Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

advertisement
Załącznik nr 12 do Umowy o dofinansowanie
……………………….., dnia …………………………. r.
(miejscowość)
…….………………………………………
(nazwa i adres Wnioskodawcy)
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu
Ja/my, niżej podpisany/podpisani [imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej uprawnionych do
reprezentowania Wnioskodawcy] oświadczam, że Wnioskodawca [nazwa wnioskodawcy] posiada
prawo do dysponowania następującą nieruchomością/następującymi nieruchomościami:
[oznaczyć wszystkie nieruchomości co do których składane jest oświadczenie]
na terenie której/których realizowany będzie projekt [tytuł projektu],
wynikające z:
[uzupełnić przywołując właściwy tytuł prawny, wskazać dokumenty].
Oświadczam, że prawo do dysponowania wyżej wymienioną nieruchomością/wyżej wymienionymi
nieruchomościami w celu realizacji projektu posiadam na okres realizacji projektu oraz okres trwałości
projektu, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r.
.......................................
.....................................
(miejscowość i data)
(podpis i pieczątka imienna)
Download