kwasy nukleinowe

advertisement
KWASY NUKLEINOWE
TRIPLEKSY, TERTAPLEKSY (KWADRUPLEKSY
TRIPLEKSY
- mając w roztworze strukturę helisy DNA czy RNA albo strukturę mieszaną (1 nić DNA druga RNA –
struktury istotne z punktu widzenia transkrypcji) mogą tworzyć się struktury tripleksu
- w przypadku kiedy mamy do czynienia z jedną nicią homopurynową a drugą nicią homopirymidynową,
czyli w sekwencjach nici mamy powtarzalne te same nukleotydy, albo specjalnie zaprojektowana
sekwencja, która umożliwia utworzenie typu helisy potrójnej ze względu na odpowiednią
komplementarność zasad
- helisy potrójne mają szersze znaczenie biologiczne nawet dla DNA o dowolnej sekwencji, są to struktury
przejściowo realizowane w przypadku rekombinacji ogólnej, czyli kiedy wymieniaja się fragmenty
siąsiadujących chromosomów
- taki układ jest stabilizowany przez białka
- w strukturze tripleksu jeśli mamy jedną nić poli A, a drugą poli T czy poli U czy jedną RNA czy drugą
DNA, mamy strukturę podwójnej helisy
- do takiego układu AT może podejść trzecia nić od strony dużej bruzdy i utworzyć strukturę helisy potrójnej
gdzie trzecia para jest stabilizowana przez tzw. Wiązania wodorowe typu Hoogsteena z udziałem adenozyny
aminowej w 6-tej pozycji i azoty N7 , a w przypadku guanozyny z udziałem grupy ketonowej w 6 pozycji
N7
- dwa razy dwie helisy podwójne poliA i poli T mogą utworzyć poliT,poliA,poli T + pojedyncza nić poli A
- odbywa się to pod wpływem dodawania jonów magnezu
- w helisie potrójnej wszystkie 3 nici mają jednakowe własności konformacyjne
W takim ułożeniu, jak na rysunku, że tlen idzie za rysunek, węgiel do dołu, a zasada do góry, taką strukturę
nazywamy strukturą β. Po odwróceniu otrzymalibyśmy nukleotyd α, ale takie nie występują w kwasach
nukleinowych powstających naturalnie. Również struktura, jeśli chodzi o węgiel C4` jest to forma typu D, a więc
cukrem, który stanowi element składowy nukleotydu w DNA to jest β2`deoksyrybopuranoza.
STRUKTURA PIERWSZORZĘDOWA
W strukturze pierwszorzędowej jest zapisana cała informacja o strukturze, funkcjonowaniu i podziałach kom.
Kwas deoksyrybonukleinowy budową bardzo przypomina kwas rybonukleinowy, ale różni się dość istotnie
budową cząsteczki i funkcjami.Kiedy nukleotyd zostaje włączony w łańcuch otrzymujemy łańcuch fosfocukrowy
złożony z reszt cukrowych połączonych mostkiem w postaci reszt fosforanowych? Grupa fosforanowa zawiera
grupę OH z jednym odczepianym protonem.
STRUKTURY TRZECIORZĘDOWE
DNA
- mniejszy polimorfizm struktur
- jest to głównie nośnik materiału genetycznego
- siedzi w chromosomach
- siedzi w strukturze, której budowa 3-rzędowa jest uwarunkowana sąsiedztwem białek histonowych
- zasadniczo jest to dla DNA jednen typ struktury
- podstawowym problemem jest to ,aby cząstkę o ogromnej długości zwinąć
- podwójna helisa musi być tak zwinięta by była mocno zbita i zmieściła się w jądrze komówki
Pseudowęzeł –
Motyw A- minor
- adenina oddziaływuje z komplementarną parą zasad typu GC
-
w GC mamy parowanie typu Watsona- i Cricka
adenozyna paruje z tą parą i powstają wiązania wodorowe
w typie i mamy do czynienia między grupą NH2 guaniny a akceptorem jest 3 azot adeniny
tlen cytozyny z grupą 2’ OH adeniny
STRUKTURA II – RZĘDOWA
- o formie II-rzędowej helisy decyduje:
> sekwencja zasad (naprzemienne sekwencje umożliwiają utworzenie struktury)
> warunki środowiska: temp, pH, siła jonowa zmieniając warunki możemy powodować przechodzenie jednej
formy w drugą, rozpad i powrót do formy helikalnej
> denaturacja topnienie helis – wąski zakres temp. Topnienia ;50% w formie helikalnej i 50% w formie 2 nici)
-
stabilizacja przez oddziaływania warstwowe, ze środowiskiem i między sobą
hypochromazja – podwyższenie absorbcji. 2 niezależnych nici w stosunku do struktury helisy
Download