ZWROTY i REKLAMACJE

advertisement
ZWROTY i REKLAMAC JE
Dziękujemy za zakupy w Sklepie Internetowym toysrus.pl
W przypadku podjęcia przez Ciebie decyzji o zwrocie towaru (odstąpieniu od umowy sprzedaży) możesz złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym
na udostępnionym na naszej stronie internetowej toyrus.pl, w zakładce Reklamacje i Zwroty, wzorze formularza odstąpienia. Możesz również wykorzystać w tym celu niniejszy
dokument. W przypadku podjęcia przez Ciebie decyzji o reklamacji wadliwego towaru (zgłoszenia roszczenia wynikającego z rękojmi), możesz złożyć zgłoszenie reklamacyjne w
dowolnej formie – możesz również wykorzystać w tym celu niniejszy dokument. W celu przyspieszenia formalności związanych ze zwrotem lub reklamacją, proponujemy wypełnienie
jednej z poniższych sekcji oraz wysłanie niniejszego dokumentu wraz z towarem na adres:
Dział Zwrotów i Reklamacji Toys ”R” Us,
CH M1 , Ul. Będzińska 80, 41-250 Czeladź, z dopiskiem „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.
Ze względu na możliwość obniżenia kosztów ponoszonych przez Klienta albo Sklep związanych ze zwrotem lub reklamacją towaru, prosimy aby Klient odesłał reklamowany lub
zwracany towar przesyłką pocztową poleconą ekonomiczną. Oczywiście nie narusza to uprawnienia Klienta do odesłania towaru innym preferowanym sposobem – zwracamy przy tym
uwagę, że może on wiązać się z podwyższeniem kosztów związanych z odesłaniem towaru ponoszonych przez Klienta albo Sklep.
ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)
Warunki zwrotu (odstąpienia od umowy):
•
Jeżeli jesteś konsumentem, czyli Twoje zakupy w Sklepie Internetowym toysrus.pl nie są związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, możesz
zrezygnować z zakupuw ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
•
Odstępując od umowy sprzedaży, ponosisz jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty odesłania towaru). Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem,
zawierających zwracane towary.
•
Twoje prawo do zwrotu nie obejmuje zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi
przedmiotami.
•
Twoje prawo do zwrotu nie obejmuje zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania
komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub wyraźnie
zindywidualizowanych
•
Jeżeli obchodzisz się ze zwracanym towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, odpowiadasz za zmniejszenie jego
wartości.
•
Dokonaną przez Ciebie płatność zwrócimy w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami zwrotu należności Klientom opisanymi w
Regulaminie Zakupów.
Jeśli Twoje zamówienie zostało opłacone przy odbiorze, najszybszą metodą zwrotu płatności jest przelew bankowy. Jeśli zgadzasz się na taką formę zwrotu, prosimy o podanie numeru
rachunku bankowego, na który zwrócimy płatność:
Dla przyspieszenia formalności związanych ze zwrotem, prosimy o podanie numeru paragonu: .………………………………………………………
Dbamy o jak najwyższą jakość obsługi, dlatego prosimy o podanie przyczyny zwrotu:
nie odpowiada mi jakość
mam inne oczekiwania odnośnie towaru
przesyłka przyszła za późno
inne ……………………………………………………………
Poprzez podpisanie Formularza Zwrotu składasz
oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
PODPIS KLIENTA ………………………………..…………..…..……………DATA ……………………………………………….
REKLAMACJA TOWARU
Możliwości reklamowania towaru:
Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora)
we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Zalecamy reklamowanie produktów objętych gwarancją bezpośrednio w serwisie
producenta – może to w niektórych przypadkach znacząco skrócić czas rozpatrywania reklamacji. Adresy serwisów znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru oraz na
stronie producenta. Nie wyłącza to możliwości zwrócenia się z poniższymi roszczeniami bezpośrednio do Sklepu. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
towarów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny
od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez
wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
- żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
– dalej również „Konsument’), może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu
ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także
bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub
wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta – bieg terminu
przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jeśli Twoje zamówienie zostało opłacone przy odbiorze, najszybszą metodą
zwrotu płatności jest przelew bankowy. Jeśli zgadzasz się na taką formę zwrotu, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który zwrócimy płatność:
NAZWA PRODUKTU
OPIS WADY
DATA WYKRYCIA WADY ………………………………………………. PODPIS KLIENTA ………………………………..…………..…..…………… DATA ……………………………………………….
Dane kontaktowe: Dział Zwrotów i Reklamacji Toys ”R” Us, CH M1 , Ul. Będzińska 80, 41-250 Czeladź. Biuro Obsługi Klienta tel. 22 255 22 11, e-mail: [email protected]
Download