Chrzest-Jezusa-15-01-2013

advertisement
1. ADORACJA:
A.
Nie spiesząc się wycisz myśli i emocje; uświadom sobie, że jesteś
zanurzony w TAJEMNICY ŚWIĘTEJ OBECNOŚCI PANA - TEGO, który z
miłości Cię stworzył, który z miłością podtrzymuje Cię w istnieniu; TEGO, Który
pragnie Cię swoją miłością napełnić, nasycić. Otwieraj się na MIŁOŚĆ PANA.
Proś DUCHA ŚWIĘTEGO, Aby modlił się w Tobie.
B. Z wiarą i miłością bądź w OBECNOŚCI PANA. W milczeniu wypowiadaj i
powtarzaj SŁOWO wprowadzające w tajemnicę chrztu Pana Jezusa w Jordanie.
„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął
chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty
zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba
odezwał się głos: << Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie>>.” (Łk 3,21-22)
Powtarzaj SŁOWO, przeżuwaj JE, karm się NIM; niech wypełni Twoje serce,
niech się w nim zakorzeni.
C.
Ilekroć w czasie modlitwy uświadomisz sobie jakieś rozproszenia, myśli spokojnie wróć przez powtarzanie SŁOWA do trwania w BOŻEJ OBECNOŚCI.
Tak trwaj w OBECNOŚCI PAŃSKIEJ przez cały czas przeznaczony na
modlitwę; słuchaj tego, co mówi do CIEBIE DUCH ŚWIĘTY, pozwól MU działać
w Tobie tak, jak ON sam tego chce.
Ojcze nasz.......
2. Punkty pomocne do medytacji:
Podczas chrztu w Jordanie OJCIEC NIEBIESKI namaszcza swojego SYNA DUCHEM
ŚWIĘTYM, aby TEN w mocy tegoż DUCHA głosił Dobrą Nowinę i dokonał dzieła
zbawienia. Potwierdza też w słowach miłość jaką darzy Jezusa: „Tyś jest mój Syn
umiłowany w Tobie mam upodobanie”.
Dla JEZUSA miłość, którą obdarza GO OJCIEC będzie stałym punktem odniesienia.
JEZUS bezgranicznie ufa OJCU, JEGO miłości. Dlatego wszystkie swoje zamiary, decyzje,
wybory, działania będzie konfrontował z wolą Ojca: „Moim pokarmem jest wypełnić
wolę Tego, który Mnie posłał i wykonać Jego dzieło” (J 4,34).
JEZUS nie zwątpił w tą MIŁOŚĆ przeżywając strach w Ogrójcu: „Abba, Ojcze, dla Ciebie
wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie. Lecz nie to co Ja chcę, ale to co Ty
[niech się stanie]” (Mk 14,36). Nie zwątpił w miłość OJCA czując się przez NIEGO
opuszczonym przed śmiercią na krzyżu.
Sakrament chrztu świętego jest owocem MĘKI, ŚMIERCI i ZMARTWYCHWSTANIA
JEZUSA CHRYSTUSA; jest darem ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA, który przed swoim
Wniebowstąpieniem polecił Apostołom: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,19).
Podczas chrztu świętego zostałeś włączony w M i s t y c z n e C i a ł o C h r y s t u s a i
s t a ł e ś s i ę w J E Z U S I E u m i ł o w a n y m s y n e m ( c ó r k ą ) OJCA NIEBIESKIEGO.
To do Ciebie skierowane są dzisiaj słowa OJCA: „Tyś jest mój Syn umiłowany w Tobie
mam upodobanie”.
Podczas chrztu świętego również i Ty zostałeś namaszczony przez BOGA OJCA DUCHEM
ŚWIĘTYM abyś żyjąc kontynuował misję JEZUSA w zgodzie ze swoim stanem i
powołaniem.
Download