Uploaded by User2590

Cechy dramatu romantycznego na przykładzie DZIADÓW

advertisement
Cechy dramatu romantycznego na przykładzie „Dziadów” A. Mickiewicza.
Cechy dramatu romantycznego
Brak jedności czasu, miejsca i akcji
Luźna i otwarta kompozycja
Występowanie scen zbiorowych
Łączenie świata realnego ze światem
pozaziemskim
Bohater romantyczny
Połączenie elementów trzech rodzajów
literackich
Zmienność języka i stylu
Łączenie elementów podniosłych ze scenami
nasyconymi komizmem, satyrą, drwiną,
groteską
Elementy ludowości
Achronologia zdarzeń, fragmentaryczność i
brak ciągu przyczynowo – skutkowego
Tematyka narodowowyzwoleńcza
Atmosfera grozy i tajemniczości
„Dziady” A. Mickiewicza
A
C
D
E
K
B
L
G
F
I
J
H
a) swobodne operowanie czasem (np. 1 listopada 1823r - Prolog, 24 grudnia 1823 – Scena
Więzienna) i przestrzenią (np. Wilno, Warszawa, okolice Lwowa), niejednolita i wielowątkowa
akcja rozgrywająca się na dwóch płaszczyznach: realnej (martyrologia narodu polskiego) i
metafizycznej (np. konfrontacja dobra z e złem w Wielkiej Improwizacji);
b) w ramach dramatu pojawiają się elementy niedramatyczne (np. opowiadanie o Cichowskim ma
charakter epicki), czasem treściowo samodzielne, choć korespondujące z całością dzieła np.
posiadające charakter liryczny - Wielka Improwizacja, wiersz zamykający utwór „Do Przyjaciół
Moskali”;
c) odrębne sceny, z których każda ukazuje jakiś nowy aspekt rzeczywistości oraz brak punktu
kulminacyjnego, rozwinięcia i zakończenia;
d) np. sceny w kaplicy cmentarnej, w salonie warszawskim czy scena więzienna;
e) sceny realistyczne i fantastyczno – wizyjne: widma, dychy, wizje;
f) np. obrzęd dziadów łączący wszystkie części cyklu dramatycznego oraz ludowe poczucie
moralności (np. nie ma zbrodni bez kary – scena IX, w której pojawiają się duchy Doktora i
Bajkowa cierpiące za grzechy popełnione za życia);
g) np. patos Wielkiej Improwizacji i groteskowe rozmowy diabłów;
h) aurę tajemniczości i niepokoju wprowadzają między innymi sceny z duchami czy sceny wizyjne;
i) kolejne sceny nie wynikają bezpośrednio z poprzednich, nie łączy ich ciąg przyczynowo –
skutkowy, występują jako samodzielne epizody, z których czytelnik ma zrekonstruować całość
(np. następujące po sobie sceny III – Egzorcyzmy, IV – Widzenie Ewy, V – Widzenie Księdza
Piotra)
j) jest to cecha charakterystyczna tylko dla polskiego dramatu – poruszenie problemu niepodległości
Polski, cierpień i walki narodu o wolność;
k) poeta, samotny, tajemniczy, wrażliwy, wybitny indywidualista, skłócony ze światem,
nieszczęśliwie zakochany, cierpiący, a następnie przemieniony w patriotę i bojownika o wolność,
o dobro ogółu;
l) zerwanie z zasadą decorum – mieszanie stylów i języka np. patos Wielkiej Improwizacji i
następująca po niej scena egzorcyzmów, w której diabeł zachowuje sie nieprzyzwoicie i używa
wulgaryzmów;
Download