Wielkością fizyczną nazywamy cechę zjawiska fizycznego lub

advertisement
Wielkością fizyczną nazywamy cechę zjawiska fizycznego lub własność ciała
którą można zmierzyć. Przykładami wielkości fizycznej są np. napięcie
elektryczne temperatura, prędkość poruszającego się ciała, siła. Zbiór
wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub niektóre dziedziny fizyki
nazywane układem wielkości w układzie wielkości można wyróżnić tak
zwanie wielkości podstawowe oraz wielkości pochodne. Wielkością
podstawową nazywamy wielkość która jest umownie przyjęta jaka niezależna
od pozostałych wielkości układu. Wielkością pochodną nazywamy wielkość
która jest określona w zależności od wielkości podstawowych. J(A)ampernatęrzenie prądu U(V)wolt-napięcie elektryczne R(Ω)ohm-rezystancja
P(W)wat-moc czynna elektryczna f(Hz)herz-częstośliwość prądu
L(H)indukcyjność cewki C(F)fonad-pojemność kondensatora Prąd
elektryczny pojęciem używanym w elektrotechnice a) zjawiska elektrycznego
wywołanego występowaniem pola elektrycznego b) wielkości skalarnej
stanowiącej skrót terminu natężenia prądu elektrycznego Prąd elektryczny
jest wielkością skalarną. Jednostką prądu elektrycznego jest jeden amper,
będący jedną z siedmiu jednostek podstawowych układu Si jeżeli prąd
elektryczny w funkcji czasu nie ulegnie zmianie, to prąd taki nazywamy
prądem stałym do oznaczenia prądu stałego stosujemy wielką literę alfabetu I
jeżeli prąd elektryczny w funkcji czasu zmienia swoją wartość, to prąd
nazywamy prądem zmiennym wartość prądu w określonej chwili nazywamy
wartością chwilową prądu. Do oznaczenia wartości chwilowej prądu
zmiennego stosujemy i. Gęstością prądu elektrycznego nazywamy stosunek
prądu I do przekroju poprzecznego S przewodnika gęstość prądu oznaczamy J
zgodnie z definicją miana gęstości prądu J=I/S jednostką gęstości jest 1 amper
na metr kwadratowy gęstość prądu jest wielkością wektorową prawo Ohma
prąd w przewodniku jest wprost proporcjonalny do przyłożonego do jest
końców napięcia, a odwrotnie proporcjonalny do rezystancji przewodnika. Ze
wzoru wynika że prawo Ohma jest jeszcze w postaci wzoru U=RJ napięcie na
końcach przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny jest równe
iloczynowi rezystancji przewodnika i prądu. Z pomiaru napięcia i prądu można
obliczyć rezystancję R=U/J jednostkę rezystancji wynikające ze wzoru
1R=1U/1L=1U/A-1Ω prawo Ohma można przy podstawieniu G=1/R zapisać
w następującej postaci J=1/R U=G*U w której odwrotność rezystancji G
nazywamy konduktancją G=1/R jednostką konduktancji jest simens 1(G)1/Ω*m=1s/m2 przy wyrażeniu przekroju w mm2 oraz długości w metrach
jednostką kondyktówności w układzie SI jest simens na metr 1s/m2 I prawo
kirchhoffa algebraiczna suma prądów wpływających do węzła jest równa
algebraicznej sumie prądów wypływających z węzła węzeł jest to taki punkt
obwodu elektrycznego w którym biorą udział co najmniej 3 prądy 1 wych. 2
wchodzą lub odwrotnie. Algebraiczna suma prądów schodzących się w węźle
jest równa 0. II prawo Kirchhoffa algebraiczna suma sił elektromotorycznych
i spadków napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym szeregowo
podłączonych rezystorów jest równa 0. prawo loule’a i lenza Ilość ciepła
wydzielanego w przewodniku pod wpływem prądu elektrycznego jest wprost
proporcjonalna do rezystancji R przewodnika do kwadratu prądu J oraz do
czasu przepływu prądu. Moc pobierania przez przewodnik zgodnie z wzorem
P=U*J
Wielkością fizyczną nazywamy cechę zjawiska fizycznego lub własność ciała
którą można zmierzyć. Przykładami wielkości fizycznej są np. napięcie
elektryczne temperatura, prędkość poruszającego się ciała, siła. Zbiór
wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub niektóre dziedziny fizyki
nazywane układem wielkości w układzie wielkości można wyróżnić tak
zwanie wielkości podstawowe oraz wielkości pochodne. Wielkością
podstawową nazywamy wielkość która jest umownie przyjęta jaka niezależna
od pozostałych wielkości układu. Wielkością pochodną nazywamy wielkość
która jest określona w zależności od wielkości podstawowych. J(A)ampernatęrzenie prądu U(V)wolt-napięcie elektryczne R(Ω)ohm-rezystancja
P(W)wat-moc czynna elektryczna f(Hz)herz-częstośliwość prądu
L(H)indukcyjność cewki C(F)fonad-pojemność kondensatora Prąd
elektryczny pojęciem używanym w elektrotechnice a) zjawiska elektrycznego
wywołanego występowaniem pola elektrycznego b) wielkości skalarnej
stanowiącej skrót terminu natężenia prądu elektrycznego Prąd elektryczny
jest wielkością skalarną. Jednostką prądu elektrycznego jest jeden amper,
będący jedną z siedmiu jednostek podstawowych układu Si jeżeli prąd
elektryczny w funkcji czasu nie ulegnie zmianie, to prąd taki nazywamy
prądem stałym do oznaczenia prądu stałego stosujemy wielką literę alfabetu I
jeżeli prąd elektryczny w funkcji czasu zmienia swoją wartość, to prąd
nazywamy prądem zmiennym wartość prądu w określonej chwili nazywamy
wartością chwilową prądu. Do oznaczenia wartości chwilowej prądu
zmiennego stosujemy i. Gęstością prądu elektrycznego nazywamy stosunek
prądu I do przekroju poprzecznego S przewodnika gęstość prądu oznaczamy J
zgodnie z definicją miana gęstości prądu J=I/S jednostką gęstości jest 1 amper
na metr kwadratowy gęstość prądu jest wielkością wektorową prawo Ohma
prąd w przewodniku jest wprost proporcjonalny do przyłożonego do jest
końców napięcia, a odwrotnie proporcjonalny do rezystancji przewodnika. Ze
wzoru wynika że prawo Ohma jest jeszcze w postaci wzoru U=RJ napięcie na
końcach przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny jest równe
iloczynowi rezystancji przewodnika i prądu. Z pomiaru napięcia i prądu można
obliczyć rezystancję R=U/J jednostkę rezystancji wynikające ze wzoru
1R=1U/1L=1U/A-1Ω prawo Ohma można przy podstawieniu G=1/R zapisać
w następującej postaci J=1/R U=G*U w której odwrotność rezystancji G
nazywamy konduktancją G=1/R jednostką konduktancji jest simens 1(G)1/Ω*m=1s/m2 przy wyrażeniu przekroju w mm2 oraz długości w metrach
jednostką kondyktówności w układzie SI jest simens na metr 1s/m2 I prawo
kirchhoffa algebraiczna suma prądów wpływających do węzła jest równa
algebraicznej sumie prądów wypływających z węzła węzeł jest to taki punkt
obwodu elektrycznego w którym biorą udział co najmniej 3 prądy 1 wych. 2
wchodzą lub odwrotnie. Algebraiczna suma prądów schodzących się w węźle
jest równa 0. II prawo Kirchhoffa algebraiczna suma sił elektromotorycznych
i spadków napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym szeregowo
podłączonych rezystorów jest równa 0. prawo loule’a i lenza Ilość ciepła
wydzielanego w przewodniku pod wpływem prądu elektrycznego jest wprost
proporcjonalna do rezystancji R przewodnika do kwadratu prądu J oraz do
czasu przepływu prądu. Moc pobierania przez przewodnik zgodnie z wzorem
P=U*J
Wielkością fizyczną nazywamy cechę zjawiska fizycznego lub własność ciała
którą można zmierzyć. Przykładami wielkości fizycznej są np. napięcie
elektryczne temperatura, prędkość poruszającego się ciała, siła. Zbiór
wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub niektóre dziedziny fizyki
nazywane układem wielkości w układzie wielkości można wyróżnić tak
zwanie wielkości podstawowe oraz wielkości pochodne. Wielkością
podstawową nazywamy wielkość która jest umownie przyjęta jaka niezależna
od pozostałych wielkości układu. Wielkością pochodną nazywamy wielkość
która jest określona w zależności od wielkości podstawowych. J(A)ampernatęrzenie prądu U(V)wolt-napięcie elektryczne R(Ω)ohm-rezystancja
P(W)wat-moc czynna elektryczna f(Hz)herz-częstośliwość prądu
L(H)indukcyjność cewki C(F)fonad-pojemność kondensatora Prąd
elektryczny pojęciem używanym w elektrotechnice a) zjawiska elektrycznego
wywołanego występowaniem pola elektrycznego b) wielkości skalarnej
stanowiącej skrót terminu natężenia prądu elektrycznego Prąd elektryczny
jest wielkością skalarną. Jednostką prądu elektrycznego jest jeden amper,
będący jedną z siedmiu jednostek podstawowych układu Si jeżeli prąd
elektryczny w funkcji czasu nie ulegnie zmianie, to prąd taki nazywamy
prądem stałym do oznaczenia prądu stałego stosujemy wielką literę alfabetu I
jeżeli prąd elektryczny w funkcji czasu zmienia swoją wartość, to prąd
nazywamy prądem zmiennym wartość prądu w określonej chwili nazywamy
wartością chwilową prądu. Do oznaczenia wartości chwilowej prądu
zmiennego stosujemy i. Gęstością prądu elektrycznego nazywamy stosunek
prądu I do przekroju poprzecznego S przewodnika gęstość prądu oznaczamy J
zgodnie z definicją miana gęstości prądu J=I/S jednostką gęstości jest 1 amper
na metr kwadratowy gęstość prądu jest wielkością wektorową prawo Ohma
prąd w przewodniku jest wprost proporcjonalny do przyłożonego do jest
końców napięcia, a odwrotnie proporcjonalny do rezystancji przewodnika. Ze
wzoru wynika że prawo Ohma jest jeszcze w postaci wzoru U=RJ napięcie na
końcach przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny jest równe
iloczynowi rezystancji przewodnika i prądu. Z pomiaru napięcia i prądu można
obliczyć rezystancję R=U/J jednostkę rezystancji wynikające ze wzoru
1R=1U/1L=1U/A-1Ω prawo Ohma można przy podstawieniu G=1/R zapisać
w następującej postaci J=1/R U=G*U w której odwrotność rezystancji G
nazywamy konduktancją G=1/R jednostką konduktancji jest simens 1(G)1/Ω*m=1s/m2 przy wyrażeniu przekroju w mm2 oraz długości w metrach
jednostką kondyktówności w układzie SI jest simens na metr 1s/m2 I prawo
kirchhoffa algebraiczna suma prądów wpływających do węzła jest równa
algebraicznej sumie prądów wypływających z węzła węzeł jest to taki punkt
obwodu elektrycznego w którym biorą udział co najmniej 3 prądy 1 wych. 2
wchodzą lub odwrotnie. Algebraiczna suma prądów schodzących się w węźle
jest równa 0. II prawo Kirchhoffa algebraiczna suma sił elektromotorycznych
i spadków napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym szeregowo
podłączonych rezystorów jest równa 0. prawo loule’a i lenza Ilość ciepła
wydzielanego w przewodniku pod wpływem prądu elektrycznego jest wprost
proporcjonalna do rezystancji R przewodnika do kwadratu prądu J oraz do
czasu przepływu prądu. Moc pobierania przez przewodnik zgodnie z wzorem
P=U*J
Download