pobierz - Powiat Nakło n.Notecią

advertisement
PROTOKÓŁ Nr VIII/2011
z obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
odbytej dnia 29 czerwca 2011 roku w godz. od 12.00 do 14.30.
w Nakielskim Ośrodku Kultury.
Ad. 1/
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, o godzinie 12.00 otworzył obrady
VIII Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią. Powitał radnych i zaproszonych gości.
Ad. 2/
Stwierdzenie quorum.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, oświadczył, iż zgodnie z listą
obecności aktualnie w obradach uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 21 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał
i decyzji.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał projekt porządku obrad
VIII Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią.
Porządek obrad
VIII Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
w dniu 29 czerwca 2011 roku, godz. 12.00
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz działalności Zarządu w okresie
międzysesyjnym.
5. Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w zakresie wykonywanych zadań.
6. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
jst
wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok oraz uchwały w sprawie absolutorium
dla Zarządu Powiatu:

sprawozdanie z wykonania budżetu,

opinia
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
dotycząca
sprawozdania
z wykonania budżetu,

sprawozdanie finansowe powiatu nakielskiego za 2010 rok,

opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

dyskusja,
1

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Nakielskiego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Nakielskiego za 2010 rok,

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nakle
nad Notecią z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru tych zadań
do finansowania,
b) wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia
pojazdu,
c)
udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią oraz
zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło nad
Notecią,
d) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza oraz zawarcia
w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza,
e) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza oraz zawarcia
w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza,
f)
udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią oraz
zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło nad
Notecią,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej
Gminie Wyrzysk oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim
a Gminą Wyrzysk,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej
Gminie Kcynia oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim
a Gminą Kcynia,
i)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej
Gminie Mrocza oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim
a Gminą Mrocza,
j)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej
Gminie Łobżenica oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim
a Gminą Łobżenica,
k) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla
obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności
Powiatu Nakielskiego,
l)
utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
m) zmiany uchwały Nr VI/50/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca
2011 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
dla Powiatu Nakielskiego na rok 2011,
n) przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”,
2
o) ustalenia
zasad
częściowego
lub
całkowitego
zwalniania
rodziców
biologicznych
z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej
pozostającej w rodzinie zastępczej po osiągnięciu pełnoletniości,
p) uchylenia uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2008 r.,
q) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie
powiatu nakielskiego,
r)
wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny zawartej z Gminą Nakło nad Notecią
i przeniesienie własności zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Nakło nad
Notecią,
s)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu
nakielskiego na lata 2011-2020,
t)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Pan
Artur
Michalak,
Przewodniczący
Rady
Powiatu,
zapytał,
czy
są
uwagi
do przedstawionego porządku obrad.
Nie było uwag.
Ad. 3/
Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, poinformował, iż osobiście
zapoznał się z protokołem VII Sesji Rady Powiatu i nie wnosi w tym zakresie uwag. Przypomniał,
że protokół wyłożony był w Biurze Rady do wglądu.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią nie wniosła uwag do protokołu i w obecności
19 radnych jednogłośnie przyjęła go.
Ad. 4/
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz działalności Zarządu w okresie
międzysesyjnym.
Pan Tadeusz Sobol, Starosta Nakielski, przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady oraz z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym /sprawozdania stanowią załączniki
do protokołu sesji/.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu,
zapytał, czy
są pytania
do sprawozdania Pana Starosty.
Pan Tomasz Miłowski, Radny Rady Powiatu, odniósł się do punktu 1 posiedzenia
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią w dniu 29 kwietnia 2011 o treści: „Zarząd Powiatu przyjął
założenia do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych prowadzonych
3
przez powiat nakielski na rok szkolny 2011/2012.” Pan Radny poprosił o uszczegółowienie
powyższego punktu i przybliżenie założeń.
Pan Tadeusz Sobol, Starosta Nakielski, udzielił odpowiedzi przedmówcy. Pan Starosta
podkreślił, iż w dniu 29 kwietnia 2011 roku została podjęta przez Zarząd Powiatu uchwała
Nr XX/55/2011 w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez powiat nakielski na rok szkolny 2011/2012. W wyżej wskazanej
uchwale wymienione zostały założenia:
1. Arkusze organizacji pracy na rok 2011/2012 należy opracować w wersji elektronicznej.
2. Przy planowaniu organizacji pracy szkoły należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawa oraz
poniższe założenia.
3. Arkusz organizacji pracy szkoły na rok 2011/2012 winien uwzględniać następujące rodzaje
godzin:
1) godziny wynikające ze szkolnych planów nauczania (w tym m.in. zajęcia pozalekcyjne w ramach
godzin do dyspozycji dyrektora oraz wychowanie do życia w rodzinie),
2) godziny wynikające z obligatoryjnych podziałów na grupy,
3) dodatkowe godziny przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego (tzw. „godziny jst”).
4) godziny tzw. „obniżek funkcyjnych” dyrektorów, wicedyrektorów i innych pracowników, dla
których przewidziano obniżkę godzin,
5) godziny dodatkowych zajęć w klasach sportowych,
6) godziny nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne,
7) godziny nauczania indywidualnego – przyznane przed datą złożenia arkusza na okres
obejmujący rok szkolny 2011/2012,
8) godziny zajęć nielekcyjnych (biblioteka, pedagog, świetlica itp.) w ramach ustalonego na rok
szkolny 2011/2012 limitu etatów nauczycieli realizujących zajęcia nielekcyjne.
4. Dodatkowo w arkuszu organizacji pracy szkoły należy uwzględnić następujące etaty
pedagogiczne:
1) etaty nauczycieli przechodzących w stan nieczynny,
2) etaty nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia i innych (pod warunkiem
udzielenia urlopu przed datą złożenia arkusza na okres obejmujący rok szkolny 2011/2012).
5. Godziny nauczania indywidualnego – przyznane po dacie złożenia arkusza należy uwzględnić
we wrześniowym lub późniejszym aneksie do arkusza.
6. Godziny nauczania indywidualnego należy planować w pierwszej kolejności, jako godziny
ponadwymiarowe, które nie będą poddawane uśrednieniu.
7. Wszelkie zmiany w organizacji pracy szkoły, powstałe w trakcie roku szkolnego, należy zgłaszać
do akceptacji niezwłocznie na co najmniej 5 dni roboczych przed datą wprowadzania zmian.
8. Niedopuszczalne jest przedłożenie do zatwierdzenia aneksu po dacie obowiązywania zmian.
9. W zakresie ruchu kadrowego nauczycieli powinno uwzględniać się następujące priorytety:
1) zatrudniać nauczycieli czynnych zawodowo, którzy tracą pracę w wyniku likwidacji stanowisk
oraz zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych uniemożliwiających dalsze zatrudnienie,
którzy nie posiadają ani nie nabywają uprawnień emerytalnych oraz nie są zatrudnieni w innych
szkołach i placówkach oświatowych;
2) zatrudniać nauczycieli, którzy winni uzupełniać godziny brakujące do obowiązującego pensum
4
godzin;
3) po zakończeniu ruchu kadrowego:
a) pozostałe wakaty w pierwszej kolejności przydzielać jako godziny ponadwymiarowe,
b) zatrudniać nauczycieli stażystów jeśli wyczerpane zostały możliwości, o których mowa
w punktach wcześniej wymienionych (pkt. 1, 2, 3 litera a).
W dalszej kolejności Pan Starosta podkreślił, iż zostały opracowane standardy dotyczące liczebności
oddziałów:
1. Liczba uczniów w oddziałach poszczególnych typów szkół / placówek powinna wynosić:
1) w gimnazjach - od 25 do 28 uczniów,
2) w liceach ogólnokształcących, technikach i liceach profilowanych, zasadniczych szkołach
zawodowych - od 28 do 32 uczniów,
3) w szkołach dla dorosłych - od 35 do 40 słuchaczy,
4) w klasach sportowych, w oddziałach integracyjnych, w szkołach specjalnych oraz w
młodzieżowym ośrodku wychowawczym – zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi.
2. Zmiana limitów, o których mowa w ust. 1, oprócz pkt. 4 może nastąpić tylko w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji dyrektora wydziału edukacji.
Następnie Pan Tadeusz Sobol, Starosta Nakielski, przedstawił standardy dotyczące zatrudniania:
1. Stanowiska kierownicze tworzy się w następujący sposób:
1) 1 stanowisko wicedyrektora:
a) w szkołach liczących od 12 oddziałów,
b) w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
2) 1 stanowisko kierownika filii powiatowej poradni psychologiczno – pedagogicznej;
3) 1 stanowisko kierownika szkolenia praktycznego w szkołach ponadgimnazjalnych, które
organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą;
4) 1 stanowisko kierownika warsztatów szkolnych i 1 stanowisko zastępcy kierownika warsztatów
szkolnych w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią.
2. Stanowiska nauczycieli bibliotekarzy tworzy się wg następujących zasad:
1) ilość etatów w zależności od ilości uczniów:
a) do 500 uczniów - do 1 etatu,
b) powyżej 500 uczniów - do 1,5 etatu,
2) w szkołach specjalnych i w młodzieżowym ośrodku wychowawczym 1 h na 10 uczniów lub
wychowanek.
3. Stanowiska pedagogów szkolnych tworzy się według następujących zasad:
1) w szkołach specjalnych 1h na 10 uczniów
2) w szkołach ponadgimnazjalnych liczących:
a) do 600 uczniów - do 1etatu,
b) powyżej 600 uczniów - do 1,5 etatu,
3) w szkołach ponadpodstawowych do 1,25 etatu.
4. Organizację pracy świetlicy należy dostosować do liczby uczniów w szkole i ich potrzeb oraz
możliwości wynikających z następujących zasad określających liczbę etatów nauczycieli świetlicy:
1) w szkołach ponadpodstawowych do 1,5 etatu;
2) w szkołach ponadgimnazjalnych:
a) do 500 uczniów – do 0,5 etatu,
5
b) powyżej 500 uczniów – do 1 etatu.
5. Stanowiska logopedy w szkołach specjalnych tworzy się według zasady 1h na 5 uczniów.
6. Etaty w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
należy planować zgodnie z przepisami oświatowymi, na poziomie nie wyższym niż w roku
2010/2011.
7. Normy zatrudniania pracowników administracji i obsługi w szkołach określi odrębna uchwała.
W następnej kolejności Pan Starosta wspomniał, iż postanowienia końcowe dotyczą kwestii
oprogramowania i spraw technicznych.
Więcej pytań nie było.
Ad. 5/ Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w zakresie wykonywanych
zadań.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu,
zapytał, czy
są pytania
do przedmiotowej informacji.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, podziękował Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii za przygotowanie materiału.
Ad. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok oraz uchwały w sprawie
absolutorium dla Zarządu Powiatu:

sprawozdanie z wykonania budżetu

opinia
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
dotycząca
sprawozdania
z wykonania budżetu

Pan
sprawozdanie finansowe powiatu nakielskiego za rok 2010
Artur
Michalak,
Przewodniczący
Rady
Powiatu,
poprosił
Panią
Skarbnik
o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, opinii RIO dotyczącej sprawozdania
z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego powiatu nakielskiego za 2010 rok.
Pani Edyta Mulik, Skarbnik Powiatu, przedstawiła realizację budżetu roku 2010
w poniższy sposób:
Plan i wykonanie budżetu powiatu nakielskiego na 31 grudnia 2010 roku
1.
Planowane dochody
75.148.333,00 Wykonane dochody
75.997.048,40 101,13%
2.
Planowane wydatki
94.921.383,00 Wykonane wydatki
87.086.918,84
3.
Planowany deficyt
19.773.050,00 Wykonany deficyt
11.089.870,44
91,75%
Planowane i wykonane wydatki budżetu powiatu nakielskiego za 2010 rok w podziale na bieżące
i majątkowe wyniosły:
Plan
Wykonanie
%
Wydatki bieżące
70.197.725,00
66.491.478,19
76%
Wydatki majątkowe
24.723.658,00
20.595.440,65
24%
6
Planowane i wykonane dochody budżetu powiatu nakielskiego za 2010 rok w podziale na bieżące
i majątkowe wyniosły:
Plan
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Wykonanie
%
70.685.817,00
72.235.840,77
95%
4.462.516,00
3.761.207,63
5%
Pani Edyta Mulik, Skarbnik Powiatu, następnie dodała, że po przedstawionym
sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2010 rok Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy w dniu 26 kwietnia 2011 roku podjęła uchwałę Nr 18/S/2011 w sprawie wyrażenia
opinii
o
przedłożonym
przez
Zarząd
Powiatu
w
Nakle
nad
Notecią
sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia Powiatu.
Pani Skarbnik odczytała powyższą uchwałę (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, poprosił Pana Kazimierza Grędę,
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium, wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Pan Kazimierz Gręda, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił opinię Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Nakle nad Notecią o wykonaniu budżetu Powiatu Nakielskiego za 2010
rok z dnia 7 czerwca 2011 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
Pan Kazimierz Gręda, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej z dnia 7 czerwca 2011 r. o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu
w Nakle nad Notecią za 2010 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
Pan Kazimierz Gręda, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił Uchwałę
Nr 22/Kr/2011 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
13 czerwca 2011 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nakle nad
Notecią w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią za 2010 rok.

dyskusja
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, otworzył dyskusję.
Pan Tomasz Miłowski, Radny Rady Powiatu, przedstawił stanowisko Klubu Radnych
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nakle nad Notecią w sprawie wykonania budżetu Powiatu
Nakielskiego za 2010 rok:
„Stanowisko
Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
w sprawie wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2010 rok.
7
Odczuwamy satysfakcję z faktu, że Skład Orzekający Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy w swojej uchwale z 26 kwietnia 2011 roku zaopiniował pozytywnie sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2010 r.
Już kilka miesięcy temu w trakcie dyskusji o budżecie roku 2011 wracaliśmy do budżetu
roku
2010
podkreślając,
że
miał
on
charakter
ofensywny,
proinwestycyjny,
uwzględniał
niespotykane jak dotąd środki finansowe na drogi – ponad 20 mln. zł. czy inwestycje oświatowe.
Ówczesna koalicja tak widziała realizację potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców: nie małe
kroczki i wolne dreptanie, ale odważny, dynamiczny i odczuwalny skok do przodu. Nie zgodziliśmy
się na budżet pasywny, zachowawczy, asekurancki i spokojne administrowanie, ale podjęliśmy
wyzwanie i ciężką, bardzo ciężką pracę. Realizowaliśmy bardzo ambitny program działań
we wszystkich sferach działalności samorządowej pomimo nasilenia kontroli zewnętrznych, nękania
anonimami i postępowaniami wyjaśniającymi, nieuzasadnionymi jak się okazywało doniesieniami
do prokuratury np: w sprawie przychodni na K. Wielkiego w Nakle. Każdy kto zna pracę
w samorządzie wie, że realizacja w 2010r. wydatków na poziomie przekraczającym 90 mln. zł.
a więc dwukrotnie przewyższających budżet 2007 r. wymagała wytężonej pracy wszystkich
pracowników starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych.
W
związku
z
niesprzyjającymi
warunkami
atmosferycznymi
oraz
skomplikowanymi
procedurami i zasadami ustawy prawo zamówień publicznych wydatki budżetu 2010 r. wykonane
zostały w 91,75 %. My budżet 2010 realizowaliśmy do 15 grudnia ubiegłego roku natomiast wiele
ważkich decyzji podejmowanych jest właśnie w końcu roku. Nie mamy wiedzy czy niewykorzystanie
środków w niektórych rozdziałach wynikało z obiektywnych przeszkód (warunki atmosferyczne,
określenie wydatków niewygasających) czy może z założenia, że lepiej środków nie wydatkować
zwiększając w ten sposób nadwyżkę budżetową. Świadczy o tym różnica między planowanym
deficytem 19 773 050 zł. a deficytem wykonanym 11 089 870,44 zł. Nie spełniły się pisane przez
niektórych czarne scenariusze o grożącym powiatowi bankructwie.
Warto było podejmować
wyzwania, modernizować kilometry dróg, zmieniać oblicze szkół. Zmniejszenie deficytu, niezależnie
od przyczyn i sposobów jest pewną wartością, ale ma charakter defensywny. My uważaliśmy
jednak, że inwestowanie, nawet za pieniądze z kredytu czy pożyczek, przy wykorzystaniu środków
zewnętrznych w generalnym rozrachunku przynosi więcej korzyści, dynamizuje gospodarkę,
wyrywa z marazmu, stawia wyzwania, motywuje do poszukiwania nowych źródeł dodatkowych
środków, mobilizuje do wykorzystywania wszystkich szans, daje efekty oczekiwane od lat przez
naszych mieszkańców.
Gdy czytamy szczegółowe, przedstawione na 172 stronach sprawozdanie z wykonania
budżetu powiatu nakielskiego za 2010 rok możemy być dumni z naszej pracy i dokonań. Z rzeczy
wielkich, jak inwestycje drogowe, w tym środki pozyskane na „schetynówki”, inwestycje oświatowe,
termomodernizacje szkół, budowa sal gimnastycznych, przystani wodnej nad Notecią, „Orlika” przy
SP nr 2 w Nakle, remonty szkół, realizacja projektów oświatowych, w tym dla rozwoju szkolnictwa
zawodowego, projekt „Profesjonalny samorząd” realizowany przez młodych ludzi, którym daliśmy
pracę w ramach czasowych umów projektowych, środki dla organizacji pozarządowych i godne ich
traktowanie,
efekty
partnerskiej
współpracy
z
samorządami
gminnymi
i wojewódzkim. Cieszą też efekty innych działań: 80 tys. zł. na melioracje (środki czterokrotnie
większe niż dotychczas), zajęcia pozalekcyjne, 100 tys. zł. na prace konserwatorskie w kościołach,
8
stworzenie warunków dla Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy w ramach
OHP, budowa pomnika – tablic katyńskich przy kościele Św. Wawrzyńca w Nakle, wydanie albumu
– Powiat Nakielski i wiele innych.
W związku z powyższym Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Rady Powiatu
w Nakle nad Notecią będzie za uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Nakielskiego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,
a także za uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok.”
Więcej uwag i pytań nie było.

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Nakielskiego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Nakielskiego za 2010 rok
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nakielskiego za
2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2010
rok, która zapisana została w rejestrze uchwał pod Nr VIII/65/2011.

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
w Nakle nad Notecią z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, poprosił Starostę Nakielskiego,
Pana Tadeusza Sobola, o przedstawienie autopoprawki.
Pan Tadeusz Sobol, Starosta Nakielski, zgłosił, iż w przedmiotowym projekcie uchwały
wystąpił błąd pisarski w § 1 w pkt 5). W projekcie uchwały w wyżej wskazanym miejscu jest zapis:
„stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 6 czerwca 2011 roku”,
a powinno być z dnia 7 czerwca 2011 r.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu,
zapytał, czy
są pytania
do projektu uchwały.
Nie było pytań.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały
uwzględniający
autopoprawkę
zgłoszoną
przez
Starostę
Nakielskiego,
a następnie poddał go pod głosowanie.
9
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok, która zapisana została w rejestrze uchwał
pod Nr VIII/66/2011.
Ad. 7/
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru tych
zadań do finansowania
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały, a
następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów
wyboru tych zadań do finansowania, która zapisana została w rejestrze uchwał pod
Nr VIII/67/2011.
b) wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania
dyspozycji usunięcia pojazdu
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania
dyspozycji
usunięcia
pojazdu,
która
zapisana
została
w
rejestrze
pod Nr VIII/68/2011.
10
uchwał
c) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią
oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą
Nakło nad Notecią
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło
nad Notecią oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą
Nakło nad Notecią, która zapisana została w rejestrze uchwał pod Nr VIII/69/2011.
d) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza oraz
zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza
oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza,
która zapisana została w rejestrze uchwał pod Nr VIII/70/2011.
e) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza oraz
zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza
11
oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza
która zapisana została w rejestrze uchwał pod Nr VIII/71/2011.
f)
udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią
oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą
Nakło nad Notecią
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło
nad Notecią oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą
Nakło nad Notecią, która zapisana została w rejestrze uchwał pod Nr VIII/72/2011.
g) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy
finansowej Gminie Wyrzysk oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy
Powiatem Nakielskim a Gminą Wyrzysk
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy
finansowej Gminie Wyrzysk oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem
Nakielskim
a
Gminą
Wyrzysk,
która
zapisana
została
w
rejestrze
uchwał
pod
Nr VIII/73/2011.
h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy
finansowej Gminie Kcynia oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy
Powiatem Nakielskim a Gminą Kcynia
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
12
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 jednogłośnie podjęła uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej
Gminie Kcynia oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim
a Gminą Kcynia, która zapisana została w rejestrze uchwał pod Nr VIII/74/2011.
i)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy
finansowej Gminie Mrocza oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy
Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy
finansowej Gminie Mrocza oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem
Nakielskim
a
Gminą
Mrocza,
która
zapisana
została
w
rejestrze
uchwał
pod Nr VIII/75/2011.
j)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy
finansowej Gminie Łobżenica oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy
Powiatem Nakielskim a Gminą Łobżenica
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy
finansowej Gminie Łobżenica oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem
Nakielskim
a
Gminą
Łobżenica,
która
zapisana
została
w
rejestrze
pod Nr VIII/76/2011.
13
uchwał
k) przyznania
budowlane
dotacji
dla
na
prace
obiektów
konserwatorskie,
zabytkowych
restauratorskie
wpisanych
do
i
rejestru
roboty
zabytków
nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego, która zapisana została w rejestrze
uchwał pod Nr VIII/77/2011.
l)
utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę
w
sprawie
utworzenia
Związku
Powiatów
Województwa
Kujawsko-
Pomorskiego, która zapisana została w rejestrze uchwał pod Nr VIII/78/2011.
m) zmiany uchwały Nr VI/50/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia
30 marca 2011 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
na
realizację
zadań
z
zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2011
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
14
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2011, która zapisana została
w rejestrze uchwał pod Nr VIII/79/2011.
Pan Ryszard Bagnerowski, Radny Rady Powiatu, zapytał, czy w dniu dzisiejszym nie
ma zadawania pytań do uchwał.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, poinformował, iż przy każdym
projekcie uchwały pytał radnych, czy mają pytania.
n) przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata
2011-2015”
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2011-2015”, która zapisana została w rejestrze uchwał pod Nr VIII/80/2011.
o) ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych
z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej
pozostającej w rodzinie zastępczej po osiągnięciu pełnoletniości
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców
biologicznych z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby
pełnoletniej pozostającej w rodzinie zastępczej po osiągnięciu pełnoletniości, która
zapisana została w rejestrze uchwał pod Nr VIII/81/2011.
15
p) uchylenia uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2008 r.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Więcej pytań i uwag nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych przy 20 głosach „za”,
0
głosach
„przeciw”
i
1
głosie
„wstrzymującym”
podjęła
uchwałę
w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca
2008 r., która zapisana została w rejestrze uchwał pod Nr VIII/82/2011.
q) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na
terenie powiatu nakielskiego
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Więcej pytań i uwag nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę
w
sprawie
określenia
rozkładu
godzin
pracy
aptek
ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego, która zapisana została w rejestrze
uchwał pod Nr VIII/83/2011.
r) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny zawartej z Gminą Nakło nad
Notecią i przeniesienie własności zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy
Nakło nad Notecią
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Pan Tomasz Miłowski, Radny Rady Powiatu, wspomniał, iż na kwietniowej Sesji Klub
Radnych
Polskiego
Stronnictwa
Ludowego
Rady
Powiatu
w
Nakle
nad
Notecią
wystąpił
z interpelacją, w której wskazywał na możliwości wykorzystania terenu ośrodka w Gródku
Krajeńskim dla organizacji taniego wypoczynku dzieci i młodzieży w namiotowej bazie biwakowej.
(namioty staży pożarnej i Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, które warto
„przewietrzyć”, wyposażenie z Batalionu „Ziemia Nakielska” z Bydgoszczy, jako potwierdzenie
konkretnej,
zauważalnej
z
punktu
widzenia
mieszkańców
dobrej
współpracy
samorządu
z wojskiem, żywienie w ramach usługi cateringowej, itp). Pan Radny zauważył, iż chodzi o to, by
w przejętym od gminy Nakło na kilka lat miejscu, już w tym roku sposobem gospodarczym
16
stworzyć możliwości taniego wypoczynku dla setek dzieci, głównie z ubogich rodzin. Reakcja
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią jest zgoła odmienna od oczekiwanej. Informuje on, że po
dokonaniu analizy stanu budżetu powiatu nakielskiego wystąpił do burmistrza z wnioskiem
o odwołanie poczynionej przez gminę Nakło nad Notecią na rzecz powiatu darowizny. Pan Radny
Miłowski zaznaczył, że w budżetach obydwu samorządów: powiatowego i gminnego nie ma
środków na wielkie inwestycje, ale uruchomienie bazy namiotowej to nie byłby wielki wysiłek
finansowy. Chodzi o to, by Gródek dzisiaj ożył obecnością dzieci. Jego przyszłość, modernizacja,
a najlepiej budowa nowego ośrodka całorocznego wymagają podjęcia ofensywy w zabiegach
o środki zewnętrzne, wspólnego wniosku kilku samorządów, które złożą się na niezbędny udział
własny w realizacji zamierzenia. Idealna do wykorzystania wydaje się nowa „inicjatywa krajeńska”,
którą firmują obecne władze powiatu nakielskiego. Samorządy: powiatu i gminy w Nakle nad
Notecią
mogłyby
zostać
jej
liderem
poprzez
przekazanie
aportem
terenu
pod
budowę
międzyregionalnego ośrodka integracji, wymiany młodzieży, wspólnych działań na pograniczu
województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Stworzenie takiej bazy to prestiż dla
samorządu, kilka stałych miejsc pracy, promocja otwartości na współpracę i współdziałanie,
to podtrzymanie tradycji. Sprzedaż Gródka, podobnie jak zbycie Kopernicy, to jednorazowy wpływ
określonej kwoty do budżetu i smutny koniec ośrodka, który pozostawił tyle wspomnień w pamięci
naszych mieszkańców. Pan Radny Miłowski podkreślił, iż Klub Radnych Polskiego Stronnictwa
Ludowego Rady Powiatu w Nakle nad Notecią wstrzyma się podczas głosowania nad przedmiotową
uchwałą.
Pan Krzysztof Mikietyński, Radny Rady Powiatu, zwrócił się w imieniu Klubu Radnych
Powiatowych Porozumienia Obywateli Powiatu Nakielskiego z prośbą o zarządzenie przerwy.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zarządził 5 minut przerwy
w obradach VIII Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią w dniu 29 czerwca 2011 roku.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, po przerwie wznowił obrady
VIII Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią. Zapytał, czy są jeszcze uwagi bądź pytania
do projektu uchwały.
Pan Zenon Grzegorek, Radny Rady Powiatu, podkreślił, iż chciałby powiedzieć, że jako
Burmistrz poprzedniej kadencji był za tym, żeby Gródek sprzedać, bo uważał, że jest to skarbonka,
do której się wrzuca ciągle środki. W tym miejscu nie zgodził się z Radnym - Panem Miłowskim,
że jest to jednorazowy zysk. Po prostu w tej chwili Kopernica jest w bardzo dobrym stanie. Jest
w rękach prywatnych. Dodał, że do Kopernicy można jechać. Zapewnił, iż młodzież z naszej gminy
może do Kopernicy pojechać. Pan Radny Grzegorek wyraził swoje zdanie, iż jest za tym, żeby
Gródek powiat oddał gminie, a gmina niech to sprzeda, tak jak to, jako Burmistrz chciał
przeprowadzić. Pan Radny podkreślił, iż w sytuacji, kiedy nowy Zarząd Powiatu widziałby taką
potrzebę, że coś można w Gródku zrobić, to też byłoby bardzo dobre rozwiązanie dla mieszkańców i
ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, ale to musiałaby być wola Radnych i Zarządu Powiatu.
Więcej uwag nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
17
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 20 radnych przy 14 głosach „za”,
0 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody
na
rozwiązanie
umowy
darowizny
zawartej
z
Gminą
Nakło
nad
Notecią
i przeniesienie własności zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Nakło nad Notecią,
która zapisana została w rejestrze uchwał pod Nr VIII/84/2011.
s) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
powiatu nakielskiego na lata 2011-2020
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Więcej pytań i uwag nie było.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 20 radnych przy 17 głosach „za”,
0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata
2011-2020, która zapisana została w rejestrze uchwał pod Nr VIII/85/2011.
t)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego
na rok 2011
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi
do tego projektu uchwały.
Pan Tomasz Miłowski, Radny Rady Powiatu, przedstawił stanowisko Klubu Radnych
Polskiego Stronnictwa Ludowego Rady Powiatu w Nakle nad Notecią o poniższej treści:
„W stanowisku naszego Klubu w sprawie projektu budżetu powiatu nakielskiego na 2011
rok znajdował się taki zapis: „Klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego już dzisiaj postuluje,
by zarząd tak monitorował wykonywanie budżetu, by przed letnimi wakacjami wesprzeć budżety
szkół dodatkowymi środkami na ich remonty. W planie finansowym na 2011 rok znalazło się tylko
150 000 zł. na te zadania, czyli 3% symulacji potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów szkół na kwotę
prawie 5 mln. zł. Szanowni Państwo, jesteśmy w przededniu wakacji. Rzeczywiście chyba jest
to najlepszy okres na prowadzenie remontów w placówkach oświatowych. Mieliśmy informację
od Zarządu Powiatu, że jest nadwyżka, że są kwoty wolnych środków. Liczyliśmy, że takie zmiany
zostaną wprowadzone. Natomiast w uchwale zmieniającej budżet wręcz ograniczono środki szkół
(po odliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZUS, itd.).
W 2010 roku, pomimo napiętego, trudnego budżetu, wyasygnowaliśmy przed wakacjami
bezpośrednio kwotę 300 tys. zł. na remonty wychodząc z założenia, że lepiej zrobić to już teraz
i wydać mniejsze pieniądze niż zwlekać z wykonaniem prac i wtedy wydawać dużo większe kwoty.
Koniecznych remontów po prostu nie można „zamrażać”.”
Więcej pytań i uwag nie było.
18
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść projektu uchwały,
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią w obecności 20 radnych przy 17 głosach „za”,
0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011, która zapisana została
w rejestrze uchwał pod Nr VIII/86/2011.
Ad. 8/
Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Zenon Grzegorek, Radny Rady Powiatu, złożył interpelację w sprawie nowo
budowanego chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Nakło-Występ. Powiedział, iż docierają
do niego informacje, że owy chodnik jest wykonywany niewłaściwie ze sztuką budowlaną
i z projektem. Stwierdził, iż osobiście pojechał to sprawdzić. Pan Radny oznajmił, iż z informacji,
które do niego docierały wynika, że na podsypkę stosuje się piasek organiczny częściowo z gliną.
Powiedział, iż na miejscu rzeczywiście okazało się, że ten piasek nie jest taki, jaki powinno się
stosować. Piasek ten jest szary, organiczny. Pan Radny Zenon Grzegorek wobec powyższego
poprosił o odpowiedź na piśmie na następujące pytanie: „czy Zarząd właściwie to pilnuje – chodzi
o to, aby po 2-3 latach użytkowania chodnika nie doszło do jego osiadania (w przeszłości do takiej
sytuacji dochodziło) oraz czy są jakieś gwarancje, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Stwierdził, iż jako
Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią poprzedniej kadencji ma już w tym zakresie pewne
doświadczenie. Wie, że po 2-3 latach użytkowania chodnika jeżeli nie ma gwarancji, to są trudności
z wyegzekwowaniem tego, aby naprawę wykonać na koszt wykonawcy. Pan Radny powiedział, że
gwarancje na tego typu inwestycje powinny być długoletnie. Jest to w interesie Zarządu. Chodzi
o to, aby nie wydawać pieniędzy dwa razy na to samo. Na koniec jeszcze raz podkreślił, iż na
miejscu sprawdził jak to wygląda i wie, że piasek nie jest taki, jaki powinien być. Stwierdził, iż wie
również, że są różne wysokości tej podsypki. Z tego względu jest przekonany, że po jakimś czasie
chodnik zacznie siadać, pojawią się na nim fale i nie da się tego naprawić bez konkretnych kosztów.
Pan Ryszard Bagnerowski, Radny Rady
Powiatu,
przypomniał, że
na jednej
z poprzednich sesji mówił o problemie połączeń Nakła, Kcyni z Poznaniem. Pan Radny nadmienił, iż
otrzymał odpowiedź na interpelację od Pana Starosty Nakielskiego, że w przedmiotowej sprawie
odbędzie się spotkanie. Dodał, iż w dniu wczorajszym odbyło się to spotkanie, w którym Pan Radny
miał możliwość uczestniczenia. Zwrócił się do Pana Starosty z prośbą o wstępne poinformowanie
Radnych Rady Powiatu oraz mieszkańców powiatu o tym, jak narada się zakończyła i czy jest
szansa na połączenia i uruchomienie przedmiotowej linii kolejowej.
Ad. 9/
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Tadeusz Sobol, Starosta Nakielski, podkreślił, że tak, jak Pan Radny Ryszard
Bagnerowski powiedział – w dniu wczorajszym (28 czerwca 2011 r.) w Starostwie Powiatowym
w Nakle nad Notecią odbyło się spotkanie w sprawie rozważenia możliwości przywrócenia
19
kolejowego ruchu pasażerskiego na linii nr 356 (odcinek Bydgoszcz-Kcynia) i nr 281 (odcinek
Kcynia-Nakło nad Notecią), czy może jeszcze dalej na odcinku Gołańcz – Kcynia – Nakło
– Bydgoszcz. Pan Starosta podkreślił, iż spotkanie pierwotnie miało się odbyć tydzień temu
– we wtorek, ale ze względu na to, że dwie osoby zaproszone zwróciły się doń, aby ten termin
został przełożony, aby mogły uczestniczyć w przedmiotowym spotkaniu. Pan Starosta nadmienił, że
taką wolę wyraził i odbyło się powyższe spotkanie wczoraj.
Wspomniał, iż dyskutowano
o następujących kwestiach: w sprawie rozważenia możliwości przywrócenia kolejowego ruchu
pasażerskiego na linii kolejowej nr 356 (odcinek Bydgoszcz-Kcynia) i nr 281 (odcinek Kcynia-Nakło
nad Notecią). Pan Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski, poinformował, iż w spotkaniu uczestniczyli
m. in. Silvana Oczkowska – Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa
i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Artur Michalak – Przewodniczący
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią, Zbigniew Waszewski – Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, Waldemar Bachmatiuk Dyrektor „Przewozy Regionalne”
sp. z o.o. Kujawsko-Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych, Piotr Hemmerling – Burmistrz
Kcyni, Ignacy Pogodziński – Burmistrz Szubina, Ryszard Bagnerowski - Radny Rady Powiatu
w Nakle nad Notecią oraz przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu.
W chwili obecnej linia nr 281 na odcinku Nakło-Kcynia jest niezelektryfikowana
i odbywa się po niej ruch towarowy. Wg informacji przedstawiciela PKP PLK S.A. istnieją techniczne
możliwości przywrócenia ruchu pasażerskiego na przedmiotowym odcinku linii 281. Mając jednak
na uwadze długi okres zawieszenia ruchu pasażerskiego, konieczne jest wykonanie prac
remontowo-konserwacyjnych istniejącej infrastruktury. Wiąże się to z koniecznością poniesienia
nakładów finansowych. Przy prędkości aktualnie obowiązującej, tj. w tej chwili 18 km/h, to czas
przejazdu z Kcyni do Nakła trwałby ok. 32 minuty.
Aby przywrócić linię kolejową do ruchu
tzw. 40 km/h, to należałoby wyłożyć kwotę ok. 200 tys. zł oraz na koszty zatrudnienia
pracowników do obsługi urządzeń na stacji Kcynia. Z kolei przy zwiększeniu prędkości do 80 km/h
na tym odcinku szacunkowy koszt wyniósłby ok. 6 mln zł. Obecny na spotkaniu Przemysław Mazur
– przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował, że w myśl nowej
ustawy,
która
ukazała
się
1
marca
2011
r.
organizatorem
przewozów
lokalnych
nieprzekraczających terenu jednego powiatu jest samorząd powiatowy. Innymi słowy samorząd
musiałby ponieść całkowity koszt wyremontowania tego odcinka, zakupu szynobusu (koszt jednego
szynobusu to 7,5 mln zł).
Pan Starosta podkreślił, iż to był jeden z elementów poruszanych na
spotkaniu. Nadmienił, że, kiedy zadawane były pytania o oferty do skorzystania z przewozów, to co
innego jest prowadzenie marketingu i zbieranie chętnych, którzy chcieliby skorzystać z tego
przewozu i złożenia deklaracji, a co innego jest samo uruchomienie i samo korzystanie przez
pasażerów z linii kolejowej. Przedstawiciele kolei i Urzędu Marszałkowskiego mają w powyższej
kwestii doświadczenie. Podane były przykłady połączeń między Chełmżą i Bydgoszczą, czy
Grudziądzem i jeszcze jedną miejscowością, które finansuje według starych przepisów Urząd
Marszałkowski, który dokłada do przewozu jednego pasażera 24 zł – według starej podpisanej
umowy. Pan Starosta powiedział, że z kolei linia nr 356 na odcinku Kcynia-Bydgoszcz jest w chwili
obecnej nieeksploatowana. PKP PLK S.A. już wcześniej zwróciły się do samorządów z zapytaniem
o wyrażenie stanowiska w sprawie możliwości przejęcia tej linii. Przemysław Mazur przybliżył
szacunkowe dane, wg których koszt doprowadzenia do stanu używalności tego odcinka linii nr 356
20
przy założeniu zapewnienia odpowiedniej prędkości przejazdu wyniósłby ok. 107 mln zł. Obecni na
spotkaniu
samorządowcy
z
terenu
powiatu
nakielskiego
wyrazili
wstępne
zainteresowanie
możliwością uruchomienia międzywojewódzkiego połączenia (to najbardziej nas interesuje w tej
chwili – dodał Pan Starosta) na odcinku Gołańcz-Kcynia-Nakło-Bydgoszcz (tym bardziej, że Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zmodernizował do Gołańczy linię kolejową i uruchomił
przewozy osobowe). To połączenie miałoby być poprzez skomunikowanie części linii nr 281, 356
i 18. Linia kolejowa nr 18 między Piłą a Bydgoszczą jest zelektryfikowana. Pan Starosta stwierdził,
iż to w sumie miałoby sens.
województwami
byłoby
W tym przypadku organizatorem takiego połączenia między
Ministerstwo
Infrastruktury.
Starosta
Nakielski
poinformował,
że po przerwie wakacyjnej odbędzie się kolejne spotkanie w powyższej sprawie, a w międzyczasie
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią wystąpi do Ministerstwa Infrastruktury z zapytaniem
w sprawie możliwości przyjęcia powyższego rozwiązania.
Ad. 10/
Wnioski i oświadczenia radnych.
Nie było.
Ad. 11/
Wolne wnioski.
Pan Andrzej Godlewski, nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, w imieniu
Rady Pedagogicznej przedstawił stanowisko Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni
z dnia 29 czerwca 2011 r., które jest związane z zaistniałą sytuacją dotyczącą szkoły. Powyższe
stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu w Nakle nad Notecią,
podziękował przedstawicielowi grona pedagogicznego ZSS w Kcyni za przedstawienie stanowiska.
Następnie dodał, iż na ręce Starosty wpłynęły trzy pisma od Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka w Kcyni, które są do wiadomości Rady Powiatu w Nakle nad Notecią. Pan
Przewodniczący poinformował Radnych Rady Powiatu w Nakle nad Notecią o możliwości wglądu do
powyższych pism w Biurze Rady.
Pan Ryszard Bagnerowski, Radny Rady Powiatu, stwierdził, że było to gorzkie
wystąpienie. Powiedział, że nie można się temu dziwić, jeżeli przeprowadza się kontrolę i powołuje
speckomisję. Pan Radny oznajmił, iż przez wiele lat był w Zarządzie Powiatu. Wie, że w Starostwie
są osoby, które kontrolują jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, są
odpowiedzialne za te kontrole. Zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni,
to powołano speckomisję – Pan Radny wspomniał tutaj o Dyrektorze Wydziału Edukacji
i Dyrektorze Wydziału Finansów. Zapytał, czy Zarząd nie uważa, że to jest zasadniczy błąd.
Stwierdził, że być może wystąpienie przedstawiciela szkoły było dość emocjonalne, ale czasem
lepiej jest powiedzieć sobie wszystko szczerze i przeprowadzić dla dobra szkoły spokojną,
merytoryczną, zapowiedzianą kontrolę, niż jakąś zaskakującą. Poprosił, aby Zarząd udzielił
odpowiedzi, czy kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Specjalnych w Kcyni była planowana
i dlaczego ta kontrola została zrobiona. Pan Radny Ryszard Bagnerowski powiedział, że jeżeli na te
pytania nie odpowiedzą, to różne mogą być wieści i sytuacje jakoby ktoś do kogoś miał jakiś żal.
Stwierdził, że jeżeli takie wystąpienie zostało przygotowane przez pedagogów, to oznacza, że warto
21
się tym bardzo poważnie i rozsądnie zająć. Pan Radny zwrócił uwagę, że jest to szkoła specjalna
i w tej szkole powinien być zawsze dobry klimat (zostało to udowodnione przez ostatnie 4 lata).
Oznajmił, że jeżeli są podejrzenia, że szkoła jest kontrolowana z innego tytułu niż to powinno być,
to trzeba to wyjaśnić. Wobec powyższego poprosił Pana Starostę o kilka słów wyjaśnienia
zaistniałej sytuacji, tj. dlaczego doszło do powołania speckomisji i przeprowadzenia specjalnej
kontroli.
Pan Krzysztof Mikietyński, Radny Rady Powiatu, nawiązując do wypowiedzi Pana
Radnego Bagnerowskiego powiedział, że na pewno sytuacja w szkole w związku z tą kontrolą jest
napięta. Stwierdził, iż nie chciałby w tej chwili szerzej wypowiadać się na ten temat, ponieważ nie
zna wyników kontroli. Nie wie nawet, czy ta kontrola została już zakończona i jakie w ogóle były jej
podstawy. Poprosił Pana Starostę, aby kontrola ta była jak najbardziej obiektywna. Pan Radny
powiedział, iż w tej chwili mają takie wrażenie jakby Grono Pedagogiczne obawiało się, że ta
kontrola może być nieobiektywna. Z tego względu w imieniu Porozumienia Obywateli Powiatu
Nakielskiego prosił o krótkie przedstawienie tego, jakie były podstawy kontroli (jeśli takowe były)
i czym się ona zakończy. Stwierdził, że odpowiedź może być udzielona w późniejszym terminie.
Pan Tadeusz Sobol, Starosta Nakielski, podkreślił, że szkoda, iż w oświadczeniu Rady
Pedagogicznej jest tylko mowa o powrocie Pana Antoniego Kalki do tej szkoły. Pan Starosta
zaznaczył, iż niejednokrotnie prowadził rozmowy z Panią Dyrektor na ten temat. Dodał, że jego
stanowisko było w tym zakresie jasne. Pan Starosta powiedział – czy to była kontrola planowana,
czy nie. Jest plan kontroli przyjęty na dany rok, zatwierdzony przez Starostę i tak są te kontrole
prowadzone w wielu jednostkach, w jednostkach organizacyjnych, w stowarzyszeniach, bo również
należy kontrolować realizację dotacji. Pan Starosta zaakcentował, iż kontroli jest dużo i te kontrole
są prowadzone przez zespół ludzi Wydziału Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli, który
zajmuje się kontrolą merytoryczną. Pan Starosta nadmienił, że o kontroli, która będzie
przeprowadzona w Zespole Szkół Specjalnych, na 7 dni przed kontrolą została powiadomiona Pani
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni. Dodał, że zakres kontroli był określony. Pan Starosta
wyjaśnił, iż kontrola nie była przeprowadzana wcześniej, tylko po 8 dniach. Pan Starosta zapewnił,
iż powołał zespół, dlatego, że w międzyczasie zespół kontrolujący miał zaplanowane kontrole
planowe, a to jest związane z oświatą jak i również z finansami. Pan Starosta zaakcentował, iż
konkretnie były zgłoszone tutaj uwagi, może nie do Pani Dyrektor, tylko do pewnych zadań, które
są prowadzone w szkole. Pan Starosta podkreślił, iż ma prawo i nawet obowiązek zlecić kontrolę
doraźną. Nie ma takiego przepisu, że Panu Staroście nie wolno przeprowadzić kontroli doraźnej i jej
zlecić. Po drugie, Pan Starosta wskazał, że ta kontrola od samego początku napotkała się na
różnego rodzaju trudności, o czym świadczy korespondencja, której Pan Starosta nie będzie czytał.
Pan Starosta dodał, iż ma tutaj bogatą teczkę korespondencji między Panią Dyrektor, a nim.
W kwestiach zarzucających przekroczenie kompetencji, to Pan Starosta powiedział, iż udzielając
odpowiedzi Pani Dyrektor, to miały miejsce konsultacje z Radcą Prawnym. Pan Starosta
zaakcentował, iż kontrola trwała trzy dni. Została zakończona w dniu wczorajszym. Pan Starosta
nadmienił, iż nie zna wyników kontroli, gdyż zespół kontrolujący nie przygotował wyników kontroli.
Pan Starosta podkreślił, iż trudno mu jest w tej kwestii się wypowiedzieć z uwagi na to, że nie zna
wyników kontroli ostatecznie. Pan Starosta zapewnił, że czy będzie to dotyczyło Zespołu Szkół
Specjalnych w Kcyni, czy będzie to dotyczyło innych jednostek organizacyjnych, jeżeli będzie
22
potrzeba, to taka kontrola doraźna będzie również wysłana. To tyle na dzień dzisiejszy
w przedmiotowej sprawie – dodał Pan Starosta.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, poinformował Radnych Rady
Powiatu, że na jego ręce wpłynęła petycja pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad
Notecią w sprawie odwołania Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej. Dodał, iż przedmiotowa
petycja jest do wglądu w Biurze Rady (petycja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie Pan Przewodniczący odczytał treść podziękowań Sekcji Turystyki Kajakowej przy RTW
Bydgostia dla Rady Powiatu Nakielskiego za współpracę podczas VI Spływu Kajakowego
Odrodzonym Kanałem Bydgoskim (podziękowanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pan Krzysztof Mikietyński, Radny Rady Powiatu, zwrócił się z techniczną prośbą, gdyż,
jeśli do Rady Powiatu wpływają petycje, to dobrze by było, gdyby radni mogli się zapoznać. W tej
chwili powstała taka sytuacja niedomówienia. Pan Przewodniczący tę petycję ma i zna jej treść,
a Pan Radny jej nie zna. Zaakcentował, iż wszelkie dokumenty, które są kierowane do Rady
Powiatu i wpływają na ręce Przewodniczącego, powinny być przekazane radnym w celu zapoznania
się z nimi. Pan Radny stwierdził, iż nie będzie petycji czytał teraz na szybko, a gdyby chciał się
odnieść i miał taki dokument, to mógłby się odnieść.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, powiedział, iż są pisma
do Przewodniczącego Rady Powiatu i są pisma do Rady Powiatu.
Pan
Krzysztof
Mikietyński,
Radny
Rady
Powiatu,
zwrócił
uwagę
na
to,
że Przewodniczący nie jest organem.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, podkreślił, iż zdaje sobie sprawę
z tego, o czym wspomniał przedmówca. Podziękował za uwagę. Zapewnił, iż ustali ze służbami
prawnymi, w jakiej formie przekazywać pisma na ręce Radnych Rady Powiatu w Nakle nad Notecią.
Pan Ryszard Bagnerowski, Radny Rady Powiatu, zauważył, iż Pan Przewodniczący
Rady Powiatu odczytał całą treść podziękowań, a pozostałych pism Pan Przewodniczący nie
odczytał. Zwrócił uwagę na to, aby przyjąć formę, czy będzie Pan Przewodniczący odczytywał
pisma, czy będą radni otrzymywać korespondencję przed sesją, czy z materiałami. Zwrócił się
z prośbą do Pana Mecenasa, aby od strony prawnej poinformował radnych, czy nieodczytanie pism
przez Przewodniczącego na dzisiejszej sesji jest zgodne z działalnością Przewodniczącego Rady.
Pan Artur Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu, podziękował przedmówcy
za uwagę. Zwrócił uwagę na ustawę o ochronie danych osobowych. Dodał, iż często w pismach są
informacje,
których
nie
powinni
wszyscy
słyszeć.
Zapewnił,
iż
poprosi
Pana
Mecenasa
o przygotowanie opinii prawnej w tej sprawie.
Ad. 12/
Zakończenie obrad.
Pan
Artur
Michalak,
Przewodniczący
Rady
Powiatu,
podziękował
i zaproszonym gościom za udział w sesji i zakończył obrady.
Protokołowały:
PRZEWODNICZĄCY RADY
Iwona Lewandowska
Katarzyna Stałowska
ARTUR MICHALAK
23
radnym
Download