Uploaded by ola.nowak23033

Gospodarka żywnościowa

advertisement
Przykłady kodów EKD:
01…02 – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
05…05 – rybactwo, rybołówstwo
15…37 – przetwórstwo przemysłowe
Wybrane zagadnienia z funkcjonowania łańcucha gospodarki żywnościowej:
Jakie są czynniki wpływające na funkcjonowanie ogniwa produkcji surowców?
Ogniwo produkcji surowców to głównie rolnictwo. Na funkcjonowanie rolnictwa mają wpływ
uwarunkowania środowisko-we; klimat, warunki glebowe i wodne oraz ukształtowanie
terenu. Ważna jest struktura obszarowa gospodarstw
i wzajemna współpraca rolników.
Jakie są czynniki wpływające na funkcjonowanie ogniwa przetwórstwa żywności?
Na stan i rozwój tego ogniwa wpływa rozwój technologii produkcji i zmiany oczekiwań
odbiorców. Podobnie jak pozostałe ogniwa gospodarki podlega prawom rynkowym.
Jakie są czynniki wpływające na funkcjonowanie ogniwa dystrybucji?
Dystrybucja odbywa się w obrębie rynku rolnego (rolnik > dystrybutor) i między kolejnymi
pośrednikami. Ogniwo to jest ważne bo zespala łańcuch żywnościowy
Jakie są czynniki wpływające na funkcjonowanie ogniwa konsumpcji?
Na konsumpcję wpływają determinanty ekonomiczne, np. dochody, ceny, wielkość i
struktura podaży. Pozaekonomiczne uwarunkowania to np. demograficzne, kulturowe,
psychospołeczne.
Jakie są specyficzne cechy gospodarki żywnościowej?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozdrobniona struktura jednostek produkcyjnych,
Relatywna niemobilność rolniczej siły roboczej,
Wpływ warunków naturalnych na produkcję rolniczą,
Wahania sezonowe,
Nietrwałość surowców rolnych i produktów spożywczych,
Rozproszenie przemysłu spożywczego,
Terytorialne rozproszenie bazy surowcowej i przetwórczej,
Nieelastyczny charakter popytu na żywność,
Spadek udziału wydatków na żywność w ogólnych wydatkach konsumpcyjnych, w
miarę wzrostu dochodów ludności.
Download