Uploaded by User2822

Działalność na rzecz ochrony środowiska

advertisement
Działalność na rzecz
ochrony środowiska
Cel prezentacji:
Pokazanie wybranych 7 organizacji
prośrodowiskowych funkcjonujących w
Polsce i na świecie
FUNDACJA WWF
Fundacja WWF - organizacja ekologiczna
powstała w 1961 roku z inicjatywy
generalnego dyrektora UNESCO Juliana
Huxleya,
który
zauważył
olbrzymie
zagrożenie dla przyrody, którym jest
dewastacja i nieograniczone polowania. W
trakcie 60 lat swojego istnienia WWF
zainicjował, skoordynował lub pomógł w
realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć
na rzecz ochrony przyrody na całym
świecie, przyczyniając się m.in. do
powstania ponad 270 parków narodowych.
https://1000logos.net/wp-content/uploads/2017/05/WWF-logo.png
FUNDACJA WWF
Narodowe oddziały WWF funkcjonują w wielu krajach, główna siedziba znajduje się
w Szwajcarii. Założenia organizacji oparte są o hasło: „Chronić przyrodę z ludźmi i
dla ludzi”.
Od początku swojego istnienia gromadzi fundusze niezbędne do ochrony przyrody,
oraz promuje edukację i badania, które służą ocaleniu najbardziej zagrożonych
gatunków i siedlisk na Ziemi.
WWF w latach 90. XX w. współtworzył Światową Strategię w Zakresie Ochrony
Przyrody, która, opublikowana jednocześnie w 34 stolicach świata, stała się
podstawą kompleksowego spojrzenia na ochronę środowiska oraz zrównoważone
wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety.
GREENPEACE
Greenpeace - organizacja ekologiczna
działająca od 1971 roku na rzecz
ochrony środowiska naturalnego.
Skoncentrowana
na
najbardziej
istotnych, globalnych zagrożeniach
dla bioróżnorodności i środowiska.
https://1000logos.net/wp-content/uploads/2017/05/WWF-logo.png
GREENPEACE
Celem kampanii prowadzonych przez Greenpeace jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na
sześć głównych problemów dotyczących: obszarów ochrony środowiska - ochrony lasów i
lasów deszczowych, ochrony oceanów i mórz, ochrony przed substancjami toksycznymi,
globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych, energii oraz organizmów modyfikowanych
genetycznie.
Biura Greenpeace znajdują się w ponad 40-stu krajach świata. Aby zachować swoją
niezależność Greenpeace nie przyjmuje dotacji od rządów, partii politycznych i korporacji.
Działania Greenpeace finansowane są dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców.
Greenpeace od lat prowadzi kampanię przeciwko wykorzystaniu energii atomowej,
przekonując, że rozpowszechnianie informacji o bezpiecznej energii nuklearnej jest
szerzeniem mitu.
VIVA AKCJA DLA ZWIERZĄT
Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierząt zajmuje
się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten
cel realizuje przez cały wachlarz działań od reagowania w przypadkach znęcania się
nad zwierzętami i prowadzenia spraw w
sądach przeciwko ich oprawcom przez
szkolenia instytucji państwowych aż po
prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę
kampanii
i
akcji
informacyjnych
propagujących
etyczne
traktowanie
zwierząt. Zachęca też do adopcji zwierząt ze
schronisk oraz piętnuje niehumanitarne i
nieetyczne praktyki firm i osób prywatnych.
https://viva.org.pl/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/VIVA_logo.svg
KLUB GAJA
Przedsięwzięcie
ekologiczne
zajmujące się ochroną środowiska
naturalnego i prawami zwierząt w
Polsce.
https://notafishblog.files.wordpress.com/2014/12/greenpeace-logo1.jpg
KLUB GAJA
Klub Gaja działa od 1989 roku, organizując akcje w obronie przyrody i zwierząt. Do bardziej
znanych należą: Ogólnopolska Kampania „Teraz Wisła” mająca chronić naturalny stan
największej polskiej rzeki i Ogólnopolska Kampania "Zwierzę nie jest rzeczą". 25 listopada
Klub Gaja ustanowił Dniem bez Futra, a 22 maja Dniem Praw Zwierząt, aby upamiętnić
wprowadzenie ustawy "O ochronie zwierząt" dla której uchwalenia stworzył koalicję.
Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, samorządami, administracją publiczną oraz
biznesem. Bierze udział w pracach m. in.: Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Dorzecza
Górnej Wisły. Klub udziela również porad prawnych oraz wspiera interwencje w zakresie
ochrony środowiska.
STOWARZYSZENIE DLA NATURY „WILK”
Od 1996 r. nieprzerwanie pracuje dla
przyrody, w szczególności dla ochrony
dużych ssaków drapieżnych – wilków,
rysi i niedźwiedzi. Szczególną wagę
przykłada do ochrony ich siedlisk oraz
łączących je korytarzy ekologicznych.
Dlatego działa na rzecz ograniczania
wpływu infrastruktury drogowej na
przyrodę, m.in. poprzez budowę przejść
dla zwierząt.
https://www.polskiwilk.org.pl/images/wilk_logo.svg
STOWARZYSZENIE DLA NATURY „WILK”
Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” prowadzi własne badania naukowe i
współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin. W realizację swoich projektów
angażuje zarówno naukowców, jak i praktyków ochrony przyrody, oraz miłośników
przyrody.
W wyniku kilku lat starań Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" ukończono duże
przejście dla zwierząt na drodze ekspresowej S-69, w miejscowości Laliki.
Wynegocjowano poprowadzenie 200 m odcinka drogi na estakadzie, dzięki czemu
zwierzęta mogą swobodnie wędrować poniżej drogi.
POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa
Ekologicznego PLGBC (Polish Green
Building Council) jest organizacją
pozarządową, która od 2008 roku
realizuje misję radykalnej poprawy
projektowania,
budowania
i
użytkowania budynków w Polsce tak,
aby
zrównoważone
budownictwo
stało się normą. Polski oddział PLGBC
jest członkiem światowej federacji
World Green Building, która działa w
ponad 70 krajach na całym świecie.
https://plgbc.org.pl/
POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO
Wśród działań Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wyróżnia się m. in.:
●
koordynowanie szkoleń i warsztatów tematycznych
wprowadzenie do WELL Building Standard).
(szkolenia
LEED,
BREEAM,
●
organizacja corocznych wydarzeń (PLGBC Green Building Symposium i Konferencja
PLGBC Dzień Ziemi, warsztaty Green Building Tour), których celem jest promowanie
zrównoważonego budownictwa.
●
inicjacja konkursu PLGBC Green Building Awards, który wyróżnia zrównoważone budynki
i projekty oraz rozwiązania produktowe dla zielonego budownictwa w Polsce.
●
wydawanie raportów i publikacji (m.in. Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach.)
●
stworzenie Bazy Budynków Certyfikowanych w Polsce, która zbiera informacje o
obiektach certyfikowanych we wszystkich obecnych w kraju systemach oceny budynków.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT „SOKÓŁ”
Organizacja ekologiczna powstała w
Toruniu w 2002 roku. Stowarzyszenie
jest
członkiem
Rady
Programu
Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce
w ramach której współpracuje z
najlepszymi
w
kraju
ośrodkami
prowadzącymi hodowlę i reintrodukcję
sokoła wędrownego.
http://peregrinus.pl/images/header/logo_stowarzyszenia_white.png
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT „SOKÓŁ”
Jednym z celów Stowarzyszenia ma być konsolidacja prac związanych z restytucją
sokoła, a także rozwinięcie monitoringu na terenie kraju i wspomaganie rozwoju dzikiej
populacji poprzez instalowanie dla ptaków sztucznych gniazd.
Jednocześnie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” chce wspierać badania
naukowe, które pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie zgromadzonych środków
na ratowanie gatunku. Planowane jest przeprowadzenie badań genetycznych, które
pozwolą określić różnorodność genetyczną rozwijającej się populacji sokoła
wędrownego.
LITERATURA
EKOLOGIA.PL https://www.ekologia.pl/wiedza/organizacje,s3/
POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO - PLGBC https://plgbc.org.pl/
FUNDACJA WWF https://www.wwf.pl/
GREENPEACE POLSKA https://www.greenpeace.org/poland/
KLUB GAJA http://www.klubgaja.pl/
STOWARZYSZENIE DLA NATURY "WILK" https://www.polskiwilk.org.pl/
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT "SOKÓŁ" http://www.peregrinus.pl/pl/
VIVA AKCJA DLA ZWIERZĄT https://viva.org.pl/
Download