Uploaded by User2217

Zgoda na udział dziecka w zajęciach

advertisement
EXPLORE



SEARCH
LOGIN
Historia / Starożytność / Mitologia grecka
Upload document
Create flashcards
Add to ...
Zgoda na udział dziecka w zajęciach
ADVERTISEMENT
 Download

ADVERTISEMENT

(

p
ę
p
g
Random flashcards
)
ALICJA
legitymuj ący (-a) si ę Dowodem Osobistym .............................................................
4 Cards •
oauth2_google_3d22cb2ed639-45de-a1f9-1584cfd7eea2
(seria i numer dowodu)
wydanym przez ..............................................................................................
wyra żam zgod ę na uczestnictwo mojego syna/córki*
Motywacja w zzl
.......................................................................................................................................................
3 Cards •
ypy
(imi ę, nazwisko, wiek dziecka)
w zaj ęciach ...................................................................................................
Pomiary elektr
(rodzaj zaj ęć : FITNESS, SZTUKI WALK, SIŁOWNIA**)
2 Cards •
m.duchnowski
organizowanych przez Centrum Sportowo Rekreacyjne „MEGA-FITNESS”, które mie ści si ę
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 6.
Projektowana charakterystyka e…
Oświadczam, i ż mój syn / córka* nie ma przeciwwskaza ń zdrowotnych do korzystania
z tych że zaj ęć . Jednocze śnie bior ę na siebie odpowiedzialno ść za ewentualne wypadki
syna / córki*. O świadczam, iż ponosz ę pełn ą odpowiedzialno ść za uszkodzenie sprz ętu przez
mego syna / córk ę* wynikaj ące z nieprawidłowego korzystania, niezgodnego z instrukcj ą
obsługi i regulaminem siłowni.
2 Cards •
CEB.COM.PL
 Create flashcards
.....................................................................................
(telefon kontaktowy rodzica/ opiekuna prawnego)
Strona:
1 z1
Skala automatyczna
ADVERTISEMENT
Cookie Policy
Was this document useful for you?
Yes
×
No
Related documents
Za**cznik Nr 1 do WSO Zespół Szkół im. Józefa…
Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych oso…
podanie do dyrektora
szkoÅ‚y o zwolnienie w…
4. Oświadczenie o
zatrudnieniu rodziców
historia pieniądza
Dodatkowe informacje
niezb*dne do celów…
deklaracja uczestnictwa
dziecka w lekcjach…
Oświadczenie o lekach
Formularz zgłoszeniowy
w DOC
Zgodna na przetwarzanie
danych
Karta zgłoszenia Fundacja Skarbowości
zgoda rodzica na udział
dziecka w biegu dzieci
zgoda rodziców - UKS
SAKURA Komorniki
Deklaracja dotycząca woli
uczestnictwa syna
Deklaracja - nauczanie
języka mniejszości
Projekt pt.: „Idę do
przedszkola przez…
oświadczenie dla
Rodziców
oświadczenie
Oświadczenie opiekuna
grupy
Prawo i funkcje prawa
Wyrażam zgodę na udział
córki/syna Wyrażam…
Jednorazowe
oświadczenie opiekuna
Products
Support
Make a suggestion
Documents
Report
Did you find mistakes in interface or texts? Or do you know how to improve StudyLib
UI? Feel free to send suggestions. It's very important for us!
Flashcards
© 2013-2020 StudyLib all other trademarks and copyrights are the property of their
respective owners
DMCA
Add feedback
Download