Uploaded by ara1500

Rola pielęgniarki w farmakoterapii znieczulenia

advertisement
​COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Kierunek: Pielęgniarstwo
Iwona Szymańska
Nr albumu 10280
Rola pielęgniarki w farmakoterapii znieczulenia.
Praca magisterska napisana w Katedrze Nauk o Zdrowiu
Pod kierunkiem dr Sebastiana Grzyba
Siedlce 2020
Spis treści
Wstęp
4
Rozdział 1
5
1.1. Anestezjologia jako dziedzina medycyny
5
1.1.1 Anestezjologia
5
1.1.2. Zespół anestezjologiczny
5
1.2. Najczęściej występujące znieczulenia
6
1.2.1.Znieczulenie ogólne
6
1.2.2 Znieczulenie regionalne
9
Rozdział 2
9
2.1.Anestetyki
9
2.1.1 Anestetyki wziewne
9
gazy
9
pary
10
2.1.2 Anestetyki dożylne
11
2.2 Anelgetyki
13
2.2.1 Opioidowe
13
słabo działające
13
silnie działające
13
2.2.2 Nieopioidowe
15
NLPZ-niesteroidowe leki przeciwzapalne
15
NLPZ I generacji
15
NLPZ II generacji
15
NLPZ III generacji
16
2.2.3.Środki zwiotczające.
16
Środki zwiotczające powodują odwracalny paraliż mięśni.
16
niedepolaryzujące
16
depolaryzujące
17
2.2.4. Leki przeciwbólowe
17
2.2.5 Leki wspomagające
18
Rozdział 3
19
3.1 Wytyczne PTAiIT
19
3.1.1 Wytyczne do znieczulenia ze względu na wiek.
20
3.1.2 Wytyczne do znieczulenia ze względu na choroby współistniejące.
21
3.1.3 Wytyczne do znieczulenia w zależności od rodzaju zabiegu
22
3.2.Powikłania w trakcie znieczulenia
23
3.2.1 Oddechowe
23
3.2.2 Krążeniowe
23
3.2.3 Zaburzenia neurologiczne
24
3.2.4 Zaburzenia diurezy
24
2
3.2.5 Zaburzenia regulacji temperatury
Rozdział 4
24
25
4.1. Metodologia badań własnych
25
4.1.1.Przedmiot i cele
25
4.1.2 Problemy i hipotezy badawcze
25
4.1.3 Metody,techniki i narzędzia badawcze
25
4.1.5 Organizacja i teren
29
Bibliografia
60
Literatura
60
3
Wstęp
Anestezjologia, dziedzina nauki obejmująca bardzo szeroki zakres wiedzy
​
medycznej z chirurgii, kardiologii, neurologii, endokrynologii,laryngologii,
pulmonologii, interny i oczywiście farmakologii.
Anestezjolog to osoba posiadająca ogromną wiedzę ze wszystkich dziedzin
medycyny, odporna na stres i opanowana, posiadająca umiejętność pracy w różnych
zespołach, potrafiąca pogodzić dobro pacjenta podczas znieczulenia oraz komfort
pracy operatora.
Należy jednak podkreślić, że obecne przepisy i wymogi prawne mimo
wszechstronności lekarzy anestezjologów wymuszają pracę w zespole
anestezjologicznym, który to w myśl prawa stanowi lekarz anestezjolog i pielęgniarka
anestezjologiczna- specjalistka w tej dziedzinie lub co najmniej po kursie
kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa anestezjologicznego.
W związku z powyższym nasuwa się pytanie -jaka jest rola pielęgniarki
anestezjologicznej w procedurach anestezjologicznych?
Niniejsza praca składa się z 4 rozdziałów . Pierwszy rozdział to informacje czysto
teoretyczne na temat dziedziny nauki jaką jest anestezjologa, zespołu
anestezjologicznego oraz opisane zostały najczęstsze procedury znieczuleń. Kolejny
rozdział wprowadza w farmakologię i przybliża klasyfikację konkretnych środków
znieczulających.Trzeci rozdział jest pewnego rodzaju rozwinięciem rozdziału
drugiego i nawiązuje do wytycznych PTAiIT( Polskie Towarzystwo Anestezjologiczne
i Intensywnej Terapii). Znajdują się w nim również niezbędne informacje na temat
najczęściej występujących powikłań podczas znieczulenia. Wszystkie powyższe
rozdziały powstały po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu. W ostatnim rozdziale
znajduje się część ​stricte​praktyczna, a mianowicie grupa respondentów będących
anestezjologami wyrazi swoją opinię na temat roli pielęgniarki anestezjologicznej w
farmakoterapii znieczulenia.
4
Rozdział 1
1.1. Anestezjologia jako dziedzina medycyny
1.1.1Anestezjologia
Anestezjologia to nauka, a jednocześnie dział medycyny klinicznej zajmujący się wszystkimi
metodami znieczulenia i reanimacji, intensywną terapią oraz opieką nad chorym przed,
podczas i po operacji. Kolejną częścią tej dziedziny jest ograniczenie lub wyeliminowanie
bólu tak ostrego jak i przewlekłego.
1.1.2. Zespół anestezjologiczny
W myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i
intensywnej terapii paragraf 9 pkt 9 ,,​Lekarz wykonujący znieczulenie może w tym
samym czasie znieczulać tylko jednego pacjenta; podczas znieczulenia z lekarzem
współpracuje pielęgniarka anestezjologiczna; dotyczy to również znieczuleń
wykonywanych poza salą operacyjną”1 - otrzymujemy definicję ,,zespołu
anestezjologicznego “.
Zespół anestezjologiczny wykorzystując nowoczesne systemy monitorujące
funkcje życiowe, prowadzi właściwy nadzór nad pacjentem podczas znieczulenia w
sali operacyjnej, po operacji w sali pooperacyjnej, komórkach oddziału
macierzystego oraz jeśli zachodzi taka potrzeba w oddziale intensywnej terapii.
Posiada niezbędną wiedzę na temat aparatury i sprzętu wykorzystywanego w
procedurach anestezjologicznych oraz
możliwość korzystania z niego.Zna
farmakokinetykę i farmakodynamikę używanych środków medycznych, ponadto ma
doskonałą wiedzę na temat chorób i związanych z nimi reakcji z lekami. Do
specjalizacji zespołu anestezjologicznego należy również medycyna ratunkowadyscyplina nieco różniąca się od znieczuleń planowych, będąca jednak również
domeną anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych.
1
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002218
5
Ściśle dokumentuje każde ze swoich działań zgodnie z wymogami prawa,
przestrzega etyki i poszanowania praw pacjenta oraz całego zespołu
uczestniczącego w procedurze.​.
1.2. Najczęściej występujące znieczulenia
Znieczulenie, anestezja – zjawisko celowego, przywracanego przerwania
przewodzenia impulsów nerwowych pozwalające na bezpieczne i bezbolesne
przeprowadzenie pacjenta przez czas zabiegu,operacji czy badania.
1.2.1.Znieczulenie ogólne
Znieczulenie ogólne - kontrolowane, odwracalne i całkowite zniesienie bólu,
świadomości i odruchów obronnych osoby wprowadzanej w stan znieczulenia,
popularnie nazywane narkozą. Znieczulenie ogólne polega na okresowym
zahamowaniu czynności ośrodkowego układu nerwowego przy jednoczesnym
utrzymaniu
funkcji
ośrodków
autonomicznych
rdzenia
przedłużonego
podtrzymujących życie tj. ośrodka oddechowego i naczynioruchowego
odpowiedzialnych za podstawowe funkcje życiowe.
Elementy składowe znieczulenia ogólnego to:
●
●
●
●
zniesienie świadomości (​hypnosis​)
zniesienie bólu (​analgesia)​
zwiotczenie mięśni szkieletowych (​relaxatio)​
zniesienie odruchów (​areflexia​)
Stan wyłączenia wszystkich 4 czynności ustroju nazywamy anestezją.
Istotnym, choć nie przez wszystkich autorów uznanym elementem anestezji jest
niepamięć wsteczna (​amnesia)​.
Etapy znieczulenia ogólnego to:
●
premedykacja
farmakologiczna - okres przygotowania pacjenta do
zabiegu czy też badania przed podaniem właściwego środka znieczulającego
W czasie premedykacji podaje leki:
❖ uspokajające, przeciwlękowe,
amnestycznyme.
➔ benzodiazepiny:
6
​przeciwdrgawkowym,
nasenne
i
,,D
​ iazepam jest lekiem anksjolitycznym, pochodną benzodiazepiny. Działa przede
wszystkim na układ limbiczny i podwzgórze. Wykazuje niewielki wpływ na
autonomiczny układ nerwowy. Mechanizm działania diazepamu polega na łączeniu
się ze specyficznym receptorem, związanym z kompleksem receptorowym
aktywującym kanał chlorkowy. Diazepam zwiększa napływ jonów chlorkowych do
wnętrza neuronu, co prowadzi do hiperpolaryzacji błon, a w efekcie do zahamowania
czynności neuronu. Charakteryzuje się silnym działaniem przeciwdrgawkowym,
przeciwlękowym i uspokajającym. Wykazuje również działanie nasenne. Ponadto
wpływa rozluźniająco na mięśnie szkieletowe. Zmniejsza napięcie, lęk, drażliwość,
pobudliwość i agresywność. Diazepam może powodować uzależnienie fizyczne i
psychiczne, także podczas stosowania terapeutycznych dawek przez dłuższy czas.“2
Lorazepam ,,lek psycholeptyczny, pochodny benzodiazepiny o działaniu
przeciwlękowym, uspokajającym, przeciwdrgawkowym, nasennym i rozluźniającym
mięśnie.”3
Midazolam ,,działanie nasenne midazolamu charakteryzuje się szybkim początkiem i
krótkim czasem działania. Midazolam wykazuje działanie uspokajające i nasenne.
Ponadto wywiera on także działanie przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe oraz
zwiotczające mięśnie. Produkt Dormicum upośledza funkcje psycho-ruchowe po
podaniu pojedynczej dawki lub dawek wielokrotnych, ale powoduje minimalne
zmiany hemodynamiczne.4
➔ cholinolityczne
➔ zmniejszające wydzielinę dróg oddechowych
➔ zapobiegające bradykardii
Atropina ,​,jest lekiem cholinolitycznym. Hamuje konkurencyjnie receptory
muskarynowe zarówno obwodowe, jak i ośrodkowe (przenika przez barierę krew mózg). Działa rozkurczająco na mięśniówkę gładką przewodu pokarmowego, dróg
moczowych, żółciowych oraz oskrzeli. Działa hamująco na wydzielanie większości
gruczołów, w tym potowych, (poza mlekowym). Wpływa na czynność serca poprzez
hamowanie przekaźnictwa nerwu błędnego. Modyfikując aktywność węzła
zatokowo-przedsionkowego i przedsionkowo-komorowego przyspiesza czynność
serca. Atropina działa rozkurczająco na zwieracz źrenicy oraz mięsień ciała
rzęskowego, przez co rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka”.5
Skopolamina ,,Buscolysin to czwartorzędowa pochodna skopolaminy N-butylobromek hioscyny. Powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich, osłabia
motorykę przewodu pokarmowego i wydzielanie żołądkowe, znosi skurcze dróg
żółciowych i moczowych. Buscolysin jest antagonistą ośrodkowych i obwodowych
2
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=5779-c
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=31340-c
4
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=2047-c
5
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=818-c
3
7
receptorów muskarynowych, jest antagonistą nikotyny. Buscolysin wykazuje
podobną do atropiny aktywność parasympatykolityczną, jednak działając obwodowo
pozbawiony jest ośrodkowych objawów jej oddziaływania. W stosunku do atropiny
działa szybciej, ale krócej. N-butylobromek hioscyny jako czwartorzędowa pochodna
amoniowa słabo przenika do płynów ustrojowych, nie przenika przez barierę
krew-mózg, dlatego nie oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy.”6
Glikopironium ,,jest długo działającym, wziewnym antagonistą receptorów
muskarynowych (lekiem przeciwcholinergicznym), przeznaczonym do stosowania raz
na dobę w leczeniu podtrzymującym polegającym na rozszerzeniu oskrzeli u
pacjentów z POChP. Głównym szlakiem przewodzenia bodźców wywołujących
zwężenie oskrzeli są nerwy przywspółczulne, a nadmierne napięcie mięśni oskrzeli
wywołane działaniem układu cholinergicznego jest głównym odwracalnym
elementem obturacji dróg oddechowych w POChP. Glikopironium działa poprzez
blokowanie zwężającego 10 oskrzela działania acetylocholiny na komórki mięśni
gładkich dróg oddechowych, powodując rozszerzenie dróg oddechowych.”7
❖ przeciwbólowe
❖ przeciwwymiotne
❖ neuroleptyczne
● indukcja-wprowadzenie do znieczulenia- okres od rozpoczęcia podawania
anestetyku do zaśnięcia pacjenta. W zależności od drogi podania leków
wyróżnia się cztery rodzaje indukcji:
● dożylną -TIVA(Total Intavenous Anaesthesia)
● wziewną -VIMA (Volatile Induktion and Maintenance
Anaesthesia)
● domięśniową
● doodbytniczą.
Można też podawać kilka anestetyków jednocześnie, różnymi drogami (indukcja
mieszana).
● kondukcja-podtrzymanie znieczulenia- polega na podawaniu kolejnych
dawek leków znieczulających, przeciwbólowych i rozluźniających tak, aby
pacjent pozostawał w stanie znieczulenia przez wymagany danym
zabiegiem czas.
● wybudzenie-zakończenie znieczulenia - przebiega bez ingerencji lekarza
lub dzięki podaniu substancji będących odtrutką wobec zastosowanych
wcześniej anestetyków.
● W okresie wybudzania (jak i całego czasu pozostawania w stanie narkozy)
pacjent powinien być stale pod opieką zespołu anestezjologicznego gdyż
użyte leki znieczulające mogą nadal wywierać swoje efekty niepożądane.
6
7
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=1200-c
http://leki.urpl.gov.pl/files/32_Ultibro_Breezhaler_85mcg_43mcg.pdf
8
1.2.2 Znieczulenie regionalne
Znieczulenie regionalne – metoda blokowania odczuwania bólu polegająca na
odwracalnym przerwaniu przewodnictwa nerwowego w pniach zaopatrujących daną
okolicę ciała. Podczas tego znieczulenia świadomość pozostaje zachowana.
●
●
●
●
miejscowe
przewodowe
nasiękowe
centralne, w której leki wywołujące przerwanie przewodnictwa oddziałują na
rdzeń kręgowy. W zależności od przestrzeni, do której podaje się leki wyróżnia
się dwa typy:
● znieczulenie podpajęczynówkowe
-lek podany do płynu mózgowo-rdzeniowego
● znieczulenie zewnątrzoponowe
-lek podany do przestrzeni zewnątrzoponowej
Rozdział 2
​2.1.Anestetyki
Leki stosowane do znieczulenia mające na celu odwracalne hamowanie
przewodnictwa nerwowego oraz osłabieniu aktywności korowo-siatkowej
​2.1.1 Anestetyki wziewne
●
gazy
,,N2O-podtlenek azotu wykazuje bezpośrednie i pośrednie działanie wielu
systemów neuroprzekaźników w mózgu i rdzeniu kręgowym (np. endogenne
receptory opioidowe, receptory GABA lub przekazywanie za pomocą norepinefryny).
Wykazano, że przeciwbólowe działanie podtlenku azotu dokonuje się za pomocą
receptorów α adrenergicznych podtypu 2A (...)Znieczulające działanie N2O jest
związane z wpływem innych substancji blokujących, w tym całkowitych anestetyków
z aktywacją receptorów GABAA ( pentameryczne kanały anionowe silnie
eksprymowane w ośrodkowym układzie nerwowym ssaków8), oraz wspieraniem
8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6982053​/
​
9
funkcji mediatora GABA (kwas gammaaminomasłowy) i blokadą receptora
nikotynowego, który reguluje uwalnianie neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie
nerwowym (...) Wdychanie stężeń N2O do 50-60% ukazuje rosnące działanie
przeciwbólowe i poznawcze. Wdychanie stężenia N2O w ilości 50% nie ukazuje
wyraźnego działania znieczulającego. Powoduje to zahamowanie działania
przeciwbólowego i świadomości; pacjent jest zrelaksowany. Stężenia między 60-70%
powodują łagodne znieczulenia i utratę przytomności, utratę reakcji na komunikację
werbalną. W połączeniu z innymi anestetykami lub środkami przeciwbólowymi,
podtlenek azotu ukazuje wzrastające działanie znieczulające”9
● pary
,​,Sewofluran j​est chlorowcowanym eterem metyloizopropylowym do wziewnego
znieczulenia ogólnego charakteryzującym się szybką indukcją znieczulenia i szybkim
wybudzeniem. MAC (najmniejsze stężenie w pęcherzykach płucnych) jest zależne od
wieku (...). Sewofluran wywołuje utratę przytomności, odwracalne zniesienie doznań
bólowych i aktywności ruchowej, osłabienie odruchów autonomicznych, hamowanie
czynności oddechowej i układu krążenia. Efekty te są zależne od dawki. Sewofluran
charakteryzuje się niskim współczynnikiem podziału krew/gaz (0,65), co pozwala na
szybkie wyprowadzenie ze znieczulenia. Wpływ na układ krążenia: Sewofluran może
wywoływać zależne od stężenia w mieszaninie oddechowej 12 zmniejszenie
ciśnienia krwi. Sewofluran wykazuje działanie uwrażliwiające mięsień sercowy na
arytmogenny efekt podanej egzogennie adrenaliny. Sewofluran jest trudno
rozpuszczalny we krwi i tkankach, co skutkuje szybkim osiągnięciem odpowiedniego
stężenia pęcherzykowego do wywołania znieczulenia oraz następową szybką
eliminacją, aż do zaprzestania podawania znieczulenia ogólnego.Metabolizm
sewofluranu nie ulega indukcji przez barbiturany.”10
,,Izofluran (eter 1-chloro-2,2,2-trifluoroetylo-difluorometylowy100%) należy do
halogenowych pochodnych eteru metylowo-etylowego, które przeznaczone są do
podawania wziewnego, wywołują zależną od dawki, przemijającą utratę świadomości
i czucia bólu, zniesienie ruchów dowolnych, modyfikację odruchów autonomicznych i
hamowanie czynności układu oddechowego i układu krążenia. Stosowanie izofluranu
umiarkowanie stymuluje wydzielanie śliny i wydzieliny drzewa oskrzelowego.
Izofluran dość szybko osłabia odruch gardłowy i krtaniowy, co pozwala na intubację
dotchawiczą. Oddychanie jest hamowane w sposób zależny od dawki. Zmniejsza się
objętość oddechowa, częstość oddechów pozostaje niezmieniona lub nieznacznie
się zwiększa. Ciśnienie tętnicze zmniejsza się nieznacznie w czasie wprowadzenia
do znieczulenia, lecz często powraca do wartości początkowych na skutek ingerencji
chirurgicznej. W fazie podtrzymywania znieczulenia ciśnienie tętnicze krwi obniża się
proporcjonalnie do głębokości znieczulenia, lecz rytm serca nie ulega zmianie. W
9
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=34887-c
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=3828-c
10
10
przypadku oddechu kontrolowanego i prawidłowej wartości pCO2 , pojemność
minutowa serca na ogół utrzymuje się na stałym poziomie mimo pogłębiania
znieczulenia, głównie przez przyspieszenie czynności serca, które kompensuje
zmniejszenie pojemności wyrzutowej serca. W przypadku samoistnej czynności
oddechowej dochodzi do hiperkapnii, co może przyspieszać czynność serca i
zwiększać pojemność minutową powyżej wartości obserwowanych w stanie
czuwania. Częstość akcji serca pozostaje stała lub nieznacznie zwiększa się, istotne
jest, że lek nie powoduje bradykardii. Zmiany elektroencefalograficzne i drgawki są
niezwykle rzadkie podczas stosowania izofluranu”11
,,​Desfluran należy do grupy halogenowanych metyloetylo-eterów stosowanych w
postaci wziewnej do uzyskania zależnej od dawki, odwracalnej utraty świadomości i
doznań bólowych, zahamowania świadomej aktywności motorycznej, modyfikacji
odruchów autonomicznych oraz sedacji układu oddechowego i układu krążenia.(...).
Desfluran jest halogenowany wyłącznie fluorem. Zgodnie z przewidywaniami
wynikającymi ze znajomości jego struktury, niska stała podziału krew/gaz,
wynosząca dla desfluranu 0,42 jest niższa niż dla innych silnie działających
anestetyków wziewnych(...)W trakcie znieczulenia desfluranem nie obserwowano
obniżenia
progu
drgawkowego ani innych niepożądanych zmian w
elektroencefalogramie (EEG); podawane leki wspomagające również nie wywoływały
nieprzewidzianych ani toksycznych odpowiedzi rejestrowanych w EEG.
(...)
Działanie farmakologiczne jest wprost proporcjonalne do wdychanego stężenia
desfluranu. Główne działania niepożądane są „przedłużeniem” działania
farmakologicznego.” 12
,, H
​ alotan (​ł​ac. ​Halothanum) – ​organiczny związek chemiczny;​ f​luorowcowa
pochodna ​etanu.​Związek ten ma silne działanie usypiające. Jest stosowany we
wziewnym ​znieczuleniu ogólnym,​ samodzielnie lub w połączeniu z innymi
anestetykami”​13
​2.1.2 Anestetyki dożylne
,,T
​ iopental powoduje zależne od wielkości dawki zahamowanie ośrodka
oddechowego. Tiopental może zmniejszać zapotrzebowanie mózgu na tlen i perfuzję
mózgową do 45% w porównaniu do stanu przytomności pacjenta. Te zmiany
wyraźnie są związane z działaniem znieczulającym. W przypadkach zwiększonego
ciśnienia śródczaszkowego tiopental powoduje jego zmniejszenie przez ponad 10
minut po podaniu pojedynczej dawki. Zmniejszone jest również ciśnienie
wewnątrzgałkowe. Tiopental hamuje zwiększoną aktywność mózgu, objawiającą się
11
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=26351-c
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=34454-c
13
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halotan
12
11
drgawkami lub nawet widoczną jedynie w EEG. W dawce indukującej wynoszącej 4
mg tiopentalu sodowego/kg mc. u pacjentów ze zdrowym sercem tiopental powoduje
jedynie nieznaczne zmniejszenie średniego ciśnienia tętniczego. Częstość akcji
serca wzrasta o 30% i występuje bardzo nieznaczny spadek maksymalnej szybkości
wzrostu ciśnienia w lewej komorze. Występuje umiarkowane zmniejszenie wskaźnika
sercowego i objętości wyrzutowej; całkowita oporność obwodowa wzrasta o 10%.
Perfuzja wieńcowa i zużycie tlenu w mięśniu sercowym wzrastają w takim samym
stopniu i dlatego różnica tętniczo-żylna w zakresie tlenu pozostaje praktycznie taka
sama. Te zmiany ogólne i w zakresie hemodynamiki wieńcowej są znikome u
pacjentów z prawidłową rezerwą wieńcową. Tiopental prowadzi do zmniejszenia
czynności nerek. Natomiast podanie dużych dawek powoduje wielomocz. Tiopental
hamuje wydzielanie epinefryny (adrenaliny) i redukuje działanie zwiększonej
aktywności reniny w osoczu.”14
,,Etomidat j​est lekiem o krótkotrwałym działaniu nasennym do stosowania dożylnego
w znieczuleniu ogólnym. U dorosłych dawka 0,2 – 0,3 mg/kg masy ciała (w
przybliżeniu 1 ampułka zawierająca 10 ml produktu Hypnomidate) wywołuje w ciągu
10 sekund sen trwający przez około 5 minut (lub dłużej, u pacjentów
premedykowanych lekami o działaniu uspokajającym). Przy odpowiednim stężeniu w
mózgu etomidat działa przeciwdrgawkowo i chroni tkankę mózgową przed
uszkodzeniem komórek, wywołanym niedotlenieniem. Etomidat nie działa
przeciwbólowo, co wyklucza stosowanie jego jako jedynego środka znieczulającego,
jest szybko hydrolizowany, głównie w wątrobie. Wybudzenie następuje szybko i
rzadko towarzyszy mu uczucie senności czy zawroty głowy. Wpływ etomidatu na
układ naczyniowo – sercowy jest minimalny. Środek ten nie powoduje uwalniania
histaminy, ani nie wpływa na czynność wątroby.”15
,,K
​ etamina jest szybko działającym ogólnym lekiem znieczulającym do podawania
dożylnego lub domięśniowego o specyficznym działaniu farmakologicznym.
Chlorowodorek ketaminy wywołuje znieczulenie dysocjacyjne, charakteryzujące się
katalepsją, niepamięcią oraz wyraźnym znoszeniem czucia bólu, co może
utrzymywać się w okresie wybudzania. Występuje zaledwie niewielkie zmniejszenie
odruchów gardłowo-krtaniowych, natomiast napięcie mięśni szkieletowych może być
normalne lub nasilone w różnym stopniu. Występuje łagodne pobudzenie serca i
układu oddechowego oraz niekiedy depresja oddechowa.”
,,Propofol (2,6-Diizopropylofenol) jest krótko działającym środkiem stosowanym do
znieczulenia ogólnego, charakteryzującym się bardzo szybkim początkiem działania
– około 30 s. Wybudzenie po znieczuleniu jest zwykle szybkie. Mechanizm działania
propofolu, podobnie jak innych anestetyków, nie został całkowicie wyjaśniony. Tym
niemniej uważa się, że propofol działa sedatywnie i (lub) wywiera działanie
14
15
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=37426-c
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=3013-c
12
anestetyczne poprzez pozytywną modulację działania hamującego neuroprzekaźnika
GABA, oddziałując na receptory GABAA.”16
​ 2.2 Anelgetyki
Środki znoszące uczucie bólu poprzez zamknięcie kanałów
wapniowych, a otwarcie potasowych w receptorach opioidowych.
​2.2.1 Opioidowe
zamykają kanały wapniowe, a otwierają potasowe w receptorach opioidowych.
●
słabo działające
,,Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych, działających ośrodkowo.
Jest nieselektywnym czystym agonistą receptorów opioidowych µ, δ i κ z
najsilniejszym powinowactwem do receptora µ. Inne mechanizmy, mogące
przyczyniać się do działania przeciwbólowego, to zahamowanie zwrotnego wychwytu
noradrenaliny i nasilenie uwalniania serotoniny. Tramadol działa przeciwkaszlowo. W
przeciwieństwie do morfiny, tramadol, w szerokim zakresie dawkowania
przeciwbólowego nie ma działania hamującego na układ oddechowy. Ma też
mniejszy wpływ na perystaltykę przewodu pokarmowego. Oddziaływanie tramadolu
na układ krążenia jest zwykle nieznaczne. Tramadol wykazuje 1/10 do 1/6 działania
morfiny.”17
K
​ odeina -,,​Kodeiny fosforan - maksymalne stężenie we krwi występuje w ciągu 1 do
2 godzin. Działanie przeciwkaszlowe utrzymuje się do 4-8 godzin. Kodeiny fosforan
jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem głównie w postaci
glukuronianów”.18
● silnie działające
,​,Morfina jest alkaloidem opium. Jest silnym opioidowym lekiem przeciwbólowym,
skutecznym w leczeniu bólów pochodzenia nocyceptywnego. Działa poprzez
receptory opioidowe rozmieszczone w ośrodkowym układzie nerwowym. Szczególne
powinowactwo wykazuje do receptorów μ. Morfina działa przeciwbólowo poprzez
ośrodkowy układ nerwowy. Wywołuje także senność, zmiany nastroju, obniżenie
16
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=9831-c
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=9224-c
18
​ ttps://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=6650-c
h
17
13
temperatury ciała, zależne od dawki zahamowanie czynności oddechowej. Działanie
przeciwbólowe powodowane jest również przez modyfikację uwalniania substancji
neuroprzekaźnikowych z włókien nerwowych aferentnych. Do migracji i zwiększonej
koncentracji receptorów opioidowych dochodzi w tkankach zmienionych zapalnie, co
wpływa na obwodowe działanie przeciwbólowe morfiny. Morfina wywiera również
działania obwodowe: rozszerza naczynia krwionośne, początkowo zwiększa, a
następnie obniża napięcie mięśniówki gładkiej przewodu pokarmowego i dróg
moczowych, przy zachowanym skurczu zwieraczy. Działanie to może powodować
opóźnienie opróżniania żołądka i przedłużenie przebywania w nim treści
pokarmowej, zahamowanie perystaltyki jelit, zaparcia, zwiększenie ciśnienia w
drogach żółciowych, zaburzenia oddawania moczu. Morfina hamuje czynność
wydzielniczą kory nadnerczy pod wpływem czynników stresowych. Morfina zmniejsza
duszność w niewydolności lewej komory serca i obrzęku płuc. Morfina nie wpływa na
odruchy ścięgniste (np. rzepkowy oraz ze ścięgna Achillesa) oraz autonomiczne.
Opioidowe leki przeciwbólowe mogą powodować uwalnianie histaminy, co u
pacjentów z astmą może wywołać skurcz oskrzeli.”19
,​,​
Fentanyl j​est syntetycznym opioidowym lekiem przeciwbólowym 50 do 100 silniej
działającym niż morfina. Początek działania jest szybki, a czas działania krótki. U
ludzi podanie dożylne jednorazowej dawki 0,5 mg do 1 mg/70 kg mc. powoduje
natychmiastowe zniesienie bólu, zahamowanie ośrodka oddechowego, bradykardię i
inne typowe działania podobne do morfiny. Czas maksymalnego działania fentanylu
wynosi około 30 minut. Wszystkie leki o sile działania zbliżonej do morfiny działają
przeciwbólowo, wpływają hamująco na oddychanie, powodują wymioty, zaparcia,
zależność fizyczną, działają na nerw błędny i wywołują różny poziom sedacji.”20
,,O
​ ksykodon jest czystym agonistą receptorów opioidowych i wykazuje
powinowactwo do receptorów opioidowych µ, δ i κ w mózgu i rdzeniu kręgowym.
Jego działanie jest podobne do morfiny. W lecznictwie wykorzystuje się przede
wszystkim jego właściwości przeciwbólowe, przeciwlękowe, przeciwkaszlowe i
uspokajające.”21
,,Metadon ​silnie działający lek przeciwbólowy o charakterze agonisty opioidowego.
Po podaniu p.o. działa 2-krotnie słabiej niż po podaniu pozajelitowym. Dostępność
biologiczna metadonu wynosi 85%.”22
,,Buprenorfina jest silnym, wykazującym długotrwałe działanie produktem
przeciwbólowym oddziałującym na receptory opioidowe w ośrodkowym układzie
nerwowym. Buprenorfina może wzmacniać działanie innych substancji działających
ośrodkowo, ale w odróżnieniu do innych opioidów, sama buprenorfina podawana w
dawkach klinicznych wywiera jedynie ograniczone działanie uspokajające.
19
20
21
22
​ ttps://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=8478-c
h
​ ttps://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=2404-c
h
http://www.molteni.com.pl/assets/pdf/SmPC%20-%20Oxycodone%20Molteni%
https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=5915
​
14
Buprenorfina wywiera działanie przeciwbólowe dzięki wysokiemu powinowactwu do
różnych typów receptorów opioidowych w ośrodkowym układzie nerwowym, w
szczególności do receptorów µ. W przeciwbólowych dawkach klinicznych,
buprenorfina wiąże się z receptorami opioidowymi z dużym powinowactwem i dużą
awidnością receptorów, dlatego jej odłączanie się od receptora następuje powoli, jak
wykazano w badaniach in vitro.”23
,,H
​ eroina (diacetylomorfina, diamorfina, C21
​H
​ ​NO​5​) – ​organiczny ​związek chemiczny
​ 23
, półsyntetyczny o
​ pioid , acetylowa ​pochodna ​morfiny , po raz pierwszy
zsyntetyzowana w 1
​ 874 , wykazująca od niej około 3–5 krotnie silniejsze działanie
przeciwbólowe w przypadku podania dożylnego, lecz krótsze. Heroina jest silnym
agonistą ​receptorów opioidowych μ, δ, κ , podobnie jak jej endogenny odpowiednik –
endorfina . Dzięki ​grupom acetylowym heroina szybciej niż morfina przechodzi przez
barierę krew-mózg . W mózgu jest e
​ nzymatycznie m
​ etabolizowana do aktywnych
terapeutycznie metabolitów: 6-mono-acetylo-morfiny (6-MAM) i morfiny, stąd można
spotkać się w stosunku do heroiny z określeniem ​proleku.​ Jest bardzo silnym
środkiem ​narkotycznym​, który powoduje e
​ uforię​i błogą apatię.”24
​ 2.2.2 Nieopioidowe
● NLPZ-niesteroidowe leki przeciwzapalne
❖ NLPZ I generacji
,,Kwas acetylosalicylowy należy do grupy kwasowych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych o właściwościach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i
przeciwzapalnych. Mechanizm jego działania polega na nieodwracalnym hamowaniu
cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, a tym samym hamowaniu syntezy
prostanoidów: prostaglandyny E2 (PGE2), prostaglandyny I2 (PGI2) oraz
tromboksanu A2. Hamując syntezę tromboksanu A2 w płytkach krwi, kwas
acetylosalicylowy hamuje także agregację płytek krwi. “25
,,Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Mechanizm działania ibuprofenu polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn.
Ibuprofen zmniejsza ból wywołany stanem zapalnym, obrzęk i gorączkę. Dodatkowo
odwracalnie hamuje agregację płytek krwi. Wykazano, że działanie przeciwbólowe i
przeciwgorączkowe ibuprofenu rozpoczyna się w ciągu 30 minut od przyjęcia
produktu leczniczego."26
​ ttp://plw.urpl.gov.pl/files/BUPREDINE_MULTIDOSE_VET_CHARAKTERYSTY
h
​ ttps://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Heroina
h
25
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=783-c
26
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=21646-c
23
24
15
❖ NLPZ II generacji
Meloksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) z grupy
​
oksykamów,
wykazującym
przeciwgorączkowe.
działanie
przeciwzapalne,
przeciwbólowe
i
❖ NLPZ III generacji
Celekoksyb -,,cyklooksygenaza jest enzymem warunkującym powstawanie
prostaglandyn. Zidentyfikowano dwie izoformy cyklooksygenazy, COX-1 i COX-2.
COX-2 jest izoformą enzymu indukowaną pod wpływem bodźców prozapalnych i
uważa się, że jest ona odpowiedzialna przede wszystkim za syntezę
prostanoidowych mediatorów bólu, stanu zapalnego i gorączki. Uważa się, że COX-2
bierze udział w owulacji, implantacji oraz zamknięciu przewodu tętniczego, oraz że
wpływa na regulację czynności nerek i ośrodkowego układu nerwowego
(wywoływanie gorączki, odczuwanie bólu, funkcje poznawcze). Może również
wpływać na proces gojenia wrzodów trawiennych. Stwierdzono obecność COX-2 w
tkankach otaczających wrzody żołądka u ludzi, ale nie wyjaśniono, jaki to może mieć
wpływ na proces gojenia wrzodu’.27
2.2.3.Środki zwiotczające.
​Środki zwiotczające powodują odwracalny paraliż mięśni.
● niedepolaryzujące
❖ kuraryny-działają na poziomie płytki nerwowo-mięśniowej
blokując ​dostęp acetylocholiny do receptora w mięśniu
,,Pankuronium jest niedepolaryzującym lekiem zwiotczającym mięśnie poprzecznie
prążkowane w wyniku antagonizmu konkurencyjnego z acetylocholiną w płytce
nerwowo-mięśniowej. W niewielkim stopniu blokuje przed- i pozazwojowe receptory
cholinergiczne. Pankuronium nie działa na zwoje układu współczulnego. W
niewielkim stopniu, w porównaniu z innymi lekami zwiotczającymi, wpływa na
zwiększenie wydzielania histaminy. Ponadto stymuluje wydzielanie noradrenaliny
oraz hamuje nerw błędny, przez co może powodować przyspieszenie czynności
serca oraz podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Po podaniu dożylnym
maksymalne działanie zwiotczające występuje po około 2 – 3 minutach i utrzymuje
27
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=9270-c
16
się przez około 40 – 60 minut. Blokadę przewodnictwa nerwowo-mięśniowego,
wywołaną przez pankuronium można odwrócić podając inhibitory cholinoesterazy jak
edrofonium czy neostygminę, poprzedzone podaniem atropiny (lub podane
jednocześnie z nią).”28
,,Wekuronium (​łac. vecuronium) – wielofunkcyjny o
​ rganiczny związek chemiczny z
grupy s​teroidów,​ pochodna ​androstanu​. Niedepolaryzujący lek blokujący
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, stosowany jako środek pomocniczy w
znieczuleniu ogólnym​."29
,,Atrakurium​- produkt Tracrium zawiera substancję czynną benzenosulfonian
atrakurium, który jest związkiem wysoce swoistym, blokującym konkurencyjnie
(wywołującym blok niedepolaryzacyjny) przewodnictwo nerwowo-mięśniowe,
wykazującym średni czas działania. Środki niedepolaryzujące przeciwdziałają
neuroprzekaźnikowemu działaniu acetylocholiny przez łączenie się z miejscami
receptorowymi na płytce motorycznej. Atrakurium może być używane w szerokim
zakresie zabiegów chirurgicznych oraz w celu ułatwiania kontrolowanej wentylacji.”30
● depolaryzujące
❖ pseudokuraryny-działają na poziomie płytki mięśniowo-nerwowej
blokując dostęp acetylocholiny i nie są rozkładane co powoduje
ciągły skurcz mięśnia,a w efekcie jego zwiotczenie(nie dochodzi do
depolaryzacji błony komórkowej)
,,​Chlorek suksametoniowy j​est środkiem depolaryzującym o bardzo krótkim czasie
działania. Powoduje zwiotczenie mięśni szkieletowych poprzez depolaryzację płytki
nerwowo-mięśniowej. Całkowity blok nerwowo-mięśniowy poprzedzany jest zwykle
krótkotrwałymi drżeniami pęczkowymi mięśni, zwłaszcza w obrębie twarzy, szyi i
kończyn. Drżenia mięśniowe ustępują po kilku sekundach, po czym występuje
zwiotczenie mięśni. Chlorek suksametoniowy powoduje podwyższenie ciśnienia
śródgałkowego i śródczaszkowego. Zwiększa ciśnienie wewnątrzżołądkowe oraz
napięcie dolnego zwieracza przełyku. Może powodować uwalnianie histaminy.
Działając na zwoje współczulne, może powodować przyspieszenie czynności serca i
zwiększenie ciśnienia tętniczego. Większe dawki, działające na muskarynowe
receptory cholinergiczne, mogą powodować bradykardię i rytm węzłowy. Po zbyt
częstym powtarzaniu dawek może wystąpić tachyfilaksja i zmiana bloku I fazy
(depolaryzacyjny blok nerwowo-mięśniowy) w blok II fazy (przypominający
niedepolaryzacyjny blok nerwowo-mięśniowy) i długotrwały bezdech.”31
28
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=7860-c
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wekuronium
30
​ ttps://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=6732-c
h
31
​ ttps://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=1404-c
h
29
17
​2.2.4. Leki przeciwbólowe
● analgezja prewencyjna -przed zabiegiem operacyjnym
● analgezja śródoperacyjna
● analgezja pooperacyjna
2.2.5 Leki wspomagające
● przeciwwymiotne
● zmniejszające ilość wydzieliny w drogach oddechowych
● zmniejszające wydzielanie kwasów żołądkowych
18
Rozdział 3
3.1 Wytyczne PTAiIT
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii to powstałe w 1959 roku
stowarzyszenie naukowe, które przygotowuje ekspertyzy i opracowania oraz wydaje
opinie w dziedzinie anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji i leczenia bólu.
Opracowuje standardy i wytyczne procedur anestezjologicznych, intensywnej terapii,
resuscytacji i leczenia bólu. Wydaje czasopisma i publikuje prace naukowe, bierze
udział w kształtowaniu dydaktyki specjalizacyjnej i uczestniczy w egzaminach
specjalizacyjnych. Współdziała w planowaniu służby zdrowia w swojej dziedzinie,
współdziała z administracją publiczną, samorządową oraz mediami. Popularyzuje
osiągnięcia
swojej
gałęzi
medycyny.
Rodzaj znieczulenia do zabiegu operacyjnego zależy od jego rodzaju, rozległości
czasu trwania i oczywiście
również od stanu pacjenta oraz obciążeń
współistniejących. Ponadto kluczową rolę odgrywa wiek pacjenta. Do dobrania
idealnego znieczulenia należałoby uwzględnić wszystkie powyższe aspekty
pamiętając o tym , iż odpowiednie znieczulenie powinno zapewnić właściwy stopień
analgezjii oraz amnezji okołooperacyjnej , jak najmniejsze działania niepożądane i
oczywiście jak największy komfort dla chirurga.
W związku z powyższym. Najczęściej stosowaną skalą do oceny ryzyka
znieczulenia jest, skala ASA. Odpowiednie znieczulenie powinno zapewnić zarówno
optymalne warunki dla operującego chirurga, właściwy stopień analgezji i amnezję
okołooperacyjną, jak i możliwie jak najmniejsze działania niepożądane na układ
sercowo-naczyniowy. Najmniej obciążającym rodzajem znieczulenia, które można
zastosować w przypadku drobnych zabiegów, jest anestezja miejscowa związana z
niewielkim ryzykiem powikłań układu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie
aktywności układu współczulnego, do którego dochodzi w przypadku innych niż
miejscowe rodzajów znieczulenia, może prowadzić do śródoperacyjnych spadków
ciśnienia tętniczego, co zwiększa ryzyko okołooperacyjnych zgonów, zawałów serca
czy powikłań niedokrwiennych ze strony ośrodkowego układu nerwowego.
19
3.1.1 Wytyczne do znieczulenia ze względu na wiek.
Należy podkreślić, że wiek pacjenta predysponuje do rodzaju znieczulenia. Z całą
stanowczością możemy stwierdzić, że dziecko to nie jest miniaturką osoby dorosłej, a
senior nie jest starszą wersją 30-latka, mówimy tu oczywiście o całej biologii i
fizjologii jednostki.
W standardach anestezjologii oczywiście ów podział jest bardzo widoczny. Biorąc
pod uwagę technikę znieczulenia bardzo istotny. W przeważającej większości, dzieci
znieczulane są ogólnie. Istotna jest więc znajomość anatomiczna układu
oddechowego osobników reprezentujących dany wiek .
Z punktu widzenia i intubacji i wentylacji mechanicznej najważniejsze u dzieci to:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
krótka szyja
duży język i głowa
wąskie drogi oddechowe
oddech przez nos
do ok. 8 r.ż stożkowaty kształt krtani
krtań położona wyżej
długa,wąska i wiotka nagłośnia
ograniczona ruchomość klatki piersiowej
płytki oddech
wysoka częstotliwość oddechów
przestrzeń bezużyteczna większa, mniejsza objętość pęcherzyków płucnych
podwójne zapotrzebowanie na tlen
wady wrodzone
❖ zespół Goldenhara- między innymi anomalie twarzoczaszki
❖ zespół Cornelii de Lange-krótkogłowie,krótka szyja,rozszczep
podniebienia
❖ zespół Pierre-Robine’a-niedorozwój żuchwy,cofnięcie brody,
❖ rozszczep podniebienia
❖ zespół Beckwitha-Wiedemanna-gigantyzm
❖ mukopolisacharydoza-duża głowa
Czas ma decydujący i nieodwracalny wpływ na postępującą degradację komórek,
tkanek i narządów. Proces ten nazywamy starzeniem się organizmu. Okres ten
charakteryzuje się również pogorszeniem możliwości radzenia sobie ze stresem,
20
zaburzeniem funkcji poznawczych, demencją i utratą masy mięśniowej i słabością
mięśni, ograniczoną funkcją wątroby i nerek, dysfunkcją układu oddechowego oraz
sercowo-naczyniowe i chorobami współistniejącymi.
Wszystkie te czynniki mają
decydujący wpływ na farmakokinetykę i farmakodynamikę leków używanych podczas
procedur anestezjologicznych. W związku z tym napotykamy na następujące
zjawiska:
●
●
●
●
●
ograniczenie metabolizmu leków w związku z dysfunkcją wątroby
opóźnione wydalanie leków w związku z dysfunkcją nerek
wyższe stężenie leków w związku z redukcją krwi krążącej
wrażliwość na leki w związku ze spadkiem liczby receptorów wiążących
ograniczenie wiązania leków z białkami w związku z niskim stężeniem albumin
Operacja dla seniora jest ekstremalnym urazem dla jego fizjologii,
w związku
z powyższym wprowadzono protokół ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) –
protokół krótkiej hospitalizacji z maksymalnym ograniczeniem powikłań u pacjentów
leczonych operacyjnie. Jednak ta procedura jest domeną bardziej chirurgiczną
aniżeli anestezjologiczną.
3.1.2 Wytyczne do znieczulenia ze względu na choroby współistniejące.
Choroby współistniejące w dużej mierze będą dyktować sposób znieczulenia do zabiegu czy
procedury diagnostycznej z wielu powodów, każda jednostka chorobowa predysponuje do
rodzaju leku, drogi podania dawki, częstości, ponadto choroby niosą ze sobą obowiązek
przyjmowania leków te natomiast mają istotny wpływ na farmakokinetykę, wrażliwość,
działanie i skuteczność środków używanych do znieczulenia. Może nawet zaistnieć
konieczność rezygnacji z pewnego środka. W związku z ogromną ilością jednostek
chorobowych chorób współistniejących wprowadzono skalę ASA (American Society of )
Anaesthesiology, która pozwala ocenić ogólny stan pacjenta przed przystąpieniem do
znieczulenia i już na wstępie wyeliminować pewne posunięcia w celu uniknięcia różnego
rodzaju niepowodzeń czy komplikacji.
Oto jak przedstawia się ta klasyfikacja:
● ASA 1–pacjent zdrowy
❖ bez obciążeń,poddany małemu lub średniemu zabiegowi
● ASA 2–pacjent z łagodnym schorzeniem układowym, nie mającym wpływu na
normalne funkcjonowanie
❖ wyrównana cukrzyca
❖ stabilne, kontrolowane nadciśnienie
❖ niedokrwistość
21
●
●
●
●
●
❖ niewielka otyłość
❖ choroba niedokrwienna serca w niewielkim stopniu
ASA 3–pacjent z ciężkim schorzeniem układowym, ograniczającym normalne
funkcjonowanie
❖ nieuregulowana cukrzyca
❖ świeżo przebyty zawał serca (do 3 m-cy przed zabiegiem)
❖ dusznica bolesna
❖ ciężkie schorzenia układu oddechowego
ASA 4–pacjent z ciężkim schorzeniem układowym, które jest ciągłym
zagrożeniem dla życia
❖ wada serca z cechami ostrej niewydolności krążenia
❖ zastoinowa niewydolność krążenia
❖ świeży zawał
❖ niewydolność wątroby
❖ niewydolność nerek
❖ niewydolność gruczołów dokrewnych
ASA 5–pacjent w stanie ciężkim, u którego zgon nastąpi najprawdopodobniej
w ciągu 24 godz bez względu na to czy zostanie poddany zabiegowi czy też
nie
❖ niewydolność wielonarządowa
❖ masywny zator tętnicy płucnej
❖ pęknięty tętniak aorty
ASA 6–pacjent z orzeczoną śmiercią mózgu, którego narządy są pobierane do
przeszczepu
E–operacja nagła lub nagląca
3.1.3 Wytyczne do znieczulenia w zależności od rodzaju zabiegu
Zastosowane znieczulenie ma ścisły związek z wykonywanym zabiegiem przede
wszystkim jego miejscem oraz czasem trwania jak również jego rozległością.
● znieczulenie miejscowe (powierzchniowe) -zabiegi krótkie, mało inwazyjne na
małych powierzchniach ciała i tkankach gdzie przenikliwość i penetracja leku
jest wystarczająca aby przerwać przewodnictwo nerwowe.
❖ spreje
❖ maści
❖ krople
● znieczulenie miejscowe (przewodowe)- zabiegi większe i dłuższe, środek
podawany jest w okolicę nerwu lub splotu zaopatrującego przewodnictwo
wybranej części ciała i ich zablokowanie
22
● znieczulenie ogólne- duże zabiegi na głowie szyi klatce piersiowej i jamie
brzusznej, znieczulenie obejmujące cały organizm, środki podawane są drogą
dożylną lub wziewną (mieszanina tlenu i gazów anestetycznych).
3.2.Powikłania w trakcie znieczulenia
3.2.1 Oddechowe
​
● hipoksemia- zbyt niska zawartość tlenu we krwi tętniczej, predysponuje do
występowania zaburzeń rytmu serca, wzrostu ciśnienia w tętnicy płucnej,
wzrostu stężenia hemoglobiny
❖ przyczyny sprzętowe
❖ zła intubacja
❖ bradykardia
❖ hipotensja
● hiperkapnia-podwyższone ciśnienie dwutlenku węgla we krwi
❖ rozszerzenie oskrzeli
❖ ułatwia oddawanie tlenu w tkankach
❖ zwiększa resorpcję dwuwęglanów w nerkach-wtórna zasadowica
metaboliczna
❖ powoduje ucieczkę potasu z komórek do osocza
● hipokapnia-obniżone ciśnienie dwutlenku węgla we krwi
❖ upośledza oddawanie tlenu w tkankach
❖ zwiększa zużycie tlenu w tkankach
❖ zmniejsza mózgowy przepływ krwi
❖ zwęża oskrzela obniża podatność płuc
● podwyższenie oporu dróg oddechowych
● pozycja ma wpływ na wentylację
● niedodma
● zmniejszenie usuwania wydzieliny
● zwiększenie zużycia tlenu-obniżenie rzutu serca
​3.2.2 Krążeniowe
●
​zaburzenia rytmu serca
●
obniżenie rzutu serca
❖ hipowolemia i niewydolność krążenia
● podwyższenie rzutu serca
❖ gorączka ,dreszcze
❖ pobudzenie układu współczulnego
23
● zwiększone ryzyko zatorowości
● NZK- nagłe zatrzymanie krążenia
3.2.3 Zaburzenia neurologiczne
​
●
●
●
●
●
zachowany stan świadomości podczas anestezji
zaburzenia krążenia mózgowego
uszkodzenie nerwów
okołooperacyjny udar mózgu
pooperacyjny zespół majaczeniowy
3.2.4 Zaburzenia diurezy
Do dużych długo trwających zabiegów należy pacjentów cewnikować ponieważ w
ten sposób można dokładnie monitorować diurezę pacjenta znieczulonego, co z kolei
pozwala ocenić funkcję nerek i układu krążenia. Wielomocz i skąpomocz może mieć
wiele przyczyn
● zatkanie cewnika
● hipowolemia
● hipotermia
● działanie anestetyków
● zbyt niskie ciśnienie perfuzyjne nerek
● interwencji chirurgicznej
Po ustaleniu przyczyny danego stanu należy mu przeciwdziałać.
3.2.5 Zaburzenia regulacji temperatury
Zmiany temperatury podczas znieczulenia są zjawiskiem bardzo częstym i mają
ścisły związek z anestetykami oraz z czasem i rozległością zabiegu operacyjnego.
Szczególnie narażone na spadek temperatury podczas zabiegu są noworodki,
niemowlęta i małe dzieci. Z punktu widzenia anestezjologii dziecko, które nie
ukończył 46 tygodni życia powinno być traktowane jak noworodek, w związku z tym
warunki panujące w sali gdzie następuje znieczulenie i operacja dzieci, są o
podwyższonych wymogach i uregulowane prawnie. Oto podstawowe nich:
● możliwość regulacji temperatury w sali
● inkubator operacyjny z systemem lamp grzewczych
● urządzenie podgrzewające za pomocą ciepłego powietrza
● materacyk elektryczny wodny
24
● folie termoizolacyjne
● nawilżacz i ogrzewacz gazów oddechowych i anestetycznych
● okrycie głowy
Rozdział 4
4.1. ​Metodologia badań własnych
4.1.1.Przedmiot i cele
Celem niniejszej pracy jest ukazanie roli pielęgniarki anestezjologicznej w
farmakoterapii znieczulenia, ukazanie jej wszechstronnej wiedzy i predyspozycji
wymaganych na tym stanowisku. Oraz postrzegania jej pracy przez pryzmat stażu
zawodowego anestezjologa.
4.1.2 Problemy i hipotezy badawcze
Czy pielęgniarka odgrywa jakąkolwiek rolę w procedurze znieczulenia?
Czy wiedza pielęgniarki na temat leków i sprzętu stosowanego w procedurach ma
jakieś znaczenie?
Czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych ma sens?
Czy ocena wiedzy i umiejętności przez członka zespołu anestezjologicznego
motywuje do działania?
Czy staż pracy anestezjologa ma wpływ na ocenę wiedzy i umiejętności pielęgniarki
anestezjologicznej?
4.1.3 Metody,techniki i narzędzia badawcze
​ etoda badań to zespół uzasadnionych ciągów koncepcyjnych oraz technicznych,
M
obejmujących postępowania badacza mających na celu rozwiązanie problemu. Jest
to określony sposób z zastosowaniem odpowiedniej techniki i narzędzi.
Metody badawcze dzielimy na jakościowe i ilościowe. W niniejszej pracy zostały
wykorzystane metody jakościowe, które to posługują się elastycznymi narzędziami
badawczymi, te zaś można dostosować do nieprzewidzianych warunków przed
rozpoczęciem pracy. Charakterystyczna w tej metodzie jest bezzałożeniowość oraz
zbadania tego, czego nie da się obiektywnie zmierzyć.32
32
Józef Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.
​
25
Wywiad jest jedna z podstawowych metod badawczych i polega na zadawaniu przez
ankietera pytań. Podczas gdy badany sam odpowiada na pytania, technika ta
określana jest jako ankieta. Wyróżniamy kilka typów wywiadów:
● wywiad swobodny
● wywiad kwestionariuszowy
● ankietę
● wywiad​ pogłębiony
● ​metoda biograficzna
● jakościowa analiza tekstu
● ​obserwacja
​Techniki ankiety zaś można podzielić na:
● ​ankietę pocztową
● ​ankietę audytoryjną
W przypadku wywiadu badacz prowadzi bezpośrednią rozmowę z respondentem,
przypadku ankiety badany sam wypełnia kwestionariusz.
W przypadku ankiety i wywiadów kwestionariuszowych, badacz wykorzystuje
zestandaryzowany ​kwestionariusz​, w przypadku wywiadów swobodnych badacz
przygotowuje jedynie ​dyspozycje do wywiadu
Technika badań to czynności praktyczne
●
●
●
●
●
●
obserwacja
wywiad
ankieta
badanie dokumentów
analiza treści
techniki projekcyjne
Narzędzie to każdy przedmiot służący do realizacji wybranej techniki
Główne narzędzia badawcze to:
● ​kwestionariusz​ wywiadu
● kwestionariusz ankiety
● narzędzia ​socjometrii
● narzędzia ​obserwacji
● skale33
Użytym w pracy narzędziem badawczym jest ankieta, której kwestionariusz wygląda
następująco:
33
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metodologia_bada%C5%84_pedagogicznych
​
26
27
Przedstawiony kwestionariusz pozwala zagłębić się w nurtujący nas problem i
spojrzeć na niego oczami osób współpracujących i odpowiedzieć na pytanie jaka jest
rola pielęgniarki w procedurze znieczulenia?
28
4.1.5 Organizacja i teren
Grupa respondentów to lekarze pracujący w SP ZOZ w Puławach w okresie
luty 2020- lipiec 2020 oraz w innych szpitalach na oddziałach Intensywnej Terapii i
Traktach Operacyjnych jako specjaliści w dziedzinie anestezjologii i intensywnej
terapii.
Teren badań został wybrany nieprzypadkowo ponieważ jestem pielęgniarką
instrumentariuszką we wspomnianym szpitalu i dostępność
wykonania ankiety była możliwa w macierzystym zakładzie pracy ( większość
respondentów) co oczywiście było bardzo korzystne czasowo i organizacyjnie.
1.Poniższy wykres przedstawia staż pracy lekarzy biorących udział w badaniu.
Wykres 1​Staż pracy.
Badania własne
29
Jak widzimy na przedstawionym wykresie 66.7% badanych to grupa lekarzy z
​
najwyższym stażem pracy czyli powyżej 20 lat. Najmniejszą grupę stanowią
respondenci ze stażem pracy w przedziale 10 -20 lat.
Przejdźmy teraz do omówienia pytań z arkusza ankiety.
2.​
Czy podczas znieczulenia pracuje pan/pani z pielęgniarką anestezjologiczną?
Wykres 2 ​Praca z pielęgniarką podczas procedury znieczulenia.
Badania własne
Do wyboru były trzy odpowiedzi: zawsze, czasami i nigdy.
W dobie obowiązujących przepisów, wymogów CMJ (Centrum Monitorowania
Jakości), akredytacji, posiadanych certyfikatów ISO (Międzynarodowa Jednostka
Normalizacyjna) oraz ciągłego monitorowania standardów wydawać by się mogło, że
odpowiedź na zadane pytanie będzie przynajmniej w 99% brzmiała ,,zawsze”.
Powyższy diagram przedstawia odpowiedzi respondentów i ukazuje: ponad połowa
ankietowanych, bo aż 53,3% deklaruje,że tylko czasami ​pracuje z pielęgniarką podczas
znieczulenia z czego aż 70% z ponad 20-letnim stażem przystępuje do tej procedury
samodzielnie, co ukazuje poniższy diagram.
30
Wykres 3​Praca z pielęgniarką podczas procedury znieczulenia lekarzy ze stażem powyżej 20 lat.
Badania własne
Natomiast lekarze ze stażem poniżej 10 lat i pomiędzy 10 a 20, w 100% wykonują tę
procedurę z pielęgniarką.
Ciekawymi rozważaniami byłoby badanie czym uwarunkowana jest zaistniała
rozbieżność?
Tylko 30% grupa spośród badanych anestezjologów ze stażem pracy powyżej 20
lat deklaruje swoją pracę zawsze z pielęgniarką anestezjologiczną.
Zastanawiająca jest, trzeba przyznać, ta dosyć duża rozbieżność.
31
3.Czy ma znaczenie specjalizacja pielęgniarki podczas znieczulenia
Skala z zakresu 1-5 lub nie,gdzie 1-bez znaczenia,5-znaczenie zasadnicze.
​Wykres 4​Specjalizacja pielęgniarki, a znaczenie w znieczuleniu.
Badania własne
Jak widzimy na powyższym diagramie kwalifikacje i doświadczenie pielęgniarek
mają znaczące miejsce w procedurach anestezjologicznych. Znacząca większość,
bo blisko 70% chciałoby pracować ze specjalistką w swojej dziedzinie. Napawa to
oczywiście dużym optymizmem podczas samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych oraz motywuje do dalszych działań w tym zakresie.
32
Należałoby zauważyć iż rozłam w tych życzeniach należy po raz kolejny do grupy
specjalistów pracującej w zawodzie ponad 20 lat i to dokładnie po połowie.
Wykres 5​Chęć pracy lekarzy z pielęgniarką specjalistką
Natomiast grupa badanych ze stażem w granicy 10-20 lat oraz poniżej 10 nadal
jest jednomyślna w swoich ocenach i życzeniach, wszyscy respondenci z tej grupy
preferują pracę ze specjalistami w swojej dziedzinie.
33
4.Czy pielęgniarki anestezjologiczne posiadają odpowiednią wiedzę na temat
rodzajów znieczuleń?
Skala z zakresu 1-5 lub nie,gdzie 1-niewiedza,5-bardzo dobra wiedza
Poniższy diagram przedstawia ocenę wiedzy pielęgniarek anestezjologicznych na
temat rodzajów znieczulenia, przez lekarzy anestezjologów ściśle z nimi
współpracującymi podczas procedur wykonywanych na co dzień.
Jak widać w świetle ocen lekarskich klasuje się ona bardzo wysoko 53.3%
respondentów ocenia ją na poziomie 5 w skali 5-stopniowej , nieco mniej niż połowa
46.7% ocenia tę wiedzę na poziomie 4 w skali 5-stopniowej. Wyniki te można
swobodnie uznać za bardzo dobre.
Wykres 6 ​Ocena posiadanej wiedzy na temat rodzajów znieczuleń.
Badania Własne
34
Na uwagę zasługuje ponownie fakt, że ankietowani ze stażem w granicy 10-20 lat
oraz poniżej 20 lat, oceniają tę wiedzę jednomyślnie na 5, natomiast Ci, ze stażem
powyżej 20 pokazuje poniższy diagram.
Wykres 7​. Ocena wiedzy pielęgniarek na temat rodzajów znieczuleń przez lekarzy ze stażem powyżej 20 lat
Badania własne
Wynik oczywiście imponujący biorąc pod uwagę oceny, jednak rozbieżność kolejny
raz zauważamy w grupie zawodowej z najwyższym stażem.
35
5.Czy pielęgniarki anestezjologiczne posiadają odpowiednią wiedzę na
temat metod znieczuleń?
Skala z zakresu 1-5 lub nie,gdzie 1-niewiedza,5-bardzo dobra wiedza
Wykres 8​ Ocena wiedzy pielęgniarek na temat metod znieczuleń przez lekarzy
Badania własne
60% biorących udział w badaniu oceniło poziom wiedzy jako najwyższy natomiast
40% nieco poniżej, nasuwa się pytanie jaki % ankietowanych ze stażem powyżej 20
lat dało ocenę bardzo dobrą?
Poniższy diagram to dokładnie przedstawia ocenę wiedzy pielęgniarek na temat
metod znieczuleń oczywiście przez drugą połowę zespołu anestezjologicznego.
36
Wykres 9​Ocena wiedzy pielęgniarek na temat metod znieczuleń przez lekarzy ze stażem powyżej 20 lat
Jak widać tylko 30% z tej grupy zawodowej ocenia wiedzę pielęgniarek na
najwyższym poziomie. Oczywiście ocena 4 u 70% badanych jest również bardzo
wysoką oceną motywującą do poszerzania swojej wiedzy.
6.Czy pielęgniarki anestezjologiczne posiadają odpowiednią wiedzę na temat
leków stosowanych w znieczuleniach?
37
Skala z zakresu 1-5 lub nie,gdzie 1-niewiedza,5-bardzo dobra wiedza
Odpowiedź wygląda dokładnie tak jak na poprzednie pytanie czyli 60% badanych
uważa, że wiedza jest na najwyższym poziomie natomiast 40%, że
nieco niższa.Obrazuje to poniższy diagram.
Wykres 10​Ocena wiedzy na temat leków stosowanych w znieczuleniach.
Badania własne
Zobaczmy jak ta ocena wygląda w grupach z najdłuższym stażem .
38
Wykres 11​Ocena wiedzy pielęgniarek na temat leków stosowanych w znieczuleniu przez grupę lekarzy ze
stażem ponad 20 lat.
Badania własne
I tu następuje pierwszy rozłam w grupie badanych ze stażem w przedziale 10-20
lat oraz poniżej 10 lat, obie grupy mają różne zdanie. Grupa lekarzy ze stażem
poniżej 10 lat w 100% jest zgodna, że wiedza pielęgniarek jest na najwyższym
39
poziomie. Dokładnie cała grupa lekarzy w przedziale 10-20 lat stażu deklaruje, że ta
wiedza jest nieco niższa.
Wykres 12 ​Ocena wiedzy pielęgniarek na temat leków stosowanych w znieczuleniu przez grupę lekarzy ze
stażem poniżej 10 lat i 10-20 lat.
Badania własne
7.Czy pielęgniarki anestezjologiczne posiadają odpowiednią wiedzę na temat
sprzętu wykorzystywanego w znieczuleniach?
40
Skala z zakresu 1-5 lub nie,gdzie 1-niewiedza,5-bardzo dobra wiedza
Wykres 13​Ocena wiedzy pielęgniarek na temat sprzętu stosowanego w znieczuleniu,przez lekarzy biorących
udział w procedurze.
Badania własne
Nieznaczna większość ankietowanych ocenia wiedzę pielęgniarek na temat
sprzętu używanego do znieczuleń na poziomie bardzo dobrym, nieco poniżej połowy
klasują się oceny dobre. Należy jednak wspomnieć, że aparat do znieczuleń jest
sprzętem specjalistycznym i znajomość obsługi wymaga dodatkowej wiedzy. Aparat
jest codziennie testowany i kalibrowany i za te czynności odpowiada pielęgniarka
anestezjologiczna.
41
Jak to widoczne jest na poprzednich wykresach zdania szczególnie są podzielone
w najstarszej grupie stażowej specjalistów z dziedziny anestezjologii i intensywnej
terapii. Poniżej diagram przedstawiający ocenę wiedzy pielęgniarek na temat
sprzętu używanego do znieczuleń przez lekarzy ze stażem
powyżej 20 lat.
Wykres 14​Ocena wiedzy pielęgniarek na temat sprzętu stosowanego w znieczuleniu,przez lekarzy ze stażem
pracy powyżej 20 lat biorących udział w procedurze.
Badania własne
42
8.Czy pielęgniarki anestezjologiczne posiadają odpowiednią wiedzę na temat
standardów w anestezjologii?
Skala z zakresu 1-5 lub nie,gdzie 1-niewiedza,5-bardzo dobra wiedza
Wykres 15​.Ocena wiedzy pielęgniarek na temat standardów stosowanych w anestezjologii.
Badania własne
Również w tej płaszczyźnie wiedza pielęgniarek jest oceniana na najwyższym
poziomie prawie połowa ocenia tę wiedzę na 4 w pięciostopniowej skali ,a nieco
ponad połowa ocenia tę wiedzę na 5 w tej skali.
43
Poniżej diagram przedstawiający ocenę wiedzy pielęgniarek na temat standardów
w anestezjologii przez lekarzy ze stażem pracy powyżej 20 lat.Tradycyjnie już
widoczny jest duży rozłam w ocenie.
Wykres 16 ​Ocena wiedzy pielęgniarek na temat standardów stosowanych w anestezjologii przez lekarzy ze
stażem powyżej 20 lat pracy.
Badania własne
44
9.Jak ocenia pan/pani udział i rolę pielęgniarki w farmakoterapii
znieczulenia?
Skala z zakresu 1-5 gdzie 1-niewielki udział i rola, 5-bardzo duża rola i udział.
Wykres 17 ​Rola i udział pielęgniarki w farmakoterapii znieczulenia.
Badania własne
Powyższy diagram po raz kolejny ukazuje dużą rolę i udział pielęgniarki w procesie
znieczulenia. Ankietowani oceniają ją na 4 i 5 w
pięciostopniowej skali.
Kolejny diagram ukaże oceny tego zagadnienia największej grupy badanych.
45
Wykres 18 ​Udział i rola pielęgniarki w farmakoterapii znieczulenia,lekarze ze stażem powyżej 20 lat pracy
Badania własne.
Połowa ankietowanych lekarzy ze stażem powyżej 20 lat pracy ocenia udział
pielęgniarki jako bardzo wysoki ( 5- w pięciostopniowej skali), 40 % tej samej grupy
również ocenia wysoko, ale tylko 4, natomiast 10% tej samej grupy udział ten ocenia
tylko na 2.
Nadal jednomyślność w tej kwestii utrzymuje grupa respondentów ze stażem poniżej
10 lat pracy i ocenia ten udział oczywiście na 5.
Dokładnie na pół podzielona jest grupa ze stażem między 10-20 lat,ale oczywiście
oceny są bardzo wysokie.
10.Czy obecność pielęgniarki anestezjologicznej ma wpływ na proces
znieczulenia?
Skala jak dotychczas od 1 do 5 ,gdzie 1-niewielki stopień wpływu, 5 bardzo duży.
46
Wykres 19 ​Wpływ obecności pielęgniarki anestezjologicznej na proces znieczulenia.
Badania własne
Jak widać na powyższym diagramie ⅔ badanych uważa, iż obecność pielęgniarki
anestezjologicznej ma bardzo duży wpływ w procedurę znieczulenia. Tylko ⅓
respondentów deklaruje, że wpływ obecności pielęgniarki podczas znieczulenia jest
na poziomie dosyć wysokim.
47
Natomiast poniższy diagram pokazuje jak ocenia to grupa najstarszych stażem
badanych.
Wykres 20 ​Wpływ obecności pielęgniarki anestezjologicznej na proces znieczulenia .
Badania własne
.
​ łatwością zauważamy,że grupa ta jest tradycyjnie podzielona co do oceny
Z
obecności pielęgniarki i jej wpływu na proces znieczulenia. Ponad połowa daje ocenę
najwyższą nieco poniżej połowy ocenę dobrą. Pozostałe grupy standardowo zgodne
co do najwyższej punktacji.
48
11.Czy obecność pielęgniarki anestezjologicznej podczas znieczulenia ma
wpływ na jego czas?
Skala z zakresu 1-5,gdzie 1-nieznaczny wpływ ,5-bardzo duży wpływ.
Odpowiedzi pokazuje poniższy wykres.
Wykres 21​Czas znieczulenia ,a obecność pielęgniarki anestezjologicznej.
Badania własne
Zdecydowana większość lekarzy uważa,że wpływ obecności pielęgniarki na czas
znieczulenia jest duży, ale nie bardzo duży. Grupa ankietowanych ze stażem
powyżej 20 lat pracy jest podzielona po 50% z punktacją 5 oraz 50% z punktacją 4.
49
12.Czy pielęgniarka anestezjologiczna ma wpływ na komfort pracy podczas
znieczulenia?
Jeśli tak proszę podać stopień wpływu w skali od 1 do 5 gdzie 5 bardzo duży 1-nieznaczny
Wykres 22 ​Obecność pracy pielęgniarki,a komfort pracy podczas znieczulenia.
Badania własne
Blisko połowa ankietowanych uważa, że obecność pielęgniarki anestezjologicznej
ma nie decydujący, ale dosyć duży wpływ na komfort pracy podczas znieczulenia
( 46.7% podaje-4) 40% uważa, że wpływ obecności jest bardzo duży.
Ciekawym jest fakt, że 6.7 % ocenia ten udział na 3,a kolejne 6.7 % wyraża
kategoryczne ,,nie”.
50
Sprawdźmy jak wygląda ocena naszej grupy seniorów zawodu.
Wykres 23 ​Komfort pracy podczas znieczulenia ,a obecność pielęgniarki .Ocena przez grupę zawodową z
najwyższym stażem.
Badania własne
Jak widać zdania są podzielone. Połowa ankietowanych ocenia obecność na 4,
ponad 42% na 5, a nieco ponad 7% uważa, że nie ma żadnego wpływu.
Grupa ze stażem poniżej 10 lat pracy ocenia obecność pielęgniarki na 5, zaś grupa
ze stażem 10-20 lat dokładnie po połowie ocenia na 4 i 5.
51
13.Czy pielęgniarka anestezjologiczna traktowana jest jako znaczący członek
zespołu anestezjologicznego?
Jeśli tak proszę zaznaczyć znaczenie w skali od 1 do 5, gdzie 1-niewielkie,
5 bardzo duże.
Wykres 24 ​Pielęgniarka jako członek zespołu anestezjologicznego.
Badania własne
Powyższy wykres pokazuje, iż pielęgniarka anestezjologiczna jest traktowana jako
ważny i bardzo ważny członek zespołu anestezjologicznego.
Pokuszę się oczywiście i zobrazuję opinię najstarszej grupy zawodowej.
Jak widać grupa jest podzielona dokładnie po połowie, ale oceny nadal
z najwyższej półki.
52
Wykres 25 ​Ocena pielęgniarki jako członka zespołu anestezjologicznego,zdanie badanych ze stażem powyżej
20 lat pracy.
Natomiast grupa ze stażem poniżej 10 lat i między 10-20 odpowiada już bardziej
jednomyślnie-że pielęgniarka anestezjologiczna jest traktowana jako bardzo ważny
członek zespołu anestezjologicznego, co dokładniej obrazuje poniższy wykres.
53
Wykres 26 ​Ocena pielęgniarki jako członka zespołu,badana grupa ze stażem 10-20 i poniżej 20 lat pracy.
Badania własne
85% badanych w grupie 10-20 i poniżej 10 lat pracy uważa,że pielęgniarka
anestezjologiczna jest bardzo ważnym członkiem zespołu anestezjologicznego,
co też ukazuje zamieszczony powyżej wykres.
54
14.Czy mógłby pan/pani pracować bez pielęgniarki anestezjologicznej?
Jeśli tak proszę zaznaczyć możliwość w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo duży stres
lub wręcz brak możliwości pracy, 5 - bardzo dobry komfort pracy.
Poniższy wykres pokazuję, że to nie jest takie oczywiste, utworzyło się 5 grup z
różnymi poglądami.
Wykres 27 ​Alternatywa pracy bez pielęgniarki.
Badania własne.
55
Zobrazujmy więc jak to wygląda w poszczególnych grupach stażowych.
Największa różnica zdań jest widoczna w grupie lekarzy ze stażem pracy powyżej 20
lat. 37% ankietowanych ​uważa, że mogłoby pracować bez pielęgniarki i komfort
pracy ocenia na 5, nieco więcej, bo 43,8% nie czułoby się już tak komfortowo.
12,5% ankietowanych natomiast w żadnym razie nie byłoby w stanie przeprowadzić
procedury znieczulenia bez pielęgniarki.
Wykres 28 ​Alternatywa pracy z pielęgniarką w grupie ze stażem powyżej 20 lat pracy.
Badania własne
Podsumowanie
56
Anestezjologią możemy nazwać naukę jak i również dział medycyny klinicznej,
który jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty dotyczące wszystkich metod
znieczulenia oraz reanimacji. Zajmuje się również intensywną terapią oraz opieką
nad chorym, pacjentem przed, po oraz w trakcie operacji.
Kolejnym aspektem, który porusza anestezjologia to ograniczenie lub
wyeliminowanie ostrego oraz przewlekłego bólu.
W pracy przedstawiono charakterystykę poszczególnych rodzajów znieczuleń, biorąc
pod uwagę ich właściwości a także powikłania, jakie może nieść ze sobą ta
procedura.
Zostały również opisane leki, które stosowane są do znieczuleń różnego rodzaju.
Na podstawie literatury przedmiotu oraz przeprowadzonych badań własnych
możemy odpowiedzieć na nurtujące nas pytania i stwierdzić, że cel pracy został
osiągnięty a mianowicie znamy opinię lekarzy pracujących wraz z pielęgniarką
anestezjologiczną podczas wykonywanie procedur anestezjologicznych.
Z przeprowadzonych badań wynika, że pielęgniarka anestezjologiczna zajmuje
bardzo wysoką pozycję jako członek zespołu anestezjologicznego, z pewnością
posiada odpowiednią wiedzę na temat leków, procedur, standardów, sposobów i
oczywiście rodzajów znieczuleń. Nasuwa się również pewien wniosek, a mianowicie,
że grupa respondentów poniżej 10 lat pracy wiedzę i umiejętności pielęgniarek
anestezjologicznych ocenia nieco wyżej niż grupa lekarzy z najdłuższym stażem
pracy w zawodzie. Respondenci ze stażem pomiędzy 10-20 lat mają zdania
podzielone.
Nasuwa się więc wniosek, że wraz z doświadczeniem
lekarza, pielęgniarka otrzymuje niższe oceny. Zauważmy, że lekarz zaczynający
swoją karierę zawodową ma niewielkie doświadczenie i praktykę w porównaniu z
doświadczeniem i praktyką pielęgniarki anestezjologicznej. W związku z tym, jej
własną wiedzę i umiejętności ceni bardziej niż lekarz mający ponad 20 lat pracy,
który to nabył już ogrom doświadczenia.
57
​
Spis rycin
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Wykres 1. Staż pracy.
Wykres 2. Praca z pielęgniarką podczas procedury znieczulenia.
Wykres 3. Praca z pielęgniarką podczas procedury znieczulenia
(lekarze ze stażem powyżej 20 lat )
Wykres 4. Specjalizacja pielęgniarki, a znaczenie w znieczuleniu.
Wykres 5. Chęć pracy lekarzy z pielęgniarką specjalistką.
Wykres 6. Ocena posiadanej wiedzy na temat rodzajów znieczuleń.
Wykres 7. Ocena wiedzy pielęgniarek na temat rodzajów znieczuleń przez
lekarzy ze stażem powyżej 20
Wykres 8. Ocena wiedzy pielęgniarek na temat metod znieczuleń przez
lekarzy.
Wykres 9. Ocena wiedzy pielęgniarek na temat metod znieczuleń przez
lekarzy ze stażem powyżej 20 lat.
Wykres 10. Ocena wiedzy na temat leków stosowanych w znieczuleniach.
Wykres 11 .Ocena wiedzy na temat leków stosowanych w znieczuleniu
przez grupę lekarzy ze stażem powyżej 20 lat.
Wykres 12. Ocena wiedzy na temat leków stosowanych w znieczuleniu
przez grupę lekarzy ze stażem poniżej 10 lat i 10-20 lat.
Wykres 13. Ocena wiedzy pielęgniarek na temat sprzętu stosowanego w znieczuleniu, przez
lekarzy biorących udział w procedurze.
Wykres 14. Ocena wiedzy pielęgniarek na temat sprzętu stosowanego w znieczuleniu, przez
lekarzy ze stażem pracy powyżej 20 lat,
biorących udział w procedurze.
Wykres 15. Ocena wiedzy pielęgniarek na temat standardów stosowanych
w anestezjologii.
Wykres 16. Ocena wiedzy pielęgniarek na temat standardów stosowanych
w anestezjologii przez lekarzy powyżej 20 lat pracy.
Wykres 17. Udział pielęgniarki w farmakoterapii znieczulenia.
Wykres 18. Udział pielęgniarki w farmakoterapii znieczulenia.lekarze ze stażem powyżej 20
lat pracy.
Wykres 19. Wpływ obecności pielęgniarki anestezjologicznej
na proces znieczulenia.
Wykres 19. Wpływ obecności pielęgniarki anestezjologicznej
na proces znieczulenia- lekarze ze stażem powyżej 20 lat
Wykres 21. Czas znieczulenia, a obecność pielęgniarki anestezjologicznej.
Wykres 22. Obecność pielęgniarki,a komfort pracy podczas znieczulenia.
Wykres 23. Komfort pracy podczas znieczulenia, a obecność pielęgniarki.
Ocena przez grupę zawodową z najwyższym stażem
Wykres 24. Pielęgniarka jako członek zespołu anestezjologicznego.
Wykres 25. Pielęgniarka jako członek zespołu anestezjologicznego.
Zdanie badanych ze stażem powyżej 20 lat pracy.
58
●
●
●
Wykres 26. Ocena pielęgniarki jako członka zespołu anestezjologicznego
badana grupa ze stażem 10-20 lat i poniżej 20 lat pracy.
Wykres 27. Alternatywa pracy bez pielęgniarki .
Wykres 28. Alternatywa pracy z pielęgniarką w grupie ze stażem
powyżej 20 lat pracy.
59
B​
ibliografia
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Andersen G, Christrup LL, Sjøgren P. ​Morfin Metabolisme - pharmakokinetik og-dynamik
[Metabolizm morfiny - farmakokinetyka i farmakodynamika].​Ugesk​r L
​ aeger . 1997; 159 (22):
3383-3386.
Apanowicz:J. ​Metodologia ogólna​.Wydawnictwo Diecezji IV plińskiej „Bernardinum"GDYNIA 2012
Baxter AG, McCormack J. TIVA in children, artykuł wstępny. ​Paediatr Anaesth​. 2019; 29 (9):
890-891. doi: 10.1111 / pan.13697
Becke K, Eich C, Höhne C i wsp.:​Mądry wybór w znieczuleniu dziecięcym: i​nterpretacja niemieckiej
naukowej grupy roboczej ds. Znieczulenia dziecięcego (WAKKA). ​Paediatr Anaesth​2018; 28 (7):
588-596. doi: 10.1111 / pan.13383
Burkey Dell R.:Anestezja.Znieczulenie Regionalne i postępowanie przeciwbólowe, Wydawnictwo:
URBAN & PARTNER,2011
Bochenek A.,Reicher M.:​Anatomia człowieka.​Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa, 2010
Brzeziński J., ​Metodologia badań psychologicznych,​Warszawa, PWN 2007
Dziewiątkowski J.,Kubik W, Narkiewicz O.: ​Anatomia człowieka.podręcznik dla studentów.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa, 2010
Ferguson G.A., Takane Y., ​Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice​, Warszawa, PWN 2003
Fidecka S, Langwiński R. ​Neuroleptyki o przedłużonym Działaniu a analgezja.​​Ann Univ Mariae Curie
Sklodowska Med​. 1980; 35: 93-99.
García Garmendia JL, Maroto Monserrat F. ​Interpretacja wyników statystycznych. ​Interpretación de
resultados estadísticos. ​Med Intensiva​. 2018; 42 (6): 370-379. doi: 10.1016 / j.medin.2017.12.013
Gęsikowska D, Wojsa Z, Olczak A. Pielęgniarka anestezjologiczna [Pielęgniarka anestezjologiczna].
Pielęgniarka Położna . 1970; 12: 9-10.
Golachowski M, Mayzner-Zawadzka E, Michalski P. Powikłania​znieczulenia do operacji skolioz.
Ortop Traumatol Rehabilitacja​. 2005; 7 (3): 290-294.
Guerriero IC. Zatwierdzenie uchwały regulującej etykę badań w naukach społecznych,
humanistycznych i innych dyscyplinach, które posługują się metodologiami charakterystycznymi dla
tych dziedzin: wyzwania i osiągnięcia [opublikowana korekta ukazuje się w Cien Saude Colet. 2016
wrzesień; 21 (9): 2977]. Resolução nr 510 z 7 kwietnia 2016 r. Que trata das especificidades éticas das
pesquisas nas ciências humanas e sociais e de outras que utilizam metodologias prias dessas áreas
[opublikowana poprawka ukazuje się w Cien Saude Colet. 2016 wrzesień; 21 (9): 2977]. ​Cien Saude
Colet​. 2016; 21 (8): 2619-2629. doi: 10.1590 / 1413-81232015218.17212016
Hebl J.R. Lennon R.L., :​Znieczulenie regionalne i blokady nerwów z wykorzystaniem ultrasonografii
atlas Kliniki Mayo.​Wydawnictwo: PZWL 2012
Ivankov AI. Anestetyka [Anesthetics]. ​Med Sestra​. 1969; 28 (2): 23-25.
Jaros Z. ​Pokroky ve farmakoterapii. Celková anestetyka​[​Postęp w farmakologii​. ​Ogólne środki
znieczulające​]. ​Zdrav Prac​. 1969; 19 (5): 280-282.
Krebs M, Müller-Lobeck L, Francis RCE. Atemwegsmanagement in der ​Kinderanästhesie:
Anwendung von Materialien und Methoden [Zarządzanie pediatrycznymi drogami oddechowymi w
znieczuleniu]​. ​Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther​. 2018; 53 (11-12): 754-765. doi:
10.1055 / a-0575-0557
Kryszewski W. (2018).​Badania naukowe,​Encyklopedia PWN
Larsen Reinhard :​Anestezjologia.​Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Wrocław 2019
21. ​LE Guen M, Liu N, Chazot T, Fischler M. Minerva Anestesiol.​Znieczulenie w zamkniętej pętli​Maj
2016; 82 (5): 573-81. Epub 2015 10 listopada.PMID: 26554614
22. Ligeza K. ​Pielęgniarka przyszłości. P
​ ielęgniarka Położna . 1975; (4): 11-12.
23. Łobocki Mieczysław ​Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych ​Wydawnictwo
Impuls,Kraków 2019
60
24. Łobocki M., ​Metody i techniki badań pedagogicznych,​Kraków, Impuls 2006
25. Michajlik A., Ramotowski W,: ​Anatomia i fizjologia człowieka.W
​ ydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa, 2010
26. Mikucka S. ​Pielęgniarka w swojej roli.​Pielęgniarka Położna . 1988; (10): 9-10.
27. Nikodemowicz M. Środowisko a układ oddechowy człowieka. ​Przegl Lek​. 2008; 65 Suplement 2:
12-17.
28. Nowak S., ​Metodologia badań społecznych,​Warszawa, PWN 2007
29. Palka S., ​Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna,​Gdańsk 2006
30. Pilch T., Bauman T., ​Zasady badań pedagogicznych​, Warszawa 2001
31. Robertshaw HJ, Hall GM:​Znieczulenie​​Grudzień 2006; 61 (12): 1187-90. doi: 10.1111 /
j.1365-2044.2006.04834.x.PMID: 17090240
32. Rubacha K., ​Metodologia badań nad edukacją,​Warszawa 2008
33. Redakcja naukowa: ​Iwona Trojanowska​, ​Laura Wołowicka​:​Anestezja geriatryczna ​​PZWL
Wydawnictwo Lekarskie​,Warszawa, 1, 2010
34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardów organizacyjnego
opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z 2016 r. poz. 2218)
35. Senhadji L, Wodey E, Claude E.​​Metody monitorowania w znieczuleniu ogólnym : ankieta.C
​ rit Rev
Biomed Eng. 2002; 30 (1-3): 85-97. doi: 10.1615 / critrevbiomedeng.v30.i123.50.PMID: 12650287
36. Shah J, Votta-Velis EG, Borgeat A.:​Best Practice Res Clin Anaesthesiol.2​018
czerwiec;32(2:179-185,doi:101016/j.bpa.2018.06.010.Epub.2018 3 Lipca ​PMID:30322458
37. Siddiqui BA, Kim PY. Etapy znieczulenia. W: ​StatPearls​. Treasure Island (Floryda): StatPearls
Publishing; 2020.
38. Sloan IA. ​Nowe aparaty do znieczulenia​. Can J Anaesth . 2000; 47 (3): 201-204. doi: 10.1007 /
BF03018912
39. Sztumski J., ​Wstęp do metod i technik badań społecznych​, Katowice, „Śląsk” 2005
40. Znieczulenie ogólne dla chirurgów.​Smith G, Goldman J.2020 luty 10 w: StatPearls [Internet]. Treasure
Island (Floryda): StatPearls Publishing; 2020 . PMID: 296302
41. ​Smith​G, Goldman J. General Anesthesia for Surgeons. W: StatPearls . Treasure Island (Floryda):
StatPearls Publishing; 2020.
42. Suddock JT, Cain MD. ​Toksyczność barbituranów.​W: ​StatPearls​. Treasure Island (Floryda):
StatPearls Publishing; 2020.
43. Szwedzka Rada ds. Oceny Technologii Medycznych. ​Monitorowanie głębokości znieczulenia w
oparciu o EEG​. Sztokholm: Szwedzka Rada ds. Oceny Technologii Medycznych (SBU); 2008.
44. Weber T, Zawiła K, Macheta A, Andres J. ​Morfina - mity i rzeczywistość.​Folia Med Cracov . 2001;
42 (4): 249-254.
Źródła internetowe:
1.
https://.www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/anestezjologia-kim
jest-czym-sie-zajmuje-anestezjolog-aa-avsx-AaQy-4QwS.html.20.05
2. Źródło internetowe: ​https://pl.wikipedia.org/wiki/Anestezjologia
3. Źródło internetowe: ​https://dzienniknaukowy.pl/zdrowie/rodzaje-znieczulen-w-anestezjologii
4. ​Źródło internetowe: ​https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002218
5. Źródło internetowe: ​https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?type=5779-c
6. Źródło internetowe:
​http://leki.urpl.gov.pl/files/32_Ultibro_Breezhaler_85mcg_43mcg.pdf
7. Źródło internetowe:
​https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6982053​/
8. Źródło internetowe:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halotan
9. Źródło internetowe:
http://www.molteni.com.pl/assets/pdf/SmPC%20-%20Oxycodone%20Molteni%
10. Źródło internetowe:
11. https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=5915
61
12. Źródło internetowe:
http://plw.urpl.gov.pl/files/BUPREDINE_MULTIDOSE_VET_CHARAKTERYSTY
13. Źródło internetowe:
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Heroina
14. Źródło internetowe:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wekuronium
15. Źródło internetowe:
​https://pl.wikipedia.org/wiki/Metodologia_bada%C5%84_pedagogicznych
:
62
Download