Uploaded by ewa.z-ska

Sprawozdanie dyplomowanie 02.06

advertisement
str. 1
Wprowadzenie
Niniejsze sprawozdanie powstało w wyniku zakończenia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Odbyty przeze mnie staż trwał 2 lata i 9
miesięcy.
Nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jestem od 5 lat. Na początku swojej pracy zawodowej byłam związana z pobliskim Przedszkolem Nr
111 w Warszawie, co pozwoliło mi na bardzo dobre poznanie środowiska lokalnego. Początkowo odbywałam w tej placówce praktyki studencie, a
następnie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego współpracowałam z pobliską Szkołą Podstawową nr 23. W tej szkole doskonaliłam warsztat
pracy, uczyłam się jak być dobrym nauczycielem i przechodziłam kolejne stopnie awansu zawodowego.
Staż był okresem ciekawych projektów. Jako nauczyciel wdrażam wiele działań mających na celu systematyczne podnoszenie jakości pracy z
uczniem, między innymi poprzez doskonalenie pracy własnej. Dzięki wsparciu Dyrekcji SP 23 oraz moich koleżanek i kolegów mogłam realizować
swoje plany wychowawczo– edukacyjne w duchu rzeczowej i przyjaznej atmosfery.
Jednocześnie jestem pewna, że wraz z okresem zakończenia stażu nie poprzestanę na dalszym rozwoju własnych kompetencji, a ścieżka mojego
rozwoju nie zakończy się.
str. 2
Na podstawie zgromadzonych notatek,
dokumentów,
zaświadczeń,
certyfikatów, dyplomów, autoanalizy
podniesienie kompetencji zawodowych;
i własnej refleksji opracowałam -doskonalenie umiejętności tworzenia
sprawozdanie z realizacji planu dokumentów, ich analizy;
rozwoju
zawodowego,
które
przedstawiłam dyrektorowi placówki
2
Pogłębianie wiedzy
i rozwijanie umiejętności
w procesie aktywnego udziału w
wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu
służącemu własnemu rozwojowi
i oraz podnoszeniu jakości pracy
szkoły
Brałam aktywny udział
w
pedagogicznych
radach
szkoleniowych:
„Tak to robią skuteczni nauczyciele, a
Ty jak? Co wpływa na efekty
kształcenia
„Trudne sprawy wychowawcze –
warsztat
kompetencji
wychowawczych”
w wymiarze 6 godz.
„Ocena pracy nauczyciela w świetle
nowych regulacji prawnych”
w wymiarze 6 godz.
Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna
– aktywne warsztaty
str. 3
- bogacenie warsztatu pracy;
- aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa
oświatowego;
- wdrażanie skutecznych rozwiązań
metodycznych;
- efektywna praca z uczniem mającym trudności
w nauce;
- efektywna realizacja zadań wychowawcy klasy;
-wdrażanie zdobytych umiejętności
i wiadomości podczas pracy
z dziećmi;
-przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa
pracy oraz troska o systematyczną poprawę
warunków pracy, stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy;
-właściwe pełnienie roli wychowawczej
i opiekuńczej;
Cały okres stażu
30.01.2017
05.03.2018
10.09.2018
13.02.2019
z ratownikiem” w wymiarze 6 godz.
„Polityka antykorupcyjna w szkole”
w wymiarze 6 godz.
Uczestniczyłam w kursach
i szkoleniach organizowanych przez
Warszawskie Centrum Innowacji
Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń
i inne organizacje
Warsztaty metodyczne „Lapbookowe
ABC”
Szkolenie dla nauczycieli
w ramach projektu „Good Behavior
game”
Konferencja metodyczna „The Wonder
of Wonder” organizowana przez
wydawnictwo Express Publishing &
Egis
Ogólnopolski Dzień Informacyjny
Programu Erasmus+ i Europejskiego
Korpusu Solidarności
Konferencja „Edukacja
wczesnoszkolna
w roku 2019/2020” w wymiarze 3
godz.
Sieć współpracy i samokształcenia
„Warszawska edukacja
wczesnoszkolna”
w wymiarze 12 godz.
3
str. 4
Uczestniczenie w pracach
organów szkoły związanych
Brałam udział w ewaluacji
i aktualizacji dokumentacji szkolnej,
-wszystkie formy doskonalenia zawodowego
podejmowane w sposób celowy i zamierzony
wpłynęły na pogłębienie i doskonalenie mojej
wiedzy i umiejętności, które wykorzystuję w
swojej pracy zawodowej;
-lepsze planowanie zadań dydaktycznych
i wychowawczych;
-nowe rozwiązania merytoryczne
i metodyczne, pozwoliło mi to rozwinąć się
intelektualnie i zawodowo, poszerzyłam także
swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności;
07.10.2019
28.02.2018
06-07.10.2018
08.01.2019
09.10.2019
27.11.2019 –
22.04.2020
- podniesienie moich kompetencji zawodowych;
- doskonalenie umiejętności tworzenia
Cały okres
trwania stażu
z realizacją jej podstawowych
funkcji i wynikających z nich
zadań.
4
str. 5
Przygotowanie uczniów
do udziału w konkursach
szkolnych i zewnętrznych
współtworzyłam dokumentację.
Opracowałam i modyfikowałam
program profilaktyczno –
wychowawczy na rok szkolny
2017/2018.
Objęłam funkcję lidera edukacji
wczesnoszkolnej.
Byłam członkiem zespołów: edukacji
wczesnoszkolnej, zespołu promującego
zdrowie, zespołu
ds. programu profilaktycznowychowawczego.
dokumentów, ich analizy i pisania sprawozdań;
- motywacja uczniów
do pracy nad
właściwym zachowaniem się w szkole;
-udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
wpłynął na podnoszenie jakości pracy szkoły
w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki,
aktywizowania rodziców i podnoszenia
kwalifikacji merytorycznych i metodycznych
nauczycieli;
-mogłam brać czynny udział w życiu szkoły
i realizować zamierzone cele, mogłam
kształtować właściwe relacje ze
współpracownikami;
-dzięki aktywnemu udziałowi
w tworzeniu dokumentacji szkolnej nabyłam
nowych umiejętności w planowaniu i organizacji
nauczania.
W okresie stażu przygotowałam
uczniów
do udziału
w następujących konkursach:
- Szkolny Konkurs Logopedyczny 2020
- Szkolny Konkurs Plastyczny
„W jesiennym nastroju”2018
- Szkolny Konkurs Recytatorski
„Szkoła Młodych Patriotów” 2019
-Szkolne konkursy świetlicowe
i między świetlicowe dzielnicy Ochota
-Konkurs plastyczno –
techniczny ”Drugie życie butelki”
-Zawody w Zbijaku organizowane
przez Świetlicę Szkoły Podstawowej Nr
- promocja szkoły;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
- poniesienie poziomu bezpieczeństwa;
- kształtowanie postaw patriotycznych;
- budzenie świadomości ekologicznej;
-poprzez wykonywanie prac wyzwolenie
ekspresji twórczej uczniów, rozwinięcie fantazji
i poczucia estetyki;
- poprzez uzyskanie pozytywnych efektów pracy
dydaktycznej podniosła się jakość pracy szkoły,
-szkoła umożliwia najmłodszym wychowankom
odnoszenie sukcesów przez co włącza dzieci do
życia szkolnego, pozwala na ich wszechstronny
rozwój.
Rok szkolny
2017/2018
Rok szkolny
2019/2020
Cały okres
trwania stażu
10
w roku szkolnym 2017/2018
§ 8 ust. 2 pkt 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
L.P.
1
str. 6
Zadanie/działanie
Korzystanie z Internetu w życiu
codziennym i w pracy
zawodowej
Formy realizacji
- korzystałam z zasobów portali
oświatowych
takich jak:
www.eduforum.pl
www.oświata.org.pl
www.literka.pl
www.interklasa.pl
www.profesor.pl
www.awans.net
www.eduelo.pl
- byłam aktywnym użytkownikiem forów
dyskusyjnych dotyczących edukacji
wczesnoszkolnej;
- wykorzystywałam zasoby Internetu
(zdjęcia, filmy edukacyjne) podczas zajęć
lekcyjnych i pracy zdalnej
z uczniami;
- wykorzystywałam podczas zajęć
interaktywne zabawy ortograficzne
i matematyczne korzystając
z e-podręcznika;
Efekty realizacji
Termin realizacji
- bogacenie warsztatu pracy;
Cały okres stażu
- uatrakcyjnienie zajęć;
- aktywność uczniów w procesie nauczaniauczenia się;
- podniesienie bezpieczeństwa uczniów
w sieci;
- wdrażanie uczniów
do
efektywnego poszukiwania informacji;
- sprawna komunikacja z innymi osobami;
- szybki przepływ informacji
i lepsza komunikacja na drodze rodzicnauczyciel;
- promocja szkoły;
- dzięki zastosowaniu nowych metod pracy
z dziećmi podniesienie się jakość pracy szkoły.
2
str. 7
- śledziłam zmiany w przepisach prawa
oświatowego;
- informacje z podjętych działań
i wydarzeń oraz zdjęcia zamieszczałam na
stronie internetowej szkoły;
- wykorzystywałam technologię
komunikacyjną (poczta elektroniczna,
dziennik elektroniczny, komunikatory,
telefon);
- wdrażałam uczniów do bezpiecznego
korzystania z komputera i Internetu.
Stosowanie technologii
Przy pomocy komputera, skanera
komputerowej do organizowania tworzyłam materiały do gazetek szkolnych,
warsztatu pracy
przygotowywałam dokumentację
pedagogiczną, protokoły z zebrań
z rodzicami.
Tworzyłam prezentacje multimedialne.
- bogacenie warsztatu pracy;
Cały okres stażu
- uatrakcyjnienie zajęć;
- trwałe i estetyczne pomoce dydaktyczne;
- trwała wiedza uczniów;
- aktywność uczniów w czasie zajęć;
-wykorzystanie podczas zajęć komputera,
multimedialnych programów edukacyjnych
W związku z rozporządzeniem o
i projektorów;
rozporządzeniem Ministra Edukacji
-umożliwienie uczniom kształtowania
Narodowej ws. czasowego ograniczenia
konkretnych umiejętności, związanych np.
funkcjonowania jednostek systemu oświaty z rozpoznawaniem liter, czytaniem
w związku z zapobieganiem,
i liczeniem;
przeciwdziałaniem
-wspomaganie rozwoju logicznego myślenia,
i zwalczaniem COVID-19 prowadziłam
radzenia sobie z niepewnością
zdalne nauczanie z wykorzystaniem
i złożonością zjawisk;
platformy edukacyjnej eduelo.pl i aplikacji -rozwijanie samodzielności, wyzwalanie wiary
Zoom realizując treści podstawy
we własne siły, wyrabianie potrzeby do
programowej.
dalszego ucznenie się;
-zdobycie wiedzy na temat zagrożeń płynących
podczas użytkowania komputera;
-urozmaicanie toku lekcji, rozwijanie
zainteresowań;
-niwelowanie stresu;
-postrzeganie placówki jako wykorzystującą
nowoczesne technologie informatyczne, nowe
rozwiązania metodyczne, rozwijającą
zainteresowania komputerowe dzieci,
nauczającą i wprowadzająca dziecko
w najnowocześniejsze zdobycze cywilizacyjne.
§ 8 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEPROWADZENIE
OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE
ZAJEĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I INNYCH ZAJĘĆ.
L.P.
1
str. 8
Zadanie/działanie
Formy realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych dla Przygotowywałam zajęcia otwarte dla stażystów
zainteresowanych nauczycieli
„Grenlandia”
„Zabawy z chustą animacyjną”
Efekty realizacji
- promowanie własnego warsztatu pracy
i ciekawych rozwiązań metodycznych;
- bogacenie warsztatu pracy innych
nauczycieli;
Opiekowałam się praktykantkami edukacji
-efektem prowadzonych zajęć otwartych
wczesnoszkolnej. W tym zakresie zapoznałam dla zainteresowanych nauczycieli była
studentów z przyszłym miejscem pracy,
samorealizacja i analiza własnych
dokumentami szkolnymi i dokumentami w pracy kompetencji;
nauczyciela, metodami pracy, prowadziłam
-podczas dzielenia się własnym
zajęcia, obserwowałam zajęcia prowadzone
warsztatem pracy pogłębienie
przez praktykanta i dokonywałam
umiejętności i doświadczenia oraz
konstruktywnej oceny ich przebiegu.
podwyższanie jakość pracy;
-sprawianie, że praca młodszych stażem
Prowadziłam zajęcia otwarte dla studentów z
nauczycieli, stała się bardziej
wymiany Erasmus przy współpracy z Akademią satysfakcjonująca i w mniejszym stopniu
Termin realizacji
Cały okres
trwania stażu
10.01.2020
02.03.2020
Rok szkolny
2017/2018
Cyklicznie 2 razy
w roku szkolny
Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie.
Pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela
języka angielskiego. W ramach pełnionej funkcji
co miesiąc organizowałam zajęcia dla stażysty.
Pomagałam stażyście w wyszukiwaniu
i interpretowaniu przepisów prawa oświatowego
dot. awansu zawodowego nauczycieli,
prowadziłam zajęcia otwarte dla
stażysty,hospotowałam zajęcia stażysty wg
przyjętego na początku współpracy
harmonogramu.
Przeprowadziłam dwa świetlicowe zajęcia
otwarte dla praktykantek.
2
Dzielenie się wiedzą i
umiejętnościami z innymi
nauczycielami.
Pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu
edukacji wczesnoszkolnej:
- przygotowywałam plan pracy zespołu na
bieżący rok oraz harmonogram, który
uwzględniał zadania zlecone przez Dyrektora
Szkoły, a także propozycje działań w pracy
dydaktyczno- wychowawczej ustalone wspólnie
w zespole.
Uczestniczyłam w pracach nad systemem
oceniania uczniów w klasach I-III;
- czuwałam nad realizacją zaplanowanych
działań, poprzez organizowanie spotkań zespołu,
w których czynnie uczestniczyłam;
str. 9
narażona na niepowodzenia;
-ciągłe wzbogacenie i doskonalenie
swojego warsztatu pracy ma wpływ na
lepszą jakość pracy szkoły;
-prowadzenie zajęć otwartych zmuszało
mnie do samorealizacji
i analizy własnych koncepcji;
-pogłębienie umiejętności
i doświadczenia podczas prowadzenia
zajęć otwartych;
-doskonalenie umiejętności
pedagogicznychumiejętności
pedagogiczne i wzbogacenie warsztatu
pracy.
-satysfakcja ze zdobytych doświadczeń;
-sprawne komunikowanie się
i dzielenie informacjami;
-integracja grona pedagogicznego.
- zdobycie nowych doświadczeń;
-doskonalenie umiejętności
interpersonalnych;
- podniesienie skuteczności pracy
dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej;
- wprowadzenie skutecznych metod
pracy;
- promowanie efektywnych metod pracy;
- inspiracja do podejmowania nowych
działań;
- pełna realizacja przez członków zespołu
zadań nauczyciela i wychowawcy;
Rok szkolny
2018/2019
Rok szkolny
2018/2019
Rok szkolny
2018/2019
Rok szkolny
2019/2020
3
4
str. 10
-dokumentowałam wykonanie zadań w postaci
sprawozdań semestralnych i końcowo rocznych;
- koordynowałam działania nauczycieli podczas
przygotowania konkursów i imprez szkolnych.
Opracowywanie i udostępnianie Opracowałam i udostępniałam innym
nauczycielom ciekawych
nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej
materiałów do pracy
materiały:
dydaktyczno-opiekunczo-scenariusze imprez klasowych;
wychowawczej
plany pracy wychowawcy
materiały dotyczące
aktywizujących form nauczania;
- materiały z zakresu terapii plastycznej;
-ćwiczenia przygotowujące uczniów do
uczestnictwa
w zintegrowanych sprawdzianach wiadomości;
-regulaminy klasowych
i szkolnych konkursów.
Publikacje związane z
W ramach pracy zespołów szkolnych, podczas
wykonywaną pracą
realizacji programów, przy organizacji imprez
szkolnych zamieszczałam informacje na stronie
internetowej szkoły, stronie facebook.pl
- promowanie własnego warsztatu pracy Cały okres stażu
i ciekawych rozwiązań metodycznych;
- bogacenie pracy innych nauczycieli
-zdobycie nowych doświadczeń;
- doskonalenie umiejętności
interpersonalnych;
- podniesienie skuteczności pracy
dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej;
- wprowadzenie skutecznych metod pracy;
- promowanie efektywnych metod pracy;
- nastąpił wzrost pozytywnych relacji
nauczyciel – rodzic;
- promocja szkoły w środowisku
lokalnym;
- integracja nauczycieli wspierających
mnie w działaniu;
- kształtowanie postaw patriotycznych;
Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PRGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH
ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWCH NIELETNIĆH .
L.P. Zadanie/działanie
1
Wdrożenie programów
edukacyjnych
Formy realizacji
Opracowałam i wdrożyłam program
zajęć edukacyjnych rozwijających
umiejętności matematyczne w ramach
przygotowania uczniów do testu
kompetencji trzecioklasisty.
Efekty
Termin realizacji
- świadome i efektywne udzielanie pomocy w nauce; Rok szkolny
-rozwijanie kompetencji matematycznych
2017/2018
wychowanków;
-rozwijanie odporności na stres;
-bardziej efektywna praca z uczniami;
-udoskonalenie umiejętności pedagogicznych,
wzbogacenie warsztatu pracy własnej;
-sukces uczniów i wysokie wyniki w teście
kompetencji;
-indywidualizacja pracy;
-podnoszenie jakości pracy szkoły w sferze
edukacyjnej;
-poszerzenie zakresu zadań dydaktycznych szkoły;
2
Opracowałam program zajęć z
zakresu motoryki małej dla uczniów
klasy I.
Przygotowywałam gazetki ścienne na
korytarzu szkolnym z reprodukcjami
dzieł wykonanymi przez uczniów
podczas zajęć.
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
- zagospodarowanie czasu wolnego od nauki;
-wykształcenie umiejętności organizacji pracy
i posługiwania się środkami plastycznymi;
- przygotowanie świadomych odbiorców sztuki
oddziaływanie na wszechstronny rozwój
wychowanków;
- wzrost ciekawości w dążeniu do poznawania
świata;
- stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni
Opracowanie programu zajęć z
zakresu motoryki małej
str. 11
Rok szkolny
2018/2019
i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej
i ruchowej, zapewnienie warunków do harmonijnego
rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań
prozdrowotnych;
- wdrożenie do oszczędnego gospodarowania
materiałami plastycznymi;
§ 8 ust. 2 pkt 4c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY W WSZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH
LUB OPIEKUŃCZYCH.
L.P. Zadanie/działanie
Formy realizacji
1
Zdobycie nowych kwalifikacji do Podjęłam studia licencjackie na kierunku
nauczania
filologia angielska – specjalizacja
nauczycielska, w trakcie realizacji.
Termin realizacji
Lata 2017-2020
2
Organizacja konkursów
Cały okres stażu
3
Organizowanie
str. 12
Efekty
-podniesienie kwalifikacji i zdobycie
uprawnień do nauczania języka angielskiego;
-podniesienie kompetencji językowych;
- napisanie i złożenie pracy licencjackiej;
Byłam szkolnym organizatorem
-mobilizacja uczniów do pracy nad
konkursów dla klas I-III
samorozwojem i samokształceniem;
- Ogólnopolski Konkurs Matematyczny
-odnosili sukcesy na miarę swoich możliwości,
Alfik 2019
-rozwijali swoje zainteresowania i mocne
-Międzynarodowy Konkurs Matematyczny strony,
Kangur 2019
-nabyli umiejętność radzenia sobie ze stresem,
-Szkolny Konkurs Plastyczny „Wiosna
sukcesem i porażką;
wokół Nas” 15.04.2019
- promocja szkoły na zewnątrz,
-rozwój umiejętności organizacyjnych;
-poczucie satysfakcji z odniesionych przez
uczniów sukcesów;
W każdym roku odbywania stażu
- integracja zespołu klasowego;
Cały okres stażu
i współorganizowanie wycieczek organizowałam wycieczki szkolne.
szkolnych
Pełniłam na nich funkcję kierownika
wycieczek.
Dbałam o bezpieczeństwo uczestników
wycieczki oraz o to, aby wyjazdy były
wartościowe i ciekawe dla dzieci.
Prowadziłam dokumentację i
harmonogram wycieczek w dzienniku.
Zorganizowałam wycieczkę 3 dniową, tzw.
Zieloną Szkołę w roku szkolnym
2017/2018.
4
5
- wzbogacenie wiedzy i doświadczeń uczniów;
- wdrożenie uczniów do kulturalnego
zachowania w miejscach publicznych;
- wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa podczas wycieczek;
- pełniejsze poznanie zespołu klasowego i jego
struktury;
- możliwość eliminowania zjawiska odrzucenia
w grupie;
-promowanie szkoły w środowisku lokalnym;
-włączenie rodziców w życie klasy
i szkoły poprzez pomoc w organizacji;
-zdobywanie przez uczniów nowych
umiejętności i doświadczeń na gruncie
pozaszkolnym, pobudzanie ich aktywności,
wyobraźni i ciekawości poznawczej.
-obserwacja relacji grupowych ;
-poszerzanie zakresu działań szkoły poprzez
przeniesienie procesu nauczania i wychowania
na grunt pozaszkolny, dzięki czemu spełnia się
on w sposób naturalny, przyjazny dzieciom;
Organizowanie i
Opracowywałam scenariusze
-zaangarzowanie rodziców w życie szkoły;
współorganizowanie imprez
i przygotowywałam imprezy szkolne:
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
integracyjnych i
Apel dla uczniów klas I-III
-rozwijanie umiejętności autoprezentacji
okolicznościowych
z okazji Narodowego Święta
uczniów;
Niepodległości
–budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
Pasowanie na ucznia klas I
w środowisku lokalnym;
Wdrożenie cyklu zajęć dla
Byłam szkolnym koordynatorem do spraw -podczas zajęć uświadamiano uczniom jak
uczniów klas I-III przy
współpracy z Urzędem Komunikacji
bezpiecznie poruszać się w sieci i korzystać
współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach której szkoła co z urządzeń telekomunikacyjnych. Uczono, jak
Elektronicznej
roku nie bierze udział w zajęciach „Klikam radzić sobie z agresją, chronić dane oraz
z głową”.
uniknąć wysokich rachunków;
str. 13
Cały okres stażu
Rok szkolny
2019/2020
2017-2020
W ramach Code Week 2019 wraz z
uczniami klasy II brałam udział w
warsztatach programowania prowadzonych
w siedzibie Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.
-wdrożenie uczniów do umiejętności oceny
przekazu, intencji nadawcy
i wprowadzenie w świat krytycznego
myślenia;
-pogłębienie umiejętności organizacyjnych;
-poszerzenie zakresu działalności opiekuńczej i
wychowawczej szkoły;
§ 8 ust. 2 pkt 4e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE
WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI
L.P. Zadanie/działanie
1
Współpraca z lokalnymi
instytucjami i miejscami kultury
str. 14
Formy realizacji
Współpracowałam z Urzędem
Komunikacji Elektronicznej –
zorganizowanie cyklu zajęć dla uczniów
klas 1-3 z zakresu bezpiecznego
korzystania z urządzeń mobilnych.
Efekty
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa ;
- wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa
na drodze;
- kształtowanie u uczniów pożądanych
społecznie postaw;
- uświadomienie uczniom konsekwencji
Współpracowałam z Akademią Pedagogiki za popełnienie czynów zabronionych;
Specjalnej – pomoc w organizacji zajęć
- wdrożenie uczniów do właściwego
dla studentów z wymiany Erasmus
reagowania w trudnych sytuacjach;
W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa - znajomość przez uczniów zasad
uczniów współpracowałam ze Strażą
bezpiecznego zachowania w sieci;
Miejska i Policją: zajęcia z zakresu
bezpiecznego poruszania się, kontaktów z
nieznajomymi i bezpiecznych zachowań w
kontaktach ze zwierzętami.
Termin realizacji
Cały okres stażu
3
Współpraca z Przedszkolami
Publicznymi Nr 111 i 114,
współpraca z Ogrodem
Jordanowskim
Organizowałam zajęcia adaptacyjne dla
przyszłych uczniów klas I, brałam udział w
koncertach w Przedszkolu Nr 111 z
uczniami klasy II.
- pełniejsze poznanie zespołu klasowego i jego Cały okres stażu
struktury;
- możliwość eliminowania zjawiska odrzucenia
w grupie;
-integracje ze środowiskiem lokalnym;
Byłam uczestnikiem spotkań
-promocja szkoły;
z rodzicami przyszłych uczniów
-pedagogizacja rodziców przyszłych
organizowanych przez Przedszkola Nr 111 wychowanków;
i 114, a także Szkołę Podstawową Nr 23.
We współpracy z Ogrodem Jordanowskim
przeprowadziłam zajęcia plenerowe z
malarstwa dla uczniów klasy I.
4
Wdrożenie i realizacja programu
GBG
str. 15
Przystąpiłam do projektu Good Behavior
Game- Gra w Dobre Zachowania. Jest to
projekt profilaktyczny finansowany ze
środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020 oraz Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W roku szkolnym odbyłam
szkolenia dla nauczycieli i zaczęłam
realizować program w klasie. Gra w Dobre
Zachowania jest strategią kierowania
uwagą, nauką uczniów, aby ułatwić im
przyswojenie zasad i funkcjonowanie w
grupie. Ułatwia pierwszoklasistom na
wdrożenie się do roli ucznia. Uczy
współpracy w grupie. Aktywności z
programu są wplatane w lekcje. Oprócz
odbytych szkoleń przez pierwszy rok
współpracy raz na dwa tygodnie
-nauka zgodnej współpracy w grupie;
-rozwój kompetencji społecznych uczniów;
Rok
szkolny
-przciwdziałanie niewłaściwym zahcowaniom 2018/2019
społecznym;
-poszerzenie oddziaływań opiekuńczych i
i 2019/2020
wychowawczych szkoły;
- integracja zespołu klasowego;
- właściwe relacje w zespole klasowym;
-podniesienie kompetencji wychowawczych;
-kształtowanie pożądanych psotaw
społecznych;
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w
środowisku lokalnym.
5
Współpraca z osoba sprawującą
opiekę nad stroną internetowa
prowadziłam lekcje w obecności coacha,
który czuwał nad poprawnością wdrażania
programu w klasie i omawiał prowadzenie
zajęć.
We współpracy z opiekunem strony
-sprawny przepływ informacji;
internetowej szkoły zamieszczałam
-promocja szkoły w środowisku lokalnym;
informację dotyczące podjętych i
przeprowadzonych działań.
Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W
KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.
L.P. Zadanie/działanie
1
Formy realizacji
Aktywna realizacja zadań
Na początku pracy w każdej klasie
wychowawczych i i opiekuńczych przeprowadzam diagnozę wstępną
szkoły
wiadomości i umiejętności uczniów.
Dokonywałam obserwacji zespołu
klasowego- badałam strukturę zespołu
klasowego
Rozpoznawałam i rozwiązywałam
str. 16
Efekty
- integracja zespołu klasowego;
- eliminowanie niepożądanych zjawisk
i zachowań;
- właściwe relacje w zespole klasowym;
- efektywna pomoc uczniom napotykającym
trudności;
- wzbogacenie umiejętności własnych;
Termin
realizacji
Cały okres stażu
problemy dydaktyczne i wychowawcze.
Prowadziłam dokumentację: karty rozmów
z rodzicami, notatki ze spotkań, informacje
o uczniu.
W ciągu stażu spotykałam się
z rodzicami uczniów zgodnie
z terminarzem spotkań przyjętym przez
Radę Pedagogiczną
w ramach konsultacji indywidualnych
rodziców
z nauczycielami. Pełniąc rolę
wychowawcy, przeprowadzałam zebrania z
rodzicami w zespole klasowym, jak
również spotykałam się
z rodzicami podczas "Dni otwartych" na
rozmowach indywidualnych. Dotyczyły
one osiągnięć edukacyjnych i zachowań
moich uczniów, zdrowia, organizacji
imprez
i uroczystości szkolnych oraz klasowych i
innych zaistniałych
w bieżącej pracy.
Współpraca z rodzicami dzieci,
a także z Radą Rodziców układa mi się
bardzo dobrze. Rodzice uczestniczyli we
współorganizowaniu uroczystości oraz
imprez okolicznościowych (poprzez
pieczenie ciast, organizowanie strojów na
występy, zakup upominków na dzień
chłopaka, mikołajki itp.). Chętnie pomagali
w codziennym funkcjonowaniu klasy.
W czasie odbywania stażu pracowałam
str. 17
- udoskonalenie umiejętności interpersonalnych;
- zaangażowanie się
w poznanie środowiska uczniów i rodziców;
- zacieśnienie się więzi międzyosobowych, nie
tylko pomiędzy mną
a dziećmi, ale również pomiędzy mną
a rodzicami, -pedagogizacja rodziców;
-bardzo dobra współpraca z rodzicami;
2
3
także, jako nauczyciel świetlicy. Moja
współpraca ze świetlicą polegała na
oferowaniu pomocy
w rozwiązywaniu problemów szkolnych
i domowych uczniów oraz na
organizowaniu dzieciom alternatywnych
sposobów spędzania czasu wolnego.
Stosowanie wiedzy z zakresu
Zapoznałam się z literaturą fachową.
psychologii i pedagogiki w pracy Stosowałam i poznawałam nowe metody
z wychowankami
pracy z uczniami. Utrzymywałam stały
kontakt z pracownikiem Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej.
W planowaniu i realizacji zajęć starałam
się uwzględniać problematykę środowiska
lokalnego, oraz te współczesne problemy
społeczne
i cywilizacyjne, które w bezpośredni
sposób dotyczą dzieci, takie jak zdrowy
tryb życia i zasady bezpiecznego
zachowania się w szkole i poza nią.
Wprowadzałam min. tematykę
wychowania do życia
w społeczeństwie, kontaktów
interpersonalnych, kształtowania postaw
patriotycznych, zagrożeń współczesnego
świata, edukacji prozdrowotnej i
ekologicznej, oraz aktywizacji uczniów.
Rozpoznanie i rozwiązanie
problemów edukacyjnych i
wychowawczych
str. 18
Zdiagnozowałam dwa przypadki
edukacyjne i ustaliłam metody pracy i
oddziaływania wychowawcze.
Systematycznie pracowałam nad
- efektywna pomoc uczniom napotykającym
Cały okres stażu
trudności;
- podniesienie efektów kształcenia na skutek
dostosowania wymagań do indywidualnych
możliwości
i tempa pracy ucznia;
- znalezienie najbardziej efektywnych metod
pracy z uczniem;
- satysfakcja związana
z rozbudzeniem aktywności ucznia na zajęciach;
- poprawa dyscypliny pracy na lekcjach;
- poprawa relacji
z uczniem i jego rodzicami;
- integracja zespołu klasowego;
- zgłębienie literatury przedmiotu;
- właściwe funkcjonowanie ucznia
w środowisku szkolnym, dzięki zapewnieniu
atmosfery pełnej życzliwości, akceptacji
i wyrozumiałości;
-wdrożenie
do skutecznego
rozwiązywania problemów;
- wdrożenie uczniów do efektywnej pracy
zespołowej;
Cały okres stażu
rozwiązywaniem problemów
- uczniowie pokonują przeszkody emocjonalno
wychowawczych i edukacyjnych uczniów. –
motywacyjne;
-rozwijanie umiejętności wychowawczych;
Podsumowanie
W trakcie trwania stażu udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoja wiedzę i
umiejętności pedagogiczne oraz efektywnie przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Sprawozdanie opracowała:
……………………………..
Sprawozdanie przyjął:
……………………………….
Warszawa, 04 czerwca 2020 r.
str. 19
Download