Producent: Bayer A

advertisement
Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 402/2014d z dnia 24.10.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 49/2009 z dnia 23.04.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D - 40789
Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel.: +33 472 854 893 fax: + 33 472 854 926
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 572 35 00, fax: (22)
572 36 03, e - mail: [email protected], www.bayercropscience.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu
ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
TILMOR 240 EC
Zawartość substancji czynnych:
protiokonazol 2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-3-(2-chlorofenylo)-2-hydroksypropylo]-2,4dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-tion (związek z grupy triazoli)- 80 g w 1 litrze środka,
tebukonazol 1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol
(związek z grupy konazoli-triazoli) – 160 g w 1 litrze środka,
Substancja niebezpieczna niebędąca substancją aktywną: N,N,-dimetylodekanoamid.
Zezwolenie MRiRW nr R - 49/2009 z dnia 23.04.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 222/2009 z 17.12.2009 r.
decyzją MRiRW nr R – 60 /2014d z 25.02.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R – 402/2014d z 24.10.2014 r.
Szkodliwy
Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na skórę.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Etykieta Tilmor 240 EC, załącznik do decyzji MRiRW
1
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
I OPIS DZIAŁANIA
TILMOR 240 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie rzepaku ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE.
1. RZEPAK OZIMY, RZEPAK JARY
Sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, czerń krzyżowych
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób
w następujących terminach i dawkach:
a) RZEPAK OZIMY
Jesienią – w stadium 4 – 8 liści rzepaku.
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie
systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
Wiosną – w fazie wzrostu pędu głównego.
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki
czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
b) RZEPAK JARY
W fazie wzrostu pędu głównego.
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak prawdziwy.
Zalecana dawka: 0,75 - 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.
Stosowanie środka w tym terminie wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin,
dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
UWAGA:
1. Wyższe dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym rejonie i stopnia
wrażliwości na choroby.
2. Środek można stosować 2 razy w okresie wegetacji w temperaturze powyżej 12oC.
III OKRES KARENCJI
Etykieta Tilmor 240 EC, załącznik do decyzji MRiRW
2
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
RZEPAK OZIMY, RZEPAK JARY – NIE DOTYCZY.
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 oC
i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
−
−
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
−
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
−
Unikać zanieczyszczenia skóry.
−
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
−
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
−
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary
lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
−
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
−
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
−
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek
został
−
zakupiony.
−
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
−
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Etykieta Tilmor 240 EC, załącznik do decyzji MRiRW
3
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
– (58) 682-04-04
– (12) 411-99-99
– (81) 740-89-83
– (42) 657-99-00
– (61) 847-69-46
Rzeszów
Sosnowiec
Tarnów
Warszawa
Wrocław
– (17) 866-40-25
– (32) 266-11-45
– (14) 631-54-09
– (22) 619-66-54
– (71) 343 30 08
Okres ważności -2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta Tilmor 240 EC, załącznik do decyzji MRiRW
4
Download