Uploaded by User7125

tkanka-miesniowa-i-nerwowa

lOMoARcPSD|6120721
Tkanka mięśniowa i nerwowa
Histologia (Uniwersytet Szczecinski)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Natalia Bajda ([email protected])
lOMoARcPSD|6120721
Tkanka mięśniowa
Wyróżnia się trzy tkanki mięśniowe:



Tkanka mięśniowa gładka
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana SZKIELETOWA
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana SERCOWA
MIOFIBRYLE:
Wypełniają włókna mięśniowe niemal w całości. Składają się z ułożonych naprzemiennie
filamentów aktynowych (cienkich) i miozynowych (grubych) – powtarzalnych fragmentów
– sarkomerów.
Miofilamenty cienkie – składają się ze skręconych dwóch łańcuchów aktyny utrzymywanych
dwoma innymi białkami – tropomiozyną i troponiną, odgrywającymi istotną rolę w skurczu
mięśnia.
Miofilamenty grube – Składają się z cząsteczek miozyny, ułożonymi równolegle do siebie.
Przyczepione są do linii M, a cały fragment ich występowania nazywamy prążkami A.
Sarkomer – Fragment miofibryli ułożony między liniami Z. Obejmuje on cały prążek A i po
obu stronach połowy prążków I. Prążek A tworzy prążek/smuga H i linia M.
 Prążek Z – białko a-aktynina i desmina
 Prążek I – filamenty aktynowe
 Prążek A – filamenty miozynowe
Kostamer – poprzeczne wgłobienie na powierzchni komórek mięśni szkieletowych (i
mięśnia sercowego) na wysokości prążków Z
Komórki satelitarne - komórki macierzyste mięśni szkieletowych. Powstają z mioblastów.
Jednostka motoryczna mięśnia - Zespół komórek mięśniowych unerwionych przez 1 neuron
Tkanka mięśniowa gładka:
Występuje w ścianach naczyń i narządów wewnętrznych m.in. jelita, moczowodów,
jajowodów. Miofibryle ułożone są nieregularnie wzdłuż osi komórki co powoduje brak
prążkowania i sprawia, że skurcze są powolne, ale trwają dłużej i nie są zależne od woli
człowieka – Np. ruchy perystaltyczne jelit – przesuwanie pokarmu. Ich komórki mają
wrzecionowaty kształt i jedno centralnie ułożone jądro. Zawierają kilkakrotnie mniej włókien
kurczliwych niż pozostałe typy. Są pod kontrolą układu nerwowego autonomicznego i
hormonalnego. Posiadają receptory błonowe dla hormonów.
Tkanka mięśniowa szkieletowa:
W większości przymocowane do szkieletu, stanowią czynną cześć aparatu ruchu. Zbudowane
z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej i mają zdolność wykonywania szybkich i
silnych skurczów, które są zależne od woli człowieka. Pełnią też funkcję termogeneracyjną, i
wspomagania układu krążenia. Pracujące mięśnie uciskają naczynia krwionośne i
limfatyczne. Komórki, z których są stworzone są długie i mają cylindryczny kształt. Włókna
te mają wiele jąder. Otacza je sarkolema - błona komórkowa miocytu. Obecne komórki
satelitarne umożliwiające samodzielną naprawę.
Downloaded by Natalia Bajda ([email protected])
lOMoARcPSD|6120721
Tkanka mięśniowa sercowa:
Włókna poprzecznie prążkowane zawierające jedno lub dwa centralnie ułożone jądra –
kardiomiocytów. Włókna rozgałęzione widlasto, zakończone wstawkami tworzące
przestrzenną sieć, której skurcze zmniejszają objętość jam serca. Zawierają mniej miofibryli
niż włókna poprzecznie prążkowane szkieletowe z tego względu są szybsze, ale słabsze niż
mięśnie szkieletowe. Ich skurcze są niezależne od woli człowieka. Brak komórek
satelitarnych – mięsień nie ma zdolności naprawczych.
TKANKA NERWOWA:
Tkanka nerwowa zbudowana jest z neuronów (neurocyty, komórki nerwowe) z wypustkami
oraz komórek glejowych.
Neuron – Zbudowane z ciała komórki nerwowej (PERYKARIONU) i dwóch rodzajów
wypustek – aksonów i dendrytów. Perykarion to część otaczająca jądro komórkowe. W
cytozolu zawieszone są takie same organelle jak w większości komórek zwierzęcych –
rozbudowany AG, duża liczba mitochondriów, dobrze rozwinięta swoista postać RER
nazywana w tej komórce TIGROIDEM lub CIAŁKIEM NISSLA, będąca miejscem
intensywnej syntezy białek swoich i neuroprzekaźników. W ciele komórki i jej wypustkach
obecne włókna białkowe – neurofibryle.
Komórki glejowe – Pełnią funkcję podporową, odżywczą, izolującą i regeneracyjną. Ważną
rolę odgrywają wśród nich lemocyty, inaczej nazywane komórkami Schwanna, będące
długimi, spłaszczonymi komórkami tworzącymi osłonki wokół włókien nerwowych (głównie
aksonów). Największe komórki glejowe to astrocyty, mają gwieździsty kształt i dużą liczbę
wypustek – biorą udział w transporcie substancji i pełnią rolę podporową i naprawczą.
Wypustki nerwowe
Dentryty
Często jest ich wiele, rozgałęziają się obficie, kończą się synapsami lub dają wolne
zakończenia w tkankach – receptory bólu, ciepła, dotyku. Przewodzą impulsy DO ciała
komórki nerwowej. Wzdłuż dendrytów transport makrocząsteczek i cząsteczek
Downloaded by Natalia Bajda ([email protected])
lOMoARcPSD|6120721
Akson – włókno osiowe
Wypustka pojedyncza, transport OD ciała komórki nerwowej
Synapsy
To czynnościowe połączenie neuronu (za pomocą aksonu) z:
- Innym neuronem
- Komórką:
Elektryczne – Akson jednej komórki łączy się z dendrytem innej komórki tak ściśle, że
powstałe połączenie szczelinowe zapewnia ciągłość elektryczne. Dzięki temu sygnał
przekazywany jest bardzo szybko, bez opóźnień. Nie wymaga obecności transmitera.
Chemiczne – W chwili przejścia potencjału czynnościowego do kolbki synaptycznej
następuje uwolnienie neuroprzekaźnika/neurotransmitera. Dostaje się on do szczeliny i wiąże
z receptorami na błonie postsynaptycznej. Następuje powstanie i przekazanie impulsu.
Następuje zmiana impulsu elektrycznego na chemiczny, który prowadzi do uwolnienia
impulsu elektrycznego. Wytworzenie i związanie tego neuroprzekaźnika powoduje pewne
opóźnienie w przepływie sygnału. Skurcz mięśni, wydzielanie, widzenie, złożone odczucia i
nastroje.
Istota szara:
Astrocyty protoplazmatyczne i włókniste, oligodendrocyty, mikroglej - bogate unaczynienie
W mózgu i móżdżku tworzy korę (płaszcz)
W półkulach mózgu i móżdżku oraz w pniu mózgowia tworzą jądra
W rdzeniu kręgowym kształt litery H – kora móżdżku
Istota biała:
Tworzy drogi nerwowe, Głownie astrocyty włókniste i oilgodendryty, mniej mikrogleju
- uboższe unaczynienie
- w rdzeniu jest na zewnątrz
- leży pod kora mózgu
- rdzeń mózgu
Kora mózgu
95% kory mózgu to kora nowa, 5% kora dawna i kora stara.
Kora nowa - składa się z sześciu warstw, obecna wyłącznie u ssaków, zaangażowana w
odbieranie i przetwarzanie wrażeń zmysłowych, planowanie i wykonywanie ruchów
dowolnych oraz procesy poznawcze (m.in. pamięć, myślenie, funkcje językowe).
Kora dawna - Wchodzi w skład opuszki węchowej, odczuwanie zapachów, stereotyp
zachowań płciowych
Kora stara – Hipokamp, zakręt hipokampa, zakręt obręczy, odpowiedzialna za tworzenie i
odtwarzanie pamięci długotrwałej, emocjonalnej i przestrzennej.
Downloaded by Natalia Bajda ([email protected])