opis techniczny

advertisement
ZSE 350/1/2012
Załącznik nr 1A do SIWZ
OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego podziału wg opinii straży pożarnej
budynku blok „B” bursy Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul.
Bałtyckiej Nr 37 w Olsztynie
1.0 Podstawa opracowania
1.1
Zlecenie inwestora
1.2
Uproszczona inwentaryzacja budowlana.
1.3
Opinia dot. podziału budynku.
1.4
Projekt teletechniczny dot. podziału.
1.5
Uzgodnienie z inwestorem i użytkownikiem oraz specjalistą z zakresu p. poż.
1.6
Obowiązujące normy i przepisy budowlane.
2.0 Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany podziału budynku zgodnie z opinią
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na granicy strefy podziału
zachodzi konieczność zainstalowania drzwi pożarowych w przejściu z bud „B” do
łącznika oraz wymiany istniejącego okna w bud. „B” na okno przeciwpożarowe w
klasie odporności ogniowej EI 60 z samozamykaczem.
3.0 Opis ogólny robót.
3.1. Należy zainstalować drzwi przeciwpożarowe w korytarzu bud „B” przy łączniku
(rys.2). Drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 z naświetlem w klasie EI 120. Na
dostarczone drzwi wymagany jest atest potwierdzający cechy wymaganej odporności
ogniowej.
3.2. Istniejące okno w pomieszczeniu kierownika internatu należy zdemontować i
zamontować na jego miejscu okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI
60 z samozamykaczami. Skrzydła okienne uchylane i otwierane na wypadek pożaru
zamykane automatycznie zainstalowanymi dźwignikami. Otwieranie poszczególnych
skrzydeł okna może obejmować w każdym skrzydle tylko jedno kierunek otwierania.
Na zamontowane okno wymagany jest atest potwierdzający cechy wymaganej
odporności ogniowej.
3.3 Połać dachowa łącznika między bud. „A” i „B” aktualnie pokryta jest papą palną.
Dach łącznika na odcinku 8m od bud. „B” należy pokryć papą posiadającą cechy
odporności na nie rozprzestrzeniania ognia.(Rys. Nr 3)
4.0 Instalacja teletechniczna.
Instalację teletechniczną należy wykonać wg projektu teletechnicznego
Rys. Nr T1 i T2. Projekt teletechniczny obejmuje instalację okna i drzwi pożarowych o
klasie EI 60 i EI 120 oraz instalację systemu zamykania okien łącznie z zestawem
czujników.
Uwaga: w projekcie (Rys. Nr2) pokazano instalację trzymaczy (T) wraz z centralą
sterowania(CT), które należy zainstalować tylko w przypadku kiedy zostaną
zastosowane drzwi p poż. nie wyposażone w samozamykacze.
5.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
a) Zakres projektowanych robót obejmuje:
 Montaż drzwi i okna przeciwpożarowych, wykonanie instalacji teletechnicznej oraz
zabezpieczenie części połaci dachu łącznika pokryciem nie palnym na długości
8m.
ZSE 350/1/2012
Załącznik nr 1A do SIWZ

Wykonanie wymienionych robót nie wymaga zastosowania ciężkiego sprzętu.
Roboty dekarskie wymagają zabezpieczenia pracowników przed upadkiem
z dachu. Należy je wykonać zgodnie z wymaganymi warunkami BHP.
b) Wykaz istniejących obiektów.
 Na terenie działki nie ma obiektów stanowiących zagrożenie.
c) Elementy zagospodarowania terenu.

W pobliżu terenu budowy nie występują elementy stanowiące zagrożenie dla
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
d). Przewidywane zagrożenie.

W trakcie realizacji nie przewiduje się używania ciężkiego sprzętu
budowlanego oraz zagrożenia z tego powodu. Na czas wykonywania robót dekarskich
pracownicy winni być zabezpieczeni pasami bezpieczeństwa.
e). Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót

Teren na którym będą prowadzone prace budowlane winien być
zabezpieczony przed dostępem osób postronnych przy użyciu odpowiedniego
ogrodzenia z umieszczeniem oznakowania ostrzegawczego „TEREN BUDOWY WSTĘP
WZBRONIONY”
f). Informacje o prowadzeniu instruktażu pracowników.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót winni być przeszkoleni pod
względem p. poż. i BHP. Prowadzenie i zakres instruktażu zostanie odnotowany w
Karcie Szkoleń i Dzienniku Budowy.

Zakres instruktażu winien obejmować zapoznanie pracowników z :
wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi
zasadami stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej
zasadami bezpieczeństwa na stanowisku pracy
zasadami postępowania w przypadku zagrożenia
dodatkowo raz w tygodniu prowadzić należy odprawy z brygadzistami mające
na celu omówienie na dany tydzień pracy, możliwości wystąpienia zagrożeń przy
prowadzeniu danych prac oraz sposobów ich eliminowania względnie zabezpieczenia
się przed ich działaniem.
g) Przechowywanie i transport materiałów niebezpiecznych.

Transport i przechowywanie butli z gazami technicznymi należy wykonywać
zgodnie z zasadami BHP .
h) Zgodnie z § 1.1 pkt. 3a i b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, odstąpiono od
wykonywania części rysunkowej (zgodnie z założeniami że zatrudnienie nie
przekroczy jednorazowo 3 osób a okres budowy planuje się na 12 dni.)
Download