Uploaded by paulinabuda955

Rodzaje wyjaśnień naukowych

advertisement
Rodzaje wyjaśnień naukowych :




Genetyczne
Funkcjonalne
Logiczne
Teleologiczno-funkcjonalne
Wyjaśnienie naukowe to zespół określonych czynności zmierzających do poznania i
objaśnienia wybranej rzeczywistości.
Cel pedagogiki jako nauki :
Ma dawać wskazówki jak pracować, żeby dawać lepsze efekty.
Celem jest opis , wyjaśnienie i rozumienie różnych form praktyki edukacyjnej .
Dyscyplinaryzacja – proces , w którym pewien obszar wiedzy o rzeczywistości uzyskuje status
dyscypliny naukowej, poprzez: jednoznaczne zdefiniowanie przedmiotu badań, określenie
metodologii badań i jej związków z innymi dyscyplinami.
Istytucjonalizacja – proces ten obejmuje tworzenie w uniwersytetach stanowisk dla
pracowników nauki zajmujących się określonym obszarem wiedzy; tworzenia jednostek
organizacyjnych do kształcenia studentów w ramach danej dyscypliny nauki.
Badania jakościowe :




Dane i wyniki w postaci tekstu
Pozwalają budować typologię obiektów należących do danej klasy
Pozwalają formułować prawidłowości odnoszone do jednostkowych miejsc i
indywidualnych doświadczeń osób badanych
Pozwalają budować ugruntowane, czyli zbiory twierdzeń wyjaśniających jednostkowe
doświadczenie i zjawiska występujące w badanym terenie.
Badania ilościowe dają możliwość dostrzegania i opisywania ogólnych prawidłowości w
procesie edukacji.
Badania jakościowe dają możliwości wyglądu w indywidualne doświadczenia badanych osób
i dostrzegania zjawisk w konkretnym kontekście ich występowania.
Obie strategie mogą się wzajemnie uzupełniać .
NAUKI SZCZEGÓLNE :


Formalne
Logika i matematyka
Empiryczne (realne)
Przyrodnicze i społeczne (humanistyczne)
Rodzaje poznania ludzkiego:
1. Poznanie poprzez wiarę
 W potocznym rozumieniu wiara, to poleganie na kimś
 Ten rodzaj poznania zyskał miano wiary życiowej, polega na przyjęciu wiary, której
ktoś kiedyś pojął
Wiara naukowa – towarzyszy człowiekowi, który chce poszerzyć swoją wiedzę.
2. Poznanie filozoficzne :
 Przedmiotem tego poznania są pytania: o nasze życie, kim jest człowiek?
Dokąd zmierzamy? Jaka jest istota życia?
 Przedmiotem jest byt ujmowany- autonomiczny typ poznania
 Poznanie rozumiejące i wykluczające rzeczywistości istniejącego świata,
dokonuje się dzięki metodzie wykluczające sprzeczność (absurd).
3. Poznanie potoczne:
 Dostępne dla każdego
 Poznanie podstawowe ,aby móc poznać inne poznania
 Inna nazwa POZNANIE PRZEDNAUKOWE
 Pytania nazywane zdrowym rozsądkiem jaki jest świat? Jaki jest zbuntowany?
 Proces poznania potocznego zachodzi w toku naszego życia, odbywa się w sposób
spontaniczny.
 Wykorzystujemy je w codziennym życiu
 Charakter ogólny
 NIEUPORZADKOWANIE
 Wiedza potoczna = rezultat poznania potocznego
 Wiedza wysoce indywidualna
 Wiedza potoczna inaczej przekonanie o życiu
4. Poznanie naukowe
 Wiedza naukowa- kontynuacja (lub zabezpieczenie) poznania potocznego
 Charakter racjonalny ZAWSZE
 Proces poznawania rzeczywistości ma charakter uporządkowany
 Fundamentem jest poznanie potoczne
 Pytanie: jak rzeczywistość jest skonstruowana?
 Wiedza naukowa wywodzi się z filozofowania- POCZĄTEK
Poznanie naukowe- to proces zdobywania i zagłębiania wiedzy o świecie we
wszystkich jego przejawach. Jest procesem ciągłym długotrwałym i
zróżnicowanym, przebiegający w wieloetapowych, świadomych i celowych
działaniach wyjaśniających.
PERENIALIZM
Przedstawiciele:



Robert Maynard Hutchins (1899-1977)
Jacques Maritain (1882-1973)
Mortimer Adler (1902-2001)
Perenializm pokłada nadzieję na właściwą edukację i również na zdrowa kulturę w
powrocie do idei średniowiecza, do wiecznych zasad prawdy, dobra i piękna.
Perenialiści za główny cel dzisiejszej edukacji uznają :

Kształcenie intelektualnych liderów, którzy wyposażeni byliby w umiejętności
racjonalnego myślenia.
Perenialistyczny oznacza ‘’wiecznie trwający’’, ‘’przywracający do poprzedniej formy’’
Terminu perenializm użył po raz pierwszy Gottfried Wilhelm Leibniz w XVII wieku.
Filozofia perenialistyczna uznaje za źródło wolności autorytet rozumu.
Głównym zadaniem dla edukacji jest maks rozwijanie rozumu.
Perenialiści mówią o edukacji wyzwalającej; nadrzędnym celem jest wyzwolenie w
człowieku jego racjonalnego JA, doprowadzenie do maksymalnego potencjału jego
wolności.
Cechą charakterystyczną jest założenie, że okres edukacyjny jest przygotowaniem do
przyszłego życia i dojrzewaniem.
Zadaniem edukacji jest rozwinięcie potencjału dziecka, stosowana metodą jest
kształcenie określonych nawyków za pomocą ciągłego ćwiczenia i powtarzania oraz
obcowania z właściwymi treściami.
Właściwe treści na poziomie podstawowym uznają perenialiści ‘’trzy r’’ czyli pisanie,
czytanie i rachowanie. W pierwszych latach nauki większy nacisk nałożony jest na
kształcenie charakteru, tzw cnót moralnych, a w późniejszych na kształcenie cnót
intelektualnych.
Koncepcja ‘’paidei’’ Mortimera Adlera (pideia – wychowanie dzieci)
Założenia:
1. Każde dziecko powinno mieć równe szanse edukacyjne
2. Szkoła powinna zapewnić wszystkim jednakowe wykształcenie
3. 3 cele kształcenia szkolnego: 1- dostarczyc narzędzia rozwoju umysłowego moralnego
duchowego 2- pogłębić wiedzę obywatelska i cnoty obywatelskie, 3-nie wprowadzać
zbyt wcześnie w umiejętności zawodowe.
4. 3 cele edukacyjne: 1- usystematyzowana wiedza, 2- umiejętność uznania się i
rozumowania, 3- poznanie idei i wartości.
Teoria pedagogiczna – zespół twierdzi opisujących rzeczywistość pedagogiczną z
uwzględnieniem określonej orietacji filozoficzno-metodologicznej.
MODEL- składowy element teorii, który może zawierać wiele koncepcji; punkt wyjścia
w tworzeniu teorii, obejmujący treści, które jeszcze nie zostały scalone na tyle, by
tworzyć teorię.
KONCEPCJA- wprowadzone dla praktyki przesłanie wynikające z modelu: zbiór
hipotez dotyczących jakiegoś fragmentu rzeczywistości, które nie SA w pełni
uzasadnione, a ich wartość eksplanacjna i przedyktowana są ograniczone.
1. Praktyka i teoria wzajemnie się dopełniają :
‘’praktyka rodzi problemy, a teoria usiłuje je rozwiązywać’’
‘’teoria stawia hipotezy, a praktyka poszukuje ich potwierdzenia’’
2. Cele teorii- poprawianie praktyki pedagogicznej:
Odpowiadanie na pojawiające się problemy: niebezpieczeństwo, fanatyzm
Nauki humanistyczne zajmują się badaniem kultury i jej wytworów
Nauki przyrodniczej zajmują się zjawiskami naturalnymi.




RÓŻNICE METODOLOGICZNE:
W badaniu przyrody występujemy jako zewnętrzny niezaargażowany
obserwator
W przypadku kultury jesteśmy jej zaangażowanymi obserwatorami
W poznaniu przyrody dążymy do wyjaśnienia zjawiska
W poznaniu kultury ,dzięki przeżywaniu, mamy możliwość zrozumienia jej
zjawiska.
Przedmiotem badań w pedagogice jest praktyka edukacji , na którą składa się
wiele zjawisk, takich jak działanie instytucji edukacyjnych stosunki
międzyludzkie w nich panujące zmiany zachodzące w ludziach poddanych
oddziaływaniom edukacyjnym.
System pojęciowy- za pomocą którego opisuje się badany obszar
rzeczywistości ,a następnie komunikuje wyniki badań. Od systemów
pojęciowych wymaga się jednoznaczności ,precyzji, logicznego powiązania
pojęć. Każdy system pojęciowy rozwija się ilościowo oraz jakościowo
 O jakościowym rozwoju systemu pojęciowego można mówić wtedy,
gdy udaje się precyzyjnie definiować pojęcia ten system budujące.
Metedologia badań w pedagogice jest wewnętrznie zróżnicowana.
Badania o charakterze ilościowym
 Dostarczają danych i wyników w postaci liczb
 Pozwalają formułować ogólne prawidłowości odnoszone do populacji
 Pozwalają budować i sprawdzać twierdzenia teoretyczne

Przynoszą wiedzę o prawidłowościach regulujących procesy
edukacyjne w skali makro.
Download