zarządzenie nr - ZZPRC Bydgoszcz

advertisement
ZARZĄDZENIE NR 10/2008
Prezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2008r.
w sprawie :
zasad współdziałania i zapewnienia warunków do działania społecznej
inspekcji pracy.
W celu ustalenia zasad współdziałania i zapewnienia warunków do działania
społecznej inspekcji pracy zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1983r. (Dz.U. Nr 35, poz.163,
z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:
§1
1.Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do współdziałania ze społeczną
inspekcją pracy przy realizacji jej ustawowych uprawnień w zakresie:
1) kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów
technologicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy,
3) uczestniczenia w kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego,
4)
udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
5) udziału w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na
choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz
kontroli stosowania właściwych środków zapobiegawczych,
6) uczestniczenia w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,
7) opiniowania i kontroli realizacji planów poprawy warunków bhp,
8) podejmowania działań na rzecz aktywnego udziału pracowników w kształtowaniu
właściwych warunków bhp oraz oddziaływania na przestrzeganie przez pracowników
przepisów i zasad bhp,
9) wykonywania innych zadań określonych w obowiązujących przepisach prawnych
oraz umożliwić społecznym inspektorom pracy w razie konieczności wykonywanie swoich
czynności lub uczestniczenia w szkoleniach i naradach w godzinach pracy z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia.
2.Społecznemu inspektorowi pracy należy umożliwić wstęp w każdym czasie do
pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy dla wykonywania jego zadań.
3.Kierownicy komórek oraz pracownicy mają obowiązek na żądanie społecznego inspektora
pracy udzielenia informacji oraz okazania, z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy
państwowej i służbowej, dokumentów w sprawach wchodzących w zakres działania
społecznego inspektora pracy.
4.Zobowiązuje się Kierownika Biura BHP do ścisłego współdziałania ze społeczną inspekcją
pracy działającą na terenie Spółki oraz udzielania pomocy w prowadzonej przez nią
działalności.
5.Na wniosek Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Radca Prawny Spółki udzielać
będzie porad i opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością społecznej inspekcji
pracy.
§2
1.W Spółce prowadzone są:
1) zakładowa księga zaleceń i uwag,
2) oddziałowe księgi uwag,
przeznaczone do zapisów społecznych inspektorów pracy.
2.Za przechowywanie i udostępnianie uprawnionym osobom:
1) zakładowej księgi zaleceń i uwag - odpowiada sekretariat Prezesa Zarządu,
2) oddziałowej księgi uwag dla EC II i EC III - odpowiada sekretariat Dyrektora Produkcji,
3) oddziałowej księgi uwag dla EC I - odpowiada Kierownik Wydziału Produkcji EC I,
4) oddziałowej księgi uwag dla służb administracyjno-biurowych – odpowiada sekretariat
Członka Zarządu nadzorującego zagadnienia ekonomiczno-finansowe.
3.Osoby odpowiedzialne za przechowywanie i udostępnianie ksiąg, o których mowa w ust. 2
maja obowiązek ich udostępnienia do wglądu:
1) zakładowym organizacjom związkowym,
2) organom Państwowej Inspekcji Pracy,
3) członkom Rady Nadzorczej,
4) członkom Zarządu,
5) innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy.
§3
1.W razie stwierdzenia naruszeń przepisów Grupowy Społeczny Inspektor Pracy informuje
o tym kierownika komórki organizacyjnej, w której nastąpiło naruszenie przepisów, czyniąc
jednocześnie stosowny zapis w oddziałowej księdze uwag.
2.Na podstawie własnych ustaleń lub Grupowego Społecznego Inspektora Pracy,
Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy informuje kierownika komórki organizacyjnej
2
o stwierdzonych uchybieniach i naruszeniach, czyniąc jednocześnie stosowny zapis w
oddziałowej księdze uwag.
3.W razie stwierdzenia naruszeń, których usunięcie należy do kompetencji Pracodawcy,
Oddziałowy
Społeczny
Inspektor
Pracy
przedstawia
Zakładowemu
Społecznemu
Inspektorowi Pracy wnioski w sprawie uwag i zaleceń.
4.Na podstawie ustaleń własnych, Grupowego lub Oddziałowego Społecznego Inspektora
Pracy, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy informuje Pracodawcę o stwierdzonych
uchybieniach oraz wydaje zalecenie ich usunięcia w określonym terminie, wpisując jego
treść do zakładowej księgi zaleceń i uwag.
5.Na żądanie właściwego społecznego inspektora pracy, który zamierza dokonać zapisu w
księdze uwag, osoba odpowiedzialna za przechowywanie i udostępnianie księgi umożliwi
mu dokonanie stosownego zapisu w księdze.
6.Za realizację uwag Grupowych i Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy
odpowiedzialny jest Dyrektor Produkcji i kierownicy komórek organizacyjnych, w których
wystąpiły naruszenia przepisów. Mają oni obowiązek złożenia właściwym społecznym
inspektorom pracy informacji o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.
7.Nadzór nad realizacją uwag i zaleceń Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
zastrzeżony jest do kompetencji Zarządu Spółki.
§4
Przypomina się, że:
1) społeczny inspektor pracy jest upoważniony do:
a) zwracania pracownikowi uwagi na obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp
w razie stwierdzenia naruszenia przez niego tych przepisów i zasad,
b) wnioskowania do bezpośredniego przełożonego o czasowe odsunięcie pracownika od
pracy i zapoznania go z przepisami i zasadami bhp, w przypadku gdy zachowanie
pracownika na stanowisku pracy wskazuje na niedostateczną znajomość przepisów
i zasad bhp oraz nieumiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie
i innych.
2) Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia
mogącego spowodować wypadek przy pracy, ma prawo wystąpienia do Zarządu
o natychmiastowe usunięcie tego zagrożenia, a jeżeli nie zostanie ono usunięte – wydania
w formie pisemnej zalecenia wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub
określonych robót.
3
§5
1.Społecznym inspektorom pracy należy:
1) zapewnić odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności,
2) zapewnić prenumeratę publikacji i czasopism z dziedziny bhp i prawa pracy – do
wysokości kosztów uzgodnionych i zaplanowanych w budżecie Zakładowego Inspektora
Społecznego Pracy,
3) zapewnić zaopatrzenie w materiały piśmienne – do wysokości kosztów uzgodnionych i
zaplanowanych w budżecie Zakładowego Inspektora Społecznego Pracy,
4) zapewnić udostępnianie informacji i dokumentów związanych z zakresem działania
społecznej inspekcji pracy,
5) zapewnić pokrywanie przez zakład pracy kosztów szkolenia i delegacji na narady,
szkolenia i konferencje – do wysokości kosztów uzgodnionych i zaplanowanych w
budżecie Zakładowego Inspektora Społecznego Pracy,
6) zapewnić pokrywanie przez zakład pracy kosztów pomiarów i ekspertyz, dokonywanych
na wniosek społecznego inspektora pracy,
7) umożliwić w razie konieczności wykonywanie czynności lub uczestniczenie w
szkoleniach i naradach w godzinach pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2.Za realizację ustaleń zawartych w poszczególnych punktach odpowiedzialni są:
1) w pkt 1-2 – kierownik Biura Administracyjno-Socjalnego,
2) w pkt 3 – kierownik Biura Kadr,
3) w pkt 4 – członkowie Zarządu, Dyrektor Produkcji, kierownicy: Biura BHP i Biura Kadr,
4) w pkt 5 – kierownik Biura Kadr oraz Główny Księgowy,
5) w pkt 6 – kierownik Biura BHP oraz Główny Księgowy,
6) w pkt 7 – kierownicy komórek organizacyjnych.
§6
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu wybranemu przez
pracowników.
§7
Uchyla się zarządzenie nr 10/96 Prezesa Zarządu – Generalnego Dyrektora ZEC Bydgoszcz
S.A. z dnia 29.04.1999r. w sprawie zasad współdziałania i zapewnienia warunków do
działania społecznej inspekcji pracy.
4
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują:
DR, DF, DP, Członek Zarządu, FK,
komórki organizacyjne,
zakładowe organizacje związkowe,
społeczni inspektorzy pracy,
GZ a/a
5
Download