Producent: Dow AgroSciences polska Sp

advertisement
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 463/2014d z dnia 03.12.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 26/2002 z dnia 08.03.2002 r.
Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa,
tel.: (22) 854 03 20, faks: (22) 854 03 29, e-mail: [email protected], www.dowagro.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
R U N N E R 240 SC
Zawartość substancji czynnej:
metoksyfenozyd 1 N-tert-butylo-N’-(3-metoksy-o-toluoil)-3,5-ksylohydrazyd (związek z
grupy hydroidów) - 240 g w 1 l środka.
Zezwolenie MRiRW Nr 36/2002 z dnia 05.08.2002r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R14/2002/p z dnia 12.11.2002 r.
decyzją MRiRW Nr R - 239/2007 z dnia 22.05.2007 r.
decyzją MRiRW nr R - 116/2012d z dnia 14.05.2012 r.
decyzją MRiRW nr R - 331/2013d z dnia 20.12.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 463/2014d z dnia 03.12.2014 r.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody
oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.
Środek o działaniu żołądkowym przeznaczony do zwalczania gąsienic niektórych motyli
w roślinach sadowniczych. Zakłóca naturalny proces linienia gąsienic. Nie działa na osobniki
dorosłe i jaja owadów. Na roślinie działa powierzchniowo. Ze względu na selektywność dla
owadów pożytecznych środek jest przydatny w integrowanych programach ochrony roślin.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY SADOWNICZE
Etykieta Runner 240 SC, załącznik do decyzji MRiRW
A) JABŁOŃ
owocówka jabłkóweczka, toczyk gruszowiaczek
Zalecana dawka: 0,4 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj , w oparciu o
obserwacje odłowów motyli w pułapkach feromonowych lub komunikaty służb ochrony roślin.
zwójkówki
Zalecana dawka: 0,4 l/ha.
Zabieg wykonać przed kwitnieniem (na początku fazy różowego pąka kwiatowego) i w
przypadku dużej liczebności szkodników, także w okresie wylęgania się letnich pokoleń
gąsienic w lipcu lub sierpniu według komunikatów służb ochrony roślin.
B) ŚLIWA
owocówka śliwkóweczka
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj , w oparciu
o obserwacje odłowów motyli w pułapkach feromonowych lub komunikaty służb ochrony
roślin.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
ŚLIWA- 7 DNI
JABŁOŃ - 14 DNI
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebą jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i
nie wyższej niż 30ºC.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne o okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Etykieta Runner 240 SC, załącznik do decyzji MRiRW
Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile
to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
– (58) 682-04-04
– (12) 411-99-99
– (81) 740-89-83
– (42) 657-99-00
– (61) 847-69-46
Rzeszów
Sosnowiec
Tarnów
Warszawa
Wrocław
–(17) 866-40-25
–(32) 266-11-45
–(14) 631-54-09
–(22) 619-66-54
– (71) 343 30 08
Okres ważności - 4 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partii
-
Etykieta Runner 240 SC, załącznik do decyzji MRiRW
Download