Edukacyjne szanse życiowe stratyfikacja społeczna a równość

advertisement
Edukacyjne szanse życiowe stratyfikacja społeczna a równość możliwości.doc
(49 KB) Pobierz
Edukacyjne szanse życiowe – stratyfikacja
społeczna a równość możliwości.
Edukacyjne szanse życiowe – są to powtarzające się wzory, które
znajdujemy w biografach edukacyjnych i doświadczeniach
grupowych.
Uzależnione są od szeregu czynników np. płci, klasy społecznej,
pochodzenia etnicznego, wielkości rodziny, wykształcenia
rodziców, przynależności do mniejszości.
Szanse życiowe – prawdopodobieństwo uzyskania społecznie
cenionych dóbr np. edukacja, zdrowie, władza, prestiż.
Nierówność edukacyjna-utrudnia naukę lub uniemożliwia jej
kontynuacje na wyższych szczeblach .Spowodowane może być to
przez np.(status społeczny, wykształcenie rodziców).
Nierówność społeczna – wynika ona z przynależności do różnych
grup społecznych bądź z zajmowania różnych pozycji
społecznych, nierówność dostępu (lub szans dostępu) do
społecznie cenionych dóbr.
Stratyfikacja społeczna – jest to uwarstwienie społeczne. Czyli
koncepcja podziału społecznego polegająca na jego rozpatrywaniu
pod kątem istnienia warstw (klas, stanów, grup społeczno –
zawodowych) różniących się między sobą pod względem, np.
prestiżu, wieku ,wykształcenia, pełnionych funkcji, dochodu itd.
Nierówność w dostępie do edukacji i różnice w karierach
edukacyjnych ”koncepcje ekonomiczne”
I. Teoria naznaczania:
Stosowana była głównie w socjologii dewiacji i kryminologii.
Główna jej teza polega na tym, że zachowanie dewiacyjne ma
cechy transakcji zawartej między osobą odchyloną od normy
a inną bądź innymi.
Głosi twierdzenie, że kontrola społeczna może wywołać
dewiacje, podczas gdy przy podejściu strukturalnym twierdzi,
że kontrola społeczna jest reakcją na dewiację. W tej teorii
konieczne jest zbadanie osób nadających etykiety, ich założen
i osób wobec których się tego dokonuje.
II.
Teoria dziedziczenia kulturowego
Kapitał kulturowy- nawyki, umiejętności, odruchy nabyte
przez socjalizację w grupach elitarnych, o wyzszesj pozycji
społecznej i wykształceniu, które ułatwiają utrzymanie takich
elitarnych pozycji SA także symbolem przynależności do
grup. Kapitał ten ma wpływ na edukacyjne szanse życiowe.
Teoria kodów językowych Basila Bernsteina:
Zwrócił uwagę na istotną rolę języka w przenoszeniu
dziedzictwa kulturowego rodzin i przez to stymulowanie bądź
hamowanie rozwoju intelektualnego jednostki.
Dzieci w swoich pierwszych latach poznają różne kody
językowe. Zróżnicowanie to daje konsekwencje i ma wpływ
na naukę szkolną dzieci.
Mowa dzieci z ubogich rodzin opiera się na kodzie
ograniczonym.
Kod ograniczony-to najprostsza forma komunikacji(osoby
używają krótkich zdań, bądź równoważników zdań. Do
wyrażania ekspresji często używa się mimiki, gestów.
Mowa dzieci z rodzin zamożnych kształtuje się inaczej.
Dzieci te posługują się kodem rozwiniętym nauka nie sprawia
im większych trudności ponieważ rozumieją język którym
posługuje się szkoła.
Kod rozwinięty-język jest bardziej abstrakcyjny, słabiej
związany z określonym kontekstem.
III. Teoria ukrytych programów
Program: to wszystko to czego rezultatem jest uczenie
się.
Ukryty program to treści, które są konsekwentnie,
choć często niezupełnie
świadome przane podczas
procesu kształcenia i nie są one zawarte w żadnych podstawach
programowych, ani programach nauczania, mają jednak ogromne
konsekwencje wychowawcze, np. w postaci przyjmowania
pewnych postaw i powielania ich na podobnej zasadzie. Ukryty
program to to, czego uczy przebywanie w szkole, a nie nauczyciel.
W szkole dzieci uczą się wielu rzeczy , które nie mają z treścią
lekcji, przez co dziecko uczy się akceptacji istniejącego porządku
społecznego.
Konsekwencją ukrytego programu jest alienacja.
Aspekty kontroli społecznej zawartej w ukrytym programie zostały
przeanalizowane z zastosowaniem „teorii korespondencji”, według
której postawy wpajane przez szkołę postrzegane są jako
odpowiadające postawom niezbędnym do utrzymania
społeczeństwa klasowego. Reakcje na koncepcje ukrytego
programu mogą sięgać od jej odrzucenia, aż do odszkolnienia.
Ideologie uprawamacniające nierówności :
1. ideologie elitarystyczne (arystokratyczne)- głoszą, że
istnieją takie grupy, które z samej swojej natury są „wyższe”
od innych i dlatego muszą mieć wyższą pozycję w
społeczeństwie. Grupy te mogą być ukonstytuowane przez
urodzenie (np. arystokracja) bądź obejmować ludzi o
szczególnych predyspozycjach, talentach, mądrości, bliskości
Boga (np. szamani, duchowni, starszyzna plemienna).
2. ideologie egalitarne- formułowane są przez grupy
upośledzone lub w ich imieniu. Mówią o tym, że wszyscy
powinni mieć identyczne warunki życia, równe szanse,
wszyscy powinni być też równi wobec prawa, niezależnie od
zajmowanej pozycji, czy przynależności grupowej.
Stanowczo sprzeciwiają się wszelkim nierównościom
społecznym i przywilejom.
3. ideologie merytokratyczne- głoszą, że nierówności są o
tyle usprawiedliwione, o ile są efektem własnych zasług.
Decyduje o tym stopień własnego wysiłku, nakładu pracy, a
także poniesione przy tym koszty i wyrzeczenia oraz pewne
szczególne, rzadkie w społeczeństwie talenty, umiejętności,
czy predyspozycje. Wpływ tutaj ma także to w jakim stopniu
jesteśmy przydatni dla społeczeństwa, w jakim stopniu
zaspokoimy jego potrzeby, czy satysfakcje.
Bibliografia:
Roland Meighan- „Socjologia edukacji”
Barbara Szacka- „Wprowadzenie do socjologii”
5
Plik z chomika:
karpinxxx
Inne pliki z tego folderu:
 ściěga doktryny.doc (71 KB)
Badanie dojrzalosci szkolnej- ankieta.docx (28 KB)
Diagnoza psychologiczno pedagogiczna i budowanie indywidualnych bram wsparcia w
przedszkolu i szkole.docx (16 KB)
 dr oryl ściąga 97.doc (102 KB)
 Dydaktyka(wykłady)-prof.ORYL.rtf (86 KB)


Inne foldery tego chomika:

Dokumenty
 Galeria
 KPSW teczka praktyk
 MP3 high quality
 Prywatne
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download