Kodeks Etyki Pracowników PSSE w Rzeszowie

advertisement
Załącznik nr 1
Do zarządzenia wewnętrznego nr 3/2017
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rzeszowie
KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W RZESZOWIE
PREAMBUŁA
Kodeks Etyki Pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie zawiera
podstawowe zasady i wartości, które są wiążące dla wszystkich pracowników Stacji. Celem
niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie podstawowych norm postępowania, którymi powinien
kierować się każdy pracownik PSSE w Rzeszowie w związku z wykonywaniem swoich obowiązków
służbowych oraz poinformowanie obywateli o standardach postępowania, jakich mają prawo
oczekiwać od pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Niniejszy
kodeks nie jest zbiorem wszystkich nakazów i zakazów obowiązujących pracownika PSSE, lecz
zawiera jedynie ogólne zalecenia dotyczące podejmowanych działań i wydawanych decyzji.
Nie zastępuje on jednak zdrowego rozsądku każdego pracownika wynikającego z konkretnych sytuacji
życiowych i indywidualnych potrzeb interesanta.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Normy zachowań i postępowania w pracy opisane w niniejszym kodeksie odnoszą się
do wszystkich pracowników zatrudnionych w Stacji.
2. Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie kodeksu.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych Stacji dbają o przestrzeganie kodeksu przez podległych im
pracowników.
4. W sytuacjach nieopisanych w niniejszym kodeksie należy stosować normy etyczne ogólnie
akceptowane oraz kierować się zdrowym rozsądkiem i dobrem publicznym.
§2
Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
1) kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Rzeszowie;
2) Stacji – należy przez to rozumieć Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie;
3) pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rzeszowie.
Rozdział II
Postanowienia szczegółowe
§3
(Praworządność)
1. Przy załatwianiu powierzonych spraw pracownik działa na podstawie i w granicach
obowiązujących powszechnie przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Stacji.
2. Pracownik Stacji nie przeprowadza czynności, które mogą mieć wpływ na prowadzoną sprawę
bez wyraźnej podstawy prawnej, ani nie podejmuje decyzji, których treść mogłaby być niezgodna
z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych czynności pracownik Stacji wykorzystuje
wyłącznie do celów służbowych.
§4
(Bezstronność i niezależność)
1. Pracownik pełniąc obowiązki kieruje się interesem publicznym.
2. Pracownik działa bezstronnie i niezależnie, a podczas podejmowania czynności postępuje według
obiektywnej oceny stanu faktycznego i prawnego, unikając wpływu osobistych przekonań,
uprzedzeń, preferencji lub wpływu innych osób na przebieg postępowania oraz podejmowane
rozstrzygnięcia, powstrzymując się od wszelkich form faworyzowania którejkolwiek ze stron
uczestników postępowania, bez względu na motywy takiego postępowania oraz od wszelkich
arbitralnych działań, mogących mieć negatywny wpływ na wydanie obiektywnego rozstrzygnięcia
w danej sprawie.
3. Pracownik przy podejmowaniu czynności nie kieruje się interesem swoim lub osoby bliskiej.
Zasady wyłączania się pracownika z postępowań, w których zachodzi konflikt interesów,
określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Pracownik nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań
stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
5. Pracownik nie czyni osobistego użytku z uprzywilejowanego dostępu do informacji.
§5
(Odpowiedzialność)
1. Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową za czynności, których dokonuje w ramach
wykonywanej pracy.
2. Pracownik ujawnia próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy
lub korupcji.
3. Pracownik bezwzględnie stosuje się do ustawowego obowiązku zgłaszania przełożonemu
zastrzeżeń co do zgodności z prawem otrzymanego polecenia, żądania pisemnego potwierdzenia
tego rodzaju poleceń, a w razie potrzeby zawiadomienia odpowiednich organów.
4. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby, pracownik
stara się naprawić negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najlepszy sposób.
§6
(Uprzejmość)
1. W kontaktach z interesantami, instytucjami oraz współpracownikami pracownik zachowuje się
właściwie i uprzejmie, stara się być możliwie pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane
do niego pytania możliwie najbardziej wyczerpująco i dokładnie.
2. Pracownik, otrzymując sprawę, która nie wykracza poza jego kompetencje, nie próbuje przekazać
jej innemu pracownikowi lub innej komórce organizacyjnej do prowadzenia. W razie niemożności
jej prowadzenia, ustala z przełożonym dalszy sposób postępowania. Jeżeli pracownik nie jest
właściwy w danej sprawie, kieruje ją do pracownika właściwego.
§7
(Godne reprezentowanie)
1. Pracownik swoim zachowaniem, kulturą osobistą oraz odpowiednim ubiorem gwarantuje
zachowanie dobrego wizerunku Stacji oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Pracownik posługuje się językiem poprawnym, zrozumiałym dla interesanta, nie używając
wulgaryzmów i określeń potocznych.
3. Pracownik dba o własny wygląd zewnętrzny odpowiadający powadze i okolicznościom
wykonywanej pracy oraz dba o estetykę swojego miejsca pracy.
§8
(Relacje służbowe)
Relacje służbowe pracowników Stacji opierają się na szacunku, koleżeństwie, wzajemnej współpracy i
pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.
§9
(Nienadużywanie uprawnień)
Pracownik korzysta z posiadanych uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których
uprawnienia te zostały mu powierzone.
§ 10
(Niedyskryminowanie)
1. W trakcie przyjmowania wniosków, w toku postępowania oraz przy podejmowaniu decyzji osoby
fizyczne lub osoby prawne znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny
sposób. Nierówne traktowanie może być usprawiedliwione jedynie obiektywnymi, istotnymi
właściwościami danej sprawy, m.in. występowaniem zagrożenia dla zdrowia publicznego.
2. Pracownik w trakcie wykonywania czynności służbowych powstrzymuje się od nieuzasadnionych
uprzedzeń w stosunku do pojedynczych osób ze względu na: wiek, płeć, stan cywilny, stan
zdrowia, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne oraz inne preferencje i cechy osobiste.
§ 11
(Profesjonalizm)
1. Pracownik nieustannie rozwija swoje kwalifikacje i wiedze zawodową.
2. W przypadku braku dostatecznej wiedzy, niewystarczającej ilości czasu na wykonanie zadania
lub z uwagi na występowanie innych okoliczności uniemożliwiających wywiązanie się
z obowiązków – pracownik informuje o tym przełożonego z wyprzedzeniem umożliwiającym
zastosowanie środków zaradczych.
3. Pracownik dba o jakość merytoryczną swojej pracy i dobre stosunki z innymi pracownikami oraz
interesantami, uwzględnia rozbieżne opinie, zapobiega napięciom w pracy i przestrzega zasad
poprawnego zachowania.
§ 12
(Rzetelność)
1. Pracownik wykonuje swoje obowiązki w sposób staranny, wnikliwy, sumienny i rzetelny.
2. Pracownik nie nadużywa służbowych materiałów mu dostępnych w sposób przekraczający
ich racjonalne wykorzystanie.
3. Pracownik wykonuje polecenia służbowe swojego przełożonego, o ile są one zgodne z prawem.
4. Pracownik, który powziął wiedzę odnośnie niezgodnego z prawem bądź nieetycznego zachowania
innego pracownika, nie podejmuje działań mających na celu utrudnienie ujawnienia naruszenia
lub ustalenia winnego.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§ 13
1. Wszyscy pracownicy obowiązani są zapoznać się z kodeksem niezwłocznie po jego wejściu
w życie, na dowód czego składają oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
zarządzenia wewnętrznego nr 3/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rzeszowie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.
2. Nowy pracownik zapoznaje się z kodeksem i składa oświadczenie o zapoznaniu się niezwłocznie
po zawarciu umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.
§ 14
Pracownicy są zobowiązani przestrzegać przepisów kodeksu i kierować się jego zasadami.
Za naruszenie przepisów niniejszego kodeksu pracownicy ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w
przepisach prawa pracy, do rozwiązania stosunku pracy włącznie.
§ 15
Kodeks wchodzi w życie z dniem podpisania.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards