Maciej RAFAŁOWSKI PROBLEMY PRZETWARZANIA SYGNAŁU

advertisement
Maciej RAFAŁOWSKI
PROBLEMY PRZETWARZANIA SYGNAŁU FOTOMETRYCZNEGO NA
ELEKTRYCZNY W MATRYCACH CCD
Wzmocnienie kamery CCD jest to przekształcenie pomiędzy
liczbą elektronów („e‾“) zarejestrowanych przez element CCD oraz liczbą
jednostek numerycznych zawartych w obrazie z matrycy. Znajomość tego
przekształcenia jest uŜyteczna dla oceny jakości kamery CCD .W artykule
przedstawiono zaleŜności matematyczne do obliczania wzmocnienia, oraz
sugestie nt. jego dokładnego pomiaru. Przedstawiono tzw. prostą metodę
wyznaczania wzmocnienia jako przykład nadmiernego uproszczenia
problemu – z nieprostoliniową relacją ze względu na występowanie efektów
nierównomierności czułości powierzchniowej układu kamery z obiektywem i
matrycą. Następnie opisano dwie dokładne metody pomiarowe, korygujące
skutki wpływu tych efektów na relację sygnał – wariancja dla uzyskania
poŜądanej, liniowej charakterystyki, co pozwala na dokładne określenie
wzmocnienia.
Słowa kluczowe: wzmocnienie matrycy CCD, wariancja, czułość powierzchniowa,
nierównomierność czułości powierzchniowej, kalibracja, niejednorodność odpowiedzi
optycznej – PRNU
Download