instrukcja montażu i obsługi automatu - Hydro

advertisement
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
AUTOMATU WODOCIĄGOWEGO
WOLNOSTOJĄCEGO ZWARTEGO
Z WORKIEM GUMOWYM
TYPU ASG
ASG /EC - 4C.1
Wydanie 1/2006
DORĘCZYĆ INSTALUJĄCEMU I OBSŁUGUJĄCEMU
AUTOMAT
NOWOŚĆ
Mając na względzie potrzeby naszych klientów oferujemy nowy typoszereg
automatów wodociągowych wolnostojących zwartych z pompą samozasysającą
i zbiornikiem ciśnieniowym poziomym z workiem gumowym.
Uwaga: Napełnić pompę wodą przed uruchomieniem silnika. Automat z workiem
gumowym ASG nie wymaga ciągłego uzupełniania powietrza w zbiorniku
zaworem napowietrzającym smoczkowym, przez co wydłuża się żywotność
pompy.
Zbędna jest też stała kontrola poziomu lustra wody w zbiorniku.
1. PRZEZNACZENIE
Automaty wodociągowe ASG.5 z pompą samozasysająca i zbiornikiem z workiem
gumowym są nowością w typoszeregu automatów produkowanych od wielu lat przez
naszą firmę.
Zastosowany w zbiorniku hydroforowym worek z gumy spożywczej oddziela
tłoczoną do niego pod ciśnieniem roboczym wodę od poduszki obojętnego gazu (azot
lub powietrze) znajdującej się pod odpowiednim ciśnieniem w zbiorniku. Takie
rozwiązanie eliminuje rozpuszczanie się gazu w wodzie i ulatnianie się go ze zbiornika,
a tym samym nie wymaga stosowania urządzeń napowietrzających. Woda nie styka się
ze zbiornikiem, co eliminuje jego korozję, a tym samym zwiększa jego żywotność.
Zestawy hydroforowe kompletowane są z pompami samozasysającymi
monoblokowymi i silnikami jednofazowymi na napięcie 230V lub trójfazowymi na
napięcie 400V (patrz tablica 2 i 2A).
2. DANE TECHNICZNE
2.1. Zastosowanie
Automaty wodociągowe ASG przeznaczone są do zaopatrywania w wodę
budynków mieszkalnych i gospodarczych z własnego ujęcia wody, z płytkich warstw
wodonośnych ze studzien cembrowanych.
Nie podłączać automatów wodociągowych do sieci wodociągowej. Odległość od
osi wału pompy do powierzchni lustra wody mierzona pionowo nie może przekroczyć
7 m, gdyż dopuszczalna manometryczna wysokość ssania pompy wynosi 7,5 m.
Zaleca się, aby średnica otworu w rurze doprowadzającej wodę ze studni do
pompy była większa o jeden rząd wielkości od średnicy otworu w kołnierzu pompy. Ilość
kolan i długość przewodu ssącego była ograniczona do minimum, co spowoduje, że
straty hydrauliczne na dopływie do pompy będą małe. Na przewodzie ssawnym należy
zainstalować bezwzględnie zawór zwrotny.
1
Poniżej podano w tablicy 1 wielkość strat ∆hs dla 10 m odcinka rurociągu
w zależności od zastosowanego automatu wodociągowego i przyjętej średnicy rury, dla
maksymalnej wydajności.
Tablica 1
Oznaczenie
φ rury
Straty ∆hs
φ rury
Straty ∆hs
wyrobu
[m]
[mm]
[m]
[mm]
φ 32 (11/4”)
ASG.5
φ 40 (11/2”)
1,0
0,3
Straty przepływu wynikające z zastosowania armatury (zawór zwrotny, zasuwa, kosz
ssawny, kolanko, trójnik) dla każdego elementu osobno wynoszą połowę wartości
podanej w tablicy 1.
2.2. Opis działania
Po przygotowaniu automatu do uruchomienia wg pkt. 3.2. i włączeniu, będzie on
pracował cyklicznie. Cykl pracy automatu wodociągowego rozpoczyna i kończy
włączenie pompy. Obejmuje ono jednorazowe napełnienie i rozbiór wody ze zbiornika.
Pompa wyłączy się automatycznie po osiągnięciu w zbiorniku ciśnienia zgodnego
z nastawą łącznika LCA.2. (Tablica 2a). Ponownie włączy się po wykorzystaniu ,,wody
użytkowej” ze zbiornika.
Praca pompy będzie ciągła, gdy rozbiór wody będzie duży, a ciśnienie w instalacji
mniejsze od nastawy wyłączania łącznika LCA.2.
2.3. Charakterystyka automatów
Tablica 2
Zbiornik
Oznaczenie
wyrobu
Typ
1
2
Łącznik
VC [l] kg
1
4
ASG.5.10.1 ZBW.5 200 55
ASG.5.10.2 ZBW.5 200 55
PZ - PW
[MPa]
5
Pompa
Typ
6
Wydajnoś
ć Q [m1/h]
7
0,20÷0,35 SM.4.02.1150 4,4÷3,4
Silnik
kg
kW
8
9
12
1,5
U
[V]
10
kg
11
obr/min
12
230 22
1400
400 18
1400
Tablica 2a
Oznaczenie
wyrobu
1)
Wyłącznik silnika
(zakres nast. lub
prąd łączeniowy)
typ
[I]
ASG.5.10.1
S161 K
(10 A)
ASG.5.10.2
M611
(2,5-4,0 A)
Nastawa łącznika
LCA.2
załącz.-wyłącz.
[MPa]
Ilość wody
użytkowej
Vu litr/cykl
[litr/cykl]
L
[mm]
G
0,20÷0,35
54
1200
11/4”
Wymiar ,, G” po stronie ssącej może być większy o jedną wielkość.
2
Wymiary
1)
2.4. Wykonania konstrukcyjne
wykonania konstrukcyjne oznaczone kodem ,,ee1 e1e2” :
,,e” – rodzaj zaworu (zależy od rodzaju studni)
,, e1 e1” – rodzaj zbiornika i powłoki ochronnej
,,e2” – rezerwa (oznaczona ,,0”)
wykonanie konstrukcyjne ,, e” :
1 – z zaworem zwrotnym z koszem ssawnym (studnie cembrowane)
2 – z zaworem przelotowym (studnie wiercone)
wykonanie konstrukcyjne ,, ,, e1 e1” :
35 – ze zbiornikiem poziomym z workiem – stalowy, malowany.
2.5. Kompletność dostaw
Wyposażenie:
0 – bez wyposażenia dodatkowego
1 – wyłącznik M611 (400V) lub wyłącznik S161 K (230V)
2.6. Dobór agregatu
Stosuje się agregaty:
pompa + silnik – o budowie monoblokowej (SM)
Pompa typu SM zabudowana jest na przedłużonej końcówce wałka silnika, po stronie
ssącej zabudowano uszczelnienie czołowe.
Dobór mocy silnika uzależniony jest od nastawy łącznika ciśnieniowego LCA.2.
2.7. Kosmetyka zbiornika
1 – czerwony
2.8. Gwarancja
Firma udziela gwarancji na automat wodociągowy na warunkach ujętych w karcie
gwarancyjnej. Silnik posiada odrębną gwarancję.
Gwarancja wygasa gdy:
- automat wodociągowy nie jest zainstalowany i obsługiwany zgodnie z niniejszą
instrukcją,
- nieprzestrzegane będą przepisy i warunki zawarte w instrukcjach oraz kartach
gwarancyjnych,
- karty gwarancyjne nie będą potwierdzone przez sprzedawcą.
2.9. Zakres dostawy
1. Agregat – pompa samozasysająca z silnikiem (patrz tablica 2).
2. Zbiornik hydroforowy z workiem gumowym (patrz tablica 2a).
3. Łącznik ciśnieniowy LCA.2 (na instalacji).
4. Rura polietylenowa φ 40 HDPE (70.81.93)
4a. Rura polietylenowa φ 40 HDPE (55.2.911)
1
5. Trójnik PE - stal- PE 1 /4” TPW4004
1
6. Kolanko PE - stal 1 /4” KPW4004
3
dla ASG.5 wyk. konstr. ,,e”=1
dla studni cembrowanej
7. Zawór zwrotny z koszem ssawnym
1
ZZK.2 – G 1 /4”
dla ASG.5 wyk. konstr. ,,e”=2
dla studni wierconej
1
8. Zawór zwrotny przelotowy 1 /4”
fig.M3003 (70.81.21.1)
9. Złączka oc N8 - 11/4”
Poza tym:
- deklaracja zgodności zbiornika,
- deklaracja zgodności zespołu pompowego,
- karty gwarancyjne: silnika, zbiornika i automatu wodociągowego,
- Instrukcje obsługi: pompy, łącznika, zbiornika i automatu wodociągowego.
2.10. Przykład oznaczenia automatu wodociągowego
Automat wodociągowy wolnostojący zwarty ASG.5 ze zbiornikiem 200 l, z nastawą
łącznika 0,20÷0,35 MPa, z silnikiem na napięcie 400V, ze zbiornikiem poziomym
z workiem gumowym, z pompą SM.4.02. i silnikiem o mocy 1,5 kW.
Oznaczenie automatu wodociągowego:
ASG.5.10.2.0350.:
AS – grupa klasyfikacyjna wyrobu,
G – odmiana wyrobu (zbiornik wolnostojący z workiem),
5 – typowielkość (200 l),
10 – typowymiar – wyróżnik nastawy łącznika LCA.2 (0,20÷0,35),
2 – wykonanie – wyróżnik napięcia (400V),
0350 – wykonanie konstrukcyjne – patrz punkt 2.4.
4
Rys.1 Zestawienie automatu wodociągowego typu ASG.5
5
3. INSTRUKCJA OBSŁUGI
Instrukcję obsługi automatu wodociągowego i pozostałych zespołów wchodzących
w skład automatu należy przekazać osobie instalującej urządzenie, co ułatwi jego
poprawne zainstalowanie i uruchomienie.
3.1. Instalowanie automatu wodociągowego
Zespoły automatu wodociągowego należy przygotować i zmontować wg
poszczególnych instrukcji obsługi.
Zbiornik i przewody należy oczyścić i sprawdzić na szczelność. Do montażu
automatu wykorzystać rys.1.
Układanie przewodów należy rozpocząć od pompy unikając zbędnych zmian
kierunków przepływu. Szczególnie starannie sprawdzić i ułożyć – najkrótszą drogą
przewód ssawny.
Przed podłączeniem rurociągu do pompy, pompę zalać wodą!
Automat należy instalować jak najbliżej studni, w pomieszczeniu zamkniętym
o dodatniej temperaturze nie przekraczającej 40°C.
Zawór zwrotny z koszem ssawnym (7) instalować co najmniej 0,5 m poniżej lustra wody
i 0,5 m powyżej dna studni, aby zapobiec podsysaniu piasku przez pompę. Studnie
wiercone powinny być zafiltrowane.
Hałas pracy automatu można obniżyć przez wmontowanie w instalację odcinka z węża
gumowego, ustawienie automatu na elastycznych podkładkach oraz odizolowanie
materiałem dźwiękochłonnym przewodu rurowego w miejscu przejścia przez ścianę
budynku. Cała instalacja i automat przed uruchomieniem muszą być sprawdzone na
szczelność.
Uwaga!
W instalacji zasilanej automatem wodociągowym nie można
stosować ciśnieniowego spłukiwacza ustępowego typu „Tajfun”,
ze względu na zbyt duże wymagane ciśnienie dla tego urządzenia.
3.2. Uruchomienie
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi poszczególnych zespołów wchodzących
w skład automatu wodociągowego i postąpić wg ich wskazań.
Przed pierwszym uruchomieniem pompę (1) zalać wodą przez króciec ssawny przed
podłączeniem instalacji hydraulicznej. Sprawdzić ciśnienie gazu w zbiorniku (2), np.
ciśnieniomierzem samochodowym, po zdjęciu gumowego kaptura zabezpieczającego
znajdującego się w górnej części zbiornika (patrz rys.1). Ciśnienie gazu musi
odpowiadać wartości załączania łącznika LCA.2 (tablica 2a) w zależności od
posiadanego automatu pomniejszonej o 0,01÷0,02 MPa.
Fabrycznie zbiornik napełniony jest azotem. Nadmiar ciśnienia należy upuścić, brak
uzupełnić powietrzem.
Włączyć zasilanie. Od tej pory jego automatycznym działaniem będzie sterował łącznik
LCA.2. Fabrycznie łącznik ciśnieniowy został nastawiony na zakres ciśnienia podany w
tablicy 2a. Nastawa ta w razie potrzeby może być zmieniona przez osobę uprawnioną.
Należy tutaj zwrócić uwagę, aby nie została przekroczona moc zainstalowanego silnika
przy pompie.
6
Rys.2. Schemat połączeń elektrycznych
7
Zmiana nastawy łącznika powoduje także zmianę ilości ,,wody użytkowej” dostarczonej
w jednym cyklu pracy automatu. Wartości nastaw łącznika LCA.2 podane w tablicy 2a
są optymalne dla dobranych pomp.
Uwaga:
Przed każdym uruchomieniem po dłuższym postoju (powyżej 14 dni)
należy zdjąć pokrywę wentylatora silnika i pokręcając wentylatorem
obrócić układ wirujący pompy. Zabezpieczy to silnik przed
ewentualnym uszkodzeniem (przepaleniem uzwojenia).
3.3. Eksploatacja
Agregat pompowy nie może być uruchomiony bez wody (na sucho). Nie wolno dopuścić
do zamarznięcia wody w instalacji i automacie wodociągowym, co grozi zniszczeniem
pompy i instalacji oraz utratą gwarancji. W razie obniżenia się temperatury do 0°C
i jeżeli automat ma być przez dłuższy czas nieczynny, należy opróżnić instalację
i pompę całkowicie z wody.
Prosimy sprawdzić co jakiś czas ciśnienie gazu (powietrza) w zbiorniku i w razie
potrzeby uzupełnić (pkt 3.2), a także szczelność połączeń instalacji i zaślepień w
hydroforze (np. roztworem mydlanym).
Rodzaje zakłóceń, przyczyny i ich usuwanie podano w tablicy 3.
Tablica 3
Rodzaje zakłóceń
Możliwa przyczyna
Sposób usunięcia
Silnik nie rusza
- brak napięcia
- sprawdzić napięcie
- wirnik pompy zablokowany - obrócić wentylator wkrętakiem
przez osłonę wentylatora
- pojemność kondensatora
- wymienić kondensator
za mała (230V)
Pompa nie pompuje
wody
Pompa załącza przy
bardzo małym
poborze wody
Wydajność pompy
za mała
8
- pompa bez wody
- dolny zawór zwrotny nie
jest w wodzie
- powietrze w przewodzie
ssącym
- za duża manometryczna
wysokość ssania
- zatkany kosz zaworu
zwrotnego
- zużyte człony i wirniki
pompy
- napełnić pompę wodą
- zanurzyć zawór dolny w wodzie
- ciśnienie gazu w zbiorniku
za małe
- podnieść ciśnienie przez zawór
(patrz pkt 3.2)
- za duża wysokość ssania
(kawitacja)
- kosz zaworu zwrotnego
zatkany
- sprawdzić wysokość ssania
- sprawdzić szczelność
przewodu ssącego
- sprawdzić wysokość ssania
- oczyścić kosz
- remont pompy
- oczyścić kosz
c.d. tablicy 1
Wyłącznik termiczny
wyłącza pompę
- zbyt wysokie ciśnienie
wyłączania
- silnik przeciążony przez
zatarcie pompy
- za duże tarcie z powodu
obcych ciał
- spadek napięcia w sieci
- ustawić LCA.2 wg tablicy 2a
- rozmontować pompę i
wyczyścić
- zapobiec zasysaniu ciał obcych
- usunąć obce ciało
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Automat wodociągowy powinien być transportowany na miejsce zainstalowania
w takim opakowaniu, w jakim został dostarczony przez wytwórcę.
W przypadku naruszenia powłoki ochronnej zbiornika należy miejsce odkryte oczyścić
i zabezpieczyć przed korozją.
Agregat pompowy powinien być przechowywany zgodnie z instrukcją obsługi tego
agregatu.
5. ZALECENIA BHP
a) Przed uruchomieniem automatu należy dokładnie zapoznać się z jego ,,Instrukcja
Obsługi” i ,,Instrukcją montażową użytkowania i konserwacji zbiornika
ciśnieniowego” i stosować się dokładnie do wymagań w nich zawartych dotyczących
ustawiania, podłączania, uruchamiania, eksploatacji, obsługi remontów i transportu –
celem zapewnienia bezpieczeństwa i ekonomicznej eksploatacji.
b) Wszelkie prace związane z czynnościami jak w pkt. a) winny przeprowadzać osoby
posiadające uprawnienia do ich wykonywania (zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami).
c) Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw w czasie pracy automatu.
d) Zabrania się używać do napełniania hydroforu butli ze sprężonym powietrzem
i sprężarki.
e) W szczególności należy zwracać uwagę na poprawne, zgodne z ,,Instrukcją
Obsługi”:
- ustawienie automatu wodociągowego,
- podłączenie do instalacji elektrycznej (prace te może wykonywać osoba
posiadająca uprawnienia SEP do 1kV),
- przygotowanie i uruchomienie pompy,
- napełnienie powietrzem zbiornika,
- podłączenie przewodów rurowych,
- przeglądy okresowe i konserwacje,
- okresowe usuwanie osadu ze zbiornika.
f) Jakakolwiek przeróbka względnie naprawa zbiornika może mieć miejsce tylko po
otrzymaniu zgody właściwego terenowo Inspektoratu Dozoru Technicznego.
g) O każdej awarii, niebezpiecznym uszkodzeniu oraz wypadkach związanych z
eksploatacją zbiornika, użytkownik powinien powiadomić właściwy terenowo
Inspektorat Dozoru Technicznego.
9
Download