Uploaded by User3765

SKRYPT PRAWO PRACY MÓJ

advertisement
UKŁADY ZBIOROWE PRACY
1.ponadzakładowa organizacja związkowa
2.organizacja związkowa












MOGĄ BYĆ OBJĘCI RENCIŚCI I EMERYCI
NIE ZAWIERA SIĘ: POŁOWANIE , MIANOWANIE
ZAWIERA SIĘ ZA POMOCĄ ROKOWAŃ
FORMA PISEMNEJ NA CZAS NIEOKREŚLONY LUB NA CZAS OKREŚLONY –zawiera się układ
Jeśli ktoś chce zawrzeć układ jest zobowiązany powiadomić o tym każdą organizację
związkową
ROKOWANIA – w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony
Rozwiązanie układu : zgodne oświadczenie stron , minął okres na jaki go zawarto ,
wypowiedzenie 3 miesiące ; też forma pisemna
Jeśli było przejścia zakładu pracy to układ ten stary obowiązuje jeszcze przez 1 rok
ZMIANY DO UKŁADU : PROTOKOŁY DODATKOWE
UKŁAD PODLEGA WPISOWI DO REJESTRU: 3 MSCE – PONADZAKŁADOWY
1 MIESIĄC ZAKŁADOWY
ODMOWA REJERSTRACJI – W CIĄGU 30 DNI ODWOŁANIE :
PONADZAKŁADOWY – SĄD OKRĘGOWY –SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ZAKŁADOWY – WŁAŚCIWY DLA SIEDZIBY PRACODAWCY SĄD REJONOWY
WYKREŚLENIE UKŁADU Z REJESTRU: strony nie przedstawią w wyznaczonym terminie
dokumentów i wyjaśnień , strony w ciągu 30 dni nie usuną nieprawidłowości
WARUNKI UMÓW O PRACĘ LUB INNYCH AKTÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ NAWIĄZANIA
STOSUNKU PRACY – OBOWIĄZUJĄ DO UPŁYWU WYPOWIEDZENIA
ZAKŁADOWY UKŁAD PRACY



NIE MOŻE BYĆ MNIEJ KORZYSTNY DLA PRACOWNIKA NIŻ UKŁAD PONADZAKŁADOWY
ZAWIESZENIE W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NA OKRES MAX 3 LATA
MOŻE OBEJMOWAĆ WIĘEJ NIŻ 1 PRACODAWCE JEŚLI JEST TO TA SAMA OSOBA PRAWNA
POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE
 KOMISJE POWOŁUJE PRACODAWACA I ZAKŁĄDOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA , JEŚLI ONA
NIE DZIAŁA TO PRACODAWCA PO POZYTYWNEJ OPINII PRACOWNIKÓW
 NIE MOŻE BYĆ CZŁONKIEM – OSOBA ZARZĄDZAJĄCA W IMIENIU PRACODAWY , GŁÓWNY
KSIĘGOWY , RADCA PRAWNY
 KOMISJA NA WNIOSEK PRACOWNIKA WSZCZYNA POSTĘPOWANIE
 SKŁAD KOMISJI TO 3 CZŁONKÓW
 ZAŁĄTWIENIE SPRAWY W FORMIE UGODY
 14 DNI NA ZAŁATWIENIE SPRAWY GDY CHODZI O ROZWIĄZANIE , WYGAŚNIĘCIE LUB
NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY
SĄDY PRACY
o
ODWOŁANIE OD WYPOWEDZENIA UMOWY – 21 DNI OD DNIA DORĘCZENIA PISMA
WYPOWIADAJĄCEGO
RODZICIELSTWO









PRACODAWCA NIE MOŻE WYPOWIEDZIEĆ ANI ROZWIĄZAĆ UMOWY O PRACĘ W
OKRESIE CIĄŻY , W OKRESIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO *CHYBA ŻE Z WINY
PRACOWNIKA I ZAKŁĄDOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA WYRAZIŁA ZGODĘ
W OKRESIE PRÓBNYM 1 MSC MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ I ROZWIĄZAĆ
PRZEDŁUŻA SIĘ DO DNIA PORODU JEŚLI UMOWA O PRACĘ LUB NA OKRES PRÓBNY
NA 3 MSCE
MOŻNA ROZWIĄZAĆ GDY UPADŁOŚĆLUB LIKWIDACJA
NIE WOLNO ZATRUDNIĆ PRACOWNICY W CIĄŻY – W GODZINACH NADLICZBOWYCH
ANI W PORZE NOCNEJ
NIE WOLNO DELEGOWAĆ BEZ JEJ ZGODY ANI W SYSTEMIE PRZERYWANEGO CZASU
PRACY
JEŚLI OPIEKUJE SIĘ DZIECKIEM DO 4 ROKU ŻYCIA , BEZ JEJ ZGODY NIE WOLNO
ZATRUDNIAĆ W GODZINACH NADLICZBOWYCH W PORZE NOCNEJ W SYSTEMIE
PRZERYWANYM I DELEGOWAĆ POZA STAŁE MIEJSCE PRACY
GDY ZMIANA WARUNKÓW PRACY , SKRÓCENIE CZASU PRACY , PRZENIESIENIE –
POWODUJE OBNIŻENIE WYNAGRODZENIA –DODATEK WYRÓWNAWCZY
PRACOWNICA W OKRESIE ZWOLNINIA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY
ZACHOWUJE PRAWO DO DOTYCHCZASOWEGO WYNAGRODZENIA
URLOP RODZICIELSKI LUB MACIERZYŃSKI




o
o
o
o
21 DNI PO PORODZIE PISEMNY WNIOSEK O UDZIELENIE BEZPOŚREDNIO PO
URLOPIE MACIERZYŃSKIM –URLOPU RODZICIELSKIEGO W PEŁNYM WYMIARZE
REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z URLOPU RODZICIELKSIEGO W CAŁOŚCI ALBO
CZĘŚCI – PISEMNY WNIOSEK 21 DNI PRZEZ PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY
UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI – PISEMNY
WNIOSEK – 21 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URLOPU
PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY UWZGLĘDNUĆ WNIOSKI
URLOP MACIERZYŃSKI
URLOP MACIERZYŃSKI : 20 TYGODNI – JEDNO DZIECKO
 31 TYGODNI – 2 DZIECI
PRZED DATĄ PORODU MOŻE WYKORZYSTAĆ 6 TYGODNI URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
ZGON DZIECKA LUB MARTWE DZIECKO PRZED UPŁYWEM 8 TYGODNI JEGO ŻYCIA –
PRACOWNICY PRZYSŁUGUJE URLOP MACIERZYŃSKI 8 TYG PO PORODZENIE , 7 DNI OD
DNIA ZGONU
ZGON DZIECKA PO 8 TYGODNIACH ŻYCIA – URLOP MACIWRZYŃSKI 7 NI OD DNIA ZGONU
o
PORZUCENIE LUB UMIESZCZENIE W PLACÓWCE ZASTĘPCZEJ – NIE PRZYSŁUGUJE JEJ
CZEŚĆ URLOPU PO DNIU PORZUCENIA LUB UMIESZCZENIA – WTEDY MA TYLKO 8 TYG.
URLOP RODZICIELSKI :
 PO WYKORZYSTANIU URLOPU MACIERZYŃSKIEGO ALBO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO –
URLOP RODZICIELSKI
 32 TYG – 1 DZIECKO 34 TYG – 2,3,4 DZIECI
 PRZYSŁUGUJE ŁĄCZNIE OBOJGU RODZICOM !!!
 JEŚLI RODZICIE KORZYSTAJĄ OBOJE NIE MOŻE ON PRZEKROCZYĆ 32 TYG !
 JEŚLI JEDNO KORZYSTA Z ZASIŁU A DRUGIE Z URLOPU – RÓWNIEŻ 32 TYG !
 UDZIELANY JEST JEDNORAZOWO LUB W CZĘŚCIACH DO KOŃCA ROKU KALENDARZOWEGO
GDZIE DZIECKO KOŃCZY 6 ROK ŻYCIA
 UDZIELANY BEZPOŚREDNIO PO WYKORZYSTANIU URLOPU MACIERZYŃSKIEGO LUB ZASIŁKU
MACIERZYŃSKIEGO
 NIE WIĘCEJ NIŻ 4 CZĘŚCI
 ŻADNA Z CZĘŚCI NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZA NIŻ 8 TYGODNI ALE WYJĄTKI :
- URODZENIE 1 DZIECKA – NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZA NIŻ 6 TYG
- PRZYJĘCIE NA WYCHOWANIE DZIECKA W WIEKU DO 7 LAT , 10 LAT GDY
ODROCZENIE - NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZA NIŻ 10 TYG
 URLOP RODZICIELSKI UDZIELANY NA PISEMNY WNIOSEK SKŁADANY 21 DNI PRZED JEGO
ROZPOCZĘCIEM / PRACODAWCA OBOWIĄZANY UDZIELIĆ
 ŁĄCZENIE URLOPU Z PRACĄ – WYMIAR NIE WYŻSZY NIŻ POŁOWA PEŁNEGO WYMIARU
PRACY – PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY UWZGLĘDNIĆ CHYBA ŻE NIE JEST TO MOŻLIWE
ZE WZGLĘDU NA ORGANIZACJE I RODZAJ PRACY !!!!! MOŻE ODMÓWIĆ !!!!
 JEŚLI PRACOWNIK PRACUJE I JEST NA URLOPIE TO WYDŁUŻA MU SIĘ URLOP DO 64 TYG – 1
DZIECKO 68 TYG – 2 LUB WIĘCEJ
OJCIEC / URLOP OJCOWSKI
- JEŚLI MATKA ZREZYGNOWAŁA Z ZASIŁU MACIERZYŃSIEGO PO POBIERANIU GO PRZEZ 14 TYGODNI –
PRAWO DO CZĘŚCI URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
- WYMIAR URLOPU OJCOWSKIEGO DO 2 TYGODNI – DO UKOŃCZENIA PRZEZ DZICKO 24 MSCY ŻYCIA
LUB UPŁYW 24 MSCY OD PRZYSPOSOBIENIA , NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 7 ROKU ŻYCIA LUB 10 ROKU ŻYCIA
GDY ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLENEGO
- MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY JEDNORAZOWO LUB PODZIELONY NA 2 CZĘŚCI , ŻADNA NIE MOŻE BYĆ
KRÓTSZA NIŻ 1 TYDZIEŃ .
- NA PISEMNY WNIOSEK SKŁADANY W TERMINIE NIE KRÓTSZYM NIŻ 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM Z
JEGO KORZYSTANIA
PRZYSPOSOBIENIE :
- 21 DNI NA PISEMNY WNIOSEK O UDZIELENIE BEZPOŚREDNIO PO URLOPIE NA WARUNKACH
URLOPU MACIERZYŃSKIEGO – URLOPU RODZICIELSKIEGO W PEŁNYM WYMIARZE 32 TYG – 1 DZIECKO
34 – 2 LUB WIĘCEJ . – PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY UWZGLĘDNIĆ !
ADOPCJA LUB PRZYJĘCIE NA WYCHOWANIE:
- PRAWO DO URLOPU NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
- 20 TUGODNI -1 DZIECKO
- 31 TYGODNI – 2 DZIECI
- 33 TYGODNI – 3 DZIECI
- 35 TYGODNI – 4 DZIECI
NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 7 ROKU
ŻYCIA LUB 10 W PRZYPADKU
ODROCZENIA OBWIZKU
- JEŚLI PRACOWNIK PRZYJĄŁ DZIECKO W WIEKU DO 7 LAT – 9 TYGODNI URLOPU NA WARUNAKCH
URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
- JEŚLI PRACOWNIK PRZYJĄŁ DZIECKO I WYSTĄPIŁ DO SĄDU Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE
POSTEPOWANIA – MA PRAWO DP URLOPU RODZICIELSIEGO PO WYKORZYSTANIU URLOPU NA
WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO ALBO ZASIŁU MACIERZYŃSKIEGO ZA OKRES 32 TYG -1
DZIECKO , 34 TYGODNI – 2 LUB WIĘCEJ
- URLOP NA PISEMNY WNIOSEK !!
URLOP WYCHOWAWCZY :
 PRACOWNIK JEŚLI PRACUJE CO NAJMNIEJ 6 MSCY NA PRAWO DO TEGO URLOPU
 WYMIAR TEGO URLOPU WYNOSI DO 36 MSCY – DO ZAKOŃCZENIA ROKU KIEDY DZIECKO
KOŃCZY 6 LAT
 PRZYSŁUGUJE ŁĄCZNIE OBOJGA RODZCIOM DO 36 MSCY
 WYŁĄCZNE PRAWO JEDNEGO RODZICA I DRUGIEGO DO 1 MIESIĘCZNEGO URLOPU
WYCHOWAWCZEGO , NIE MOŻNA PRZENIEŚĆ TEGO PRAWA NA DRUGIEGO Z RODZICÓW !!!!
 Z URLOPU WYCHOWAWCZGO MOGĄ OBOJE SKORZYSTAĆ 36 MSCY
 UDZIELANY NA WNISEMNY WNIOSEK 21 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA
 WYCOFANIE WNIOSKU – 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM
 NIE WIĘCEJ NIŻ 5 CZĘŚCI MOŻE BYĆ TEGO URLOPU
 REZYGNACJA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO – W KAŻDYM CZASIE ZA ZGODĄ PRACODAWCY
LUB PO UPRZEDNIM ZAWIADOMIENIU PRACODAWCY – 30 DNI PRZED TERMINEM PODJĘCIA
PRACY
 OKRES TEGO URLOPU WLICZA SIĘ DO OKRESU ZATRUDNIENIA OD KTÓREGO ZALEŻĄ
UPRAWNIENIA
 PRACOWNIK MOŻE ZŁOŻYĆ PISEMNY WNIOSEK O OBNIŻENIE JEGO WYMIARU PRACY DO
WYMIARU NIE NIŻSZEGO NIŻ POŁOWA PEŁNEGO WYMIARU PRACY W CZASIE TRWANIA
TEGO URLOPU !! PRACODAWCA JEST OBOWIAZANY UWZGLĘDNIĆ , WNIOSEK SKŁADA SIĘ NA
2 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKONYWANIA PRACY W TYM OBNIŻONYM WYMIARZE
OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM :


PRACODAWCA NIE MOŻE WYPOWIEDZIEĆ ANI ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACĘ W
OKRESIE OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU O URLOP WYCHOWAWCZY (DO DNIA
ZAKOŃCZENIA TEGO URLOPU ) LUB OBNIŻENIA WYMIARU CZASU PRACY (DO DNIA
POWROTU DO NORMALNEGO WYMIARU)
ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ PRACODAWCĘ TYLKO W RAZIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI
LUB LIKWIDACJI PRACODAWCY LUB Z WINY PRACOWNIKA
PRZERWA NA KARMIENIE
- 2 X 30 MINUT – 1 DZIECKO
- 45 MINUT – 2 DZIECI
- GDY PRACUJE 4 H – BRAK PRZERWY
- GDY PRACUJE 6 H – 30 MINUT
DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM
-14 LAT DZIECKO - ZWOLNIENIE OD PRACY 2 DNI LUB 16 H
-ZACHOWUJE PRAWO DO WYNAGRODZENIA
- DLA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W PEŁNYM WYMIARZE CZASU –USTALA SIĘ
PROPORCJONALNIE DO WYMIARU CZASU PRACY
URLOP WYPOCZYNKOWY











NIE MOŻNA SIĘ ZRZEC PRAWA DO URLOPU
20 DNI – KRÓCEJ NIŻ 10 LAT
26 DNI – CO NAJMNIEJ 10 LAT
DO OKRESU ZATRUDNIENIA OD KTÓREGO ZALEŻY PRAWO DO URLOPU I WYMIAR
URLOPU WLICZA SIĘ OKRESY POPRZEDNIEGO ZATRUDNIENIA BEZ WZGLĘDU NA
PRZERWY W ZATRUDNIENIU ORAZ SPOSÓB USTANIA STOSUNKU PRACY
URLOPU UDZIELA SIĘ W WYMIARZE GODZINOWYM
NA WNIOSEK PRACOWNIKA – URLOP PODZIELONY NA CZĘŚCI , 1 CZĘŚĆ URLOPU 14
DNI MINIMUM
PLAN URLOPU USTALA PRACODAWCA
PRACODAWCA MOŻE ODWOŁAĆ PRACOWNIKA Z URLOPU , POKRYWA KOSZTY
PONIESIONE PRZEZ PRACOWNIKA
W OKRESIE WYPOWIEDZENIA UMOWY PRACOWNIK MUSI WYKORZYSTAĆ
PRZYSŁUGUJĄCY MU URLOP
NIEWYKORZYSTANIE URLOPU W CZĘŚCI LIB CAŁOŚCI Z POWODU WYGAŚNIĘCIA LUB
ROZWIĄZANIA UMOWY – PRZYSŁUGUJE EKWIWALENT PIENIĘŻNY
ZA CZAS URLOPU WYNAGRODZENIE JAKIE BY OTRZYMAŁ GDYBY W TYM CZASIE
PRACOWAŁ
URLOP WYPOCZYNKOWY MŁODOCIANY :




UZYSKUJE Z UPŁYWEM 6 MSCY OD ROZPOCZĘCIA 1 PRACY – 12 DNI
GDY UPŁYNIE ROK PRACY – 26 DNI
JEDNAK W ROKU KALENDARZOWYM GDY KOŃCY ON 18 LAT – 20 DNI
NA WNIOSEK URLOP BEZPŁATNY W OKRESIE FERII SZKOLNYCH , NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 2
MSCY , WLICZA SIĘ DO OKRESU PRACY
URLOP BEZPŁATNY :
- NA WNIOSEK PRACOWNIKA
- NIE WLICZA SIĘ DO OKRESU PRACY
- ZA ZGODĄ PRACOWNIKA NA PIŚMIE PRACODAWCA MOŻE UDZIELIĆ URLOPU W CELU
WYKONYWANIA PRACY U INNEGO PRACODAWCY PRZEZ OKRES USTALONY W ZAWARTYM W TEJ
SPRAWIE POROZUMIENIU MIĘDZY PRACODAWCAMI
URLOP NA ŻĄDANANIE:
- 4 DNI W ROKU MAX
URLOP SZKOLENIOWY :



6 DNI CO DO ZASADY
21 DNI DLA OSOBY NA OSTATNIM ROKU STUDIÓW
GDY PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACODAWCA MOŻE DAĆ DODATKOWE
ŚWIADCZENIE , OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE , PRZEJAZD , PODRĘCZNIKI , ZAKWATEROWANIE
ZATRUDNIENIE MŁODOCIANYCH :
o
o
o
o
o
o
o
o
MŁODOCIANY 15 LAT DO UKOŃCZENIA 18 LAT
JEŚLI NIE MA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – MOŻE BYĆ ZARUDNIONY TYLKO W CELU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ Z OSOBĄ KTÓRA UKKOŃCZYŁA 8 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ ,
NIE MA 15LAT I OSOBY KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 8 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ , NIE MA 15
LAT JEST DOPUSZCZALNA GDY WYRAZI ZGODĘ PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY , OPIEKUN
PRAWNY + POZYTYWNA OPINIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I
ZEZWOLENIE DYREKTORA ( DLA OSOBY KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 15 LAT ANI 8 LAT SZKOŁY )
EWIDENCJA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH OBOWIĄZKOWA
WYKAZ LEKKICH PRAC USTALA PRACODAWCA W REGULAMINIE
CZAS PRACY ; TYGODNIOWY WYMIAR 12 H
JEŚLI W DNIU UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH PRACUJE TO TYLKO 2 H
W OKRESIE FERII SZKOLNYCH 7 H NA DOBĘ I 35 W TYGODNIU , JEŚLI NIE MA 16 LAT TO 6 H
OCHRONA ZDROWIA MŁODOCIANEGO:




WSTĘPNE OKRESOWE I KONTROLNE BADANIA
DO 16 LAT MŁODOCIANY MOŻE PRACOWAĆ TYLKO 6 H
POWYŻEJ 16 LAT PRACA NA MAX 8 H
DO CZASU PRACY WLICZA SIĘ CZAS NAUKI W WYMIARZE WYNIKAJĄCYM Z PROGRAMU
ZAJĘĆ
 JEŚLI PRACUJE DŁUŻEJ NIŻ 4, 5 H – PRZERWA 30 MINUT
 NIE WOLNO ZATRUDNIAĆ MŁODOCIANEGO W PORZE NOCNEJ 22-6 ANI GODZINACH
NADLICZBOWYCH
 PRZERWA W PRACY NIEPRZERWANIE 14 H
ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
- ZASADA ADEKWATNOŚCI – W GRANICACH RZECZYWISTEJ STRATY PONIESIONEJ PRZEZ
PRACODAWCĘ
- PRACOWNIK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ W TAKIM ZAKRESIE W JAKIM
PRACODAWCA LUB OSOBA TRZECIA PRZYCZYNIŁY SIĘ DO JEJ POWSTANIA
-WYRZĄDZENIE SZKODY PRZEZ KILKU PRACOWNIKÓW – ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOSOWANIE DO
PRZYCZYNIENIA SIĘ I STOPNIA WINY
- ODSZKODOWANE NIEMOŻE PRZEWYŻSZYCH KWOTY 3MSC WYNAGRODZENIA
- SZKODA NA OSOBIE TRZECIEJ – ODPOWIEDZIALNY WYŁĄCZNIE PRACODAWCA
- JEŻELI PRACOWNIK WYRZĄDZIŁ UMYŚLNIE – DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI
- POSTAWĄ ŁACZNEGO POWIERZENIA MIENIA JEST UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI
MATERIALNEJ NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI
CZAS PRACY:






ZASADA- 8 H , 40 TYGODNIOWO , OKRES ROZLICZENIOWY 4 MSCE
ROZKŁAD CZASU PRACY PRACODAWCA PRZEKAZUJE TYDZIEŃ PRZED ROZPOCZĘCIEM
TYGODNIOWY CAS PRACY ŁĄCZNIE Z GODZINAMI NADLICZBOWYMI NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ
48 H W PRZYJĘTYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM
PRAWO DO 11 H NIEPRZERWANEGO ODPOCZYNKU
NIEDZIELA ODPOCYNEK 24 H OD 6.00
6 H PRACY – 15 MIN PRZERWY
SYSTEM RÓWNOWAŻNEGO CZASU PRACY
 PRZEDŁUŻENIE DOBOWEGO WYMIARU PRACY DO 12 H W OKRESIE ROZLICZENIOWYM 1 MSC
/ ODPOCZYNEK W WYMIARZE CZASU ODPOWIADAJĄCEGO LICZBIE PRZEPRACOWANYCH
GODZIN
 SZCZEGÓLNIE UZASADNIONE WYPADKI OKRES ROZLICZENIOWY DO 3MSC
 PRACE UZALEŻNIONE OD PORY ROKU LUB WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH OKRES
ROZLICZENIOWY 4 MSC
 DOZÓR URZĄDZEŃ – 16 H NA DOBĘ I OKRES ROZLICZENIOWY 1 MSC
 PILNWANIE MIENIA SŁUŻBY RATOWNICZE DOBOWY WYMIAR 24 H I OKRES ROZLICZENIOWY
1 MSC
SYSTEM PRZERYWANEGO CZASU PRACY


Z GÓRY USTALONY ROZKŁAD , 1 PRZERWA W CIĄGU DOBY 5 H , NIE WLICZA SIĘ DO CZASU
PRACY TEJ PRZERWY !!!! ALE WYNAGRODZENIE JEST W WYSOKOSCI POŁOWY
WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO ZA CZAS PRZESTOJU
TEN SYSTEM WPROWADZA SIĘ W UKŁADZIE ZBIOROWYM PRACY LUB POROZUMIENIU Z
ZAKŁADOWĄ ORGANIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ LUB W POROZUMIENIU Z PRZEDSTAWICIELAMI
PRACOWNIKÓW
PRZERWA W PRACY
- 60 MINUT NA POSIŁEK LUB SPRAWY OSOBISTE , NIE WLICZA SIĘ DO CZASU PRACY
- WPROWADZA SIĘ W UKŁADZIE ZBIOROWYM , REGULAMINIE PRACY LUB W UMOWIE O PRACĘ
SYSTEM SKRÓCONEGO TYGODNIA PRACY
- WYKONYWANIE PRACY PRZEZ MNIEJ NIŻ 5 DNI , PRZEDŁUŻENIE DOBOWEGO WYMIARU CZASU
PRACY DO 12 H , OKRES ROZLICZENIOWY NIEPRZEKRACZAJĄCY 1 MSCA
EWIDENCJA CZASU PRACY
- NIE EWIDENCJONUJE SIĘ GODZIN PRACY : ZADANIOWY SYSTEM PRACY , ZARZĄDZAJĄCYCH W
IMIENIU PRACODAWCY ZAKŁADEM , PRACOWNIKÓW OTRZYMUJĄCYCH RYCZAŁT ZA GODZINY
- PRZEDŁUŻENIE OKRESU ROZLICZENIOWEGO CZASU PRACY – PRZEKAZUJE SI E WŁAŚCIWEMU
INSPEKTOROWI PRACY W TERMINIE 5 DNI ROBOCZYCH
PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH:




NIE STANOWI TEJ PRACY CZAS ODPRACOWANIA ZWOLNIENEA OD PRACY UDZIELONEGO NA
PISEMNY WNIOSEK PRZCOWNIKA W CELU ZAŁATWIENIA SPRAW OSOBISTYCH
GODZINY NADLICZBOWE W ROKU NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ 150 H
GDY GODZINY NADLICZBOWE – DODATEK DO WYNAGRODZENIA 100% GDY W NOCY , W
NIEDZIELE I ŚWIĘTA I GDY PRZEKROCZONY ZOSTAŁ TYGODNIOWA NORMA CZASU PRACY
50% - W KAŻDY INNY DZIEŃ
ZAMIAST DODATKU PIENIEŻNEGO MOŻE BYĆ UDZIELONY CZAS WOLNY ZA PRACĘ – BEZ
WNIOSKU PRACOWNIKA , DO KOŃCA OKRESU ROZLICZENIOWEGO W WYMIARZE O POŁOWE
WYŻSZYM NIŻ LICZBA PRZEPRACOWANYCH GODZIN NADLICZBOWYCH !!
PRACA W PORZE NOCNEJ:
 21-7 OBEJMUJE 8 H
 PRACOWNIKOWI PRACUJĄCEMU W PORZE NOCNEJ PRZYSŁUGUJE DODATEK DO
WYNAGRODZENIA ZA KAŻDĄ GODZINE PRACY W PORZE NOCNEJ 20 % STAWKI GODZINOWEJ
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA :
 PRACOWNIK MA PRAWO POWSTRZYMAĆ SIĘ OD WYKONYWANIA PRACY , ZAWIADAMIAJĄC
NIEZWŁOCZNIE PRZEŁOŻONEGO JEŚLI ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA
 PRACOWNIK MA PRAWO ODDALIĆ SIĘ Z MIEJSCA ZAWIADAMIAJĄC NIEZWŁOCZNIE
PRZEŁOŻONEGO – JEŚLI POWSTRZYMANIE SIĘ OD PRACY NIE USUWA ZAGROŻENIA
 ZA TE PRZYPADKI PRACOWNIK MA PRAWO DO WYNAGRODZENIA
BADANIA PRACOWNIKÓW :
- OKRESOWE I KONTROLNE PRZEPROWADZA SIĘ W GODZINACH PRACY
- PRACOWNIK ZACHOWUJE PRAWO DO WYNAGRODZENIA
-JEŚLI BADANIA W INNEJ MIEJSCOWOŚCI TO POKRYCIE KOSZTÓW
- PRACODAWCA NIE MOŻE DOPUŚCIĆ DO PRACY BEZ AKTUALNEGO ORZECZENIA LEKARSKIEGO
- SKIEROWANIE NA OKRESOWE , WSTĘPNE I KONTROLNE BADANIA WYDAJE PRACODAWCA
CHOROBA ZAWODOWA / WYPADEK PRZY PRACY :



PRZENIESIENIE PRACOWNIKA DO INNEJ PRACY W RAZIE STWIERDZENIA CHOROBY
ZAWODOWEJ , JEŚLI TA POWODUJE OBNIŻENIE WYNAGRODZENIA TO PRZYSŁUGUJE
DODATEK WYRÓWNAWCZY DO 6 MSCY
PRACODAWCA MUSI PROWADZIĆ REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY
KOSZTY ZWIĄZANE Z USTALENIEM OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY
PONOSI PRACODAWCA



NIEZWŁOCZNIE PRACODAWCA MUSI ZGŁOSIĆ WŁAŚCIWEMU INSPEKTOROWI
SANITARNEMU I WŁAŚCIWEMU OKRĘGOWEMU INSPEKTOROWI KAŻDY PRZYPADEK
PODEJRZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ
WYPADEK PRZY PRACY LUB CHOROBA ZAWODOWA= ŚWIADCZENIA Z UBEPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
WYPADEK PRZY PRACY – ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE
MOBBING :
 UPORCZYWE DŁUGOTRWAŁE NĘKANIE LUB ZASTRASZANIE
 GDY MOBBING SPOWODOWAŁ ROZSTRÓJ ZDROWIA – ZADOŚĆUCZYNIENEI NA DOZNANĄ
KRZYWDĘ
 ODSZKODOWANIE W WYSOKOSĆI NIE NIŻSZEJ NIŻ MINIMALNE WYNAHRODZENIA - GDY
WSKUTEK MOBBINGU ROZWIĄZAŁ UMOWĘ O PRACĘ
ŚWIADECTWO PRACY
o
o
o
o
o
o
PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY WYDAĆ ŚWIADECTWO W DNIU W KTÓRYM
NASTĘPUJE USTANIE STOSUNKU PRACY W CIĄGU 7 DNI OD DNIA ROZWIĄZANIA
NAWIĄZANIE KOLEJNEGO STOSUNKU PRACY W CIĄGU 7 DNI OD DNIA ROZWIĄZANIA LUB
WYGAŚNIĘCIA POPRZEDNIEGO STOSUNKU WYŁĄCZNIE NA JEGO WNIOSEK
WYDANIE ŚWIADECTWA NIE MOŻE BYĆ UZALEZNIONE OD UPRZEDNIEGO ROZLICZENIA
SIĘ PRACOWNKA Z PRACODAWCĄ
INFORMACJE W ŚWIADECTWIE PRACY – OKRES ROZLICZENIOWY , ZAJMWANE
STANOWISKO , TRYB ROZWIĄZANIA , WZMIANKA O WYNAGRODZENIU
SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY – 14 DNI OD OTRZTMANIA ,GDY
NIEUWZGLĘDNIENIE WNIOSKU O SPOSTOWANIE – SĄD PRACY 14 DNI OD ODMOWY
ROSZCZENIE O NAPRAWIENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ PRZEZ PRACODAWCĘ WSKUTEK
NIEWYDANIA W TERMINIE LUB WYDANIA NIEWŁAŚCIWEGO ( W WYSOKOŚCI
WYNAGRODZENIA 6 TYGODNI
ZAKAZ KONKURENCJI :
 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY
 ODSZKODOWANIE DLA PRACODAWCY NIE NIŻSZE NIŻ 25 % WYNAGRODZENIA
 UMWA O ZAKAZIE KONKURENCJI POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI FORMA PISEMNA
REGULAMIN PRACY :
 50 PRACOWNIKÓW CO NAJMNIEJ – WPROWADZA REGULAMIN PRACY
 MNIEJ NIŻ 50 MOŻE WPROWADZIĆ REGULAMIN
 20-50 PRACOWNIKÓW WPROWADZA REGULAMIN PRACY JEŚLI ZAKŁADOWA
ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA WYSTĄPI Z WNIOSKIEM O JEGO WPROWADZENIE
 WCHODZI W ŻYCIE PO UPYWIE 2 TYGODNI OD PODANIA GO DO WIADOMOŚCI
 PRACOWNIK JEST OBOWIĄZANY SIĘ Z NIM ZAPOZNAĆ
KARY PORZĄDKOWE :
- UPOMNIENIA LUB NAGANY
- STAN NIETRZEŹWOŚCI – KARA PIENIĘŻNA
- KARA NIE MOŻE BYĆ ZASTOSOWANA PO UPŁYWIE 2 TYGODDNI
- KARA MOŻE BYĆ ZASTOSOWANA TYLKO PO UPRZEDNIM WYSŁUCHANIU PRACOWNIKA
-SPRZECIW OD UKARANIA 7 DNI JEŚLI WYDANA ZOSTAŁA Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW PRAWA
WYNAGRODZENIA:
 WARUNKI WYNAGRADZANIA USTALAJĄ UKŁADY ZBIOROWE
 REGULAMIN WYNAGRADZANIA USTALA PRACODAWCA , JEŚLI DZIAŁA U NIEGO ZAKŁADOWA
ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA TO USTALA ON Z NIĄ REGULAMN WYNAGRODZENIA
 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁY PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ – POZA STAŁYM MIEJSCEM PRACY –
NALEŻNOŚCI NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODRÓŻĄ SŁUŻBOWĄ
 PRZESTÓJ Z WINY PRACOWNIKA – WYNAGRODZENIE NIE PRZYŁUGUJE
 WADLIWIE WYKONANA PRACA Z WINY PRACOWNIKA –SKUTEK OBNIŻENIE JAKOŚCI
PRODUKTU – ULEGA ZMIEJSZENIU
 JEŚLI WADLIWOŚĆ ZOSTAŁA USUNIĘTA – WYNAGRODZENIE ODPOWIEDNIE DO JAKOŚCI
PRODUKTU
 NIE MOŻNA SIĘ ZRZEC PRAWA DO WYNAGRODZENIA
 CZĘŚCIOWE SPEŁNIENIE WYNAGRODZENIA W INNEJ FORMIE – USTAWOWE PRZEPISY PRAWA
ORACY LUB UKŁAD ZBIOROWY
 POTRĄCENIE NALEŻNOŚCI : ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE – 3/5
ZALICZKI PIENIĘŻNE UDZIELONE PRACOWNIKOWI – 50% WYNAGRODZENIA
 NIE MOGĄ ONE PRZEKROCZYĆ W SUMIE POŁOWY WYNAGRODZENIA
 NAGRODA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD , DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCNE I
NALEZNOŚCI Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKU LUB NADWYŻCE PODLEGAJĄ EGZEKUCJI DO
PEŁNEJ WYSOKOŚCI
WOLNE OD POTRĄCEŃ :
- 75% WYNAGRODZENIA PRZY POTRĄCANIU ZALICZEK PIENIĘŻNYCH
- 90% WYNAGRODZENIA PRZY POTRĄCANU KAR PIENIĘŻNYCH
CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY :
- CHOROBA DO 33 DNI LUB 14 DNI U OSÓB PO 50 ROKU ŻYCIA – PRAWO DO 80%
WYNAGRODZENIA – PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK CHOROBWY
- WYPADEK W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY ALBO CHOROBA W CZASIE CIĄŻY – 100%
WYNAGRODZENIA
ODPRAWA RENTOWA :
PRACOWNIK SPEŁNIA WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
LUB EMERYTURY , KTÓREGO STOSUNEK PRACY USTAŁ PRZYSŁUGUJE ODPRAWA PIENIĘŻNA W
WYSOKOSĆI JEDNOMIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA
STOSUNEK PRACY :
NASTĘPUJE W DNIU ZAWARCIA UMOWY LUB W DNIU WYZNACZONYM W UMOWIE
 OSOBA OGRANICZONA W ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH MOŻE BEZ ZGODY
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NAWIĄZAĆ STOSUNEK PRACY
 PRZEJŚCIE ZAKŁADU PRACY : NOWY PRACODAWCA I DOTYCHCZASOWY ODPOWIADAJĄ
SOLIDARNIE
 W CIĄGU 2 MIESIĘCY OD PRZEJŚCIA ZAKŁADU PRACY PRACOWNIK MOŻE BEZ
WYPOWIEDZENIA (7 DNIOWE UPRZEDZENIE MUSI BYĆ ) ROZWIĄZAĆ STOSUNEK PRACY
 NOWY PRACODAWCA W CIĄGU 7 DNI MUSI PRZEDSTAWIĆ WARUNKI PRACY I PŁACY
UMOWA O PRACĘ :

NA OKRES PRÓBNY 3 MSCE W CELU SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI , MOŻE BYĆ
ROZWIĄZANA ZA WYPOWIEDZENIEM PRZED UPŁYWEM CZASU OKRESU PRÓBNEGO
OKRES WYPOWIEDZENIA: 3 DNI ROBOCZE- 2 TYGODNIE , 1 TYDZIEŃ – GDY DŁUŻSZA
NIŻ 2 TYGODNIA , 2 TYGODNIE – GDY 3 MSCE

PONOWNE ZATRUDNIENIE TEGO SAMEGO PRACOWNIKA NA OKRES PRÓBNY – PO
UPŁYWIE 3 LAT OD DNIA ROZWIĄZANIA LUB WYGAŚNIĘCIA
NA CZAS OKREŚLONY – 33 MSC MAX I 3 UMOWY MAX
SKRÓCENIE OKRESU WYPOWIEDZENIA DO 1 MSCA GDY UPADŁOŚĆ LUB LIKWIDACJA
I DLA PRACOWNIKA JEST ODSZKODOWANIE ZA POZOSTAŁY OKRES WYPOWIEDZENIA
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony – pracodawca zawiadamia na
piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową + przyczyna
rozwiązania ---- organizacja w ciągu 5 dni może podać zastrzeżenia ---- pracodawca
ma swobodę albo uzna albo nie
NIE MOŻNA wypowiedzieć umowy o pracę jeśli brakuje 4 lat do emerytury lub renty z
tytułu całkowitej niezdolności do pracy , urlopu pracownika , usprawiedliwionej
nieobecności






WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW PRACY LUB PŁACY ---- TO NIE UMOWY O PRACĘ --MOŻE WYPOWIEDZIEĆ JEŚLI BRAKUJE PRACOWNIKOWI 4 LATA DO EMERYTURY
ODWOŁANIE OD WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ – DO SĄDU PRACY
PRZYWRÓCENIE O PRACY – WYNAGRODZENIE ZA CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY
NIE WIĘCEJ NIŻ ZA 2 MSC LUB 1 MSC(GDY OKRES WYPOWIEDZENIA 3 MSC)
JEŚLI ROZWIĄZANO UMOWE OSOBIE CHRONIONEJ 4 LATA PRZED EMERYTURĄ , W
OKRESIE CIĄŻY LU URLOPU MACIERZYŃSKIEGO – WYNAGRODZENIE ZA CZAS CAŁY
POZOSTAWANIA BEZ PRACY
JEŚLI WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW O WYPOWIEDZENIU TEJ UMOWY --- WYŁĄCZNIE ODSZKODOWANIE
ROZWIĄZANIE BEZ WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA :





CIĘZKIE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW
POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA
UTRATA ZAWIONIONA UPRAWNIEŃ
ROZWIĄZANIE NIE MOŻE NASTĄPIĆ PO UPŁYWIE 1 MIESIĄCA!!!
PRACODAWCA ZASIĘGA OPINII ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ MA ONA 3 DNI NA
WYDANIE TEJ OPINII
NIEUZASADNIONE ROZWIĄZANIE PRACY PRZEZ PRACOWNIKA :
- ODSZKODOWANIE DLA PRACODAWCY W WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA OKRES
WYPOWIEDZENIA
POWOŁANIE:
- JEŻELI PRACOWNIK POWOŁANY Z KONKURSU POZOSTAJE W STOSUNKU Z INNYM PRACODAWCĄ I
MA OKRES WYPOWIEDZENIA 3 MSCE -----TO MOŻE PO 1 MSCU
- MOŻE BYĆ ODWOŁANY Z POWOŁANIA W KAŻDYM CZASIE , ODWOŁANIE NA PIŚMIE !!!
WYBÓR :
- PRACOWNIK , KTÓRY NIE POZOSTAWAŁ W ZWIĄZKU Z WYBOREM NA URLOPIE BEZPŁATNYM
PRZYSŁUGUJE ODPRAWA W WYSOKOŚCI 1 MSC WYNAGRODZENIA
DNI WOLNE NA POSZUKIWANIE PRACY :
-2 DNI W OKRESIE 2 TYGODNIE I 1 MSC WYPOWIEDZENIA
- 3 DNI W OKRESIE 3 MSC WYPOWIEDZENIA
Download