Uploaded by User1331

WniosekOUdzielenieUrlopuOjcowskiego

advertisement
..............................
...............................
Nazwisko
(miejscowość i data)
..............................
Imię
..............................
Nr stały / Dział
Dyrekcja Oddziału PGG S.A.
KWK/Zakład ________________
Ruch ______________________
Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
3
Na podstawie art. 182 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego w wymiarze
dwóch tygodni.
Jednorazowo* w okresie od dnia …………………………….. do dnia ………………………………….
lub w dwóch częściach*
I część: w okresie od dnia ………………………….. do dnia ……………………………..
II część: w okresie od dnia ………………………….do dnia ………………………………
w celu sprawowania opieki osobistej nad moim dzieckiem ………………………………………………
urodzonym ……………………………………….
Jednocześnie oświadczam:
1. zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu*
2. pobrałem zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego na ww dziecko w okresie*
od dnia ……………………do dnia …………………z tytułu zatrudnienia w ………………………………...
…………………………………
(podpis pracownika)
Załącznik :
- kopia aktu urodzenia dziecka
*Niepotrzebne skreślić
Download