Uploaded by lucjamlynczak

Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów z przewlekla choroba nerek

advertisement
AKTUALNOŚCI W PIELĘGNIARSTWIE NEFROLOGICZNYM
Forum Nefrologiczne
2008, tom 1, nr 1, 45–51
Copyright © 2008 Via Medica
www.fn.viamedica.pl
Beata Białobrzeska
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Hemodializy i Medycyny Transplantacyjnej,
Akademickie Centrum Kliniczne, Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku
Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów
z przewlekłą chorobą nerek
STRESZCZENIE
Przewlekła choroba nerek (PChN) ma charakter postępujący i niemal u wszystkich chorych konieczne
jest leczenie nerkozastępcze. Aby skutecznie powstrzymać progresję choroby, niezbędne jest wprowadzenie w polskim systemie ochrony zdrowia powszechnej edukacji zdrowotnej przeznaczonej dla
pacjentów będących na różnych etapach PChN.
W ostatnim 10-leciu wprowadzono w naszym kraju
wiele aktów prawnych umożliwiających nowe postrzeganie roli pacjenta i zawodu pielęgniarki. Według funkcjonującej Karty Praw i Obowiązków Pacjenta to właśnie pacjent jest podmiotem, a nie
przedmiotem w decydowaniu o swoim zdrowiu
WSTĘP
Szacuje się, że przewlekła choroba nerek
(PChN) może obecnie dotyczyć nawet około
4 milionów Polaków, stanowiąc jednocześnie
bardzo poważny problem kliniczny oraz ekonomiczny. Powszechna edukacja zdrowotna pacjentów z przewlekłą chorobą nerek może
znacznie ograniczyć jej rozwój oraz przynieść
wymierne korzyści finansowe. Jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych w 2007
roku przez Fundację Rozwoju Pielęgniarstwa
Nefrologicznego i Transplantologicznego z siedzibą w Gdańsku, w około 30% ośrodków nefrologicznych w Polsce prowadzona jest edukacja zdrowotna skierowana w dużej mierze do pacjentów hemodializowanych. Zarówno forma,
jak i zakres prowadzonych zajęć edukacyjnych
są mocno zróżnicowane. Zazwyczaj sprowadzają
sie one się do krótkich rozmów dotyczących bie-
i życiu. Ponadto w akcie tym znajduje się wyraźny
zapis, że pacjent ma niezaprzeczalne prawo do informacji. Wprowadzenie nowej Ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej umożliwiło polskim pielęgniarkom autonomię zawodu oraz wysokie poczucie odpowiedzialności. Transformacja ta spowodowała
wzrost aktywności zawodowej wśród pielęgniarek
nefrologicznych i opracowanie stosownych programów niezbędnych do realizacji profesjonalnych zajęć edukacyjnych.
Forum Nefrologiczne 2008, tom 1, nr 1, 45–51
Słowa kluczowe: przewlekła choroba nerek, edukacja zdrowotna, zmiany w postrzeganiu roli pacjenta, autonomia zawodu pielęgniarskiego, pielęgniarstwo nefrologiczne, standard edukacyjny
żących problemów z dostępem naczyniowym
oraz diety. Program szkolenia pacjentów w dializie otrzewnowej zawiera pewne zagadnienia
związane z dbałością o zdrowie. Dlatego też
w tej grupie chorych problem edukacji zdrowotnej przynajmniej częściowo jest rozwiązany.
W większości ośrodków transplantacyjnych edukacja zdrowotna pacjentów po przeszczepieniu
nerki nie jest w pełni doceniana. Tylko w niewielu ośrodkach przeszczepiania nerek realizowany jest własny program edukacyjny, w którym
biorą udział pacjenci, pielęgniarki, lekarze oraz
dietetycy.
Konieczność ustalenia i wydania jednolitych programów edukacyjnych przeznaczonych do szkolenia pacjentów z PChN pozwoli
na optymalne wykorzystanie potencjału obecnego w całym środowisku medycznym, ze
szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek
nefrologicznych.
Adres do korespondencji:
mgr piel. Beata Białobrzeska
Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnętrznych,
Oddział Hemodializy i Medycyny
Transplantacyjnej, Akademickie
Centrum Kliniczne, Szpital
Akademii Medycznej w Gdańsku
80–211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
tel.: (0 58) 349 25 54
faks: (0 58) 346 11 86
e-mail: [email protected]
45
vv Wskazane jest, aby
w ośrodkach
nefrologicznych
możliwie jak
najwcześniej
wprowadzano
powszechną edukację
zdrowotną skierowaną
nie tylko do pacjentów
z przewlekłą chorobą
nerek, ale także do ich
rodzin. Edukacja ta
powinna być
traktowana jako
nieodłączny element
leczenia cc
ROZWÓJ PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK
Przewlekła choroba nerek (PChN) to
złożony zespół chorobowy, który charakteryzuje się często powolnym, ale nieodwracalnym i przeważnie postępującym pogorszeniem
funkcji nerek. Do upośledzenia czynności nerek
dochodzi na skutek zmian chorobowych w ich
miąższu, głównie w kłębuszkach nerkowych,
ale także w innych częściach nerki, na przykład w cewkach i otaczającej je tkance śródmiąższowej. Kilka lat temu wprowadzono na
świecie jednolity podział PChN na 5 stadiów,
w zależności od funkcji wydalniczej, którą
odzwierciedla stopień filtracji kłębuszkowej
(GFR, glomerular filtration rate). W tabeli 1
przedstawiono stadia PChN.
ZMIANY W POSTRZEGANIU ROLI PACJENTA
W ciągu ostatnich 10 lat zaszły w Polsce
ogromne zmiany w postrzeganiu roli pacjenta.
Jest to związane z wprowadzeniem Karty Praw i Obowiązków Pacjenta. Za niezbędne przyjmuje się, by stał się on partnerem (inaczej podmiotem) w podejmowaniu ważnych
decyzji wobec swojego zdrowia i życia. Oznacza to również, że obecnie bardzo wiele zależy właśnie od samego chorego, który jest
współodpowiedzialny za swoje leczenie i samoopiekę. Personel medyczny, realizując zadania zawodowe, współpracuje z pacjentem,
nie narzucając mu swojej woli, a jedynie proponuje określone zalecenia. Pacjent z kolei,
podejmując świadomie decyzje dotyczące własnego zdrowia, w pełni przejmuje odpowiedzialność za skutki tych decyzji.
Obecnie w kręgach nefrologicznych istnieje przekonanie, że niezależnie od fazy choroby pacjent i jego rodzina powinni być poinformowani o możliwościach leczenia nerko-
Tabela 1. Stadia przewlekłej choroby nerek w zależności od stopnia filtracji kłębuszkowej
Stadium
Opis
Filtracja kłębuszkowa
(ml/min/1,73 m2)
I
Cechy uszkodzenia nerek widoczne w badaniach krwi,
moczu lub podczas badania ultrasonograficznego
> 90
II
Łagodne — filtracji kłębuszkowej
60–89
III
Umiarkowane — filtracji kłębuszkowej
30–59
IV
Bardzo duże — filtracji kłębuszkowej
15–29
V
Schyłkowa niewydolność nerek
46
< 15 lub dializa
Forum Nefrologiczne 2008, tom 1, nr 1
zastępczego. Sytuacja ta pozwoliłaby na
zmniejszenie stresu w chwili, gdy konieczne
jest podjęcie decyzji o formie terapii. Dlatego bardzo wskazane jest, aby w ośrodkach nefrologicznych możliwie jak najwcześniej
wprowadzano powszechną edukację zdrowotną skierowaną nie tylko do pacjentów
z PChN, ale także do ich rodzin. Edukacja ta
powinna być traktowana jako nieodłączny
element leczenia.
ZMIANY W POSTRZEGANIU ROLI
PIELĘGNIARKI
Stały rozwój pielęgniarstwa oraz nowe podejście do zdrowia i choroby sprawiają, że sytuacja zawodowa pielęgniarek, począwszy od połowy lat 90. ubiegłego wieku, uległa znacznym
przemianom. Przyczyną tego stanu było ustanowienie Karty Praw Pacjenta, a przede wszystkim
uchwalenie i zatwierdzenie nowej Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ustawa ta daje
obecnie pielęgniarce szeroką autonomię działania oraz wysokie poczucie odpowiedzialności
zawodowej. Akty prawne są wspierane poprzez
Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej, uwzględniają one nowe spojrzenie na zadania zawodowe stawiane pielęgniarkom w nowym systemie opieki zdrowotnej.
Na rozwój pielęgniarstwa w Polsce wpłynęły również zmiany w systemie nauczania
opartym na kształceniu akademickim, zgodnym z wymaganiami Unii Europejskiej. Nowa
forma edukacji pielęgniarek stwarza możliwość uzyskania wyższego wykształcenia, pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy na poziomie wyższym od dotychczasowego, uczy kreatywnego i samodzielnego myślenia, otwiera
drogę na wszechstronny rozwój zawodowy.
Aktualne ustawodawstwo zawodowe nie ogranicza pracy pielęgniarek jedynie do wykonywania zleceń lekarskich, przedstawicielki tego
zawodu mogą bowiem pracować samodzielnie, dbając o rozwój swojego zawodu. Transformacja zawodowa pielęgniarek sprawiła, że
profesja ta jest obecnie zupełnie inaczej postrzegana niż przed laty, a ogromny potencjał
dobrze przygotowanych pielęgniarek zaczyna
być dopiero od niedawna zauważany i odpowiednio wykorzystywany. Ustawa o zawodach
pielęgniarki i położnej zawiera zestaw świadczeń, do których realizacji pielęgniarka jest
przygotowana. W myśl tej ustawy pielęgniarka, wypełniając obowiązki zawodowe wobec
pacjenta, może wykonywać zadania składające się na następujące funkcje: opiekuńczą,
wychowawczą, promowania zdrowia, profilaktyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną. Pojęcie funkcji zawodowych jest określane jako zespół złożonych działań i czynności wynikających z roli zawodowej, dla których można
sformułować wspólny cel działania. Zakres
funkcji zawodowych współczesnej pielęgniarki w pełni zilustrowano na rycinie 1.
ZAPOTRZEBOWANIE NA EDUKACJĘ WŚRÓD
PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK
Mimo wprowadzania w naszym kraju od
wielu lat stosownych aktów prawnych obszernie informujących o prawach i obowiązkach,
polscy pacjenci nadal nie mają odpowiednio
wysokiej świadomości zdrowotnej. Istnieje
bardzo wiele przyczyn tej sytuacji, są to między innymi całkowite przerzucanie odpowiedzialności za stan własnego zdrowia na środowisko medyczne oraz uzależnienie postępów
choroby tylko i wyłącznie od działań medycznych. Ponadto przez wiele lat w świadomości
pacjentów panował pogląd, że jeżeli pacjent
chce zachować swoje zdrowie, powinien jedynie wykonywać wskazówki lekarza, bez możliwości zadawania pytań oraz wykonywania
samodzielnych działań w sprawach swojego
zdrowia. Bardzo wielu pacjentów nadal niezbyt chętnie pragnie poszerzyć swoją wiedzę
na temat działań prozdrowotnych. Przekonanie pacjentów do zmiany mentalności w tym
zakresie nie jest wcale łatwe. Wymaga to czasu i pewnych starań ze strony środowiska medycznego, które umożliwią realizację zajęć
edukacyjnych. Poważną barierą w korzystaniu
z profesjonalnych zajęć edukacyjnych jest
przede wszystkim brak świadomości choroby,
obawa przed pozyskaniem niekorzystnych informacji oraz zbyt duża odległość do ośrodka
nefrologicznego, a także brak wystarczającej
liczby personelu pielęgniarskiego. Wskazane
jest zatem wykonanie dokładniejszych badań,
które wyjaśnią, jakie są oczekiwania pacjentów wobec personelu edukującego. Może wtedy uda się określić i dopracować formy przekazu dla odbiorców oraz spełnić oczekiwania
obu stron.
Niechęć do pozyskiwania informacji na
temat własnego zdrowia może wynikać z chęci
odsunięcia od siebie perspektywy leczenia nerkozastępczego, które niekiedy wiąże się ze
zmianą całego dotychczasowego życia. Powoduje to u wielu pacjentów obniżenie nastroju,
a nawet staje się źródłem depresji. Wtedy niezbędne jest wsparcie ze strony najbliższych.
Rycina 1. Funkcje zawodowe współczesnego pielęgniarstwa [18]
Aby zminimalizować stres związany z obecnością choroby, należy możliwie jak najwcześniej
rozpocząć uświadamianie pacjenta, że musi on
dbać o swoje zdrowie. Jeżeli zorganizowanie
profesjonalnej działalności edukacyjnej jest
mocno ograniczone, wtedy wybrane zagadnienia powinny być przekazane pacjentowi cierpiącemu na przewlekłą chorobę nerek oraz
jego najbliższym w możliwie przystępny sposób,
bez użycia medycznych określeń, aby uniknąć
zbędnych nieporozumień. Obowiązek ten należy w głównej mierze do personelu pielęgniarskiego ośrodków nefrologicznych.
Optymalne byłoby jednak prowadzenie
profesjonalnych zajęć edukacyjnych dla pacjentów oraz ich rodzin. Ten rodzaj działalności pielęgniarskiej jest mocno rozpowszechniony w krajach Europy Zachodniej
(Anglia, Irlandia, Włochy, Holandia). Korzystając z tych bogatych doświadczeń, zespół
doświadczonych pielęgniarek nefrologicznych przy współpracy z lekarzami opracował
projekty pomocne w organizowaniu edukacji zdrowotnej pacjentów z PChN, do których
należą: Ramowy model edukacji pacjentów
z przewlekłą chorobą nerek, Szczegółowy projekt
edukacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz książka pod tytułem Przewlekła choroba nerek — poradnik dla pacjentów oraz ich
rodzin. Wszystkie wymienione publikacje,
dzięki wsparciu finansowemu wielu sponsorów, zostaną wkrótce wydane przez Fundację Rozwoju Pielęgniarstwa Nefrologiczne-
Beata Białobrzeska, Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
vv Mimo
wprowadzania
w naszym kraju od
wielu lat stosownych
aktów prawnych
obszernie
informujących
o prawach
i obowiązkach, polscy
pacjenci nadal nie
mają odpowiednio
wysokiej
świadomości
zdrowotnej cc
47
vv Podczas rozmów
pacjent powinien mieć
możliwość zadawania
pytań. Jeżeli sytuacja
tego wymaga, należy
uwzględnić
powtórzenie
trudniejszych
zagadnień. Należy
również zwrócić
uwagę na język
używany w trakcie
prowadzonych zajęć cc
48
go i Transplantologicznego z siedzibą
w Gdańsku.
STANDARD EDUKACYJNY W POSZCZEGÓLNYCH
OKRESACH PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK
Obecny standard edukacyjny powinien
obejmować wszystkie etapy przewlekłej choroby nerek, istnieje jednak zasadnicza różnica między zakresem przekazywanych treści
w poszczególnych jej okresach. Celem edukacji zdrowotnej pacjentów będących na wczesnym etapie choroby (I–III stadium PChN)
jest swoista nefroprotekcja. Realizacja tego
modułu przygotowuje pacjenta i jego rodzinę do zrozumienia istoty PChN oraz umożliwia pozyskanie umiejętności dbania o własne
zdrowie w celu powstrzymania progresji choroby i utrzymania optymalnej jakości życia.
Zajęcia te mogą być prowadzone w małych
grupach, w formie kilku pogadanek edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce. Należy zadbać
o to, aby tematem spotkań edukacyjnych były
zagadnienia wprowadzające pacjenta w tematykę leczenia nerkozastępczego. W IV i V stadium PChN konieczne jest zapoznanie pacjenta i jego najbliższych z możliwościami leczenia nerkozastępczego. Celem realizacji
tych zagadnień jest świadome podjęcie decyzji o wyborze tego rodzaju leczenia. Wskazane
jest w tym przypadku zastosowanie indywidualnej rozmowy edukacyjnej z uwzględnieniem
poszczególnych form terapii nerkozastepczej
(przeszczep wyprzedzający, dializa otrzewnowa oraz hemodializa). Podczas leczenia nerkozastępczego istnieje potrzeba kontynuacji indywidualnych lub grupowych rozmów edukacyjnych. Realizacja modułu przygotowuje
pacjenta i jego rodzinę do podmiotowego
uczestnictwa w leczeniu nerkozastępczym
w odniesieniu do każdej z ogólnie dostępnych
metod.
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo. Podczas
rozmów pacjent powinien mieć możliwość
zadawania pytań. Jeżeli sytuacja tego wymaga, należy uwzględnić powtórzenie trudniejszych zagadnień. Należy również zwrócić
uwagę na język używany w trakcie prowadzonych zajęć. W rozmowach z pacjentami nie
wolno się posługiwać terminologią medyczną
i używać neologizmów. Jest to sprzeczne
z zasadami komunikacji interpersonalnej.
W kontaktach z pacjentami zawsze warto
uwzględnić sposoby komunikacji niewerbalnej. Realizacja zajęć edukacyjnych powinna
Forum Nefrologiczne 2008, tom 1, nr 1
być zakończona testem — ankietą, na podstawie której zostanie sprawdzony końcowy
efekt poniesionego trudu.
Ramowy model edukacji pacjentów
z przewlekłą chorobą nerek (PChN) przedstawiono na rycinie 2.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ICH ZASTOSOWANIA
Edukacja chorych należy w głównej mierze do personelu pielęgniarskiego, już od 1986
roku została ona wpisana przez Torres do
funkcji współczesnego pielęgniarstwa i jest
obecnie uznawana za niezwykle ważny element pracy pielęgniarek na całym świecie.
Edukacja zdrowotna jest procesem, który powinien być prowadzony w sposób:
• uporządkowany — według planu lub konspektu,
• wieloetapowy — obejmujący wszystkie
etapy choroby,
• systematyczny — określony harmonogramem,
• wymierny — zakończony testem, ankietą,
na podstawie której zostanie sprawdzony
efekt edukacji.
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone przez specjalnie do tego celu przygotowany personel pielęgniarski (pielęgniarki
edukacyjne). W działalności pedagogicznej
realizowanej przez pielęgniarkę za ważne
uznaje się przestrzeganie następujących reguł,
które umożliwiają osiągnięcie zaplanowanych
efektów:
1. Partnerski udział pacjenta w procesie opieki charakteryzujący się pełną świadomością wpływania na stan własnego zdrowia.
Pacjent jest przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji związanych ze
zdrowiem, potrafi określić zakres i charakter oczekiwanej ze strony pielęgniarki pomocy. Pacjent jest gotowy do nauki i zainteresowany nabywaniem umiejętności niezbędnych do samoopieki.
2. Podmiotowość w kontaktach z pacjentem.
Dostrzeganie tego, że każdy człowiek jest indywidualnością. Ma prawo do szacunku, własnych poglądów i przekonań co do zachowań
zdrowotnych. Uznawane są prawa do subiektywnego poczucia zdrowia, choroby, komfortu oraz poczucia własnej wartości. Odnoszenie się do każdego człowieka z godnością
w każdej sytuacji, w jakiej się znajduje.
3. Za szczególnie ważne uznaje się przestrzeganie warunków poprawnej komunikacji
interpersonalnej w przekazywaniu i przyj-
Rycina 2. Ramowy model edukacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (propozycja własna)
Beata Białobrzeska, Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
49
vv Badania wykazały,
że właściwe szkolenia,
dostosowane do
wykształcenia,
światopoglądu oraz
wieku pacjenta,
efektywnie uzupełniają
terapię cc
mowaniu komunikatów od nadawcy zgodnie z zawartą w nich intencją. Posługiwanie
się językiem zrozumiałym dla odbiorcy.
4. Holistyczne postrzeganie podopiecznego.
5. Racjonalny dobór treści edukacji i sprawdzanie tego procesu w praktyce.
Przeprowadzanie skutecznej pracy wychowawczej i dydaktycznej w stosunku do
pacjenta i jego opiekunów przy uwzględnieniu wszystkich zmiennych wymaga od pielęgniarki stałego pogłębiania wiedzy zawodowej
oraz umiejętności pedagogicznych.
Edukując pacjentów, należy wziąć pod
uwagę wiele różnych czynników, które mają
wpływ na osiągnięcie sukcesu. Należą do nich:
stan kliniczny, wiek, płeć, wykształcenie, ogólne samopoczucie pacjenta i miejsce do prowadzenia zajęć. Badania wykazały, że właściwe szkolenia, dostosowane do wykształcenia,
światopoglądu oraz wieku pacjenta, efektywnie uzupełniają terapię i poprawiają jej efekty w zakresie zwiększenia świadomości choroby, zmniejszenia stresu, poprawy ogólnego
samopoczucia, ograniczenia incydentów hospitalizacji i ograniczenia progresji PChN.
PODSUMOWANIE
Edukacja pacjentów z PChN wymaga
wprowadzenia wielu zmian organizacyjnych.
Konieczne jest w tym celu zaangażowanie
całego zespołu lecząco-pielęgnującego, ze
szczególnym uwzględnieniem środowiska pielęgniarskiego. Wiadomo, że człowiek w pełni
świadomy korzyści wynikających z działań
profilaktyczno-terapeutycznych oraz zagrożeń będących następstwem ich zaniechania
chętniej i lepiej współpracuje z reprezentan-
50
Forum Nefrologiczne 2008, tom 1, nr 1
tami ochrony zdrowia. Edukacja jest potrzebna na każdym etapie PChN. Szczególnie
ważną rolę odgrywa ona we wczesnych stadiach tej okrutnej w skutkach choroby, gdy
można — przy czynnym współudziale pacjenta — powstrzymać jej progresję. Zupełnie
inną funkcję spełnia w okresie przygotowań
do wyboru metody leczenia nerkozastępczego, gdy jest bardzo pomocna w dokonaniu
właściwego wyboru odpowiedniej formy leczenia. Podczas korzystania z jednej z form
terapii nerkozastępczej edukacja zdrowotna
jest rodzajem wsparcia emocjonalnego.
Efektywne wykorzystanie wyżej wspomnianych projektów edukacyjnych oraz własnych umiejętności sprawia, że realizujemy się
zawodowo. Ponadto, wykonując ten sposób
swój zawód, jesteśmy partnerami świadomymi swoich praw, ale jednocześnie mającymi
świadomość wzrastających oczekiwań i obowiązków, a jednym z nich jest właśnie omawiana edukacja pacjentów. Mimo że polskie
ustawodawstwo zawodowe sprzyja rozwojowi
pielęgniarstwa, możliwości edukacyjne nie są
jednak pozytywnie postrzegane i w pełni wykorzystywane, nawet przez środowisko pielęgniarskie. Niezwykle ważne wydaje się zatem
zwrócenie uwagi na szeroki potencjał intelektualny obecny w polskim pielęgniarstwie nefrologicznym. Konieczna jest zmiana mentalności wśród samych pielęgniarek i odejście od
tradycyjnego pielęgniarstwa w kierunku pielęgniarstwa nowoczesnego, z uwzględnieniem
szeroko pojętej autonomii zawodu oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Wpłynie to zapewne z czasem na pozytywnie postrzeganie zawodu pielęgniarskiego w polskim
społeczeństwie.
1. Książek A., Rutkowski B. Nefrologia. Wydawnictwo Czelej,
2. Dz.U. 02.55.499. Standardy kształcenia pielęgniarek i po-
10.
łożnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawo11.
dowych.
3. Dz.U. 03.197.1923. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek
12.
i położnych.
4. Dz.U. 04.110.1170. Szczegółowe warunki prowadzenia
studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych, szkół zawodowych kształcących
w zawodzie pielęgniarki i położnej.
5. Dz.U. 97.116.750. Ustawa w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez
13.
14.
15.
16.
17.
zlecenia lekarskiego.
6. Dz.U. 01.57.602. Ustawa o zawodach pielęgniarki i po-
18.
łożnej.
7. Dz.U. 02.21.204. Ustawa o zawodzie lekarza z późniejszymi
19.
zmianami.
8. Dz.U. 91.408. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami.
Piśmiennictwo
9. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypo-
Lublin 2004: 186–220.
20.
spolitej Polskiej.
Zahradniczek K. Pielęgniarstwo. PZWL, Warszawa 2004:
129–260.
Ciechaniewicz W. Funkcje zawodowe pielęgniarek. Pielęgniarstwo 2000 1997; 6 (35): 14–15.
Ciechaniewicz W. Funkcje zawodowe pielęgniarek. Pielęgniarstwo 2000 1998; 2 (31): 17.
Ciechaniewicz W. Funkcje zawodowe pielęgniarek. Pielęgniarstwo 2000 1998; 1 (36): 21.
Ciechaniewicz W. Funkcje zawodowe pielęgniarek. Pielęgniarstwo 2000 1999; (43): 38–39.
Ciechaniewicz W. Funkcje zawodowe pielęgniarek. Pielęgniarstwo 2000 1998; 2 (37): 9.
Ciechaniewicz W. Funkcje zawodowe pielęgniarek. Pielęgniarstwo 2000 1998; 3/4 (38/39): 10–11.
Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo — ćwiczenia. WLPZWL,
Warszawa 2002: 85–115.
Ciechaniewicz W. Funkcje zawodowe pielęgniarek. Pielęgniarstwo 2000 1997; 5 (34): 19–20.
Dębska-Ślizień A., Śledziński Z., Rutkowski B. Jak żyć z przeszczepioną nerką. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006: 23–112.
Charońska E. Wybrane elementy z edukacji zdrowotnej. CEM,
Warszawa 1997.
Beata Białobrzeska, Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
51
Download