Uploaded by belcpatryk

wzor umowy o dzielo z przeniesieniem praw autorskich

advertisement
UMOWA O DZIEŁO NR UMW/2013/5
W dniu: 2013-10-02 w Warszawie pomiędzy:
KREUJEMY.TO Marta Wójcik
II Armii WP 3A
38-500 Sanok
reprezentowanym przez: Marta Wójcik zwanym dalej Zamawiającym
a
Jacek Kosmalski
Ul. Grodzienska 41
94-016 Łódź
zwanym dalej "Wykonawcą", zawarto umowę następującej treści:
§ 1.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło:
Przygotowanie trzech koncepcji logo "Churra-Samba!"
§ 2.
Rozpoczęcie dzieła nastąpi ................., a zakończenie ...................
§ 3.
1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości ............ zł brutto (słownie:............).
2. Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej .......... dni po przedłożeniu rachunku przez
Wykonawcę.
§ 4.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności
§ 5.
Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do wykonanego dzieła są nieograniczone i
że przenosi na ................... (nazwa Zamawiającego) prawa autorskie do tego dzieła i
wyłączne prawa do wykorzystania dzieła, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do
pamięci komputera, .................
§ 6.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
§ 7.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Zamawiający:
Wykonawca:
Download