Uploaded by grabarek-natalia

NATALIA GRABAREK UMOWA

advertisement
UMOWA·
zawarta w (miejscowość)
...l0~o.::,.;~\.I.
SZKOLENIE RENDERINGU
,w dniu
.~~.,.QI:A0., pomiędzy:
Spółką VIZACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Chełmcu, ul. Rolna, nr 23A, 33-395,
Chełmiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725092, REGON:
369803210, NIP: 7343557295, zwanym dalej "Organizatorem". Reprezentowana przez wspólnika w osobie Antoniy Revutskyy, a
Panią~
.IY.A1:&:..).t
~k.·.Ą.-('fI·.l.{,f·········
zwanym dalej "Uczestnikiem",
€.'~Kd(
zamieszkałym we ..
, PESEL
kJ<~ou.M~
~Wf.~~03~sX3
wspólnie dalej zwani "Stronami"
,
, pod adresem
, o treści następującej:
§1 Przedmiot Umowy
1.
Przedmiotem umowy jest realizacja przez Organizatora cyklu szkoleń podczas których Uczestnik pozna techniki tworzenia
interiorów oraz exteriorów
2.
Przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o autorski program nauczania przygotowany przez Organizatora.
3.
Podczas szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia w interiorze oraz exteriorze: techniki modelingu
(podstawowy, zaawansowany), nauka kadrowania, tworzenie oświetlenia (dzienne, nocne, mieszane) za pomocą wypracowanych
autorskich technik, tworzenia materiałów, mapping, texturing, postprodukcja
§2 Wynagrodzenie i sposób płatności
1.
Z tytulu realizacji Umowy Uczestnik zapłaci Organizatorowi kwotę wyszczególnioną w dokumencie o nazwie "Płatności za
szkolenie"
2.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora
3.
W przypadku braku terminowej zapłaty Organizator ma prawo odmówić rozpoczęcia lub odstąpić od realizacji
przedmiotowej umowy.
4.
W przypadku braku aktywności Uczestnika w prowadzonych zajęciach, Organizator ma prawo usunięcia Uczestnika ze
szkolenia, ze zwrotem części kwoty, proporcjonalnej do ilości przekazanych Uczestnikowi materiałów szkoleniowych oraz wiedzy.
§3 Obowiązki Organizatora oraz Uczestnika
1.
Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora w przypadku gdy z powodów osobistych nie
jest w stanie uczęszczać na zajęcia oraz wykonywać zadania domowe, aż do zakończenia szkolenia. W takim przypadku
Uczestnikowi przysługuje zwrot części wpłaconej kwoty, proporcjonalnej do ilości przekazanych Uczestnikowi materiałów
szkoleniowych oraz wiedzy, z tym zastrzeżeniem, iż Uczestnik poinformuje Organizatora o tym fakcie nie później niż do 20 dnia
szkolenia.
2.
W przypadku gdy Uczestnik z powodów osobistych nie jest w stanie uczęszczać na zajęcia oraz wykonywać zadania
domowe, lecz nie poinformował Organizatora do 20 dnia szkolenia o rezygnacji - Organizator nie wstrzymuje wysyłania
Uczestnikowi materiałów szkoleniowych. W takim przypadku nie przysługuje zwrot wpłaconych środków, oraz Uczestnik
zobowiązany jest do opłacenia rat za szkolenie, w wyznaczonym terminie
3.
Szkolenie
będzie
obejmowało
zakres
tematyki
określony
w Programie
zamieszczonym
pod adresem:
www.3dvizacademy.com
4.
Szkolenie przeprowadzone zostanie online w formie wykładów, nagrań instruktażowych, wsparcia czat w godz. od 10:00
do 22:00 od poniedziałku do soboty. W niedziele od 21 :00-22:00 pomagając, oraz odpowiadając w tym czasie na wszelkie zadane
pytania przez cały okres szkolenia.Czas trwania szkolenia - 49 dni (7 tygodni) od daty rozpoczęcia pierwszej konferencji
5.
Uczestnik zobowiązuje się do uważnego i czytelnego zapoznania z materiałami instruktażowymi (nagrania oraz zadania
domowe).
.
6.
Uczestnik zobowiązuje się na szkoleniu do zachowania etycznego z poszanowaniem zasad kultury osobistej.
7.
Support odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem witryny o której Organizator poinformował Uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym - na wspólnym czacie należącym do grupy do której Uczestnik aplikował. Okres supportu wynosi 7 tygodni od
rozpoczęcia pierwszej konferencji
8.
Support ma prawo skierować Uczestnika do powtórnego oglądnięcia poszczególnych materiałów instruktażowych, w
przypadku gdy student wcześniej tego nie zrobił, bądź wyraźnie pominął poszczególne kwestie w nim omówione.
9.
Organizator udostępni Uczestnikowi zadania domowe, które będą widoczne na czas szkolenia
10.
Organizator zapewni i przekaże Uczestnikowi materiały szkoleniowe, w szczególności zapewni dostęp do nagrań
instruktażowych (dostęp zapewniony na jedno podane przy zapisach stanowisko). Otrzymane nagrania instruktażowe zostają dla
Uczestnika również po zakończeniu szkolenia, z tym zastrzeżeniem, iż mają one służyć wyłącznie do własnego użytku osobistego
Uczestnika, bez możliwości przekazywania nagrań osobom trzecim. Przekazanie Uczestnikowi materiałów szkoleniowych nie
stanowi udzielenia licencji ani przeniesienia autorskich praw majątkowych do tych materiałów.
11.
Udział w szkoleniu może zostać przełoźony na inny termin za porozumieniem Stron, najpóźniej na 7 dni przed
rozpoczęciem pierwszych zajęć. Szkolenie odwołane po tym terminie jest pełnopłatne i nie przysługuje zwrot opłaty, za wyjątkiem
przypadku określonego w §2 pkt 4.
12.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi oprogramowania
13.
Organizator nie odpowiada za używanie przez Uczestnika modeli 3d, tekstur, oprogramowania niezgodnie z ich
regulaminem.
14.
Uczestnik zobowiązany jest posiadać legalną wersję oprogramowania zgodnie z
Parafka Uczestnika
reqularninern dostawcy oproqramowania.
15.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykonywania
zadań, oglądania nagrań oraz konferencji w nieodpowiednich
warunkach (m.in. jazda
samochodem, podróżowanie piesze, jazda na rowerze)
I
./f ~
y--
I
§4 Poufność,
kary umowne
1. Uczestnik
zobowiązuje się do zachowania w poufności, nie ujawniania, niewykorzystywania,
nie kopiowania oraz nie
przekazywania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Organizatora, które uzyskał podczas
realizacji niniejszej umowy (niezależnie od formy ich utrwalenia i udostępnienia, np. pisemnej, elektronicznej, ustnej), a w
szczególności:
a)
informacje o charakterze biznesowym, technicznym, organizacyjnym
dotyczącym przedsiębiorstwa
Organizatora,
przedmiotu umowy oraz wszelkiego innego rodzaju informacje posiadające wartość gospodarczą do których Uczestnik
uzyskał dostęp podczas szkolenia;
b)
filmy instruktażowe, tutoriale, przedstawiające
autorską metodę szkolenia z renderingu zawierające informacje, o
których mowa w pkt a) lub są w inny sposób związane z tymi informacjami.
c)
pomysły, idee, sposób przedstawienia
i ujęcia poszczególnych
zagadnień objętych programem szkolenia,
niezależnie od sposobu ich wyrażenia oraz niezależnie od tego czy stanowią one przedmiot ochrony prawa autorskiego
lub innych praw wyłącznych.
d)
metodologii prowadzenia zajęć
2. Uczestnik zobowiązuje się do nie przekazywania oraz nie udostępniania indywidualnie zakupionych modeli 3d, tekstur,
materiałów otrzymanych
w ramach szkolenia pochodzących
ze strony www.3dsky.org,
www.evermotion.org,
osobom
trzecim, bądż innym uczestnikom szkolenia, z zastrzeżeniem iż modele autorstwa Evermotion S.C. są do wykorzystania
wyłącznie w ramach szkolenia. Opłacone indywidualnie
dla każdego Uczestnika przez Organizatora modele 3d ze strony
www.3dsky.org są wliczane do materiałów szkoleniowych
z możliwością wykorzystania komercyjnego przez Uczestnika
3. Uczestnik nabytą wiedzę na szkoleniu
nie może przekazywać osobom trzecim odpłatnie bądź nieodpłatnie,
a w
szczeg61ności wykorzystywać
ją do nauczania innych, prowadzenia
korepetycji/szkoleń
odpłatnie lub nieodpłatnie.
Uczestnik po zakończeniu
szkolenia bądź w trakcie nie może nauczać innych z zakresu modelingu oraz tworzenia
wizualizacji
w 3ds Max i/lub Corona wykorzystując
przedstawione
techniki oraz poznaną metodologię
na szkoleniu
renderingu.
4. Uczestnik odtwarza nagrania instruktażowe
za pomocą dostarczonego
programu wyłącznie na komputerze osobistym,
należącym do Uczestnika, do kt6rego nie mają dostępu osoby trzecie. W przypadku
sprzedaży, bądź przekazania
komputera Uczestnik zobowiązany jest do usunięcia materiałów szkoleniowych z tego sprzętu. W przypadku stałego bądź
czasowego wsp6łdzielenia
komputera Uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia
indywidualnego
konta na kt6rym
znajdują się materiały szkoleniowe uniemożliwiając
dostęp do jego danych osobom trzecim.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności, o kt6rym mowa w niniejszym postanowieniu,
nie dotyczy Informacji Poufnych,
które są lub staną się publicznie dostępne bez udziału Strony zobowiązanej do zachowania ich w poufności,
mogą zostać
podane do publicznej
wiadomości
po wyraźeniu w tym zakresie pisemnej zgody przez drugą Stronę, Strona jest
zobowiązana ujawnić na żądanie uprawnionego
organu, do kt6rego zaleceń obowiązana jest się stosować zgodnie z
przepisami obowiązującego
prawa.
6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, Uczestnik zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Kara
umowna płatna będzie przez Uczestnika na podstawie wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu,
w terminie 60 dni od daty doręczenia
wezwania. Organizator
może dochodzić
odszkodowania
przewyższającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach og6lnych.
§5 Prawa autorskie
Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej w przypadku
ich powstania w trakcie realizacji Umowy, w tym do metodologii oraz know-how w szczególności w zakresie prezentowania
poszczególnych zagadnień w ramach Programu szkolenia.
2.
Nagrywanie,
filmowanie, rozpowszechnianie materiałów prezentowanych podczas szkolenia w jakiejkolwiek postaci
zarówno w całości lub choćby w części (fragmencie) jest zabronione.
3.
Udostępniana i prezentowana przez Organizatora podczas szkolenia materiały szkoleniowe, instruktażowe, oraz wszelkie
utwory i metody nauczania, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.
Wszelkie prawa autorskie do układu i treści wykładów prezentowanych w ramach szkolenia i ich szczegółowy opis należą
do Organizatora, co oznacza, iż Uczestnik nie jest uprawniony do kopiowania ani tłumaczenia całości bądż fragmentów
udostępnionych
materiałów,
w tym w szczególności
nagrań instruktażowych,
wykładów, metod nauczania, jak też
rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób żadnych materiałów otrzymanych od Organizatora.
5.
Uczestnik nie nabywa poprzez udział w szkoleniu żadnych praw na dobrach niematerialnych wymienionych w ust. 3 i 4 w
tym w szczególności do udostępnionych materiałów szkoleniowych, instruktażowych, metod nauczania.
6.
Uczestnik, w związku z korzystaniem z usług szkoleniowych podczas szkolenia, zobowiązany jest przestrzegać praw
własności intelektualnej, w szczególności wynikających z autorskich praw majątkowych oraz pokrewnych, a także praw twórców
wynikających z autorskich praw osobistych.
7.
Uczestnik zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów (zadań, nagrań, konferencji, wiedzy)
stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Organizatora.
1.
§6 Udzielenie licencji
1.
Na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Uczestnik udziela Organizatorowi
licencji niewyłącznej na korzystanie z projektu wykonanego w ramach pracy wykonanej na
zakończenie kursu (dalej jako .render"), który został wykonany przez Uczestnika w trakcie
odbywania kursu będącego przedmiotem niniejszej umowy oraz praw pokrewnych do utworów.
Parafka
Uczestnika
r-------------
I
/.).A.-
_
y- ~-------------------
I
2.
Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z renderu określonego w § 1.
3.
Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na korzystanie z renderu na następujących polach eksploatacji:
a.
zwielokrotnienia renderu techniką cyfrową (digitalizacja),
b.
wprowadzani renderu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera, wprowadzanie renderu do pamięci
komputera należącego do Organizatora oraz osoby przez niego upoważnione,
c.
rozpowszechnianie renderu online;
d.
udostępnienie w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń
e.
udostępnianie online studentom Organizatora
f.
wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych
rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i
zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
g.
utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audio lub audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach CD, DVD, wideo,
Pendrive i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
h.
publiczne udostępnianie renderu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i wczasie przez siebie
wybranym.
4. Licencja niniejsza ma charakter nieodpłatny.
5. Licencja zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Udzielenie licencji następuje z chwilą ukończenia szkolenia przez Uczestnia.
6. Uczestnik wyraża zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany render, bez zmiany jego treści, w
zakresie uzasadnionym korzystaniem z renderu na podstawie niniejszej licencji.
7. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą renderu, jego praca jest wolna od wad i obciążeń prawnych oraz nie narusza
praw osób trzecich.
8. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że render narusza prawa autorskie, Uczestnik na
żądanie Organizatora na własny koszt przystąpi do procesu sądowego zwalniając bezwarunkowo Organizatora od tych roszczeń i
zapłaci wszelki koszty, odszkodowania i wydatki na obsługę prawną zasądzone w prawomocnym rozstrzygnięciu właściwego sądu.
§7 Ochrona danych osobowych
1.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celach związanych z funkcjonowaniem
VIZACADEMY, jak również do ujawnienia danych osobowych niezbędnych dla ochrony osobistych praw autorskich Uczestnika i ich
ujawnienia na stronie Internetowej jako autora projektu szkoleniowego
2.
Organizator wskazuje, że dane osobowe Uczestnika są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i
procedurami związanymi z celami przetwarzania, które obowiązują w VIZACADEMY.
3.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest VIZACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą Chełmcu, ul. Rolna, nr 23A. 33-395, Chełmiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000725092, REGON: 369803210, NIP: 7343557295.
4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach: spełnienia obowiązków fiskalnych i
rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); analitycznym (podstawa: art. 6
ust. 1 lit. f) RODO); statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
wystawiania certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu i jego ukończenie (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. aRODO);
prowadzenie i kontrolowanie obecności na zajęciach szkoleniowych ( podstawa: art. 6 ust. 1 lit. bRODO)
5. Organizator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków
skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane
osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,
przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej
lub dane dotyczące zdrowia.
6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej - oraz licząc
od tej chwili - aż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania
danych wynikających z przepisów prawa. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Uczestnika znajdują się
w Regulaminie oraz na stronie w zakładce: "RODO"
7. Uczestnik podczas szkolenia, bądź po jego zakończeniu nie może przekazywać informacji na temat uczestników
szkolenia, kopiować, powielać, wykonywać zrzutów ekranu z widoczną listą uczestników będących na szkoleniu oraz
udostępniać jej osobom trzecim
§ 8 Postanowienia końcowe
1.
W przypadku sporu Strony podejmą próbę jego rozwiązania na drodze polubownej.
2.
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w
związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
3.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych.
Organizator
VIZACAOEMY Sp. z
Uczestnik (czytelny podpis uczestnika)
0.0.
Anroniy Revutskyy
uJ. Rolna BA 33·3'5 Chełmiec
NIP: 7343557295 Re«on: 3691103210
~~
lU
\0-..
C;(~~
Download