Neurologia

advertisement
SYLABUS
rok akademicki 2016/2017
Nazwa
przedmiotu/modułu
Nazwa jednostki/-ek w
której/ -ych jest
przedmiot realizowany
e-mail jednostki
Wydział
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
Język przedmiotu
Neurologia
Klinika Neurologii UMB
[email protected]
Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Lekarski
Studia jednolite magisterskie.
stacjonarne X
niestacjonarne X
polski X
angielski 
Rok studiów/semestr
I  II  III  IV X V  VI 
Przedmioty
wprowadzające wraz z
wymaganiami wstępnymi
Anatomia układu nerwowego.
Histologia układu nerwowego.
Fizjologia układu nerwowego.
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z
podziałem na formy
prowadzenia zajęć
wykłady 32, ćwiczenia 68
1  2  3  4  5  6  7 X 8 X 10 
11  12 
Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: podmiotowego i przedmiotowego badania
neurologicznego, symptomatologii, diagnostyki oraz leczenia chorób układu nerwowego.
Student powinien umieć: przeprowadzić podmiotowe i przedmiotowe badanie neurologiczne,
zaplanować i zinterpretować badania dodatkowe wykorzystywane w diagnostyce chorób
układu nerwowego, ustalić diagnozę i leczenie chorób układu nerwowego.
- przekazywanie wiedzy w formie wykładu
- konsultacje (zarówno regularne w każda pierwsza środę miesiąca 11.00-12.00, jak też
organizowane w indywidualnych przypadkach)
- prezentacja przypadków klinicznych
- dyskusja w grupach ćwiczeniowych na temat przypadków klinicznych
- dyskusja w grupach ćwiczeniowych na temat objawów oraz diagnostyki i leczenia chorób
układu nerwowego
- samodzielne dochodzenie do wiedzy
- analiza literatury
Założenia i cele
przedmiotu
Metody dydaktyczne
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
dydaktykę
Symbol
i numer
efektu
kształcenia
zgodnie ze
standardam
i kształcenia
oraz inne
przedmioto
we efekty
fakultatywny 
obowiązkowy X
Rodzaj przedmiotu
Dr hab. med. Alina Kułakowska
Dr hab. med. Monika Chorąży
Opis kierunkowych efektów kształcenia
Forma
zajęć
Metody weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów kształcenia
kształcenia
wiedza
E.W 13.
E.W14.
E.W3.
E.U16.
E.U17.
E.U18.
zna i potrafi rozróżnić podstawowe zespoły objawów
neurologicznych
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady
diagnozowania i postępowania terapeutycznego w
najczęstszych chorobach układu nerwowego, w tym:
a. bólach głowy: migrenie, napięciowym bólu głowy i
zespołach bólów głowy oraz neuralgii nerwu V,
b. chorobach naczyniowych mózgu, w szczególności
udarze mózgu,
c. padaczce,
d. zakażeniach układu nerwowego, w szczególności
zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, boreliozie,
opryszczkowym zapaleniu mózgu, chorobach
neurotransmisyjnych,
e. otępieniach, w szczególności chorobie Alzheimera,
otępieniu czołowym, otępieniu naczyniopochodnym
i innych zespołach otępiennych,
f. chorobach jąder podstawy, w szczególności
chorobie Parkinsona,
g. chorobach demielinizacyjnych, w szczególności
stwardnieniu rozsianym,
h. chorobach układu nerwowo–mięśniowego, w
szczególności stwardnieniu bocznym zanikowym i
rwie kulszowej,
urazach czaszkowo–mózgowych, w szczególności
wstrząśnieniu mózgu;
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady
diagnozowania i postępowania terapeutycznego
najczęstszych chorób dzieci: mózgowego porażenia
dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowordzeniowych, padaczki
Umiejętności
planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i
profilaktyczne
przeprowadza analizę ewentualnych działań
niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji
między nimi
proponuje indywidualizację obowiązujących
wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia
wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii
standardowej
Ćwiczenia
+ wykłady
Metody podsumowujące:
Ćwiczenia - zaliczenie ustne
Zaliczenie zajęć - egzamin testowy
pisemny
Ćwiczenia
+wykłady
Ćwiczenia
+wykłady
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
E.U32.
potrafi planować konsultacje specjalistyczne
E.U30.
asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur
i zabiegów lekarskich:
nakłuciu lędźwiowym,
E.U38.
potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta
E.U20
kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i
szpitalnego;
Ćwiczenia
E.U1
przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym;
Ćwiczenia
przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne
pacjenta dorosłego;
ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości
pacjenta;
przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych
chorób osób dorosłych i dzieci;
Ćwiczenia
E.U3
E.U7
E.U12
E.U13
ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;
Metody formujące:
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie zajęć
- zaliczenie poszczególnych
czynności
- ocena przygotowania do zajęć
- dyskusja w czasie zajęć
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Metody podsumowujące:
- egzamin praktyczny
Metody formujące:
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie zajęć
- zaliczenie poszczególnych
czynności
- ocena przygotowania do zajęć
- dyskusja w czasie zajęć
E.U14
rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia;
Ćwiczenia
kompetencje społeczne
K1
Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta
potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku
kontakt z chorym
kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym
miejscu
posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność
stałego dokształcania się
K2
K3
K4
Punkty ECTS
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Metody podsumowujące:
- ocenianie ciągłe przez nauczyciela
Metody formujące:
- obserwacja pracy studenta
- dyskusja w czasie zajęć
- opinie pacjentów, kolegów
6
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:
1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)
2. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)
3. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)
4. Realizacja przedmiotu: fakultety
5. Udział w konsultacjach
godziny razem:
Samodzielna praca studenta:
1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:
1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i
praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu
przypadku itp.)
2. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
3. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia
końcowego
godziny razem:
Treści programowe przedmiotu:
Efekty kształcenia
(symbol i numer)
E.W13 zna i potrafi rozróżnić podstawowe zespoły
objawów neurologicznych
E.U1 przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym
E.U3 przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie
fizykalne pacjenta dorosłego
E.U7 ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości
pacjenta;
E.U13 ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny
pacjenta;
E.U14 rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia;
E.W14 zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady
diagnozowania i postępowania terapeutycznego w
najczęstszych chorobach układu nerwowego, w tym:
a. bólach głowy: migrenie, napięciowym bólu głowy i
zespołach bólów głowy oraz neuralgii nerwu V,
b. chorobach naczyniowych mózgu, w szczególności
udarze mózgu,
c. padaczce,
d. zakażeniach układu nerwowego, w szczególności
zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, boreliozie,
opryszczkowym
zapaleniu
mózgu,
chorobach
neurotransmisyjnych,
Tematyka
Badanie nerwów czaszkowych
Badanie kończyn górnych, tułowia i kończyn dolnych
Badanie chorego nieprzytomnego
Zespoły czuciowe i ruchowe
Zespoły wynikające z uszkodzenia układów sterujących
(pozapiramidowe i móżdżkowe)
Zespoły złożone rdzeniowe i niezlokalizowane
Guzy mózgu i kanału kręgowego.
Choroby naczyniowe układu nerwowego
Padaczka i stany utraty przytomności z punktu widzenia
neurologii
Bóle głowy samoistne i objawowe.
Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne mózgu
Stwardnienie rozsiane.
Choroby mięśni.
Choroby zwyrodnieniowe rdzenia kręgowego
Choroby obwodowego układu nerwowego.
Zespoły korzeniowe podrażnieniowe.
e. otępieniach, w szczególności chorobie Alzheimera,
otępieniu czołowym, otępieniu naczyniopochodnym i
innych zespołach otępiennych,
f. chorobach jąder podstawy, w szczególności chorobie
Parkinsona,
g. chorobach demielinizacyjnych, w szczególności
stwardnieniu rozsianym,
h. chorobach
układu
nerwowo–mięśniowego,
w
szczególności stwardnieniu bocznym zanikowym i rwie
kulszowej,
urazach czaszkowo–mózgowych, w szczególności
wstrząśnieniu mózgu;
E.W3
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady
diagnozowania i postępowania terapeutycznego
najczęstszych chorób dzieci:
mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon
mózgowo-rdzeniowych, padaczki
E.U12 przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych
chorób osób dorosłych i dzieci;
E.U16 planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i
profilaktyczne
E.U17 przeprowadza analizę ewentualnych działań
niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji
między nimi
E.U18 proponuje indywidualizację obowiązujących
wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia
wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii
standardowej
E.U20 kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i
szpitalnego;
E.U32 potrafi planować konsultacje specjalistyczne
E.U38 potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta
E.U30 asystuje przy przeprowadzeniu następujących
procedur i zabiegów lekarskich:
nakłuciu lędźwiowym
Choroby zwyrodnieniowe rdzenia kręgowego
Choroby obwodowego układu nerwowego.
Zespoły korzeniowe podrażnieniowe.
Literatura podstawowa:
1.Podręczniki niezbędne do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu;
- Neurologia – podręcznik dla studentów medycyny – W. Kozubski, P.P. Liberski, 2006
- Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny – R. Mazur, 2005
Literatura uzupełniająca:
2.Podręczniki uzupełniające;
- Neurologia Merritta – L. P. Rowland, 2004
- Neurologia i Neurochirurgia - podręcznik ilustrowany – K. W. Lindsay i I. Bone (red. wyd. pol.
W. Kozubski, 2006)
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie
studiów.
W przypadku nieobecności - obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z adiunktem d/s dydaktyki
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest zaliczenie ćwiczeń z obu semestrów.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie egzaminu praktycznego.
……………………………………………………………………………...
(data i podpis osoby sporządzającej sylabus)
……………………………………………………..
(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia
…………………………..
oraz
koordynatora przedmiotu)
Download