Uploaded by User2566

kupnosp

advertisement
UMOWA DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH
Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………..
pomiędzy:
. . . . . . . . . . . . . . . . …………………………….. zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..
Leg. dow. osob. nr……………………….wydany przez ……………………………………………………..
PESEL……………………………………………. NIP…………………………………………………………..
. . . . . . . . . . . . . . . . …………………………….. zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..
Leg. dow. osob. nr……………………….wydany przez ……………………………………………………..
PESEL……………………………………………. NIP…………………………………………………………..
zwanym dalej „Wydzierżawiającym”
a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………..
Leg. dow. osob. nr……………………….wydany przez ……………………………………………………..
PESEL……………………………………………. NIP…………………………………………………………..
zwanym dalej „Dzierżawcą”
§ 1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości rolnej położonej w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o powierzchni . . . . . . ha
nieruchomości rolnej położonej w . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . , oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . o powierzchni . . . . . . ha,
nieruchomości rolnej położonej w . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . , oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o powierzchni . . . . . . ha, nieruchomości rolnej położonej w . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr . . . . . . . . . . . . . . . . . .o powierzchni . . . . . . ha.
§
2. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy całą wymienioną w § 1 nieruchomość do używania i pobierania
pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej .
Dzierżawca powinien wykonywać
dzierżawę zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki.
§ 3. Umowa zostaje zawarta na okres …………….lat.
1. Dzierżawcy i Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za porozumieniem stron
4. Wydzierżawiającemu przysługuje wynagrodzenie w formie :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
§
§ 5. Wydanie nieruchomości Dzierżawcy nastąpiło w dniu …………….. w stanie przydatnym do umówionego
użytku, co Dzierżawca niniejszym potwierdza.
§
6. Dzierżawcy nie wolno oddawać nieruchomości w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania bez zgody
Wydzierżawiającego.
§ 7. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Dzierżawca.
§
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§
9. Pożytki z płatności obszarowych oraz uczestnictwo w działaniach PROW (2007-2013) przysługują
dzierżawcy.
§
10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYDZIERŻAWIAJĄCY
DZIERŻAWCA
Download