Uploaded by ghost3020

Umowa-kupna-sprzedazy-samochodu-dla-2-kupujacych

advertisement
……………………………………………………………
miejscowość, data i godzina
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY SAMOCHODU
SPRZEDAJĄCY:
KUPUJĄCY nr 1:
KUPUJĄCY nr 2:
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
imię i nazwisko
imię i nazwisko
imię i nazwisko
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
adres
adres
adres
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
PESEL
PESEL
PESEL
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
seria i nr dowodu osobistego,
organ wydający
seria i nr dowodu osobistego,
organ wydający
seria i nr dowodu osobistego,
organ wydający
§1
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki ………………………………………………………,
model ……………………………………………… o numerze rejestracyjnym ……………………………………, nr nadwozia
…………………………………………………………………………………………, rok produkcji …………………………………, kolor
……………………………, przebieg pojazdu ………………………………….. .
2. Sprzedający oświadcza, że opisany w pkt. 1 pojazd wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeo
na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
§2
Sprzedający sprzedaje, a kupujący kupują opisany w §1 pkt. 1 samochód za kwotę …………………………………….
(słownie: ………………………………………………………………………………………..) złotych polskich.
§3
Kupujący oświadczają, że dokładnie zapoznali się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu. Kupujący
oświadczają nadto, iż nabywają samochód w takim stanie technicznym, w jakim się on obecnie znajduje, i
że nie będą z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeo w stosunku do sprzedającego.
§4
Podpisem pod niniejszą umową sprzedający potwierdza otrzymanie całości zapłaty za sprzedany samochód,
zaś kupujący potwierdzają fakt wydania im pojazdu.
§5
Wszelkie koszty związane z niniejszą umową, w szczególności koszty opłaty skarbowej, ponoszą kupujący.
§6
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
podpis Sprzedającego
podpis Kupującego nr 1
podpis Kupującego nr 2
Download