Uploaded by User478

Test z historii - Świat po II wojnie światowej

advertisement
Test z historii dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej – Świat po II wojnie
światowej
Imię i nazwisko, klasa………………………………………………………………….
1. Państwem założycielskim Wspólnot Europejskich nie była:
a) Dania,
b) Belgia,
c) Holandia,
d) Francja.
2. Prezydentem USA w czasie kryzysu kubańskiego był:
a) John Kennedy,
b) Lyndon Johnson,
c) Richard Nixon,
d) Ronald Reagan.
(1 pkt)
(1 pkt)
3. Kolejność zdarzeń w kwestii niemieckiej po II wojnie światowej była następująca: (1 pkt)
a) proces norymberski, utworzenie NRD, utworzenie Bizonii, utworzenie Trizonii,
b) konferencja w Poczdamie, utworzenie Bizonii, utworzenie NRD, utworzenie NRF,
c) proces norymberski, konferencja w Poczdamie, utworzenie Trizonii, utworzenie NRD,
d) proces norymberski, pierwszy kryzys berliński, utworzenie NRF, utworzenie NRD
4.Przeanalizuj poniższe fragmenty referatu Nikity Chruszczowa wygłoszonego na XX
Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego i odpowiedz, które ze zdań
prezentowanych w tabeli są prawdziwe, a które fałszywe:
(4 pkt)
Stalin wprowadził pojęcie „wróg ludu”. Ten termin od razu zwalniał od konieczności wszelkiego udowadniania błędów ideologicznych człowieka, albo ludzi, z którymi polemizowano;
umożliwiał on zastosowanie najokrutniejszych represji, wbrew wszelkim normom praworządności rewolucyjnej, wobec każdego, kto w czymkolwiek nie zgadzał się ze Stalinem, kto był
tylko podejrzany o wrogie zamiary, kto został po prostu oszkalowany. To pojęcie „wróg ludu”
w gruncie rzeczy już samo wykluczało możliwość jakiejkolwiek walki ideologicznej lub wyrażania swych poglądów na to lub inne zagadnienie nawet o charakterze praktycznym. Jako
główny i w gruncie rzeczy jedyny dowód winy traktowano, wbrew wszelkim normom współczesnej nauki prawa, „przyznanie się” samego oskarżonego, przy czym to „przyznanie się”,
jak stwierdziła później kontrola, uzyskiwano przez fizyczne środki oddziaływania na
oskarżonego.
Doprowadziło to do jaskrawego gwałcenia praworządności rewolucyjnej, do tego, że ofiarą
padło wielu ludzi zupełnie niewinnych, którzy w przeszłości bronili linii partii.
Należy stwierdzić, że w stosunku do ludzi, którzy w swoim czasie występowali przeciwko linii
partii, nie było częstokroć dostatecznie poważnych podstaw, by unicestwiać ich fizycznie. Aby
uzasadnić fizyczne unicestwianie takich ludzi wprowadzono właśnie formułę „wróg ludu”.
Towarzysze! Aby nie powtarzać błędów przeszłości — Komitet Centralny stanowczo występuje przeciwko kultowi jednostki. Uważamy, że Stalin był wywyższany ponad miarę.
Powinniśmy z całą powagą ustosunkować się do zagadnienia kultu jednostki. Nie możemy
przenieść tej sprawy poza partię, a tym bardziej na łamy prasy. Właśnie dlatego referujemy ją
na zamkniętym posiedzeniu Zjazdu. Trzeba znać miarę, nie dawać pożywki wrogom, nie obnażać przed nimi naszych wrzodów. Sądzę, że delegaci na Zjazd właściwie zrozumieją i ocenią
wszystkie te posunięcia.
Zdanie
1. W swym przemówieniu Chruszczow ujawnił zbrodnie dokonane w
okresie stalinowskim
2. Chruszczow nazwał Stalina „wrogiem ludu”
Prawda czy fałsz?
3. Intencją Chruszczowa było ujawnienie zbrodni Stalina wszystkim
obywatelom Związku Sowieckiego
4. Chruszczow oskarżył Stalina o doprowadzenie do śmierci członków
partii komunistycznej
5. Spośród podanych poniżej zjawisk wpisz w odpowiednie rubryki tabeli litery oznaczające
przyczyny lub skutki Jesieni Narodów w 1989 roku:
(8 pkt)
A. rozpad Czechosłowacji, B. uzyskanie przez USA przewagi militarnej nad Związkiem
Sowieckim, C. upadek gospodarki państw Europy środkowo-wschodniej, D. przystąpienie
Polski do NATO, E. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, F. Protesty społeczne w
państwach Europy środkowo-wschodniej przeciwko władzy komunistycznej, G. Zjednoczenie
Niemiec, H. Rozpad Związku Sowieckiego
Przyczyny:
Skutki:
6. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej przy pomocy cyfr od 1 do 6 (od
najwcześniejszego do najpóźniejszego)
(6 pkt)
Wydarzenie
Cyfra
A. Konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie
B. Śmierć Józefa Stalina
C. Ogłoszenie doktryny Trumana
D. Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie
E. XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego
F. Konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie
7. Połącz nazwiska polityków z państwami, których byli przywódcami:
a) Josip Broz Tito
1. Korea Północna
b) Mahatma Gandhi
2. Węgry
c) Kim Ir Sen
3. Jugosławia
d) Ho Szi Min
4. Wietnam
5. Indie
a - …, b - …, c - …, d - …
(4 pkt)
8. Przyporządkuj nazwiska polityków do określonych wydarzeń lub pojęć. Wpisz do tabeli
odpowiednie litery (uwaga: przy jednym nazwisku może wystąpić więcej niż jedna litera).
(8 pkt)
Lp.
Polityk
Wydarzenie
1
Nikita Chruszczow
2
Mao Tse-tung
3
Winston Churchill
4
Michaił Gorbaczow
A. Rewolucja kulturalna
B. Żelazna kurtyna
C. Kryzys kubański
D. Pierestrojka
E. Destalinizacja
F. Wielki skok
G. Wielka Trójka
H. Rozpad Związku Sowieckiego
9. Zapoznaj się z plakatami dotyczącymi Planu Marshalla i wykonaj polecenia:
Nr 1
Nr 2
a) napisz, który plakat powstał w państwach zachodnich, a który w państwach
komunistycznych:
(1 pkt)
……………………………………………………………………………………..
b) wyjaśnij symbolikę i przesłanie plakatu nr 1
(3 pkt)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c) wyjaśnij symbolikę i przesłanie plakatu nr 2
(3 pkt)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. Po zapoznaniu się z mapą wykonaj polecenia:
a) podaj nazwę państwa, w którym w 1956 roku doszło do antykomunistycznego
powstania…………………………… Zaznacz to państwo na mapie cyfrą 1 (2 pkt)
b) podaj nazwę państwa, w którym w 1968 roku nastąpiła interwencja wojsk Układu
Warszawskiego……………………… Zaznacz to państwo na mapie cyfrą 2 (2 pkt)
c) podaj nazwę państwa, które w latach 90-tych XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI
wieku rozpadło się na kilka mniejszych państw……………………………………
Zaznacz to państwo na mapie cyfrą 3
(2 pkt)
d) podaj nazwę największego spośród państw przyjętych w 2004 roku do Unii
Europejskiej…………………………… Zaznacz to państwo na mapie cyfrą 4. (2 pkt)
11. Dopasuj pojęcia do definicji, wpisując w tabeli odpowiednią literę
(4 pkt)
Pojęcie
Litera
Karta Atlantycka
Żelazna kurtyna
Denazyfikacja
Lend Lease Act
A. Dokument będący aktem założycielskim Organizacji Narodów Zjednoczonych
B. Oczyszczenie polityki niemieckiej z ideologii nazistowskiej
C. Określenie izolacji państw komunistycznych od wolnego świata zachodniego
D. Deklaracja określająca zasady polityki państw koalicji antyhitlerowskiej
E. Ustawa Kongresu USA umożliwiająca pomoc państwom walczącym z blokiem Osi Rzym
– Berlin - Tokio
Download