1 - UM Ostrowiec

advertisement
Ostrowiec Świętokrzyski, 28.06.2016 r.
WIK.271.11.2016
Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (BZP Nr 77625 - 2016 w dniu 09.06.2016r.)
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek
budżetowych Gminy w okresie od 01.08.2016 do 31.01.2021.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Jako Zamawiający,- działając na podstawie art.38 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz.2164) – odpowiada na zapytania nadesłane przez wykonawców.
1)
Prosimy o podanie średniomiesięcznej sumy wszystkich sald na rachunkach nie
skonsolidowanych (w PLN) w podziale na poszczególne miesiące 2015 r. i 2016 r.
Odpowiedz.
Technicznie nie jesteśmy w stanie przygotować takich zestawień. Posiadamy jedynie informacje o
stanie rachunków nie skonsolidowanych na dzień 31.12.2015, który wynosił łącznie dla wszystkich
jednostek 234.625,- zł.
2)
Czy zamawiający będzie posiadał rachunki nieoprocentowane? Np. rachunki dotacji, projektów
unijnych itp? Jeśli tak, prosimy o podanie średniego salda utrzymywanego na rachunkach
nieoprocentowanych.
Odpowiedz.
Zgodnie z punktem 6) SIWZ wszystkie rachunki gminy są nieoprocentowane, ale środki na nich
zgromadzone podlegają automatycznym lokowaniu na koniec dnia na lokatach „overnight”, o ile ich
wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 10.000,- zł.
3) Prosimy o podanie ilości rachunków, które biorą udział w wirtualnej konsolidacji.
Odpowiedz.
W konsolidacji bierze udział 27 rachunków.
4)
Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby realizowanych przelewów oraz ich wartości osobno
w odniesieniu do przelewów Elixir oraz Sorbnet.
Odpowiedz.
Średniomiesięczna liczba przelewów Elixir wynosi około 12.000, liczba przelewów Sorbnet jest
sporadyczna (kilka w ciągu roku).
5) Prosimy o podanie podziału rocznej liczby przelewów zagranicznych na SEPA i inne.
Odpowiedz.
Zamawiający realizuje przelewy zagraniczne bardzo rzadko.
6)
Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wszystkich przelewów będzie w formie elektronicznej
poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby
jedynie w sytuacjach awaryjnych.
Odpowiedz.
Potwierdzamy – przelewy realizowane będą w formie elektronicznej, jedynie w sytuacjach
awaryjnych może zachodzić konieczność realizacji przelewów papierowych.
1
7)
Prosimy o potwierdzenie, że wpłaty gotówkowe (otwarte i zamknięte) na rachunki
Zamawiającego będą realizowane w PLN.
Odpowiedz.
Potwierdzamy – wpłaty gotówkowe będą realizowane w PLN.
8)
Jeżeli w ramach zamówienia będą realizowane wpłaty gotówkowe w walutach prosimy
o podanie średniomiesięcznej ilości dotychczasowych wpłat w podziale na poszczególne waluty.
Odpowiedz.
Nie przewidujemy wpłat gotówkowych w innych walutach.
9)
Prosimy o potwierdzenie, że wypłaty gotówkowe, o których, mowa w pkt 1 ppkt 9a oraz 9c, będą
realizowane w PLN.
Odpowiedz.
Potwierdzamy – wpłaty gotówkowe, o których mowa w SIWZ będą realizowane w PLN.
10) Jeżeli w ramach zamówienia będą realizowane wypłaty gotówkowe w walutach prosimy
o podanie średniomiesięcznej ilości dotychczasowych wypłat w podziale na poszczególne waluty.
Odpowiedz.
Nie przewidujemy wypłat gotówkowych w innych walutach.
11) Dotyczy rdz. I pkt 1.1. ppkt 9b SIWZ: Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat
w formie czeków elektronicznych - dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości
elektronicznej są powszechniej stosowną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się
m.in za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są dostępne w
systemie bankowości elektronicznej.
Odpowiedz.
Preferujemy wersję papierową czeków.
12) Dotyczy rdz. I pkt 1.1. ppkt 9e SIWZ: Czy Zamawiający dopuści możliwość odbioru gotówki w
sortowni znajdującej się w Kielcach.
Odpowiedz.
Nie dopuszczamy takiej możliwości, odbiór gotówki musi następować na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
13) Dotyczy rdz. I pkt 1.1. ppkt 9a SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że usługa dowozu i odbioru
gotówki przez przedstawicieli Wykonawcy odnosi się jedynie do Urzędu Miasta.
Odpowiedz.
W przypadku nie zapewnienia punktu na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania
wpłat i wypłat gotówkowych, Bank musi zapewnić dowóz i odbiór gotówki dla wszystkich jednostek
gminnych.
14) Prosimy o potwierdzenie, że udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości
odsetek, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielenia wszelkich informacji
związanych z przedmiotem zamówienia możemy odbywać się w formie elektronicznej. Taka
forma usprawni proces dostarczenia wymaganych dokumentów do Zamawiającego.
Odpowiedz.
Nie – informacje, zaświadczenia i opinie bankowe muszą być dostarczane w formie papierowej.
15) Prosimy o wskazanie przewidywanych ilości (szt.) w odniesieniu do realizowanych przelewów,
wypłat gotówkowych związanych z realizacją przez Ostrowiec Świętokrzyski programu 500+.
Odpowiedz.
W chwili obecnej przewidujemy wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+ na poziomie 5.000
sztuk miesięcznie (liczba dzieci uprawnionych do świadczenia).
2
16) Prosimy o podanie łącznej liczby rachunków w ramach zamówienia (w podziale na PLN
i waluty).
Odpowiedz.
Punkty 1) i 2) SIWZ – 95 rachunków, liczba ta może ulec zmianie. Wszystkie rachunki w PLN.
17) Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających
płatności, autoryzujących jak i mających opcję podglądu.
Odpowiedz.
Około 120 użytkowników o różnych uprawnieniach (4 e) SIWZ).
18) Prosimy o potwierdzenie możliwości przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 4g
SIWZ, w siedzibie Zamawiającego.
Odpowiedz.
Potwierdzamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego.
19) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości
elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:
- Systemy operacyjne: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
- Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 9.0
- Oprogramowanie Java 6, Java 7, Java 8
- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza
- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs,
zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz
cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.
Odpowiedz.
Potwierdzamy - zapewnimy komputery spełniające powyższe wymagania techniczne.
20) Dotyczy wymiany plików eksportowanych z aplikacji/ systemów Zamawiającego (pkt 1 ppkt 4d
SWIZ):
a/ prosimy o podanie dokładnej nazwy-wersji-modułu systemu finansowo-księgowego/ aplikacji z
którego/ których eksportowane będą pliki do bankowości elektronicznej.
b/ prosimy o udostępnienie przykładowego pliku eksportowanego z systemu zamawiającego
(z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się wykonawcy z jego strukturą.
Odpowiedz.
W odpowiedzi z dnia 24.06.2016 – punkt 9).
21) Prosimy o doprecyzowanie informacji znajdujących się w pkt 1 ppkt 13 SIWZ, w odniesieniu do
depozytów:
a/ Prosimy o doprecyzowanie, co będzie przedmiotem przechowywania (oprócz wskazanych przez
Zamawiającego wartości pieniężnych).
Odpowiedz.
W odpowiedzi z dnia 24.06.2016 – punkt 7).
b/ Prosimy o podanie z jaką częstotliwością Zamawiający odbiera depozyty i składa nowe.
Odpowiedz.
Depozyty są składana i odbierane kilka razy w miesiącu, w ramach bieżących potrzeb.
22) Prosimy o potwierdzenie, w odniesieniu do WIBOR 1M:
a/ Czy ma on być aktualizowany codziennie czy raz w miesiącu?
Odpowiedz.
Stawka WIBOR 1M ma być aktualizowana codziennie.
b/ Czy to samo oprocentowanie ma obowiązywać dla rachunków będących w wirtualnej konsolidacji i
dla rachunków poza wirtualna konsolidacją?
3
Odpowiedz.
Tak – na warunkach określonych w punkcie 6) SIWZ.
c/ Czy rachunki poza konsolidacją będą miały salda ujemne?
Odpowiedz.
Nie.
23) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku korzystania z konsolidacji wirtualnej pobieranie
odsetek od salda ujemnego i naliczenie odsetek od salda dodatniego będzie następować tego
samego dnia w celu zapewnienia odpowiedniej księgowości na rachunków np.: codziennie,
pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca, ostatniego dnia roboczego danego miesiąca?
Ustawienie powyższego procesu jednego dnia zagwarantuje przejrzystość i ułatwi księgowość
związaną z konsolidacją sald.
Odpowiedz.
Zamawiający zakłada, ze naliczanie i przypisanie do rachunków odsetek od lokat overnight oraz
odsetek od kredytu na rachunku bieżącym Gminy następować będzie raz w miesiącu, w ostatnim
dniu roboczym każdego miesiąc.
24) Dotyczy opłaty ryczałtowej:
a/ Prosimy o potwierdzenie, czy będzie ona pobierana: pierwszego dnia roboczego miesiąca za
miesiąc poprzedni, czy ostatniego roboczego dnia miesiąca?
Odpowiedz.
Opłaty ryczałtowe maja być pobierane z rachunków bieżących wszystkich jednostek gminnych
w tej samej wartości, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.
b/ Czy może ona być pobierana jedną kwota z jednego rachunku głównego?
Odpowiedz.
Opłaty ryczałtowe maja być pobierane z rachunków bieżących wszystkich jednostek gminnych
w tej samej wartości.
25)
Prosimy o potwierdzenie, że pomimo zapisu 6) Opisu Przedmiotu Zamówienia, O/N będą tylko
na rachunkach, niewłączonych do wirtualnej konsolidacji?
Odpowiedz.
Odpowiedź w punkcie 2 niniejszego pisma.
26) Prosimy o wskazanie jaka ma być stawka % na wirtualnej konsolidacji?
Odpowiedz.
Oprocentowanie lokat dla rachunku wirtualnej konsolidacji ma być takie, jak wynika z punktu 6)
SIWZ.
27) Co Zamawiający rozumie poprzez wskazanie, iż zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od
1 sierpnia 2016 r.?
Odpowiedz.
Obsługa bankowa gminy w pełnym zakresie ma być prowadzona przez wybrany w postępowaniu
Bank od dnia 01 sierpnia 2016 roku. Z części usług (np. wydawanie opinii) Gmina będzie korzystała w
ramach pojawiających się konieczności.
28) Prosimy o potwierdzenie, w odniesieniu do WIBID 1M, czy będzie aktualizowany codziennie czy
raz w miesiącu?
Odpowiedz.
Stawka WIBID 1M ma by aktualizowana codziennie.
29) Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku ujemnego oprocentowania Zamawiający zgadza się
na obciążanie rachunków walutowych odsetkami debetowymi od występowania sald dodatnich?
4
Odpowiedz.
Przewidujemy przypisywanie odsetek do rachunków raz w miesiącu, dopuszczamy możliwość
przypisana odsetek w wartości per saldo.
30) Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wykonywanie wszelkich
innych operacji związanych z obsługą rachunków”.
Odpowiedz.
Zapis ten ma zabezpieczyć Zamawiającego przed naliczaniem przez Bank innych opłat (za czynności
nie przewidziane w SIWZ), niż opłata ryczałtowa i odsetki od kredytu.
31) Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12/07/2016.
Odpowiedz.
Nie zgadzamy się na przesuniecie terminu składania ofert.
32) Czy Zamawiający podpisze Umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym na standardzie Banku, pod
warunkiem zgodności z SIWZ
Odpowiedz.
Tak.
33) Czy jako zabezpieczenie Kredytu w Rachunku Bieżącym Zamawiający podpisze weksel in blanco
wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu
Odpowiedz.
Nie
34) Prosimy o potwierdzenie, że
a/ jeżeli stopa procentowa WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi
ona zero.
b/ jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M
osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.
Odpowiedz.
Podobnie jak w odpowiedzi na pytanie nr 20 z dnia 24.06.2016 r. – prosimy o wskazanie podstaw
prawnych do wprowadzenia do umowy takich zapisów.
35) Proszę o informację, jakie jest historyczne średniomiesięczne wykorzystanie kredytu
w rachunku bieżącym przez okres ostatnich 18 miesięcy.
Odpowiedz.
W odpowiedzi z dnia 24.06.2016 punkt 32).
36) Prosimy o informację, jakie jest planowane wykorzystanie kredytu w okresie obowiązywania
umowy.
Odpowiedz.
Kredyt w rachunku bieżącym Gminy ma na celu zapewnienie płynności finansowej i jest
wykorzystywany wyłącznie w przypadku braku środków własnych.
37) Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe. Jeśli tak prosimy o podanie ich
szczegółów.
Odpowiedz.
Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych.
38) Dotyczy pkt 1.1. 8) c) SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że w całym okresie wykonywania bankowej
obsługi Zamawiającego, maksymalna wysokość kredytu nie przekroczy kwoty 5.000.000,00 zł.
Podanie przez Zamawiającego maksymalnej kwoty kredytu jest niezbędne do dokonania przez
Bank oceny zdolności kredytowej Zamawiającego rozumianej jako zdolność do spłaty
5
zaciągniętego kredytu (w ustalonej wysokości) wraz z odsetkami w terminach określonych
w umowie (art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe). Bez wskazania maksymalnej kwoty kredytu
na okres 48 miesięcy, Bank będzie mógł zobowiązać się wyłącznie do udzielenia kredytu na
pierwszy okres roczny (gdyż kwota kredytu jest znana). Natomiast na kolejne lata kredyt będzie
mógł być udzielony po każdorazowym dokonaniu oceny zdolności kredytowej Zamawiającego na
dany okres, w odniesieniu do konkretnej kwoty kredytu.
Odpowiedz.
Potwierdzamy – limit kredytu nie przekroczy 5 mln zł rocznie w żadnym roku obowiązywania umowy.
39) Dotyczy podwykonawstwa: Prosimy o wprowadzenie zapisów w zakresie podwykonawstwa
zgodnych ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 36a), poprzez wskazanie kluczowych części
zamówienia (jak prowadzenie rachunków bankowych, udzielenie kredytu), w odniesieniu do
których Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego ich wykonania przez wykonawcę.
Odpowiedz.
Umowa musi by wykonywana osobiście przez bank składający ofertę, podwykonawstwo możliwe jest
wyłącznie w zakresie wskazanym w SIWZ.
40) Dotyczy pkt 4.1. i p. 6.I.2 SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że warunek wskazany
w przedmiotowych punktach SIWZ zostanie uznany za spełniony przez Wykonawcę, także
w wypadku przedstawienia przez banki, o których mowa w z art. 178 ust. 1 Prawa Bankowego,
dokumentów wskazujących na prowadzenie przez nie działalności bankowej przed dniem wejścia
w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawa Bankowego.
Odpowiedz.
Potwierdzamy.
41) Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania
zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą obok umowy na obsługę bankową,
także dodatkowe umowy produktowe, dotyczące kredytu, rachunku bankowego wraz z
towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku
oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o elektronicznych
instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów (np. umowy kredytu, rachunku
bankowego wraz z konieczną dokumentacją itp.) będą zgodne z treścią SIWZ, wraz
z załącznikami, a także ze złożoną przez Bank ofertą.
Odpowiedz.
Potwierdzamy.
42).Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie zlecać wykonawcy dokonywania
w placówkach Wykonawcy wypłat gotówkowych do rąk osób trzecich (np. świadczenia rodzinne,
wychowawcze, alimentacyjne).
Odpowiedz.
Potwierdzamy – wypłaty gotówkowe będą realizowane jedynie przez wskazanych
pracowników jednostek gminnych. W sporadycznych przypadkach, przy większych
transakcjach (np. zakupu przez Urząd Miasta nieruchomości) dopuszczamy możliwość
wystawienia czeków na rzecz osób trzecich
Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.
Kierownik Zamawiającego
6
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards