Wyznaczanie parametrów sprężystości Ziemi

advertisement
Biuletyn WAT
Vol. LX, Nr 3, 2011
Wyznaczanie parametrów sprężystości Ziemi — liczb
Love’a i Shida dla wybranych miejsc na kuli ziemskiej
na podstawie satelitarnych obserwacji laserowych
Marcin Jagoda1, Miłosława Rutkowska2,1
1
Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, [email protected]
2
Centrum Badań Kosmicznych PAN, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18a
[email protected]
Streszczenie. Niniejsze opracowanie prezentuje wartości lokalnych parametrów sprężystości Ziemi
(h2, l2) wyznaczonych dla wybranych stacji laserowych wchodzących w skład światowej sieci stacji
Satellite Laser Ranging (SLR). Parametry te zostały wyznaczone z pomiarów laserowych wykonanych na stacjach naziemnych do satelitów LAGEOS-1 i LAGEOS-2. Do opracowania przyjęto dane
obserwacyjne dla okresu od 01.01.2005 do 01.01.2007 roku.
Otrzymane parametry sprężystości przyjęły wartości z przedziału od 0,5770 do 0,6884 dla h2 i od
0,0615 do 0,1049 dla l2 zależnie od miejsca wykonywania obserwacji. Otrzymane wielkości zostały
przeanalizowane pod względem dokładności i stabilności wyznaczenia. Wszystkie obliczenia wykonano programem orbitalnym GEODYN II NASA GSFC [13].
Słowa kluczowe: geodezja i kartografia, geodezja satelitarna, parametry sprężystości Ziemi, liczby
Love’a i Shida, satelitarna technika laserowa (SLR)
1. Cel pracy
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest wyznaczenie i analiza lokalnych wartości parametrów sprężystości Ziemi (h2, l2) dla wybranych 11 stacji
obserwacyjnych sieci globalnej w oparciu o połączone obserwacje wykonane do
satelitów LAGEOS-1 i LAGEOS-2 w dwuletnim interwale czasowym od epoki
początkowej 01.01.2005 roku.
80
M. Jagoda, M. Rutkowska
Celem pośrednim jest oszacowanie minimalnego interwału czasu pozwalającego
uzyskać stabilność prowadzonych wyznaczeń. Ponadto zostanie przeprowadzona
ocena zgodności wyznaczonych lokalnych parametrów sprężystości z ich wartościami globalnymi.
2. Wstęp
Ziemia podlega oddziaływaniu siły przyciągania Słońca, Księżyca oraz planet
Układu Słonecznego, a także sile odśrodkowej wywołanej jej ruchem po orbicie.
Grawitacyjne oddziaływanie Księżyca jest największe ze względu na jego małą odległość od Ziemi, oddziaływanie Słońca jest około dwukrotnie mniejsze, natomiast
grawitacyjne oddziaływanie pozostałych planet ma wartość o kilka rzędów wielkości
mniejszą i jest w efekcie zaniedbywalne. Vaniček w swojej pracy [23] podaje następujące zestawienie (tab. 1) udziału wartości potencjału sił pływowych Słońca oraz
najbliższych i największych planet Układu Słonecznego w stosunku do potencjału
pływowego wywołanego przyciąganiem Księżyca przyjętego jako 1,0.
Tabela 1
Wielkość potencjału sił pływowych Słońca i wybranych planet w stosunku
do potencjału pływowego wywołanego przyciąganiem Księżyca (źródło: [23])
Ciało niebieskie
Potencjał pływowy
Księżyc
1,0
Słońce
0,4618
Wenus
0,000054
Jowisz
0,0000059
Mars
0,0000010
Zgodnie z rysunkiem 1 oznaczone kolorem czerwonym siły przyciągania
Księżyca są dla poszczególnych punktów powierzchni Ziemi różne co do wartości
i co do kierunku. Natomiast siła odśrodkowa oznaczona kolorem czarnym jest
stała zarówno co do wartości, jak i kierunku w każdym punkcie Ziemi [2]. Siły te
równoważą się w środku mas Ziemi, natomiast pływy są wynikiem ich niezrównoważenia na powierzchni Ziemi i wywołują zmienne w czasie przemieszczenia
mas ziemskich i oceanicznych, których wielkość jest ściśle związana z regionalną
budową Ziemi. Zmiany rozkładu mas perturbują ruch satelity na orbicie oraz powodują zmiany położenia stacji obserwacyjnych.
Przedstawione powyżej zjawisko występuje również w przypadku układu mas:
Ziemia–Słońce, Ziemia–planety Układu Słonecznego itd.
Wyznaczanie parametrów sprężystości ziemi — liczb Love’a i Shida...
81
Rys. 1. Zasada powstawania pływów księżycowo-słonecznych (źródło: [2])
Zmiany rozkładu mas Ziemi na skutek pływów wyrażone są przez dynamiczne
ruchy stacji obserwacyjnych o maksymalnej amplitudzie ±40 cm, które zgodnie
z teorią Diamante, Williamson [4] opisane są formułą:
gdzie:
4
2
 h
h  

 3  GM j r   
3l Rˆ j rˆ  Rˆ j + 3  2 − l2  Rˆ j rˆ − 2  rˆ ,
∆r = ∑ 
3   2

2  j=2 
 2
 GM Earth R j  
( )
( )
(1)
GMj — parametr grawitacyjny Księżyca (j = 2) lub Słońca (j = 3);
GMEarth — parametr grawitacyjny Ziemi;
Rˆ j — geocentryczny wersor położenia ciała zaburzającego — Księżyca
lub Słońca;
, , r — pozycja stacji — długość i szerokość geocentryczna oraz
odległość stacji od środka masy Ziemi;
h2 — liczba Love’a drugiego stopnia;
l2 — liczba Shida drugiego stopnia.
W równaniu (1) występują parametry h2 oraz l2, które określane są mianem
liczb Love’a i Shida. Pierwszy z nich (h2) odnosi się do radialnego przemieszczenia
pływowego stacji, drugi (l2) dotyczy przemieszczenia poprzecznego, jego wartość
jest mniejsza od h2 o około jeden rząd wielkości. Parametry sprężystości są miernikiem elastycznej reakcji Ziemi na naprężenia pływowe.
Jeżeli przyjmiemy, że Ziemia jest ciałem całkowicie sztywnym, wówczas nie
zachodzi elastyczna deformacja i liczby h, l są równe 0. Jeżeli założymy drugi skrajny przypadek, że Ziemia nie jest elastyczna, lecz jest ciałem całkowicie płynnym,
wówczas liczby Love’a i Shida przyjmują wartość równą 1.
Czyli dla „Ziemi sztywnej” h, l = 0, dla „Ziemi płynnej” h, l = 1, zaś dla „Ziemi
sprężystej” przyjmują wartości pośrednie: 0 < h, l < 1 [15].
Zgodnie z Conventions 2003 [12] globalne wartości parametrów sprężystości
Ziemi dla pływów drugiego stopnia wynoszą: h2 = 0,6078, l2 = 0,0847.
82
M. Jagoda, M. Rutkowska
Oczywiście tak jak dla pływów drugiego stopnia (równanie (1)) istnieją również
liczby Love’a i Shida dla harmonik sferycznych wyższych rzędów. Posiadają one
różne wartości liczbowe, ale ich sens fizyczny jest taki sam.
Jako że Ziemia nie jest ciałem jednorodnym, również i jej reakcja na naprężenia
pływowe nie będzie jednakowa dla całego globu. Zgodnie z A. E. H. Love wartości
wyznaczanych z obserwacji parametrów sprężystości zmieniają się o kilkadziesiąt
procent w zależności od szerokości geograficznej oraz regionalnych właściwości
Ziemi w miejscu obserwacji [8, 9].
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę potwierdzenia tej tezy. W celu realizacji postawionego zadania wyznaczono lokalne wartości liczby Love’a h2 oraz
liczby Shida l2. Wyznaczenia dokonano dla 11 stacji obserwacyjnych sieci globalnej
w oparciu o połączone obserwacje wykonane do satelitów LAGEOS-1 i LAGEOS-2.
Stacje wybrano tak, aby reprezentowały poszczególne obszary globu ziemskiego.
I tak, stacje europejskie: Ryga, Graz, Wettzell i Herstmonceux; stacje amerykańskie:
McDonald, Greenbelt i Monument Peak; stacje azjatyckie: Changchun i Simosato
oraz stacja afrykańska: Hartebeesthoek i stacja australijska: Yarragadee. Drugim
kryterium doboru była liczba i jakość obserwacji, jakie dana stacja wykonała do
ww. satelitów w przyjętym w analizie interwale czasowym. Wybrano stacje, które
dostarczają obserwacji o najwyższej jakości (jedynie stacja Ryga cechuje się większym błędem pomiaru i mniejszą liczbą obserwacji, ale jest położoną najbardziej
na wschód stacją europejską) oraz mają wyznaczone współrzędne z dokładnością
1 mm w każdej składowej i w latach 2005-2007 obserwowały w sposób ciągły. Ich
pozycje i prędkości roczne zostały wyrażone w układzie ITRF2005 w odniesieniu
do epoki 2000 [1].
3. Metoda analizy
Do wyznaczenia lokalnych parametrów sprężystości Ziemi zostały wykorzystane
dane obserwacyjne wykonane przez 11 stacji SLR do satelitów LAGEOS-1 i LAGEOS-2 w przyjętym przez autorów dwuletnim interwale czasowym: 01.01.2005-01.01.2007 r. Zostały one pobrane ze światowych baz danych: Crustal Dynamics
Data Information System (CDDIS) i EUROLAS Data Center (EDC) w postaci
dwuminutowych punktów normalnych; zgodnie z [18] i [22]. Liczba punktów
normalnych dla poszczególnych stacji obserwacyjnych została przedstawiona
w tabeli 2. Kolejnym krokiem było usunięcie ewidentnie błędnych obserwacji.
Ze względu na błąd modelu refrakcji troposferycznej odrzucono obserwacje wykonane w przedziale 0-20° nad horyzontem. Następnie punkty normalne zostały
podzielone na 30-dniowe łuki orbitalne. W sumie otrzymano 48 łuków orbitalnych
(24 dla LAGEOS-1 i 24 dla LAGEOS-2).
83
Wyznaczanie parametrów sprężystości ziemi — liczb Love’a i Shida...
Tabela 2
Liczba punktów normalnych dla satelitów LAGEOS-1 i LAGEOS-2 uzyskanych w poszczególnych
stacjach obserwacyjnych w okresie 01.01.2005-01.01.2007 roku
Lp.
Nazwa stacji
Liczba punktów
normalnych
Numer
ID
stacji
LAGEOS-1
LAGEOS-2
Łączna liczba
punktów
normalnych
1
Herstmonceux
78403501
12267
10124
22391
2
Yarragadee
70900513
19630
21002
40632
3
Simosato
78383602
5353
5845
11198
4
McDonald
70802419
2528
3264
5792
5
Greenbelt
71050725
3256
2845
6101
6
Wettzell
88341001
4767
5914
10681
7
Monument Peak
71100412
6702
6007
12709
8
Hartebeesthoek
75010602
4085
4038
8123
9
Ryga
18844401
2001
1451
3452
10
Changchun
72371901
3256
2618
5874
11
Graz
78393402
8848
6455
15303
W celu wyznaczenia wartości parametrów sprężystości h2 i l2 występujących
w równaniu (1) sformułowano równanie obserwacyjne.
Ogólna postać równania obserwacyjnego dla techniki laserowej jest przedstawiona za pomocą formuły (2). Rozwiązanie układu równań dla ciągu obserwacyjnego
przy zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów pozwala wyznaczyć wybrane
niewiadome uwzględnione w równaniu obserwacyjnym. W przeprowadzonej
analizie poszukiwanymi niewiadomymi są liczby Love’a i Shida oraz niewiadome
związane z łukami orbitalnymi.
gdzie:
∂
∂
∂
∆ +
∆h2 +
∆l2 + (O − C ),
∂h2
∂ l2
i =1 ∂
n
V = ∑
(2)
 — poprawki do elementów orbity (7 niewiadomych dla każdego łuku
orbitalnego — pozycje i prędkości satelity na epokę t0 i współczynnik
ciśnienia światła słonecznego CR);
h2 — poprawka do liczby Love’a h2;
l2 — poprawka do liczby Shida l2;
84
M. Jagoda, M. Rutkowska
(O – C) — różnice pomiędzy obserwowaną i wyznaczoną odległością
pomiędzy satelitą a stacją obserwacyjną;
 — wielkość mierzona.
Wartości
∂ ∂ ∂X
∂ ∂ ∂X
=
i
=
oblicza się, różniczkując wyraże∂h2 ∂X ∂h2 ∂l2 ∂X ∂l2
nie (1). Początkowe wartości h2, l2 przyjęte w rozwiązaniu wynosiły: h2 = 0,6078
i l2 = 0,0847 (zgodnie z Conventions 2003). Równanie obserwacyjne (2) zostało
rozwiązane metodą najmniejszych kwadratów Bayesa. Wagi obserwacji przyjęto
jako p = 1 / mSt2 gdzie mSt jest to błąd pomiaru lasera na danej stacji.
Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą systemu programów GEODYN
II NASA/GSFC. Modele sił zastosowane w wyznaczeniu zostały zestawione w tabeli 3.
Modele sił zastosowane w obliczeniach dla satelitów LAGEOS-1 i LAGEOS-2
Tabela 3
Rodzaje sił
Zastosowane modele
Pole grawitacyjne Ziemi
Pływy ziemskie i oceaniczne
Refrakcja troposferyczna
Oddziaływanie grawitacyjne Księżyca i Słońca
Oddziaływanie grawitacyjne planet (Merkury–Neptun)
Ruch płyt tektonicznych
Precesja, Nutacja
Ciśnienie promieniowania słonecznego
CSR TEG4 (200, 200) [21]
EGM96 NASA/NIMA [7]
Marini-Murray [10]
Efemeryda DE200 [19, 20]
Efemeryda DE200 [19, 20]
Prędkości roczne przyjęte z ITRF2005 [1]
IAU2000
a priori 1,14
Ponadto zostały uwzględnione również inne siły perturbujące ruch satelitów,
a mianowicie: promieniowanie podczerwone Ziemi, efekt albedo, opór cieplny
[16], ciśnienie promieniowania słonecznego [14] oraz efekty relatywistyczne [3]
i siły empiryczne. Uwzględniono także poprawkę do środka masy satelitów, która
zgodnie z [11] wynosi 25,1 cm, jedynie dla stacji Herstmonceux przyjęto 24,5 cm
(na podstawie zaleceń uzyskanych z prywatnych kontaktów z E. C. Pavlis).
Proces wyznaczenia liczb Love’a i Shida został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym z nich dla każdego łuku orbitalnego określono 7 parametrów
( w równaniu (2)) opisujących położenie i prędkość satelity w epoce początkowej oraz współczynnik ciśnienia światła słonecznego. W drugim etapie wszystkie
niewiadome występujące w równaniu obserwacyjnym (2) zostały wyznaczone we
wspólnym rozwiązaniu. W procesie obliczeniowym przyjęto metodę sekwencyjną.
W fazie pierwszej parametry sprężystości były obliczane oddzielnie dla każdego
łuku orbitalnego. Kolejne etapy polegały na dodawaniu łuków jeden po drugim
z wykorzystaniem metody sekwencyjnej. Na każdym etapie parametry sprężystości
były na nowo wyznaczane.
Wyznaczanie parametrów sprężystości ziemi — liczb Love’a i Shida...
85
Obliczenia wykonano metodą iteracyjną. Proces iteracyjny kończono, gdy
spełniony był następujący warunek:
{RMS(n) – RMS(n – 1)} < 0,01 cm,
gdzie RMS to średni błąd kwadratowy różnic (O – C) pomiędzy wartościami obserwowanymi a obliczonymi na momenty obserwacji; n jest numerem iteracji.
4. Wyniki analizy
W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano wartości lokalnych parametrów sprężystości Ziemi wraz z ich błędami średnimi dla wybranych 11 stacji
SLR. Jako parametry finalne przyjęto wielkości uzyskane z 24 łuków orbitalnych
połączonych obserwacji satelitów LAGEOS-1 i LAGEOS-2 wykonanych w okresie
01.01.2005-01.01.2007 roku. Uzyskane wyniki przeprowadzonych wyznaczeń zostały
zobrazowane na poniższych wykresach (rys. 2-12a).
STACJE EUROPEJSKIE:
Rys. 2, 2a. Zmiana wartości lokalnych parametrów sprężystości h2 i l2 dla stacji SLR — Ryga (obliczonych z połączonych obserwacji do satelitów LAGEOS) dla kolejno dołączonych miesięcznych
łuków orbitalnych. Ostateczne wartości parametrów sprężystości wyniosły: h2 = 0,6884 ± 0,0159,
l2 = 0,1035 ± 0,0104
86
M. Jagoda, M. Rutkowska
Rys. 3, 3a. Zmiana wartości lokalnych parametrów sprężystości h2 i l2 dla stacji SLR — Graz (obliczonych z połączonych obserwacji do satelitów LAGEOS) dla kolejno dołączonych miesięcznych
łuków orbitalnych. Ostateczne wartości parametrów sprężystości wyniosły: h2 = 0,6295 ± 0,0020,
l2 = 0,0830 ± 0,0008
Rys. 4, 4a. Zmiana wartości lokalnych parametrów sprężystości h2 i l2 dla stacji SLR — Herstmonceux
(obliczonych z połączonych obserwacji do satelitów LAGEOS) dla kolejno dołączonych łuków orbitalnych.
Ostateczne wartości parametrów sprężystości wyniosły: h2 = 0,6802 ± 0,0019, l2 = 0,0952 ± 0,0009
Wyznaczanie parametrów sprężystości ziemi — liczb Love’a i Shida...
87
Rys. 5, 5a. Zmiana wartości lokalnych parametrów sprężystości h2 i l2 dla stacji SLR — Wettzell (obliczonych z połączonych obserwacji do satelitów LAGEOS) dla kolejno dołączonych miesięcznych
łuków orbitalnych. Ostateczne wartości parametrów sprężystości wyniosły: h2 = 0,6836 ± 0,0023,
l2 = 0,0929 ± 0,0011
STACJE AMERYKAŃSKIE:
Rys. 6, 6a. Zmiana wartości lokalnych parametrów sprężystości h2 i l2 dla stacji SLR — McDonald
(obliczonych z połączonych obserwacji do satelitów LAGEOS) dla kolejno dołączonych miesięcznych
łuków orbitalnych. Ostateczne wartości parametrów sprężystości wyniosły: h2 = 0,6420 ± 0,0034,
l2 = 0,0874 ± 0,0015
88
M. Jagoda, M. Rutkowska
Rys. 7, 7a. Zmiana wartości lokalnych parametrów sprężystości h2 i l2 dla stacji SLR — Greenbelt
(obliczonych z połączonych obserwacji do satelitów LAGEOS) dla kolejno dołączonych miesięcznych
łuków orbitalnych. Ostateczne wartości parametrów sprężystości wyniosły: h2 = 0,6252 ± 0,0015,
l2 = 0,0786 ± 0,0006
Rys. 8, 8a. Zmiana wartości lokalnych parametrów sprężystości h2 i l2 dla stacji SLR — Monument Peak
(obliczonych z połączonych obserwacji do satelitów LAGEOS) dla kolejno dołączonych miesięcznych
łuków orbitalnych. Ostateczne wartości parametrów sprężystości wyniosły: h2 = 0,6353 ± 0,0013,
l2 = 0,0937 ± 0,0006
Wyznaczanie parametrów sprężystości ziemi — liczb Love’a i Shida...
89
STACJE AZJATYCKIE:
Rys. 9, 9a. Zmiana wartości lokalnych parametrów sprężystości h2 i l2 dla stacji SLR — Changchun
(obliczonych z połączonych obserwacji do satelitów LAGEOS) dla kolejno dołączonych miesięcznych
łuków orbitalnych. Ostateczne wartości parametrów sprężystości wyniosły: h2 = 0,6019 ± 0,0060,
l2 = 0,0708 ± 0,0032
Rys. 10, 10a. Zmiana wartości lokalnych parametrów sprężystości h2 i l2 dla stacji SLR — Simosato
(obliczonych z połączonych obserwacji do satelitów LAGEOS) dla kolejno dołączonych miesięcznych
łuków orbitalnych. Ostateczne wartości parametrów sprężystości wyniosły: h2 = 0,6148 ± 0,0033,
l2 = 0,0615 ± 0,0016
90
M. Jagoda, M. Rutkowska
STACJA AFRYKAŃSKA:
Rys. 11, 11a. Zmiana wartości lokalnych parametrów sprężystości h2 i l2 dla stacji SLR — Hartebeesthoek
(obliczonych z połączonych obserwacji do satelitów LAGEOS) dla kolejno dołączonych miesięcznych
łuków orbitalnych. Ostateczne wartości parametrów sprężystości wyniosły: h2 = 0,5895 ± 0,0012,
l2 = 0,1049 ± 0,0006
STACJA AUSTRALIJSKA:
Rys. 12, 12a. Zmiana wartości lokalnych parametrów sprężystości h2 i l2 dla stacji SLR — Yarragadee
(obliczonych z połączonych obserwacji do satelitów LAGEOS) dla kolejno dołączonych miesięcznych
łuków orbitalnych. Ostateczne wartości parametrów sprężystości wyniosły: h2 = 0,5770 ± 0,0012,
l2 = 0,0783 ± 0,0005
Wyznaczanie parametrów sprężystości ziemi — liczb Love’a i Shida...
91
Tabela 4
Ostateczne wartości lokalnych parametrów sprężystości dla poszczególnych stacji SLR uzyskane
z połączonych obserwacji wykonanych do satelitów LAGEOS-1 i LAGEOS-2 w dwuletnim
interwale czasowym od epoki początkowej 01.01.2005 roku
Nazwa stacji SLR oraz płyta tektoniczna, na której dana stacja jest
położona
Parametr sprężystości h2
oraz jego błąd średni mh2
Parametr sprężystości l2
oraz jego błąd średni ml2
Ryga (EUR.)
0,6884 ± 0,0159
0,1035 ± 0,0104
Graz (EUR.)
0,6295 ± 0,0020
0,0830 ± 0,0008
Herstmonceux (EUR.)
0,6802 ± 0,0019
0,0952 ± 0,0009
Wettzell (EUR.)
0,6836 ± 0,0023
0,0929 ± 0,0011
McDonald (PŁN.-AM.)
0,6420 ± 0,0034
0,0874 ± 0,0015
Greenbelt (PŁN.-AM.)
0,6252 ± 0,0015
0,0786 ± 0,0006
Monument Peak (PŁN.-AM.)
0,6353 ± 0,0013
0,0937 ± 0,0006
Changchun (AZJ.)
0,6019 ± 0,0060
0,0708 ± 0,0032
Simosato (AZJ.)
0,6148 ± 0,0033
0,0615 ± 0,0016
Yarragadee (AUS.)
0,5770 ± 0,0012
0,0783 ± 0,0005
Hartebeesthoek (AFR.)
0,5895 ± 0,0012
0,1049 ± 0,0006
Analizując powyższe wykresy (rys. 2-12a), zauważa się, że Ziemia w różnych
miejscach na jej powierzchni inaczej reaguje na naprężenia pływowe. Potwierdzeniem tego są otrzymane wartości lokalnych parametrów sprężystości dla poszczególnych stacji SLR. Przyjęły one różne wartości zależne od miejsca obserwacji oraz
regionalnych właściwości Ziemi. Zakres uzyskanych wartości lokalnych parametrów
sprężystości wynosi od 0,5770 do 0,6884 dla h2 i od 0,0615 do 0,1049 dla l2.
W tabeli 4 zostały zebrane finalne wartości lokalnych parametrów sprężystości
oraz ich błędy średnie otrzymane dla wszystkich z badanych stacji laserowych.
Z tabeli tej można wywnioskować, że wielkości najbardziej zbliżone do globalnych
parametrów sprężystości (przyjętych z Conventions 2003) otrzymano dla stacji
Changchun (parametr h2), różnica wynosi 0,0059, czyli około 1%, oraz McDonald
i Graz (parametr l2), różnice wynoszą odpowiednio: –0,0027 (około 3%) i 0,0017
(około 2%). Z kolei te uzyskane dla stacji Ryga mają wartości najbardziej odbiegające, różnice wynoszą kilkanaście procent globalnych wartości h2 i l2 (około 13%
dla h2 i około 22% dla l2).
Wyznaczone lokalne parametry sprężystości różnią się względem siebie od kilku
do kilkudziesięciu procent, np. największe różnice zaobserwowano dla stacji Ryga
i Yarragadee: 0,1114 czyli 16% dla parametru h2 oraz Hartebeesthoek i Simosato:
92
M. Jagoda, M. Rutkowska
0,0434 czyli około 41% dla parametru l2. Najmniejsze różnice zauważa się dla stacji
Herstmonceux i Wettzell około 0,5% dla parametru h2 oraz Yarragadee i Greenbelt
około 0,4% dla l2. Analizując stacje z obszaru Europy zauważa się bardzo dużą
zgodność wyznaczenia dla stacji Ryga, Herstmonceux i Wettzell, gdzie różnice są
rzędu kilku procent.
Największym błędem średnim wyznaczenia parametrów h2, l2 charakteryzuje się
stacja Ryga ( mh2 Ryga = ± 0,0159, ml2 Ryga = ± 0,0104), najprawdopodobniej ze względu
na małą liczbę obserwacji i duży błąd pomiaru lasera na tej stacji, co zostało opisane
w pracy [17]. Natomiast z najmniejszymi błędami średnimi określono je dla stacji
Yarragadee ( mh2 Yarragadee = ± 0,0012, ml2 Yarragadee = ± 0,0005) oraz Hartebeesthoek
( mh2 Hartebeesthoek = ± 0,0012). Wszystkie z badanych stacji charakteryzują się mniejszym błędem względnym wyznaczenia parametru h2.
Nie można wykluczyć wpływu błędów systematycznych obserwacji na uzyskane
wyniki. Dlatego też należałoby je porównać z innymi wyznaczeniami, np. na podstawie pomiarów grawimetrycznych i klinometrycznych, i wtedy ewentualnie przyjąć
je jako wielkości prawdziwe i ostateczne. Jednakże do chwili obecnej takie wyznaczenia nie zostały przeprowadzone i stąd brak możliwości analizy porównawczej.
Dla obszaru Polski dysponuje się jedynie wielkościami wyznaczonymi w oparciu
o pomiary grawimetrem i klinometrem, które zostały wykonane w Obserwatorium
Geodynamicznym w Książu przez dr. M. Kaczorowskiego [6]. Jednak ciągi czasowe
obserwacji są jeszcze zbyt krótkie, a co z tym związane błędy wyznaczenia są bardzo duże, w związku z tym uzyskane wyniki traktowane są jedynie jako pierwsze
przybliżenie i nie można ich uznać za wiarygodne. W późniejszym okresie, wraz
z uaktualnieniem i poprawą dokładności wyznaczeń prowadzonych w Książu,
planowane jest przeprowadzenie analizy porównawczej parametrów sprężystości
dla stacji Książ i naszych wyznaczeń dla obszaru Europy.
Obecnie autorzy niniejszego opracowania prowadzą badania związane z wyznaczaniem liczb Love’a w oparciu o obserwacje satelitów niskich: STARLETTE
i STELLA. Uzyskane wstępne wartości parametrów sprężystości potwierdzają
zgodność z wyznaczeniami z obserwacji satelitów LAGEOS; a wyniki tych analiz
zostaną zaprezentowane w kolejnej pracy.
Ponadto dysponuje się analizą przeprowadzoną przez Gendt, Dietrich [5]
opartą o obserwacje LAGEOS-1. Autorzy ci potwierdzili, że liczby Love’a są bardzo
„czułe” na lokalizację stacji przyjętych do analizy. Otrzymany przez nich zakres
parametrów sprężystości h2, l2 dla poszczególnych stacji wynosił od 0,4 do 0,7
dla parametru h2 i od 0.02 do 0,24 dla parametru l2 zależnie od lokalizacji stacji.
Jednakże, ze względu na mniejszą dokładność ówczesnych obserwacji laserowych,
a także inne stacje obserwacyjne przyjęte do analizy, trudno o wyciągnięcie wniosków porównawczych.
Wyznaczanie parametrów sprężystości ziemi — liczb Love’a i Shida...
93
4. Wnioski
1.Wyznaczone dla poszczególnych stacji SLR wartości lokalnych parametrów
sprężystości h2, l2 zmieniają się o kilkadziesiąt procent w zależności od lokalizacji stacji. Zakres zmian wyznaczonych liczb Love’a i Shida wynosi od 0,5770
do 0,6884 dla h2 i od 0,0615 do 0,1049 dla l2 zależnie od miejsca wykonywania
obserwacji i jest około dwukrotnie mniejszy niż ten przedstawiony w pracy
Gendt, Dietrich [5] (należy jednak pamiętać, że autorzy ci badali inne stacje
obserwacyjne).
2.Różnice w wartościach wyznaczonych parametrów sprężystości mogą świadczyć
o regionalnych właściwościach globu ziemskiego w miejscu obserwacji oraz
o jego różnej reakcji na naprężenia pływowe.
3. Przyjęty w opracowaniu dwuletni interwał pomiarowy jest wystarczający do
uzyskania stabilności wyznaczenia, co pokazano na wykresach 2-12a oraz
w pracy [17].
4. Błędy, z jakimi zostały wyznaczone parametry h2, l2 dla stacji Ryga, są o jeden
rząd wielkości większe od błędów, z jakimi zostały wyznaczone parametry
sprężystości dla pozostałych stacji. Jest to najprawdopodobniej spowodowane
małą liczbą obserwacji wykonanych przez tę stację (3452 punkty normalne)
oraz dużym błędem pomiaru lasera.
5. Liczba Shida l2 związana z horyzontalnymi przesunięciami stacji charakteryzuje
się większym błędem względnym wyznaczenia od liczby Love’a h2. Prawidłowość ta zauważalna jest dla wszystkich z badanych stacji.
Praca finansowana ze środków na naukę w ramach projektu badawczego własnego numer: NN 526
152137.
Artykuł wpłynął do redakcji 30.07.2010 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w lutym 2011 r.
LITERATURA
[1] Z. Altamimi, X. Collilieux, J. Legrand, ITRF2005, A new release of the International Terrestrial Reference Frame based on time series of station positions and Earth Orientation Parameters,
J. Geophys. Res. 112, B09401, DOI: 10.1029/2007JB004949, 2007.
[2] E. Bilski, Geofizyka, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1971.
[3] L. Cugasi, E. Proverbio, Relativistic effects on the motion of the Earth’s artificial satellites,
Astronomy Astrophysics, 69, 1978.
[4] J. Diamante, M. Williamson, Error Models for Solid Earth and Ocean Tidal Effects in Satellite
Systems Analysis, Wolf Research and Development Corporation, Contract No. NAS 5-11735
Mod 57 for Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, July 20, 1972.
[5] G. Gendt, R. Dietrich, Determination of Geodynamical Parameters Based on LAGEOS Laser
Ranging Data, Gerlands Beitr. Geophysic, 97, Leipzig, 1988, 438-449.
94
M. Jagoda, M. Rutkowska
[6] M. Kaczorowski, Wyznaczenie liczb Love’a k i h, Projekt 4 T12E 011 28, Sprawozdanie końcowe — zadania nr 7, Warszawa, 2008.
[7] F. G. Lemoine, S. C. Kenyon, J. K. Factor, R. G. Trimmer, N. K. Pavlis, D. S. Chinn, C. M. Cox,
S. M. Klosko, S. B. Luthcke, M. H. Torrence, Y. M. Wang, R. G. Williamson, E. C. Pavlis,
R. H. Rapp, T. R. Olson, The Development of the Joint NASA GSFC and the National Imagery And
Mapping Agency (NIMA) Geopotential Model EGM96, NASA/TP 206861, NASA Goddard Space
Flight Center, 1998.
[8] A. E. H. Love, Some problems of geodynamics, Cambridge University Press, USA, 1911.
[9] A. E. H. Love, A treatise on the mathematical theory of elasticity, Cambridge University Press,
USA, 1927.
[10] J. W. Marini, C. W. Murray, Correction of laser range tracking data for atmospheric refraction
at elevation above 10 degrees, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, Preprint
X-591-73-351, 1973.
[11] D. D. McCarthy, IERS Standards 1992, IERS Technical Note 13, Obs. De Paris, Paris, 1992.
[12] D. D. McCarthy, G. Petit, IERS Conventions 2003, IERS Technical Note 32, Observatoire de
Paris, Paris, 2004.
[13] J. J. McCarthy, S. Rowton, D. Moore, D. E. Pavlis, S. B. Luthcke, L. S. Tsaoussi, GEODYN
II system operation manual, 1-5, STX System Corp. Lanham MD 20706, USA, 1993.
[14] O. Montenbruck, E. Gill, Satellite orbits, models, methods and applications, Springer Verlag,
2000.
[15] H. Moritz, I. I. Mueller, Earth rotation. Theory and observation, Ungar, New York, 1987.
[16] D. P. Rubincam, Drag on the LAGEOS satellite, Journal of Geophysical Research 95, Washington,
1990.
[17] M. Rutkowska, M. Jagoda, Estimation of the elastic Earth parameters (h2, l2) using SLR data.
Advances In Space Research No. 46, Elsevier, USA, 2010.
[18] D. E. Smith, R. Kolenkiewicz, P. J. Dunn, LAGEOS Geodetic Analysis SL7.1. NASA, Technical
Memorandum 104549, 1991.
[19] E. M. Standish, Orientation of the JPL Ephemerides, DE200/LE200 to the dynamical equinox of
J2000, Astronomy & Astrophysics, 114, 1982.
[20] E. M. Standish, The observational basis for JPL’s DE200, the Planetary Ephemerides of the Astronomical Almanac, Astronomy & Astrophysics, 233, 1990.
[21] B. D. Tapley, D. P. Chambers, M. K. Cheng, The TEG-4 Earth Gravity Field Model, Paper presented
at the XXV General Assembly of the European Geophysical Society, Nice, 27 April, 2002.
[22] M. H. Torrence, S. M. Klosko, D. C. Christodoulidis, The Construction and Testing of Normal
Points at Goddard Space Flight Center, 5th International Workshop on Laser ranging Instrumentation, Herstmonceux, U.K., published by Geodetic Institute, Univ. Bonn, 1984, 506-511.
[23] P. Vaniček, E. Krakiwsky, Geodesy: The concepts, NorthHolland, Amsterdam, 1980.
M. Jagoda, M. Rutkowska
Estimation of the elastic Earth parameters — Love and Shida numbers
for chosen Earth places using satellite laser ranging data
Abstract. This study presents local values of elastic Earth parameters determined on the basis of
satellite laser observations for eleven selected laser stations of the global SLR network. The stations
have been selected in such a way so that they could represent particular geographical regions of the
Wyznaczanie parametrów sprężystości ziemi — liczb Love’a i Shida...
95
globe. Elastic parameters have been determined on the basis of laser measurements taken at SLR
ground stations for satellites Lageos-1 and Lageos-2. To determine parameters, the observations
data of the period from 01.01.2005 to 01.01.2007 have been used. The observation equations contain
unknowns, position and velocity vectors for orbital arcs, solar radiation pressure coefficients and the
elastic Earth parameters which describe for displacement of stations (h2, l2). The obtained values of
elastic parameters have been analyzed with regard to accuracy and determination stability.
All calculations have been made with the use of GEODYN II NASA GSFC software [13].
Keywords: Geodesy and Cartography, Satellite Geodesy, elastic Earth parameters, Love and Shida
numbers, Satellite Laser Ranging technique (SLR)
Download