Uploaded by domino_512

rejestracja pojazdu wniosek

advertisement
A*
WNIOSEK
..............................................................................
................................................................................
..............................................................................................
(miejscowo i data)
...............................................................................
(imi i nazwisko lub nazwa w ciciela)
...............................................................................
(imi i nazwisko lub nazwa wspó
ciciela)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
(adres w ciciela)
...............................................................................
(adres wspó
ciciela)
............................................................................................
(nazwa organu rejestruj cego)
...............................................................................
(PESEL lub REGON**)
...............................................................................
(PESEL lub REGON**)
............................................................................................
(miejscowo )
...............................................................................
(nr telefonu kontaktowego – inf. dobrowolna)
...............................................................................
(nr telefonu kontaktowego – inf. dobrowolna)
Wnosz o ***:
Rejestracj
Czasow rejestracj w celu: .............................................................................................................................
Wyrejestrowanie
1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie ........................................................................................................................................................................................
2. marka, typ, model .......................................................................................................................................................................................................................
3. rok produkcji ..................................................................................................................................................................................................................................
4. numer identyfikacyjny VIN / numer nadwozia (podwozia) ......................................................................................................................
5. dotychczasowy numer rejestracyjny..............................................................................................................................................................................
6. numer karty pojazdu (je li by a wydana dla tego pojazdu) ........................................................................................................................
Do wniosku za czam nast puj ce dokumenty:
1.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
2.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
3.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
4.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
5.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
6.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Wnosz o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych
o nast puj cym wyró niku pojazdu: ................................................... ****
...............................................................................................................................
(podpis w
*
**
***
****
-
Wype nia w ciciel
Numer REGON podaje si , gdy w cicielem pojazdu jest przedsi biorca.
Niepotrzebne skre li .
Wype nia w ciciel, je eli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych.
ciciela/w
cicieli)
Download