/
w
kolumnach
jednostkom
paliwo podstawowe.
Wiersze 49 – 52 - energię chemiczną paliwa
na wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej brutto
elektrociepłowni – obliczenia sprawności należy
oblicza się przez podzielenie energii chemicznej
dokonać
zużytej na produkcję energii elektrycznej przez
wg wzoru:
produkcję energii elektrycznej brutto. Wskaźnik
b =[3,6xDz2w24+Dz2w41]/Dz2(w11+w23) [%]
należy obliczać w kJ, zaokrąglając do 10 kJ
(ostatnia cyfra powinna być zerem).
Dla wiersza 46 - sprawność przemiany energii
Energię chemiczną paliwa na wytworzenie
chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną
1 kWh energii elektrycznej w skojarzeniu (w. 50)
i ciepło łącznie dla kotłów energetycznych –
oblicza się przez podzielenie energii chemicznej
obliczenia sprawności należy dokonać wg wzoru:
paliwa zużytej na produkcję energii elektrycznej
w skojarzeniu przez produkcję energii elektrycznej
b = [3,6xDz2w24+Dz2(w38+w39)]/Dz2w11 [%]
w skojarzeniu. Wskaźnik należy obliczać w kJ
zaokrąglając do 10 kJ.
Przy obliczaniu sprawności przemiany w
Energię chemiczną paliwa na wytworzenie
procesie skojarzonym (wiersze 43 - 46) nie
1 GJ energii cieplnej (w. 51) oblicza się przez
uwzględnia się kotłów ciepłowniczych pracujących
podzielenie energii chemicznej paliwa zużytej na
w strukturze elektrociepłowni.
produkcję ciepła przez produkcję ciepła.
Odpowiadające
powyższym
wielkościom
dane, ale w podziale na odpowiednie, jednorodne,
ze względu na rodzaj zużywanego paliwa, grupy
jednostek
wytwórczych,
w
których
następuje
Wskaźnik
należy
obliczać
w
MJ
z
dokładnością do 1 MJ.
Wskaźnik zużycia własnego na produkcję
energii
elektrycznej
(w.
52)
należy
obliczać
skojarzony proces wytwarzania energii elektrycznej
w stosunku do energii elektrycznej brutto. Do
i ciepła, należy wykazywać w wierszach 43 - 45,
zużycia własnego należy zaliczać również energię
wpisując właściwy kod grupy jednostek. Kody te
elektryczną
podano na formularzu jako „Rodzaje jednostek
elektrycznej wykazaną w wierszu 31.
wytwórczych”.
należy wyliczać z dokładnością do 0,01% (dwa
zakupioną
miejsca po przecinku).
na
produkcję
energii
Wskaźnik
Jeżeli
jednostka
sprawozdawcza
posiada
koncesję tylko na wytwarzanie ciepła, wówczas
Dział 3. Bloki energetyczne i turbozespoły
sprzedaż ciepła należy wykazywać w kolumnach
Dział obejmuje wybrane dane dla bloków,
a
w
przypadku
układów
kolektorowych
dla
turbozespołów.
„do przedsiębiorstw dystrybucyjnych”
Jeżeli
jednostka
sprawozdawcza
posiada
również koncesje na przesył i dystrybucję ciepła
W kolejnych kolumnach należy wpisywać
i dostarcza ciepło do odbiorców własną siecią,
numer bloku lub turbozespołu, rodzaj bloku wg
sprzedaż ciepła należy wykazywać w kolumnach
paliwa
„z własnej sieci ciepłowniczej”.
podstawowego,
moc
znamionową
(zainstalowaną) oraz kod paliwa podstawowego wg
Może wystąpić również przypadek dostawy
tablicy zawartej w objaśnieniach do działu 2, np. bl.
ciepła
1, WB, (200MW/60); tz. 5, WK, (55MW/03).
dystrybucyjnych, jak również dla odbiorców z
Moc
osiągalna
brutto
bloków
i/lub
turbozespołów (suma w. 01) powinna być zgodna
z wierszem 09 działu 1.
zarówno
do
przedsiębiorstw
własnej sieci ciepłowniczej.
W dziale 4 nie należy wykazywać ciepła
zużytego na terenie elektrowni rozliczanego wg
Wiersze 04, 05 - moc dyspozycyjna dobowogodzinowa – należy wykazywać wg definicji dla
sprawozdania G10.1 m na 2002 r.
jego kosztu wytworzenia.
Sprzedaż ciepła należy wykazywać w podziale
na grupy odbiorców w zależności od rodzaju
Produkcja energii elektrycznej brutto ogółem
(w. 06) jest to energia elektryczna wytworzona
nośnika ciepła:
-
woda
grzewcza
ciepło
-
w
wodzie
przez blok lub turbozespół i pomierzona na
grzewczej i użytkowej (ciepło na cele
zaciskach generatora.
centralnego ogrzewania i ciepłej wody),
Zużycie
elektrycznej
własne
(w.
08)
na
produkcję
jest
to
energii
zużycie
-
przez
urządzenia potrzeb własnych, które są niezbędne
potrzeby gospodarcze,
-
do eksploatacji danego bloku lub turbozespołu.
lub
turbozespołów,
należy
dokonać
podziału wg algorytmu uznanego za najlepszy.
Godziny
pracy
-
efektywny
czas
ciepło w parze technologicznej – na
potrzeby gospodarcze.
W przypadku potrzeb własnych dla kilku
bloków
ciepło w wodzie technologicznej – na
Moc zamówioną należy wykazywać jako
średnioroczną
wielkość
dla
okresu
sprawozdawczego.
pracy
Jeżeli
ciepło
jest
sprzedawane
do
wyrażony w godzinach. Jest to czas kalendarzowy
przedsiębiorstw dystrybucyjnych, przychody za
pomniejszony o wszystkie przestoje bloku lub
ciepło będą składać się z opłat:
turbozespołu.
Godziny
przestoju
-
jest
to
czas
od
zatrzymania do następnego uruchomienia.
Energia
paliwa
na
produkcję
energii
elektrycznej - należy podać dla każdego bloku
energię paliwa zużytą przez blok wyłącznie na
produkcję energii elektrycznej.
Dział 4. Sprzedaż ciepła z własnej produkcji
-
za moc zamówioną,
-
za dostarczone ciepło,
-
za sprzedaż nośnika.
Jeżeli nośnikiem ciepła jest woda, ilość
nośnika jest wykazywana w m 3 , natomiast ilość
pary jest liczona w tonach (t).
Jeżeli
dostarcza
elektrownia
ciepło
własną
lub
elektrociepłownia
siecią
ciepłowniczą,
przychody za ciepło będą zawierały dodatkowo :
W dziale 4 należy wykazać sprzedaż ciepła
z własnej produkcji.
-
opłaty za przesył,
-
opłatę abonamentową.
Średnią cenę mocy należy liczyć dzieląc
roczne przychody za moc zamówioną (zł) przez
sumę mocy zamówionej z dwunastu miesięcy roku
stanowić kotły pyłowe, rusztowe, na różne paliwa
itp.
Wiersze 01 - 07 - węgiel (kamienny lub
brunatny) - należy podawać ilość zużytego węgla
sprawozdawczego.
Średnia cena nośnika dla ciepła dostarczonego
w wodzie będzie liczona w zł / m , natomiast dla
3
oraz jego parametry :
- zawartość popiołu w % z dokładnością do
ciepła dostarczonego w parze, w zł / t.
0,01,
Średnia opłata stała za przesył powinna być
- zawartość siarki w % z dokładnością do
liczona podobnie jak średnia cena mocy zamówionej
(roczne przychody za przesył podzielone przez sumę
mocy
zamówionej
z
dwunastu
0,01,
- średnią
wartość
opałową w kJ/kg z
dokładnością do 10 kJ.
miesięcy roku
- zawartość kadmu, ołowiu i rtęci w węglu
sprawozdawczego.)
w mg/kg (ppm) z dokładnością do 0,1
Łączną średnią cenę ciepła należy obliczać
jako iloraz sumy wszystkich opłat i ilości ciepła
Wyżej wymienione parametry należy określać
wg zasad przyjętych w umowie z dostawcą dla
sprzedanego.
ustalenia ceny węgla.
Dział 5. Stan środków trwałych w układzie
Wielkości powinny być obliczone jako średnie
ważone za okres roczny, a zużycie (wiersz 01)
rodzajowym, w tys. zł
zgodne z działem 2.
Należy podać wartość ewidencyjną (brutto)
oraz
wartość
netto
środków
trwałych
wg
obowiązującej klasyfikacji rodzajowej GUS.
Wiersze 08 - 10 - paliwa ciekłe - należy
podawać ilość zużytych paliw ciekłych oraz
- zawartość siarki w % z dokładnością do
Podział środków trwałych na produkcję energii
elektrycznej
i
cieplnej
należy
podawać
wg
następujących zasad :
a)
0,01,
-
średnią
wartość
opałową
w
kJ/kg
z
dokładnością do 10 kJ.
wydzielić
środki
trwałe
bezpośrednio
z
produkcją
związane
Średnia zawartość siarki powinna być średnią
energii
ważoną pomiarów wykonanych w okresie sprawo-
elektrycznej lub cieplnej,
b) środki trwałe wspólnie podzielić kluczem
przyjętym do podziału kosztów stałych.
Kolumny 1 i 3 - wartość ewidencyjna (brutto)
jest to wartość wg cen zakupu z uwzględnieniem
aktualizacji wyceny środków trwałych.
Kolumny 2 i 4 - wartość netto jest to wartość
ewidencyjna pomniejszona o umorzenie.
Dział 6. Emisja pyłów i gazów
Dane dotyczące emisji pyłów i gazów należy
podawać oddzielnie dla każdej grupy emitorów.
Należy dokonać podziału elektrowni na grupy
emitorów w taki sposób, żeby można było opisać
każdą grupę wspólnymi wskaźnikami emisji pyłów
i gazów, np. odrębne grupy emitorów powinny
zdawczym.
Wielkość zużycia (wiersz 08) powinna być
zgodna z całkowitym zużyciem paliw ciekłych
wynikającym z działu 2.
Wiersze 11 i 12 - paliwa gazowe - należy
podawać ilość zużytych paliw gazowych oraz
średnią wartość opałową w kJ/m 3 z dokładnością
do 10 kJ.
Wiersze 13 i 14 - średnia zawartość części
palnych - powinna wynikać z prowadzonych
pomiarów części palnych w popiele lotnym i żużlu.
Wielkość średnia powinna być wyliczona jako
średnia ważona ilości węgla, do której odnoszą się
pomiary (dokładność do 0,01%).
Wiersz
15
-
średnia
zawartość
CO 2
w spalinach - należy obliczać jako średnią ważoną
wielkości
wyników
analiz
wykonywanych
na
- dla węgla brunatnego :
85% - dla złoża turoszowskiego,
potrzeby określenia CO 2 .
80% - dla złoża bełchatowskiego,
W przypadku pomiaru na analizatorach O 2 ,
75% - dla złoża Konin z kop. Kazimierz
zawartość CO 2 w spalinach należy obliczyć wg
i Jóźwin,
następujących wzorów :
50% - dla złoża Konin z kop. Gosławice
- dla węgla kamiennego :
i Pątnów,
CO 2 (%) = 18,9 - O 2 (%),
lub wg indywidualnych pomiarów zatwierdzonych
przez Urząd Wojewódzki.
- dla węgla brunatnego :
Wiersze 22 – 29 - wartości emisji podawane
CO 2 (%) = 19,1 - O 2 (%),
w sprawozdaniu powinny odpowiadać wielkościom
zawartym
gdzie O 2 - zawartość tlenu.
Wiersz
16
-
udział
popiołu
lotnego
w prowadzonej
ewidencji rodzajów
i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do po-
w odpadach - należy podać w % udziału popiołu
wietrza,
lotnego w całkowitej ilości odpadów palenisko-
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia
wych,
1998 r.)
ustalonych
na
podstawie
pomiarów
przekazywanej
Wiersz 17 - suma czasu pracy kotłów
A w  0,9 A
kotłów, który powinien wynikać z ewidencji czasów
przestojów kotłów i bilansu czasu kalendarzowego.
odpylających
dyspozycyjność
-
należy
-
§
2
z wzoru :
w grupie - należy podać rzeczywisty czas pracy
18
(
Wiersz 22 - emisja pyłu może być obliczona
bilansowych kotła.
Wiersz
wojewodzie
podać
gdzie :
A
urządzeń
X 100  n śre

100 100  q p
Bp
100
B - ilość zużytego węgla (t),
średnioroczną
p - zawartość popiołu w węglu (%),
dyspozycyjność urządzeń odpylających emitora.
udział popiołu lotnego w całkowitej ilości
X-
Wiersz 19 - osiągalna skuteczność odpylania
odpadów paleniskowych (wiersz 13),
urządzeń odpylających - powinny ją określać
qp - zawartość
pomiary gwarancyjne lub przeprowadzone przez
„Energopomiar ” po modernizacji lub remoncie
części
palnych
w
uchwyconym popiele lotnym (wiersz 10),
kapitalnym.
n śre - średnia eksploatacyjna skuteczność
Wiersz
20
mechaniczną
-
skuteczność
odpylaczy obliczona z wzoru :
odpylania elektrofiltra - określa się po wyłączeniu
 dla elektrofiltrów
zespołu zasilającego.
Wiersz 21 - procent siarki przechodzącej
n śre  n gwz    (1 
w SO 2 - należy podać procentowy udział siarki
zawartej w zużytym paliwie, która przechodzi
w którym :
w SO 2 :
ngwz
- dla węgla kamiennego :
98% - dla
96%
-
kotłów pyłowych
odprowadzaniem żużla,
80% - dla kotłów rusztowych,
średnia
osiągalna
skuteczność
Do - średnia dyspozycyjność odpylaczy (%),
 - współczynnik korygujący dyspozycyjność :
i Ec. Zabrze),
dla
-
odpylania (%)
kotłów pyłowych z ciekłym
odprowadzaniem żużla (dot. El. Jaworzno
I
Do
)  (n gwz  n m śr )
100
ze stałym
*
dla elektrofiltrów jednopolowych  = 1,0,
* dla
elektrofiltrów
dwupolowych
a po przeliczeniu wg wzoru :
 określamy z normogramu 1,
W 
 co   10 3
 Q rw 
* dla elektrofiltrów trójpolowych 
określamy z normogramu 2,
otrzymamy wskaźnik wyrażony w g/GJ,
* dla elektrofiltrów czteropolowych 
- kotłów olejowych - 15 (g/GJ).
określamy z normogramu 3,
(Wskaźnik W co podano na podstawie opracowania
n mśr - średnia mechaniczna skuteczność
OECD „ Estimation of Greenhouse gas emissions and
odpylania
(z wyłączonymi zespołami
zasilającymi) - wiersz 20 :
*
tal Protection Agency, „ Compilation of Air Pollutant
dla odpylaczy mechanicznych
n śre 
sinks ” - 1991, a dla węgla brunatnego wg EnvironmenEmission Factors ” Volume 1).
Wiersz 26 - emisja CO 2 - może być obliczana
Do
 n gwz
100
z wzoru :
E co2 
Wiersz 23 - emisja SO 2 - powinna być
określona na podstawie wskaźników wynikających z
dokonanych pomiarów lub obliczona z wzoru :
E SO2  (B  s w 
K
 M  s m )  2 / 10 2
100
gdzie :
B
(QB  Wco 2  0,99 )
1000
gdzie :
E co - emisja CO 2 z poszczególnych zużytych
2
paliw lub kotłów (t),
Q B - energia chemiczna paliwa (GJ),
w co - wskaźnik emisji CO 2 , który wynosi dla :
- ilość zużytego węgla (t),
2
M - ilość zużytych paliw płynnych (t),
- kotłów parowych węgla kamiennego - 94,6 (kg/GJ),
s w - zawartość siarki w węglu (%),
- kotłów wodnych węgla kamiennego -
s m - zawartość siarki w paliwach płynnych (%),
k
- procent siarki, przechodzącej w SO 2
(wiersz 21 ).
Wiersz 24 - emisja NO 2 - powinna być określona
84,6 (kg/GJ),
- węgla brunatnego
- 101,2 (kg/GJ),
- oleju opałowego
-
77,4 (kg/GJ),
- oleju napędowego
-
74,07(kg/GJ),
- paliw gazowych
- 56,10 (kg/GJ),
0,99 – współczynnik dla węgla utlenionego
na podstawie wskaźników wynikających z dokonanych
w procesie spalania.
(Współczynniki podano na podstawie pracy T.
pomiarów .
Wiersz 25 - emisja CO - może być podawana na
podstawie pomiarów zatwierdzonych
przez Urząd
Wojewódzki lub oszacowana na podstawie wzoru :
E co 
Q B  Wco
10
6
gdzie :
Bełdowskiego i D. Laudyna „ Badanie emisji CO 2 w
aglomeracji warszawskiej ”, Energetyka 4/93 oraz
opracowania M. J. Grubba, Londyn 1989).
Wiersze 27 – 29 – emisja Cd, Pb, Hg –
powinna być określana na podstawie wskaźników
wynikających z pomiarów.
E co - emisja CO (t),
Q B - energia chemiczna zużytych paliw (GJ),
W co - współczynnik emisji CO zależny od typu kotła,
który wynosi dla :
Wiersz 30 – liczba urządzeń odpylających należy
podać
liczbę
i
typ
urządzeń
wg
następujących oznaczeń:
E n - elektrofiltr (n – liczba pól),
- kotłów rusztowych - 121 (g/GJ),
np : 3  E 2 - oznacza 3 elektrofiltry dwupolowe,
- kotłów pyłowych węgla kamiennego - 14 (g/GJ),
Mc – multicyklon,
- kotłów pyłowych węgla brunatnego - 300 (g/t),
C - cyklon lub bateria cyklonów ,
FT – filtr tkaninowy,
w wyniku działania instalacji odsiarczania, w stosunku
In - inne urządzenia odpylające.
do całkowitej ilości wytworzonego dwutlenku siarki.
31 – ilość wyemitowanych spalin –
Wiersz 46 – ilość / rodzaj technologii – należy
należy podać całkowitą objętość wyemitowanych
podać ilość pracujących instalacji redukcji tlenków
w ciągu roku gazów spalinowych.
azotu wraz z informacją o metodzie redukcji, według
Wiersz
Wiersz 32 – ilość wyemitowanych suchych spalin
oznaczeń:
w warunkach normalnych – należy podać ilość suchych
1. palniki niskoemisyjne
gazów odlotowych o temperaturze 273 K i ciśnienia
2. modyfikacja układu spalania
101.3 kPa, przy zawartości tlenu w gazach odlotowych
3. kocioł / palenisko fluidalne
ze spalania paliw stałych – 6%, paliw ciekłych i
4. wir niskotemperaturowy
gazowych – 3%.
5. metoda radiacyjna
6. spalanie gazu
7. spalanie oleju
Wiersze 33 – 37 – wskaźniki zastosowane do
Wiersz 47 – nr bloku / typ kotła – należy podać
obliczenia emisji – należy podać wartości wskaźników
emisji
(pochodzących
z
pomiarów,
zarządzeń,
określenie bloku / kotła, z którym związana jest
literatury), które zostały zastosowane do obliczenia
instalacja redukcji tlenków
rocznej emisji zanieczyszczeń, wyrażone w mg/m3.
wierszu 46.
azotu wymieniana
w
Wiersze 38 – 41 wskaźniki emisji dopuszczalnej
Wiersz 48 – skuteczność instalacji – należy
– należy podać wskaźniki wynikające z decyzji o
podać średnią skuteczność instalacji redukcji tlenków
dopuszczalnej emisji lub Rozporządzenia Ministra
azotu.
Ochrony
i
Wiersz 49 – redukcja emisji NO2 – należy podać
z dnia 08.09.1998 r. w sprawie
wielkość o jaką emisja tlenków azotu zmniejszyła się
Środowiska,
Leśnictwa
wprowadzania
do
Zasobów
powietrza
Naturalnych
substancji
zanieczyszczających z procesów technologicznych i
operacji technicznych (Dz.U.1998r. Nr 121, poz. 793 z
późniejszymi zmianami).
w skali roku sprawozdawczego w wyniku działania
instalacji.
Wiersz
50
–
modernizacje
urządzeń
odpylających – należy podać rodzaj modernizacji
Wiersz 42 – ilość instalacji i rodzaj technologii –
urządzeń odpylających wg poniższych kodów :
należy podać ilość pracujących instalacji odsiarczania
1. wymiana elektrofiltru
spalin wraz z informacją o rodzaju wykorzystywanej
2. modernizacja elektrofiltru
technologii, według oznaczeń :
3. instalacja lub modernizacja cyklonów /
M – mokra, PS – półsucha, S – sucha, F – kocioł
multicyklonów
4. instalacja filtrów tkaninowych
fluidalny.
Wiersz 43 – nr bloku / typ kotła – należy podać
5. kondycjonowanie spalin
określenie bloku / kotła, na którym została zabudowana
6. spalanie gazu
instalacja odsiarczania określona w wierszu 42.
7. spalanie oleju
Wiersz 44 – skuteczność instalacji – należy
Wiersz 51 – charakterystyka emitora – należy
podać średnią skuteczność odsiarczania spalin dla
podać ilość i rodzaj bloków / kotłów wchodzących
pracujących instalacji.
w skład emitora.
Wiersz 45 – wielkość zredukowanej
emisji
SO 2 należy podać wielkość, o jaką emisja SO 2
zmniejszyła się w
skali roku sprawozdawczego
Dział 7. Pobór i wykorzystanie wody, w tys. m 3
Należy
podać
ilości
wody
pobranej
i
wykorzystywanej w zakładzie na cele przemysłowo-
Dział
10.
Wykorzystanie
popiołu
i
żużla,
w tys. t
technologiczne, bytowo-komunalne niezależnie od
tego, czy woda
użytkowana jest po uzdatnieniu, czy
Pod pojęciem popiół lotny (w. 1) rozumie się
cząstki uchwycone w elektrofiltrach lub cyklonach.
bez.
Pod pojęciem żużel (w. 2) rozumie się :
rozumieć wszystkie rodzaje ścieków technologicznych
i komunalnych, łącznie ze ściekami wykorzystywanymi
zakładzie,
np.
do
granulowany,
tj.
powstały
w
paleniskach granulacyjnych,
Pod pojęciem ścieki wytworzone (w. 1) należy
w
żużel
-
Dział 8. Ścieki, w tys. m 3
układu
hydraulicznego
- żużel topiony, tj. żużel pochodzący z kotłów
na ciekły żużel,
- żużel paleniskowy, tj. żużel powstały w kotłach rusztowych.
Ilość całkowitą odpadów (A c ) należy obliczać
odpopielania.
Ścieki odprowadzane są to ścieki wychodzące
zgodnie z wzorem :
A c  0,9A  Bpz
na zewnątrz zakładu do kanalizacji miejskiej,
przemysłowej oraz do wód powierzchniowych.
Pod pojęciem ścieki oczyszczone (w. 2) rozumie
się
ścieki
przechodzące
przez
gdzie :
oczyszczalnie
A
mechaniczne, chemiczne lub biologiczne, niezależnie
od stopnia oczyszczenia.
Przez ścieki nie oczyszczone (w. 3) należy
Bpz 
rozumieć różnicę pomiędzy ogólną ilością ścieków
Bp
100
Y  qz 
0,9A  X  qp



100 100  qp 100  q z 
wytworzonych a ściekami oczyszczonymi.
oznaczenia :
Dział 9. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
B - ilość zużytego paliwa (t),
w tys. zł
p - zawartość popiołu w węglu (%),
X - udział popiołu lotnego w całkowitej ilości
Należy podawać opłaty wniesione w roku
odpadów paleniskowych (%),
sprawozdawczym bez względu na to, jakiego
Y - 100 - X,
okresu dotyczą :
q p - średnia zawartość części palnych
a) za
odprowadzanie
zanieczyszczeń
do
atmosfery,
b) za odprowadzanie zanieczyszczeń do wód
w uchwyconym popiele lotnym (%),
q z - średnia zawartość części palnych
w żużlu (%).
i ziemi.
Opłaty za zanieczyszczanie wód i ziemi
obejmować powinny opłaty za ścieki w wodzie
przemysłowej
lub
zużytej
do
celów
bytowo-
komunalnych oraz opłaty za pobraną wodę, które
należy dodawać do pozycji 05.
Kary
za
naruszenie
odprowadzanie
ścieków
odrębnych pozycjach.
wzoru:
Au= Ac - Aw
Kierunki wykorzystania popiołu i żużla należy
określać wg kierunku własnego wykorzystania lub
zanieczyszczenie
warunków
Ilość uchwyconą (A u ) należy obliczać wg
powietrza,
poboru
należy
wody,
podawać
w
celu określonego przez odbiorcę :
a) materiały budowlane – wykorzystanie
odpadów do produkcji betonu komórkowe
go, kruszyw i betonu kruszywowego,
Dział
ceramiki budowlanej itp,
b) cement
-
popiołu
wykorzystanie
do
produkcji cementu,
budowa
c)
dróg
-
wykorzystanie
energii elektrycznej z
własnej produkcji, rezerwy mocy i usług
niwelacji
do
Należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami
terenu,
dotyczącymi działu 1 sprawozdania G - 10.1k
budowy obwałowań, składowisk,
d)
Sprzedaż
systemowych
dróg,
utwardzania
12.
Wiersze 14 – 17 – należy wypełnić za okres
szczególności sprzedaż innym jednostkom
do wejścia w życie instrukcji ruchu i eksploatacji
popiołu lub żużla, bez wyszczególniania
sieci przesyłowej, wiersze 18 –24 za okres
celu nabycia.
obowiązywania instrukcji w roku 2001.
-
wszystkie
pozostałe
na rok 2002.
w
inne
cele,
Dział 11. Koszty eksploatacji urządzeń ochrony
Dział 13. Obrót energią elektryczną
środowiska i składowania odpadów, w tys. zł
Należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami
Koszt eksploatacji urządzeń gospodarki wodnej
(w.
1)
obejmuje
koszty
eksploatacji
dotyczącymi działu 2 sprawozdania G - 10.1k
i
na rok 2002.
utrzymania ujęć wody, kanałów i rurociągów
doprowadzających wodę, zbiorników, pompowni,
Dział 14. Wynik finansowy na energii elektrycznej
stacji uzdatniania wody itp.
według rodzajów działalności, w tys. zł
Koszt eksploatacji gospodarki ściekowej (w. 2)
powinien obejmować koszty eksploatacji i utrzymania
Należy
kanalizacji ściekowej urządzeń do unieszkodliwiania
dotyczącymi działu 3 sprawozdania G - 10.1k
i oczyszczania ścieków, pompowni i przepompowni,
na rok 2002.
kolektorów
odprowadzających,
wypełniać
zgodnie
z
objaśnieniami
zbiorników
retencyjnodozujących i akumulacyjnych, wyposażenia
Dział 15. Koszty w układzie kalkulacyjnym,
oczyszczalni w aparaturę pompowo - kontrolną.
w tys. zł
Koszt eksploatacji urządzeń odpylania (w. 3)
powinien
obejmować
koszty
utrzymania
cyklonów,
eksploatacji
i
multicyklonów,
elektrofiltrów, komór osadczych. Przyjmuje się, że
Należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami
dotyczącymi działu 4 sprawozdania G - 10.1k
na rok 2002.
Kolumny 2 i 3 - należy wypełnić za okres do
oleju
wejścia w życie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
zsypowym elektrofiltra, odżużlaczu i wentylatorze
przesyłowej, kolumny 4 i 5 za okres obowiązywania
spalin.
instrukcji w roku 2001.
urządzenia
odpylania
kończą
się
na
Urządzenia odpopielania (w. 5) stanowią
dalszy
ciąg
urządzeń
zagospodarowania
odpylania
popiołu
i
w
żużla,
kierunku
aż
do
składowiska.
Koszty składowania odpadów (w. 6) są to
koszty związane z utrzymaniem składowiska,
działaniami przeciwko pyleniu plus rekultywacja
składowiska łącznie z opłatami i karami za
składowanie.
Dział 16. Wynik finansowy na działalności objętej
kontraktem długoterminowym, w tys. zł
Należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami
dotyczącymi działu 5 sprawozdania G - 10.1k
na rok 2002.
Dział 17. Wynik finansowy na cieple według
rodzajów działalności, w tys. zł
Należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami
dotyczącymi działu 6 sprawozdania G - 10.1k
na rok 2002.
Dział
18.
Zobowiązania
wynikające
z
działalności energetycznej, w tys. zł
Należy wypełniać zgodnie z objaśnieniami
dotyczącymi działu 7 sprawozdania G - 10.1k
na rok 2002.
Download