Uploaded by User3663

Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych - Mariusz Radłowski

advertisement
AKADEMIA KALISKA
WYDZIAŁ POLITECHNICZNY
Laboratorium Bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych
Ćwiczenie nr 4
Temat: Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych
Rok akademicki:
2020/2021
Studia niestacjonarne
Nr grupy: 2
Ocena:
Wykonał:
Uwagi:
1. Cel:
Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych metod pomiaru ciągłości połączeń
wyrównawczych i ochronnych. W trakcie ćwiczenia wykonywane są pomiary rezystancji
instalacji wyrównawczej w laboratorium bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych
trzema różnymi metodami pomiarowymi.
2. Wykaz aparatury użytej w ćwiczeniu:


Stanowisko pomiarowe
Miernik parametrów instalacji MPI-520
3. Wiadomości teoretyczne
Pomiary ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych wykonywane są w ramach
sprawdzania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych.
Podstawowym zadaniem tych połączeń jest wyrównanie potencjałów łączących części
przewodzące tak, aby między tymi częściami nie występowały napięcia stwarzające
zagrożenie dla ludzi.
Przewody ochronne i wyrównawcze nie stanowią elementu obwodów prądowych
instalacji i urządzeń elektrycznych i w normalnych warunkach pracy nie są obciążone
prądami roboczymi. Jednak w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej
powodującej zwarcie doziemne, mogą w tych przewodach przepływać prądy o
znacznych wartościach.
Wymagania dotyczące przewodów połączeń ochronnych i wyrównawczych są
określone w normie PN-HD 60364 - 5, która rozróżnia połączenia wyrównawcze
główne, wykonane w najniższej kondygnacji budynku, oraz połączenia wyrównawcze
miejscowe wykonywane w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu
porażeniowym, np. w łazienkach, pralniach, hydroforniach, kotłowniach itp. Przewód
wyrównawczy łączący dwie części przewodzące dostępne powinien mieć przewodność
nie mniejszą niż przewód ochronny o mniejszym przekroju, przyłączony do części
przewodzących dostępnych.
Sprawdzenie ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych wiąże się z
dokonaniem oględzin połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych. Oględziny
takie powinny wykazać, iż wszystkie instalacje metalowe, urządzenia i konstrukcje,
które może jednocześnie dotknąć człowiek, wykazują metaliczne połączenie między
sobą. Wiele z połączeń wyrównawczych jest niewidocznych (umieszczone w tynku,
pod osłonami, itp.), toteż konieczne jest dokonanie pomiarów sprawdzających.
Powinny one wykazać spełnienie poniższej zależności:
𝑅𝑑𝑜𝑝 ≤
𝑈𝐿
𝐼𝑎
gdzie:
𝑅𝑑𝑜𝑝 - rezystancja dopuszczalna przewodów wyrównawczych,
UL - dopuszczalne najwyższe długotrwałe napięcie dotykowe,
Ia - prąd powodujący samoczynne wyłączenie zasilania.
Według normy PN-HD 60364-6 powinno się wykonać próbę ciągłości przewodów:
 ochronnych, w tym także przewodów ochronnych w wyrównawczych
połączeniach głównych oraz miejscowych,
 czynnych, w przypadku obwodów odbiorczych pierścieniowych
(obwód uformowany w postaci pierścienia połączonego z jednym
punktem obwodu zasilania).
Mierniki rezystancji przewodów ochronnych i wyrównawczych powinny spełniać wymagania
normy PN-EN 61557-4:2007. Napięcie pomiarowe może być napięciem stałym (DC) lub
przemiennym (AC) o wartości od 4 [V] do 24 [V] przy obwodzie otwartym (w stanie
jałowym, bez obciążenia). Prąd pomiarowy na najniższym zakresie pomiarowym nie
powinien być mniejszy niż 0,2 [A]. Zakres pomiarowy, w którym nie powinien być
przekroczony największy dopuszczalny błąd roboczy (± 30%), powinien obejmować wartości
od 0,2 [Ω] do 2 [Ω]. Wymuszony w badanym obwodzie przepływ prądu pomiarowego
powinien trwać, co najmniej 10 [s], aby wyeliminować wpływ zjawisk 20 przejściowych na
wynik pomiaru i wykryć wadliwe połączenia. Jeżeli przewodem wyrównawczym jest
izolowany przewód giętki, to w celu ujawnienia ewentualnych miejsc złej styczności i
naruszenia ciągłości, podczas pomiaru należy nim poruszać na całej długości.
Miernik należy przyłączać w takich miejscach, aby pomiar obejmował wszystkie połączenia
przewodów badanego połączenia wyrównawczego. Długość badanego odcinka przewodów
wyrównawczych głównych lub miejscowych może być rozmaita, podobnie jak liczba
połączeń na tym odcinku. Niezależnie od tego rezystancja pojedynczego połączenia
wyrównawczego głównego lub miejscowego (przewodów i ich połączeń) nie powinna
przekraczać wartości 1,0 [Ω]
4. Schemat układu pomiarowego
CC
PE
PEN
Rysunek 1. Układ do wstępnego sprawdzania ciągłości połączeń wyrównawczych latarką.
A
Rd
V
S
PE
GSW
PEN
L
230V
N
Rysunek 2. Układ do sprawdzania ciągłości połączeń wyrównawczych metodą techniczną.
Miernik
specjalistyczny
CC
PE
PEN
Rysunek 3. Układ do sprawdzania ciągłości połączeń wyrównawczych miernikiem
specjalistycznym.
5. Wyniki pomiarów
Tab. 1. Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych za pomocą latarki
L.p.
Punkty
pomiarowe
Stan
Żarówki
Ocena
1
RA - RB
świeci
DOBRZE
2
1A - 1B
świeci
DOBRZE
3
2A - 2B
świeci
DOBRZE
4
3A - 3B
nie świeci
ŹLE
5
4A - 4B
świeci
DOBRZE
6
5A - 5B
świeci słabo
ŹLE
7
6A - 6B
świeci
DOBRZE
8
R - 1A
nie świeci
ŹLE
9
R - 1B
nie świeci
ŹLE
10
R - 2A
nie świeci
ŹLE
11
R - 2B
nie świeci
ŹLE
12
R - 3A
świeci
DOBRZE
13
R - 3B
nie świeci
ŹLE
14
R - 4A
nie świeci
ŹLE
15
R - 4B
nie świeci
ŹLE
16
R - 5A
nie świeci
ŹLE
17
R - 5B
nie świeci
ŹLE
18
R - 6A
nie świeci
ŹLE
19
R - 6B
nie świeci
ŹLE
20
1A - 2A
świeci
DOBRZE
21
1A - 2B
świeci
DOBRZE
22
1B - 2A
świeci
DOBRZE
23
1B - 2B
świeci
DOBRZE
24
3A - 4A
nie świeci
ŹLE
25
3A - 4B
nie świeci
ŹLE
26
3B - 4A
nie świeci
ŹLE
27
3B - 4B
nie świeci
ŹLE
28
4A - 5A
nie świeci
ŹLE
29
4A - 5B
nie świeci
ŹLE
30
4B - 5A
nie świeci
ŹLE
31
4B - 5B
nie świeci
ŹLE
32
5A - 6A
świeci
DOBRZE
33
5A - 6B
świeci
DOBRZE
34
5B - 6A
świeci słabo
ŹLE
35
5B - 6B
świeci słabo
ŹLE
Tab. 2. Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych metodą techniczną
L.p.
Punkty
pomiarowe
Metoda techniczna
I [mA]
500
Rz [Ω]
2,0
Rz ≤ Rdop
Rdop = 1,0 [Ω].
1
RA - RB
U [V]
10,5
2
1A - 1B
11
500
3,0
NIE
3
2A - 2B
10,5
500
2,0
NIE
4
3A - 3B
>15
0
-
-
5
4A - 4B
10,5
500
2,0
NIE
6
5A - 5B
12
500
5,0
NIE
7
6A - 6B
10,5
500
2,0
NIE
8
R - 1A
>15
0
-
-
9
R - 1B
>15
0
-
-
10
R - 2A
>15
0
-
-
11
R - 2B
>15
0
-
-
12
R - 3A
10,5
500
2,0
NIE
13
R - 3B
>15
0
-
-
14
R - 4A
>15
0
-
-
15
R - 4B
>15
0
-
-
16
R - 5A
>15
0
-
-
17
R - 5B
>15
0
-
-
18
R - 6A
>15
0
-
-
19
R - 6B
>15
0
-
-
20
1A - 2A
11,5
500
4,0
NIE
21
1A - 2B
11,5
500
4,0
NIE
22
1B - 2A
11
500
3,0
NIE
23
1B - 2B
11
500
3,0
NIE
24
3A - 4A
>15
0
-
-
25
3A - 4B
>15
0
-
-
26
3B - 4A
>15
0
-
-
27
3B - 4B
>15
0
-
-
28
4A - 5A
14
440
12,8
NIE
NIE
29
4A - 5B
14
410
15,2
NIE
30
4B - 5A
14
450
12,1
NIE
31
4B - 5B
14
410
15,2
NIE
32
5A - 6A
10,5
500
2,0
NIE
33
5A - 6B
10,5
500
2,0
NIE
34
5B - 6A
12
500
5,0
NIE
35
5B - 6B
12
500
5,0
NIE
Tab. 3. Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych miernikiem specjalistycznym
L.p.
Punkty
pomiarowe
Miernikiem
specjalistycznym
Rz ≤ Rdop
Rdop =1,0[Ω].
1
RA - RB
Rz [Ω]
0,43
2
1A - 1B
1,37
NIE
3
2A - 2B
0,36
TAK
4
3A - 3B
>400
--
5
4A - 4B
0,34
TAK
6
5A - 5B
3,33
NIE
7
6A - 6B
0,34
TAK
8
R - 1A
napięcie na obiekcie
-
9
R - 1B
napięcie na obiekcie
-
10
R - 2A
napięcie na obiekcie
-
11
R - 2B
napięcie na obiekcie
-
12
R - 3A
0,82
TAK
13
R - 3B
>400
-
14
R - 4A
>400
-
15
R - 4B
>400
-
16
R - 5A
>400
-
17
R - 5B
>400
-
18
R - 6A
>400
-
19
R - 6B
>400
-
20
1A - 2A
2,00
NIE
TAK
21
1A - 2B
2,00
NIE
22
1B - 2A
1,00
TAK
23
1B - 2B
1,00
TAK
24
3A - 4A
>400
-
25
3A - 4B
>400
-
26
3B - 4A
>400
-
27
3B - 4B
>400
-
28
4A - 5A
10,16
NIE
29
4A - 5B
13,13
NIE
30
4B - 5A
10,14
NIE
31
4B - 5B
13,12
NIE
32
5A - 6A
0,46
TAK
33
5A - 6B
0,46
TAK
34
5B - 6A
3,44
NIE
35
5B - 6B
3,44
NIE
6. Obliczenia
W układzie pomiarowym zastosowano rezystor dodatkowy Rd o wartości 19 Ω.
𝑅𝑍 =
𝑈
− 𝑅𝑑
𝐼
Przykładowe obliczenia metodą techniczną:
10,5[𝑉]
− 19[Ω] = 2[Ω]
0,5[𝐴]
11[𝑉]
− 19[Ω] = 3[Ω]
0,5[𝐴]
12[𝑉]
− 19[Ω] = 5[Ω]
0,5[𝐴]
11,5[𝑉]
− 19[Ω] = 4[Ω]
0,5[𝐴]
14[𝑉]
− 19[Ω] = 12,8[Ω]
0,44[𝐴]
14[𝑉]
− 19[Ω] = 15,2[Ω]
0,41[𝐴]
14[𝑉]
− 19[Ω] = 12,1[Ω]
0,45[𝐴]
7. Wnioski:
Przy pomiarze ciągłości połączeń wyrównawczych za pomocą latarki na 35 pomiarów tylko
12 wyszło pozytywnie. Przyjmując, że rezystancja statyczna żarówki była dobrze dobrana do
rezystancji dopuszczalnej przewodów ochronnych wyniki te oznaczają zbyt dużą wartość
rezystancji przewodów przy negatywnej ocenie.
Podczas pomiaru ciągłości połączeń wyrównawczych metodą techniczną ani razu nie
spełniono warunku Rz ≤ Rdop. W części pomiarów przyczyną były błędy wynikające z
rezystancji przewodów pomiarowych, która jest dodawana do rezystancji przewodów
mierzonych. W 16 przypadkach wnioskując po braku poboru prądu możemy przyjąć, że
przewody wyrównawcze nie mają połączenia z główną szyną wyrównawczą.
Podczas pomiaru ciągłości połączeń wyrównawczych miernikiem specjalistycznym udało
nam się w 9 przypadkach spełnić zależność Rz ≤ Rdop. Mierniki specjalistyczne przystosowane
do pomiarów ciągłości przewodów są z reguły wyposażone w funkcję pozwalającą
przeprowadzić
kompensację
(autozerowanie)
rezystancji
przewodów
pomiarowych,
eliminując tym samym wpływ rezystancji przewodów na wynik pomiaru.
W 11 przypadkach rezystancja przekroczyła, 400 [Ω] co może świadczyć o słabym
połączeniu z GWS (zaśniedziałe lub niedokręcone styki) lub złym stanem, jakości przewodów
wyrównawczych. A w 4 przypadkach napięcie pojawiło się na urządzeniu, co sugeruje brak
połączenia z GWS.
Przewody wyrównawcze należą do przewodów, których naruszenie ciągłości nie ujawnia się i
może dłuższy czas pozostawać niezauważone, skutkując niesprawnością funkcji ochronnych.
Dlatego tak ważne jest sprawdzanie ich ciągłości podczas przeglądu technicznego
odbiorczego i przeglądów okresowych.
Załącznik 1.1
Kalisz, dnia 23.11.2020 r.
Protokół nr. 1/2020
z badania ciągłości przewodów wyrównawczych.
1. Nazwa obiektu: Laboratorium Bezpiecznego Użytkowania Urządzeń Elektrycznych.
2. Adres: ul. Poznańska 201-205, 62-800 Kalisz.
3. Opis badanej instalacji: Pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych wykonywane są na
makiecie symulującej połączenia wyrównawcze pomiędzy poszczególnymi stanowiskami
w laboratorium.
4. Przyrządy pomiarowe: Stanowisko pomiarowe oraz miernik parametrów instalacji
MPI-520
5. Opinia na temat stanu instalacji elektrycznej: negatywna/pozytywna*
6. Zauważone niedoskonałości bądź usterki: Brak
7. Należy wykonać prace konserwacyjne: Sprawdzić, jakość styków łączeniowych,
uzupełnić brakujące połączenia wyrównawcze oraz w razie konieczności wymienić
uszkodzone przewody .
8. Uwagi dodatkowe: Punkty pomiarowe RA-RB, 2A-2B, 4A-4B, 6A-6B, R-3A, 1B-2A,
1B-2B, 5A-6A i 5A-6B spełniają warunki skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.
9. Na podstawie wyników pomiarów stwierdzić możemy, że skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej jest pozytywna/negatywna*
10. Data wykonania badania: 14.11.2020
11. Data następnego badania: Po przeprowadzeniu prac naprawczych.
12. Osoba przeprowadzająca badania: Mariusz Radłowski
* - odpowiednią opinię zakreślić.
Download