Uploaded by User2588

Akredytacja

advertisement
Akredytacja w
laboratorium
Oskar Gojrzewski
Akredytacja - procedura, w wyniku
której upoważniona jednostka
organizacyjna (mająca określone
zadania i strukturę) oficjalnie uznaje,
że pewna jednostka organizacyjna lub
osoba jest kompetentna do
wykonywania określonych zadań.
Co oznacza posiadanie akredytacji
dla laboratorium badawczego?
Dla laboratorium – to sposób na
potwierdzenie biegłości do
wykonywania badań, pomiarów
czyli formalne uznanie kompetencji
laboratorium.
Dla klienta – ułatwienie w wyborze
wiarygodnych dostawców usług w tym
zakresie
Wyniki badań z laboratorium
posiadającego akredytację są
honorowane prawie na całym świecie
Polskie Centrum Akredytacji PCA –
jedyna uprawniona jednostka w Polsce,
która jest upoważniona do
przeprowadzania oceny akredytacyjnej
laboratoriów na zgodność z
wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC
17025:2005
Norma PN-EN ISO/IEC
17025:2005 „Ogólne wymagania
dotyczące kompetencji
laboratoriów badawczych i
wzorcujących”
To nic innego jak zbiór wymagań
(technicznych i systemowych), które
musi spełnić laboratorium aby mogło
uzyskać certyfikat akredytacji PCA
Laboratorium z akredytacją daje rzetelne wyniki które mogą być
wykorzystane np:
- w sprawach sądowych (np. przy
przedstawianiu dowodów)
- środowiskowych ( np. wymagania
dotyczące emisji zanieczyszczeń do
środowiska)
- handlowych (np. dopuszczenie
żywności do sprzedaży)
- badawcze np. odkrywanie nowych
materiałów
Warunki wpływające na wyniki
- personel
- warunki lokalowe i
środowiskowe
- metody badań
- wyposażenie
- konrola jakości
- pobieranie próbek
- postępowanie z obiektami do
badań/wzorcowań
Czynnik ludzki czyli personel
Laboratorium powinno mieć personel kierowniczy i
techniczny, który posiada uprawnienia i zasoby
niezbędne do realizacji swoich obowiązków.
Kierownictwo laboratorium powinno zapewnić, aby
każdy kto obsługuje określone wyposażenie,
przeprowadza badania, ocenia wyniki i podpisuje
sprawozdania z badań miał kompetencje. Do
realizacji określonych zadań personel powinien być
kwalifikowany, zależnie od wymagań, na podstawie
właściwego wyksztalcenia, doświadczenia i/lub
wykazanych umiejętności
Warunki lokalowo- środowiskowe
Laboratorium powinno zapewnić, że warunki
środowiskowe nie spowodują unieważnienia wyników
ani nie wpłyną ujemnie na wymaganą jakość
pomiarów
a to znaczy że:
- warunki w laboratorium powinny umożliwiać prawidłowe
wykonanie badania i spełnić wymagania techniczne
mogące wpłynąć na wyniki badań,
- warunki powinny być monitorowanie, nadzorowanie i
rejestrowanie, a w przypadku kiedy zagrożą poprawności
wyników, badania powinny być wstrzymane
- należy rozgraniczyć sąsiadujące obszary, gdzie wykonuje
się czynności wzajemnie się wykluczające (nie dopuścić
przed wzajemnym zanieczyszczaniem),
- laboratorium należy utrzymywać w należytej czystości i
porządku.
Wyposażenie
Laboratorium powinno być wyposażone we wszystkie
elementy wyposażenia do pomiarów i badań, niezbędne do
prawidłowego przeprowadzenia badań.
Wyposażenie i jego oprogramowanie, używane do badania
powinno zapewniać wymaganą dokładność oraz spełniać
odpowiednie specyfikacje dotyczące badań. Należy ustalić
programy wzorcowania wyposażenie powinno być
sprawdzane i/lub wzorcowane przed użyciem.
Wyposażenie powinno być obsługiwane przez
upoważniony personel
a to znaczy, że
laboratorium
używa sprzętu:
- o odpowiedniej,
wymaganej
dokładności,
- sprawnego sprawdzonego
przed użyciem,
- obsługiwane przez
upoważniony
personel,
z zapisaną historią
pracy
Metody badań
Laboratorium powinno stosować metody badań ,które spełniają wymagania klienta i
są właściwe do badań których wykonania się podejmuje. Jeżeli klient nie określił
metody, która ma być zastosowań, laboratorium powinno wybrać właściwe
metody spośród opublikowanych w normach międzynarodowych, regionalnych lub
krajowych. Można też wykorzystywać metody opracowane przez laboratorium lub
zaadoptowane przez laboratorium, jeżeli są one odpowiednie do przewidywanego
zastosowania i zostały zwalidowane laboratorium powinno potwierdzić, że jest w
stanie prawidłowo realizować metody znormalizowane,
zanim wprowadzi je do badań.
Kontrola jakości wyniku
Laboratorium powinno mieć procedury sterowania jakością w celu
monitorowania miarodajności podejmowanych badań. Uzyskiwane dane
powinny być zapisywane w taki sposób, aby możliwe było śledzenie
kierunków ich zmian oraz, jeżeli to możliwe, powinny być stosowane
techniki statystyczne w celu przeglądu wyników.
Monitorowanie powinno być planowane i poddawane
przeglądom i może obejmować:
a) regularne korzystanie z certyfikowanych
materiałów odniesienia
b) udział w programach porównań
międzylaboratoryjnych lub programach badań
biegłości.
Przygotował Oskar Gojrzewski
Źródło:
https://www.port.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Anna_Krawczuk_NanoTox_2017.pdf
Download