wykonywanie łącznych czynności - TIPS - sq2wkh

advertisement
wykonywanie łącznych czynności.doc
(56 KB) Pobierz
Warszawa, dnia 05.11.2010 r.
ZATWIERDZAM
Wykładowca SSW
mjr Grzegorz MAZURKIEWICZ
PLAN PRACY
INSTRUKTORA NA PUNKCIE NAUCZANIA
I. ZAGADNIENIE: WYKONYWANIE ŁĄCZNYCH CZYNNOŚCI DO STRZELANIA Z
PISTOLETU MASZYNOWEGO – STRZELANIE SZKOLNE NR 2 W
POSTAWIE LEŻĄCEJ.
II. CEL: Doskonalenie umiejętności wykonywania łącznych czynności do strzelania z pistoletu
maszynowego i prawidłowego składania się do strzału w postawie leżącej oraz
umiejętności zachowania się strzelca na stanowisku ogniowym z pm.
III. CZAS: 25 min.
IV. MIEJSCE: strzelnica szkolna WAT
V. LITERATURA:
- A. Boryczka, „Metodyka szkolenia strzeleckiego”, Warszawa 1990
- Program strzelań z broni strzeleckiej (DD/7.0.2.) MON, Warszawa 2005
- Instrukcja 9 mm pistolet maszynowy wz 98.
VI. ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWO-TECHNICZNE:
- 9 mm pistolet maszynowy wzór PM-98 kpl.:
- 6 szt.
- etatowe uzbrojenie (hełm, maska przeciwgazowa, ubiór polowy)
VII. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:
Kategorycznie zabraniam:
1) kierowania wylotu lufy w stronę ludzi, zwierząt i schronów choćby była ona uprzednio
rozładowana i sprawdzona
2) wykonywania innych czynności niż nakazanych przez instruktora w punkcie nauczania
3) oddalania się z miejsca ćwiczeń bez zgody instruktora
Nakazuje:
1) w czasie wykonywania czynności na stanowisku ogniowym wylot lufy kierować w
stronę pola tarczowego
2) czynności przy broni wykonywać lewą ręką
3) szczególną uwagę zwrócić na ruchy nadgarstka, gdyż nie duże jego ruchy powodują duża
zmianę kierunku wylotu lufy
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
CZYNNOŚCI INSTRUKTORA
Lp.
1
Ustawiam szkolonych w rzędzie w miejscu określonym w czasie instruktażu.
CZYNNOŚCI
SZKOLONYCH
Słuchają i
wykonują rozkazy
prowadzącego
„BACZNOŚĆ” – Wykonywanie łącznych czynności do strzelania z pistoletu
maszynowego – strzelanie szkolne nr 2 w postawie leżącej. – „SPOCZNIJ”.
Celem szkolenia jest:
 kształtowanie bezpiecznych nawyków w posługiwaniu się bronią palną
 doskonalenie poprawnego zachowania się na stanowisku ogniowym
 doskonalenie prawidłowego składania się do strzału i zgrywania przyrządów
celowniczych
CO TO JEST, DO CZEGO SŁUŻY
Łączne czynności do strzelania to zbiór wszystkich czynności i zachowań się
strzelającego w celu oddania strzału, które wykonuje na stanowisku ogniowym w
trakcie strzelania.
Służy do szybkiego i sprawnego przygotowania się strzelającego na SO do
oddaniu celnego strzału z pm.
Słuchają
WYKONUJEMY NA KOMENDY:
Wykonywanie łącznych czynności do strzelania z pm wykonujemy na komendę:
,,ZMIANA (STRZELAJĄCY)- NAPRZÓD”.
WZOROWY POKAZ
Pokazuję
Pokazuje sposób wykonania łącznych czynności do strzelania z pistoletu
maszynowego.
POKAZ Z OMÓWIENIEM:
Pokazuję i objaśniam
Przystępuje do wzorowego pokazu z omówieniem wykonywanych przeze mnie
czynności. Wykonywane czynności opisane są w załączniku nr 1.
Obserwują
Słuchają i
obserwują
ĆWICZENIE PRAKTYCZNE
Przypominam warunki strzelania:
Cel :
popiersie (figura bojowa nr 23g), cel ukazujący się 4
razy
na 25 sekund z przerwami 10 sekund;
Odległość :
75 m;
Liczba nabojów :
16 szt.;
Czas :
ograniczony czasem ukazywania się celów;
Postawa :
leżąca z wykorzystaniem podpórki;
Rodzaj ognia :
według decyzji strzelającego;
Ocena :
„bardzo dobrze” - trafić w cel cztery razy;
„dobrze”
- trafić w cel trzy razy;
„dostatecznie”
- trafić w cel dwa razy;
Warunki strzelania : dzień, noc, w maskach;
Strzelający po
Wskazówki : na komendę kierownika strzelania „ Naprzód” strzelający zajmuje komendzie
stanowisko ogniowe na LOO, przyjmuje postawę strzelecką i przygotowuje się
wykonuje
do strzelania. Po wykryciu celu strzelający samodzielnie prowadzi ogień.
czynności zgodne
z porządkiem
podczas strzelania
Ćwiczenie prowadzę w oparciu o załącznik nr 1. Komendy podaję zgodnie z z pistoletu
programem strzelania. Ćwiczą wszyscy, sprawdzam indywidualnie. Na maszynowego
popełnione przez szkolonych błędy niezwłocznie reaguje.
Nadzoruję właściwe wykonywanie łącznych
z pistoletu maszynowego przez podchorążych.
czynności
do
czynności opisane
są w załączniku
strzelania nr 1
2
OMÓWIENIE ZAGADNIENIA:
- omawiam najczęściej popełniane błędy
- wskazuje najlepiej ćwiczących
- podaję literaturę do nauki własnej
- odpowiadam na pytania szkolonych.
Słuchają i notują
OPRACOWAŁ
szer. pchor. Kamil KRAJEWSKI
(stopień, imię i nazwisko)
Strona. 3/5
Załącznik nr 1
PORZĄDEK STRZELANIA Z PISTOLETU MASZYNOWEGO
ORAZ CZYNNOŚCI PRZY BRONI PODCZAS STRZELANIA
SZKOLNEGO NR 2 W POSTAWIE LEŻĄCEJ
Po komendzie „Zmiana na linii wyjściowej - zbiórka” zmiana ustawia się na linii wyjściowej na
wprost stanowisk ogniowych. Broń powinna być zabezpieczona i magazynek bez nabojów
dołączony do niej.
Po wydaniu amunicji (może być wydana również w magazynkach) strzelający po załadowaniu jej
do magazynka chowa magazynek do torby na magazynki.
Na komendę kierownika strzelania „Zmiana (strzelający) – Naprzód” strzelający wykonuje
następujące czynności:
 biegiem zajmuje stanowisko ogniowe i przyjmuje postawę strzelecką leżącą;
 po zajęciu SO na linii otwarcia ognia strzelający prawą ręką odpina zapinkę futerału- wyjmuje
pistolet maszynowy z futerału i przesuwa go na pasie nośnym do przodu;
 trzymając pistolet za chwyt prawą ręką, lewą ręką wysuwa kolbę







trzymając pistolet za chwyt w prawej ręce kciukiem naciska zatrzask magazynka i wyjmuje
go;
przekłada pusty magazynek do prawej ręki (pomiędzy dłoń a chwyt pistoletu), lewą ręką
odpina torbę na magazynki, wyjmuje załadowany nabojami magazynek, dołącza go do
pistoletu, pusty magazynek lewą ręką chowa do torby;
nastawia lewą ręką celownik na przeziernik lub szczerbinkę (wg uznania strzelającego)
odbezpiecza kciukiem lewej ręki pistolet;
lewą ręką chwytając za ramię dźwigni napinacza odciąga zamek do tyłu i puszcza go
wprowadzając nabój do komory nabojowej;
zabezpiecza kciukiem lewej ręki pistolet i obserwuje przedpole;
po wykryciu celu odbezpiecza broń (rodzaj ognia według własnej decyzji) , zgrywa przyrządy
celownicze i prowadzi ogień
Na komendę „Przerwij ogień”, lub samodzielnie po ukończeniu strzelania strzelający wykonuje
następujące czynności: W celu przerwania ognia po komendzie „Przerwij ogień”, lub
samodzielnie po trafieniu celu strzelający zabezpiecza broń; po komendzie „Rozładuj”, „Do
przejrzenia broń” w przypadku kiedy zamek zatrzymał się w tylnym położeniu, strzelający
naciskając kciukiem prawej ręki na zatrzask magazynka odłącza go, odbezpiecza pistolet, pusty
magazynek przekłada do lewej ręki nie zmieniając położenia pistoletu przechyla go w bok i
utrzymuje pod kątem 45 stopni. Po przejrzeniu broni przez kierownika strzelania kciukiem prawej
ręki naciska dźwignię oporową zamka zwalniając go do przedniego położenia, jednocześnie
kierując broń w kierunku pola tarczowego naciska na język spustowy i zwalnia kurek, po czym
kciukiem lewej ręki zabezpiecza pistolet i podłącza pusty magazynek. Następnie składa kolbę,
chowa pistolet do futerału i przyjmuje postawę do powstania (nogi złączone, stopy podciągnięte,
ręce oparte o ziemię na wysokości klatki piersiowej). Po komendzie „Rozładuj”, „Do przejrzenia
broń” w przypadku kiedy zamek znajduje się w przednim położeniu (nie zatrzymał się na dźwigni
oporowej ponieważ w magazynku znajdują się naboje) strzelający kciukiem lewej ręki
odbezpiecza broń, naciskając kciukiem prawej ręki na zatrzask magazynka odłącza go i
utrzymując magazynek w lewej ręce palcami lewej ręki odciąga zamek za dźwignie napinacza i
przesuwa w tylne położenie (nabój znajdujący się w komorze nabojowej zostaje wyrzucony na
zewnątrz pistoletu), po przejrzeniu broni przez kierownika strzelania strzelający zwalnia zamek,
który przesuwa się w przednie położenie, daje strzał kontrolny i zabezpiecza pistolet. Następnie
składa kolbę i wkłada pistolet do futerału, po czym podnosi wyrzucony nabój, oczyszcza go i
załadowuje do magazynka. Załadowany magazynek oddaje kierownikowi punktu amunicyjnego,
który towarzyszy kierownikowi strzelania w czasie przeglądu broni. Następnie strzelający
przygotowuje się do powstania (nogi złączone, stopy podciągnięte, ręce oparte o ziemię na
wysokości klatki piersiowej);
Na komendę „Powstań, Na linię wyjściową – Marsz” strzelający powstaje, wykonuje
samodzielnie zwrot w tył, poczym udaje się na linię wyjściową i samodzielnie wykonuje zwrot w
tył. Kierownik strzelania podaję komendę ,,Koniec strzelania”.
Plik z chomika:
sq2wkh
Inne pliki z tego folderu:

Budowa wsp cz i mech kbk1 zmienione.docx (1006 KB)
 wykonywanie łącznych czynności.doc (56 KB)
Inne foldery tego chomika:



Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
bron
Broń
strzeleckie plany 3 strzelanie 5 sem
 T4.17 poprawione
Download