Załącznik nr 11 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Lp

advertisement
Załącznik nr 11
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Lp.
Nazwa
zbioru
danych
Data wpisu
zbioru
danych
Oznaczenia
administratora danych
i adres jego siedziby
lub miejsca
zamieszkania
Oznaczenie
podmiotu
któremu
powierzono
przetw.
danych
osobowych na
podst.
art.31 us.
Podstawa
prawna
upoważniając
a do
prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzani
a danych w
zbiorze
Opis
kategorii
osób,
których
dane są
przetwarzan
e w zbiorze
Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze
Sposób
zbierania
danych do
zbioru
Sposób
udostępn
iania
danych
ze zbioru
Oznaczenie
osób lub
kategorii
odbiorców,
którym dane ze
zbioru mogą
być
przekazywane
1.
Świadczeni
obiorcy/
KS-PPS
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
Narodowy
Fundusz
Zdrowia
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
2.
Świadczeni
obiorcy/
SZOI
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
Narodowy
Fundusz
Zdrowia
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
PESEL/ imię (imiona) i
nazwisko/ data urodzenia/
płeć/ adres zamieszkania
/numer telefonu/numer
legitymacji
ubezpieczeniowej/ ICD 10rozpoznanie choroby/I
CD9-procedury medyczne/
data wypisu, zgonu/
bezpośrednia przyczyna
zgonu/ okresy
nieobecności
PESEL/ data przyjęcia/
data wypisu (zgonu)
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
3.
Kwalifikacja
pacjenta
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
Narodowy
Fundusz
Zdrowia
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
PESEL/ imię i nazwisko/
adres zamieszkania/
jednostki chorobowe ICD10/ wiek/ opis stanu
zdrowia
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
4.
OSOBODNI
( karty
miesięczne)
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
imię i nazwisko / wiek
pacjenta / liczba pkt
uzyskanych w skali Barthel
/ okres pobytu w szpitalu,
na przepustce / informacja
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Data
aktualiza
cji zbioru
lub jego
wykreśle
nia
Uwagi
Załącznik nr 11
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Lp.
Nazwa
zbioru
danych
Data wpisu
zbioru
danych
Oznaczenia
administratora danych
i adres jego siedziby
lub miejsca
zamieszkania
Oznaczenie
podmiotu
któremu
powierzono
przetw.
danych
osobowych na
podst.
art.31 us.
Podstawa
prawna
upoważniając
a do
prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzani
a danych w
zbiorze
Opis
kategorii
osób,
których
dane są
przetwarzan
e w zbiorze
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze
Sposób
zbierania
danych do
zbioru
Sposób
udostępn
iania
danych
ze zbioru
Oznaczenie
osób lub
kategorii
odbiorców,
którym dane ze
zbioru mogą
być
przekazywane
o przyczynie wykreślenia
(zgon, wypis)
5.
Skierowania
na badania
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
SP ZOZ Radzyń
Podlaski, ul.
Wisznicka 111,
21-300 Radzyń
Podlaski
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
PESEL/ imię i nazwisko/
adres zamieszkania/
Lp.Ks.Gł.
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
6.
RUCH
CHORYCH
Archiwum
– NZOL
Małgorzata
Jaklińska
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
7.
Adresy
korespond
encji
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
PESEL / imię i nazwisko /
wiek / płeć / adres
zamieszkania / Lp. Księgi
Głównej / nr Księgi Oddz. /
data i godzina przyjęcia /
data i godzina wypisu,
zgonu / rozpoznanie
wstępne ICD 10 /
rozpoznanie przy wypisie
ICD 10
imię i nazwisko / adres
zamieszkania
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
działania
PACJENCI
Dokumentacja
Na podst.
przepisów
Na podst.
8.
Lista
pacjentów
27.05.2015
Dodatkowo:
imię i nazwisko opiekuna
chorego / ewentualnie
stopień pokrewieństwa /
adres zamieszkania / nr
telefonu
imię i nazwisko / Lp. Księgi
Głównej / nr sali
Data
aktualiza
cji zbioru
lub jego
wykreśle
nia
Uwagi
Załącznik nr 11
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Lp.
Nazwa
zbioru
danych
Data wpisu
zbioru
danych
odcinek I
Oznaczenia
administratora danych
i adres jego siedziby
lub miejsca
zamieszkania
Oznaczenie
podmiotu
któremu
powierzono
przetw.
danych
osobowych na
podst.
art.31 us.
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
Podstawa
prawna
upoważniając
a do
prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzani
a danych w
zbiorze
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
związanych z
głównym
obszarem
działalności
Opis
kategorii
osób,
których
dane są
przetwarzan
e w zbiorze
Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze
Sposób
zbierania
danych do
zbioru
Sposób
udostępn
iania
danych
ze zbioru
Oznaczenie
osób lub
kategorii
odbiorców,
którym dane ze
zbioru mogą
być
przekazywane
indywidualna
pacjenta
prawa
przepisów
prawa
Lista
pacjentów
odcinek II
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
imię i nazwisko / Lp. Księgi
Głównej / nr sali
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
10.
Skala
Barthel
27.05.2015
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
PESEL / imię i nazwisko /
adres zamieszkania / Lp.
Księgi Głównej
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
11.
Lista
złożonych
dokumentów
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
PESEL / imię i nazwisko /
adres zamieszkania / data
wpływu dokumentów /
informacje dotyczące
brakujących dokumentów
/ data uzupełnienia / data
kwalifikacji / data
zawiadomienia
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
9.
Data
aktualiza
cji zbioru
lub jego
wykreśle
nia
Uwagi
Załącznik nr 11
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Lp.
Nazwa
zbioru
danych
Data wpisu
zbioru
danych
Oznaczenia
administratora danych
i adres jego siedziby
lub miejsca
zamieszkania
Oznaczenie
podmiotu
któremu
powierzono
przetw.
danych
osobowych na
podst.
art.31 us.
Podstawa
prawna
upoważniając
a do
prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzani
a danych w
zbiorze
Opis
kategorii
osób,
których
dane są
przetwarzan
e w zbiorze
medycznych
12.
Lista
oczekujących
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
Narodowy
Fundusz
Zdrowia
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
13.
Indywidual
na
ewidencja
odleżyn
I
zmian
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
14.
Wniosek
do NFZ
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Narodowy
Fundusz
Zdrowia
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
działania
związanych z
głównym
PACJENCI
Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze
Dodatkowo:
imię i nazwisko opiekuna
chorego / ewentualnie
stopień pokrewieństwa /
adres zamieszkania / nr
telefonu
PESEL / imię i nazwisko /
adres zamieszkania / data i
godzina dokonania wpisu /
rozpoznanie lub powód
przyjęcia (ICD 10) /
planowany termin
przyjęcia / data przyjęcia /
data i przyczyna skreślenia
z listy
Dodatkowo:
imię i nazwisko opiekuna
chorego / ewentualnie
stopień pokrewieństwa /
adres zamieszkania lub nr
telefonu / imię i nazwisko
osoby dokonującej wpisu
PESEL / imię i nazwisko /
Lp. Księgi Głównej / data
utworzenia zdjęcia / krótki
opis zmian / zdjęcia
odleżyn i zmian opatrzone
inicjałami, datą wykonania
oraz Lp.Ks.Gł.
PESEL / imię i nazwisko /
data urodzenia / adres
zamieszkania
Sposób
zbierania
danych do
zbioru
Sposób
udostępn
iania
danych
ze zbioru
Oznaczenie
osób lub
kategorii
odbiorców,
którym dane ze
zbioru mogą
być
przekazywane
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Data
aktualiza
cji zbioru
lub jego
wykreśle
nia
Uwagi
Załącznik nr 11
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Lp.
Nazwa
zbioru
danych
Data wpisu
zbioru
danych
Oznaczenia
administratora danych
i adres jego siedziby
lub miejsca
zamieszkania
Oznaczenie
podmiotu
któremu
powierzono
przetw.
danych
osobowych na
podst.
art.31 us.
Podlaski
15.
16.
17.
Wykaz
udostępnień
danych
osobowych
innym
podmiotom
Protokoły
z zebrań
Opłaty
pacjentów
27.05.2015
27.05.2015
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Podstawa
prawna
upoważniając
a do
prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzani
a danych w
zbiorze
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
obszarem
działalności
Ustawa z
dn.29.08.1997r.
o ochronie
danych
osobowych, oraz
rozporządzenia
MSWiA w
zakresie ochrony
danych
osobowych
działania
związane z
polityką
ochrony
danych
osobowych
Opis
kategorii
osób,
których
dane są
przetwarzan
e w zbiorze
Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze
Sposób
zbierania
danych do
zbioru
Sposób
udostępn
iania
danych
ze zbioru
Oznaczenie
osób lub
kategorii
odbiorców,
którym dane ze
zbioru mogą
być
przekazywane
PACJENCI
PESEL / imię i nazwisko /
adres zamieszkania / data
urodzenia / jednostki
chorobowe / stan zdrowia,
świadomości / okres
pobytu w zakładzie ew.
data przyjęcia / xero
dokumentacji medycznej /
wysokości opłat za pobyt
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Od personelu
opiekującego
się pacjentami
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo -
PACJENCI
Dodatkowo:
Imię, nazwisko kuratorów,
opiekunów / adres
zamieszkania / telefon
kontaktowy
imię nazwisko pacjenta/
informacja o stanie
zdrowia, świadomości
Dodatkowo:
Imię i nazwisko
pracownika/ stanowisko
Imię, nazwisko / wysokość
świadczenia ZUS/KRUS /
wysokość dodatku
pielęgnacyjnego /
wysokość opłaty za pobyt
w Zakładzie
Data
aktualiza
cji zbioru
lub jego
wykreśle
nia
Uwagi
Załącznik nr 11
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Lp.
Nazwa
zbioru
danych
Data wpisu
zbioru
danych
Opłaty
pacjentów/
Smart
System
27.05.2015
19.
Rozliczenie
nieobecności
pacjentów
20.
Wyniki
badań
18.
Oznaczenia
administratora danych
i adres jego siedziby
lub miejsca
zamieszkania
Oznaczenie
podmiotu
któremu
powierzono
przetw.
danych
osobowych na
podst.
art.31 us.
Podstawa
prawna
upoważniając
a do
prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzani
a danych w
zbiorze
Opis
kategorii
osób,
których
dane są
przetwarzan
e w zbiorze
świadczeniem
usług
medycznych
leczniczych
Ustawa z dnia 26
.07.1991 r. o
pod. doch. od
osób fizycz. oraz
pozost. przepisy
o rachunkowości
działania
związane z
prowadzenie
m księgowości
PACJENCI
Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze
Dodatkowo:
Imię, nazwisko osoby
dokonującej wpłaty
Imię, nazwisko / wysokość
opłaty
Sposób
zbierania
danych do
zbioru
Sposób
udostępn
iania
danych
ze zbioru
Oznaczenie
osób lub
kategorii
odbiorców,
którym dane ze
zbioru mogą
być
przekazywane
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski NZOL
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych,
Ustawa z dnia 26
.07.1991 r. o
pod. doch. od
osób fizycz. oraz
pozost. przepisy
o rachunkowości
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo –
leczniczych
oraz
księgowości
PACJENCI
Imię, nazwisko / okresy
nieobecności / przyczyna
nieobecności (pobyt w
szpitalu, przepustka) /
wysokość naliczonej opłaty
/ informacje o dacie zgonu,
wypisu
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo leczniczych
PACJENCI
PESEL/ imię i nazwisko/
Lp.Ks.Gł./ wyniki badań/
waga/ wzrost
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Dodatkowo:
Imię, nazwisko osoby
dokonującej wpłaty
Dodatkowo:
dane lekarza:
imię i nazwisko/
specjalizacja/ nr prawa
Data
aktualiza
cji zbioru
lub jego
wykreśle
nia
Uwagi
Załącznik nr 11
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Lp.
Nazwa
zbioru
danych
Data wpisu
zbioru
danych
Oznaczenia
administratora danych
i adres jego siedziby
lub miejsca
zamieszkania
Oznaczenie
podmiotu
któremu
powierzono
przetw.
danych
osobowych na
podst.
art.31 us.
Podstawa
prawna
upoważniając
a do
prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzani
a danych w
zbiorze
Opis
kategorii
osób,
których
dane są
przetwarzan
e w zbiorze
medycznych
21.
22.
23.
Konsultacje
lekarskie
Rejestry
medyczne
Umowy
usługi
komercyjne
27.05.2015
27.05.2015
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski NZOL
-
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze
Sposób
zbierania
danych do
zbioru
Sposób
udostępn
iania
danych
ze zbioru
Oznaczenie
osób lub
kategorii
odbiorców,
którym dane ze
zbioru mogą
być
przekazywane
Bezpośrednio
od pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta,
bezpośrednio
od pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta,
bezpośrednio
od pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
wykonywania zawodu
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo leczniczych
PACJENCI
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo leczniczych
PACJENCI
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo leczniczych
PACJENCI
PESEL/ imię i nazwisko/
Lp.Ks.Gł./ wyniki badań/
waga/ wzrost/ opis stanu
zdrowia, świadomości
Dodatkowo:
dane lekarza:
imię i nazwisko/
specjalizacja/ nr prawa
wykonywania zawodu
imię i nazwisko/ Lp.Ks.Gł./
wyniki badań
Dodatkowo:
imię i nazwisko osoby
rejestrującej/ nr prawa
wykonywania zawodu
PESEL/ imię (imiona) i
nazwisko/ seria i nr
dowodu osobistego/ adres
zamieszkania/ data
przyjęcia/ okres
przebywania w Zakładzie
Dodatkowo:
dane przedstawiciela
chorego:
PESEL/ nazwisko i imię /
seria i nr dowodu
osobistego/ adres
zamieszkania/ telefon/
stopień pokrewieństwa/
Data
aktualiza
cji zbioru
lub jego
wykreśle
nia
Uwagi
Załącznik nr 11
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Lp.
Nazwa
zbioru
danych
Data wpisu
zbioru
danych
Oznaczenia
administratora danych
i adres jego siedziby
lub miejsca
zamieszkania
Oznaczenie
podmiotu
któremu
powierzono
przetw.
danych
osobowych na
podst.
art.31 us.
Podstawa
prawna
upoważniając
a do
prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzani
a danych w
zbiorze
Opis
kategorii
osób,
których
dane są
przetwarzan
e w zbiorze
Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze
Sposób
zbierania
danych do
zbioru
Sposób
udostępn
iania
danych
ze zbioru
Oznaczenie
osób lub
kategorii
odbiorców,
którym dane ze
zbioru mogą
być
przekazywane
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
wysokość opłaty
24.
Wypis
chorego
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo leczniczych
PACJENCI
25.
Zaświadcze
nia
pacjent
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo leczniczych
PACJENCI
26.
GOPS
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo leczniczych
PACJENCI
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
działania
związanych z
głównym
obszarem
PACJENCI
27.
Korespondencja
27.05.2015
PESEL/ imię (imiona) i
nazwisko/ data urodzenia/
adres zamieszkania/ okres
przebywania w Zakładzie/
okresy nieobecności
(przepustka, szpital)/
rozpoznanie – jednostki
chorobowe ICD 10/ data
wypisu, zgonu i godzina/
przyczyny zgonu/ Lp.Ks.Gł
PESEL/ imię, nazwisko/
adres zamieszkania/
rozpoznanie – jednostki
chorobowe/ opis stanu
zdrowia i świadomości/ nr
świadczenia
PESEL/ imię, nazwisko/
adres zamieszkania/
rozpoznanie – jednostki
chorobowe/ opis stanu
zdrowia i świadomości/ nr
świadczenia/ wysokość
opłaty
Imię i nazwisko/ adres
Data
aktualiza
cji zbioru
lub jego
wykreśle
nia
Uwagi
Załącznik nr 11
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Lp.
Nazwa
zbioru
danych
Data wpisu
zbioru
danych
Oznaczenia
administratora danych
i adres jego siedziby
lub miejsca
zamieszkania
Oznaczenie
podmiotu
któremu
powierzono
przetw.
danych
osobowych na
podst.
art.31 us.
Podstawa
prawna
upoważniając
a do
prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzani
a danych w
zbiorze
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działalności
Opis
kategorii
osób,
których
dane są
przetwarzan
e w zbiorze
Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze
Sposób
zbierania
danych do
zbioru
Sposób
udostępn
iania
danych
ze zbioru
Oznaczenie
osób lub
kategorii
odbiorców,
którym dane ze
zbioru mogą
być
przekazywane
28.
Korespondencja
wychodząca
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
Imię i nazwisko/ adres
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
29.
Książka
korespondencyjna
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI,
Imię i nazwisko/ adres
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
30.
Pocztowa
książka
nadawcza
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
Imię i nazwisko/ adres
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
31.
Książka
ruchu
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
-
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
działania
PACJENCI
PESEL/ nazwisko i imię
(imiona)/ adres
Dokumentacja
indywidualna
Na podst.
przepisów
Na podst.
Data
aktualiza
cji zbioru
lub jego
wykreśle
nia
Uwagi
Załącznik nr 11
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Lp.
Nazwa
zbioru
danych
Data wpisu
zbioru
danych
chorych
( forma
papierowa
zbioru)
32.
33.
Oznaczenia
administratora danych
i adres jego siedziby
lub miejsca
zamieszkania
Oznaczenie
podmiotu
któremu
powierzono
przetw.
danych
osobowych na
podst.
art.31 us.
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
Książka
raportów
pielęgniarskich
27.05.2015
Dokumentacja
medyczna
indywidualna
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
SP ZOZ Radzyń
Podlaski, ul.
Wisznicka 111,
21-300 Radzyń
Podlaski,
NUTRIMED
Sp. z o.o.
ul.
Bobrowiecka
6,
00-728
Warszawa,
Stacja
Pogotowia
Ratunkowego
Podstawa
prawna
upoważniając
a do
prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzani
a danych w
zbiorze
Opis
kategorii
osób,
których
dane są
przetwarzan
e w zbiorze
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo leczniczych
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo leczniczych
PACJENCI
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo leczniczych
PACJENCI
Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze
Sposób
zbierania
danych do
zbioru
Sposób
udostępn
iania
danych
ze zbioru
Oznaczenie
osób lub
kategorii
odbiorców,
którym dane ze
zbioru mogą
być
przekazywane
zamieszkania/ ICD10 przy
przyjęciu i przy wypisie / nr
Księgi Głównej/ nr Księgi
Oddz. /data, godzina
przyjęcia/ data i godzina
wypisu lub zgonu/
identyfikator lekarza
prowadzącego i
wypisującego/ miejsce
wypisu
Imię i nazwisko/ opis stanu
zdrowia, świadomości
pacjenta
prawa
przepisów
prawa
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta,
bezpośrednio
od pacjenta i
lekarza
prowadzącego
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Wywiad
bezpośrednio
od pacjenta,
członków
rodziny,
dokumentacja
medyczna z
innych
placówek oraz
od lekarza
rodzinnego
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Dodatkowo:
dane pielęgniarki
dokonującej wpisu:
imię i nazwisko/
stanowisko/ nr prawa
wykonywania zawodu
PESEL/ nazwisko i imię
(imiona) / data urodzenia/
płeć/ wiek/ imiona
rodziców/ adres
zamieszkania/ numer
telefonu/ dowód osobisty
(seria, nr , wydany przez,
data wydania)/ stan
cywilny/ warunki
mieszkaniowe/numer
ubezpieczenia/ środki
utrzymania/ stan
rodzinny/ obywatelstwo/
data przyjęcia/ data
wypisu/ data zgonu
 oznaczenie podmiotu
leczniczego,
Data
aktualiza
cji zbioru
lub jego
wykreśle
nia
Uwagi
Załącznik nr 11
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Lp.
Nazwa
zbioru
danych
Data wpisu
zbioru
danych
Oznaczenia
administratora danych
i adres jego siedziby
lub miejsca
zamieszkania
Oznaczenie
podmiotu
któremu
powierzono
przetw.
danych
osobowych na
podst.
art.31 us.
Podstawa
prawna
upoważniając
a do
prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzani
a danych w
zbiorze
Opis
kategorii
osób,
których
dane są
przetwarzan
e w zbiorze
35.
Wyciągi
bankowe
Decyzje
ZUS/KRUS
27.05.2015
27.05.2015
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
-
Sposób
zbierania
danych do
zbioru
Sposób
udostępn
iania
danych
ze zbioru
Oznaczenie
osób lub
kategorii
odbiorców,
którym dane ze
zbioru mogą
być
przekazywane
Bezpośrednio
od pacjenta lub
opiekuna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Bezpośrednio
od pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
 opis stanu zdrowia
pacjenta (udzielonych
mu świadczeń)/
jednostki chorobowe/
data sporządzenia
(wpisu)
Samodzielny
Publiczny ZOZ
w Białej
Podlaskiej
34.
Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych,
Ustawa z dnia 26
.07.1991 r. o
pod. doch. od
osób fizycz. oraz
pozost. przepisy
o rachunkowoś
działania
związanych z
głównym
obszarem
działalności
PACJENCI
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo leczniczych
PACJENCI
Dodatkowo:
nazwisko i imię
przedstawiciela chorego
(opiekuna) z adresem
zamieszkania i numerem
telefonu, pokrewieństwo
nazwisko i imię (imiona) /
adres zamieszkania/
wysokość opłaty
Dodatkowo:
nazwisko i imię
przedstawiciela chorego
(opiekuna) z adresem
zamieszkania
imię i nazwisko/ adres/ nr
świadczenia ZUS/KRUS/
wysokość świadczenia
Dodatkowo:
dane przedstawiciela
chorego:
PESEL/ seria i nr dowodu/
Data
aktualiza
cji zbioru
lub jego
wykreśle
nia
Uwagi
Załącznik nr 11
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Lp.
Nazwa
zbioru
danych
Data wpisu
zbioru
danych
Oznaczenia
administratora danych
i adres jego siedziby
lub miejsca
zamieszkania
Oznaczenie
podmiotu
któremu
powierzono
przetw.
danych
osobowych na
podst.
art.31 us.
Podstawa
prawna
upoważniając
a do
prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzani
a danych w
zbiorze
Opis
kategorii
osób,
których
dane są
przetwarzan
e w zbiorze
medycznych
36.
37.
Dokumenty
związane z
opłatami
pacjentów
27.05.2015
Raporty
statystyczne
11.03.2016
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
NZOL
M. Jaklińska Ustrzesz
35, 21-300 Radzyń
Podlaski
-
Narodowy
Fundusz
Zdrowia
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych,
Ustawa z dnia 26
.07.1991 r. o
pod. doch. od
osób fizycz. oraz
pozost. przepisy
o rachunkowoś
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo leczniczych
PACJENCI
Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej i inne
akty prawne
związ. ze
świadczeniem
usług
medycznych
działania
związane z
realizacją
świadczeń
opiekuńczo leczniczych
PACJENCI
Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze
nazwisko i imię/ adres
zamieszkania/ nr telefonu
imię i nazwisko/ adres/ nr
świadczenia ZUS/KRUS/
wysokość świadczenia
Dodatkowo:
dane przedstawiciela
chorego:
PESEL/ seria i nr dowodu/
nazwisko i imię/ adres
zamieszkania/ nr telefonu
PESEL/jednostki
chorobowe ICD
10/wykonane
świadczenia/kwoty opłat
za świadczenia/nr i okres
ubezpieczenia
Sposób
zbierania
danych do
zbioru
Sposób
udostępn
iania
danych
ze zbioru
Oznaczenie
osób lub
kategorii
odbiorców,
którym dane ze
zbioru mogą
być
przekazywane
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta,
bezpośrednio
od pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Dokumentacja
indywidualna
pacjenta
Na podst.
przepisów
prawa
Na podst.
przepisów
prawa
Data
aktualiza
cji zbioru
lub jego
wykreśle
nia
Uwagi
Download